Är flugor ett dolt fel?

2021-10-27 i Fel i fastighet
FRÅGA |För 5 år sedan köpte jag under sommaren ett hus. Första hösten efter att jag flyttat in så upptäckte jag att ett rum på övervåningen (med stora fönster) var helt FULLT av flugor. De kommer fram en period under våren och en period under hösten varje år. Periodernas längd varierar, nu i höst har det pågått i ca 2 månader hittills. Problemet är att det är såpass mycket flugor att jag känner att jag inte kan använda min övervåning som jag vill under dessa perioder. Vi snackar alltså hundratals VARJE dag. Tanken slog mig häromdagen att jag kanske inte värderat huset lika ifall jag vetat om det här innan köpet. Och jag undrar nu, mest av ren nyfikenhet, är detta något som skulle kunna räknas som ett dolt fel? Har säljaren någon skyldighet att berätta om skadedjur. Mest troligt har ju problemet funnits redan innan jag köpte huset.
William Nordstrand Larsson |Hej Anna!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om skadedjur i form av flugor kan anses som ett dolt fel. Jag förstår också att du köpte huset för fem år sedan samt att du upptäckte problemet redan efter ett par månader. Du nämner också att du slagits av tanken att huset kanske inte var värt så mycket som du betalade för det. Jag kommer först förklara vad ett dolt fel är. Efter det kommer jag reda ut om du skulle kunna kräva prisavdrag från säljaren. Reglerna om detta finns i jordabalken (JB).Dolt felVad som är ett dolt fel regleras i JB 4 kap. 19 §. Där sägs att en fastighet är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt som innebär att köparen står risken för alla fel som kunde ha upptäckts vid en sådan besiktning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick (JB 4 kap. 19 § andra stycket). Särskilt fastighetens ålder påverkar hur många fel en köpare förväntas tåla. I ett hovrättsfall ansågs inte rötskador och insektsangrepp vara fastighetsfel eftersom byggnaden var 170 år gammal (RH 1997:22). Undersökningsplikten kan sägas omfatta allt som man kan se, höra eller lukta sig till utan att bryta upp några väggar. Just flugor är ofta svåra att upptäcka då de inte bygger några bon inomhus utan istället lägger sina larver i marken. Min bedömning är därför att förekomsten av flugor inte omfattats av din undersökningsplikt.Frågan blir då om du "med fog kunnat förutsätta" att din vind inte skulle varit full med flugor. Det här är svårt för mig att bedöma. Om huset ligger i ett område som ofta har många flugor (t.ex. nära en bondgård) kanske du inte kunnat förutsätta flugfrihet. Dock så beskriver du att vinden är i det närmaste obrukbar under hösten. Förutsatt att huset du köpt är avsett för året-runt-bruk kan det argumenteras för att alla delar av huset ska kunna användas året runt. Alltså har du med fog kunnat förutsätta att inte vara störd av en stor mängd flugor under hösten.Det kan alltså mycket väl vara så att flugorna är ett dolt fel. De omfattas inte av din undersökningsplikt och du har med fog kunnat förutsätta att din vind inte är full av flugor på hösten.ReklamationspliktHuvudregelNär en köpare upptäcker ett fel måste hon reklamera felet till säljaren inom skälig tid (JB 4 kap. 19 a §). Jag förstår det som att du inte har reklamerat felet på fem år. Fem år är inte skälig tid.UndantagDet finns dock ett undantag från reklamationsplikten. Om säljaren har handlat i strid mot tro och heder så kan köparen vänta längre tid än "skälig tid" med att reklamera (JB 4 kap. 19 a § andra stycket). Du säger att säljaren måste vetat om situationen med flugorna. Att som säljare undanhålla information om ett dolt fel man känner till skulle kunna anses som handlande i strid mot tro och heder (jfr. NJA 2017 s. 1195 p. 17 i HD:s dom).Om säljaren anses ha handlat i strid mot tro och heder (vilket det inte är helt säkert att en domstol skulle anse då kraven är ganska högt ställda) har du alltså längre tid på dig än "skälig tid". Du kan dock inte vänta hur länge du vill utan allt för lång passivitet leder ändå till att du förlorar din rätt mot säljaren. I NJA 2017 s. 1195 ansågs 4,5 år inte vara för lång tid att vänta med en reklamation vid handlande i strid mot tro och heder. Det fallet rörde dock köp av 1430 hektar skog för 70,5 miljoner kronor, vilket HD ansåg gav köparen lång tid på sig att utreda hur stor skadan var innan han var tvungen att reklamera. Ditt fel är betydligt enklare än så och det är därför ganska osannolikt att fem år skulle anses som en godtagbar reklamationstid, även om säljaren skulle ha handlat i strid mot tro och heder.SammanfattningDet är alltså möjligt att mängden flugor är ett dolt fel. Du har dock med största sannolikhet försuttit din reklamationsplikt och därför förlorat rätten att göra felet gällande mot säljaren.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hjälp med att driva in en skuld

2021-10-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej..Jag har en " kompis" som är skyldig mig över 1milljon. Jag undrar vad jag kan få för hjälp samt vad jag behöver för underlägg för att kunna få hjälp. Finns det något papper han behöver skriva på. Kan kronofogden ta över skulden så jag kan få mina pengar..
William Nordstrand Larsson |Hej Oskar!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstår din fråga undrar du om och hur du kan få hjälp av Kronofogden med att driva in din skuld. När Kronofogden hjälper till med att driva in penningskulder kallas detta för betalningsföreläggande. Detta regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning vilket kommer vara den lag jag hänvisar till i mitt svar. På sin hemsida har Kronofogden en tjänst där du digitalt kan ansöka om ett betalningsföreläggande.När du fyller i din ansökan måste följande saker framgå:Ditt namn och personnummer (9 §). Namn, personnummer och kontaktuppgifter (mailadress, telefonnummer och postadress) till den du vill ha betalt av (18 §). Att du vill ha betalt och varför du vill ha betalt (10 §). Det är väldigt viktigt att du noggrant beskriver hur skulden har uppstått, annars kan Kronofogden komma att avvisa din ansökan. Du behöver dock inte skicka några bevis till Kronofogden. Du måste även ange hur mycket du vill ha betalt, när skulden skulle varit betald samt om du kräver någon ränta (11 §). Om din ansökan inte är fullständig kommer Kronofogden höra av sig och be dig komplettera den (20 §). Annars kommer Kronofogden ta upp din ansökan och kontakta personen du kräver pengar av. Personen får då två veckor på sig att svara på kravet (25 §). Vad som händer sedan beror på hur personen du kräver pengar av ställer sig till ditt krav.Personen betalarDet bästa som kan hända är att personen betalar direkt till dig. I så fall ska du omedelbart meddela Kronofogden detta. Personen svarar inteOm personen inte svarar alls kommer Kronofogden att meddela ett utslag i enlighet med din ansökan (42 §). Detta innebär att Kronofogden har godkänt ditt krav och kommer börja driva in din skuld. Det enda som kan stoppa Kronofogden från att driva in din skuld är om personen du kräver pengar av ansöker om återvinning (52 §). Återvinning innebär att Kronofogden skickar ärendet till tingsrätten.Personen bestrider ditt kravDet tredje som kan hända är att den du kräver pengar av bestrider ditt krav. Kronofogden kommer då omedelbart meddela dig om detta. Du har då fyra veckor på dig att skriftligen meddela Kronofogden att du vill att de ska överlämna ärendet till tingsrätten (33–34 §). I denna begäran så måste du ange de omständigheter och bevis du vill åberopa i tingsrätten. Du måste alltså beskriva på vilket sätt skulden har uppkommit och berätta vilka bevis du har för det. Att processa i domstol är ganska svårt och jag skulle därför rekommendera att boka tid med en jurist om det skulle gå så här långt. Du kan boka tid med en av oss jurister på Lawline genom att använda länken längst ned i mitt svar.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?

2021-10-24 i Adoption
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande vuxenadoption. 1) Vem av parterna är det som måste skicka in ansökan till adoption? Är det den som adopterar eller den som blir adopterad? 2) På domstolens hemsida pratas det mycket om samtyckespapper från både parterna men för allt i livet kan jag inte hitta någon form av blankett. Hur går jag tillväga här, är det något jag ska skriva ihop själv?MvhKarolina
William Nordstrand Larsson |Hej Karolina!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AnsökanRegler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Där stadgas att en adoptionsansökan ska göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Denna person kallas för sökanden. Ansökan ska lämnas till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera bor (4 kap. 12 § FB). När ansökan lämnats in blir det tingsrättens jobb att utreda om adoptionen är möjlig att genomföra (4 kap. 13 § FB). SamtyckespapperDen som är över 12 år gammal kan inte adopteras utan att först ha lämnat samtycke (4 kap. 7 § FB). Som jag nämnde precis ovan är det domstolens jobb att utreda om adoptionen är möjlig att genomföra. Domstolen ska därför kontakta den som sökanden vill adoptera och inhämta dennes samtycke. Detta kan ske på lite olika sätt, men här har du ett exempel på en blankett som skickas ut av Varbergs tingsrätt.Istället för att vänta på att tingsrätten hör av sig är det också möjligt att bifoga en egengjord samtyckeshandling direkt till sin adoptionsansökan. Det är viktigt att det framgår vem det är som skriver under, att personen förstår vad adoption innebär samt att det inte getts eller utlovats någon ersättning på grund av adoptionen.Domstolsverket har en steg-för-steg guide på sin hemsida som du kan följa. Där finns även möjlighet att söka efter vilken domstol man ska skicka ansökan till samt kontaktuppgifter direkt till den domstolen. Guiden hittar du här.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar