Hur lång tid mellan parkeringsböter?

2021-04-24 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejJag skulle fråga om böter som jag fick på samma parkering. Jag hade skrivit fel registreringsnummer och jag fick den första böter på 00:56 men sedan på morgonen fick jag en till böt kl 07: 00. Skulle fråga hur lång tid mellan nötter måste man ha?Tack så jättemycket Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 5 § lagen om felparkeringsavgift (gäller parkering på kommunal mark) och 5 § lagen om kontrollavgift vid olovligt parkering (gäller parkering på privat mark) så får en ny parkeringsanmärkning meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Man kan alltså få en anmärkning per dag. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får meddelas; detta innebär att någon som får en anmärkning måndag kl 23:59 inte kan få en ny anmärkning tisdag kl 00:20 för samma felparkering, det måste gå sex timmar emellan. Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma överträdelse.Om du fått en parkeringsbot kl 00:56 och en kl 07:00 för samma överträdelse så är det felaktigt enligt ovan bestämmelse då det är inom samma kalenderdygn, bestämmelsen är dock inte tillämplig om det gäller olika överträdelser. Om du anser att parkeringsboten utfärdats felaktigt brukar det framgå av boten hur du bestrider den.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?

2021-04-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en väninna till mej har ett förhållande med en man. De är gifta på varsitt håll. Nu har det kommit fram att mannens fru tjuvläser hans sms. Hon har också tagit meddelanden och bilder från hans sms och sparat och hotar med att avslöja/visa för min väninnas man. På något sätt vet hon att han fått meddelanden fast han inte varit hemma och hon omöjligt kan har kollat i mobilen. Det kan vara så att hon lagt in någon typ av spionapp i hans mobil.Är det lagligt att göra så?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill ha svar på om det är olagligt att tjuvläsa andras sms, hota med att sprida bilder/sms och att spionera på annans mobil. Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), framförallt 4 kap. om brott mot frihet och frid som behandlar gärningar som innebär olika slag av kränkningar av personlig integritet. Tjuvläsa smsAtt läsa någon annans sms kan innebära brytande av post- eller telehemlighet enligt 4 kap. 8 § BrB vilket kan leda till böter eller högst två års fängelse. En förutsättning är att detta skett olovligen, d.v.s. utan mannens samtycke, vilket jag av begreppet "tjuvläser" antar är fallet.Sprida bilder och smsAtt kvinnan vill berätta vad som har hänt för din väninnas man kan i sig inte anses olagligt, men hennes tillvägagångssätt kan vara straffbart. Nedan är några bestämmelser som kan bli relevanta i detta fall.Att sprida bilder eller sms kan utgöra olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § BrB beroende på vad för typ av bild/uppgift det gäller och att det spridits till fler än ett fåtal personer. I paragrafen listas det upp vilka sorters bilder/uppgifter som faller under denna bestämmelse, det gäller bl.a. bild eller annan uppgift på någons sexualliv, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bilder på någons helt eller delvis nakna kropp. Rör det sig om mycket känsliga uppgifter, t.ex. filmade samlag, som sprids i syfte att orsaka allvarlig skada kan det utgöra grovt olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 d § BrB.Att sprida bilder eller sms kan under vissa sammanhang också utgöra förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Bestämmelsen anger att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Hon kan dock gå fri från ansvar om hon visar att uppgifterna är sanna och att hon hade skälig grund för den, men att sprida bilder/sms endast i syfte att utpeka mannen som klandervärd eller utsätta honom för andras missaktning kan trots att uppgifterna är sanna anses utgöra förtal.Att hota någon med att sprida bilder kan även utgöra olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB. Bestämmelsen anger att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Till de brottsliga gärningarna som nämns i bestämmelsen inkluderas de allvarligare fallen av integritetskränkande brott i 4 kap., t.ex. att hota någon med allvarliga fall av olaga integritetsintrång.Spionera på annans mobilAtt spionera på annans mobil kan möjligtvis utgöra dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB. Bestämmelsen anger att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms till böter eller fängelse i högst två år. Intrånget behöver inte ske i ett visst syfte, det straffbara är alltså själva intrånget. Även här ska det ha skett olovligen, vilket verkar vara fallet i mannens fall.Om det visar sig att hon även lyssnat på hans konversationer utan hans samtycke genom att med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel avlyssna hans samtal kan det utgöra olaga avlyssning enligt 4 kap. 9 a § BrB.Sammanfattningsvis kan alltså samtliga av kvinnans handlingar vara olagliga, i vilket fall råder jag mannen att göra en polisanmälan. Om du har ytterligare frågor är du dessutom varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?

2021-04-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Har läst tidigare att om man får en förfrågan om vem som körde din bil vid en fartöverträdelse förbien fartkamera är man inte skyldig svara?Gäller det fortfarande?Kan man kasta pappret eller ska man svara att man inte kommer ihåg?MVH
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att du inte är skyldig att svara. I svensk rätt gäller föraransvar, inte ägaransvar, vilket innebär att det är personen som faktiskt framfört bilen som är ansvarig för fortkörningen och inte bilens ägare, det är alltså endast personen som kört bilen som kan dömas till böter för fortkörningen.När polisen får in en bild från en fartkamera så inleds en utredning där de försöker fastställa vem föraren på bilden är. Man jämför först bilens ägares körkortsbild och passbild med bilden från fartkameran. Om dessa inte stämmer överens jämför man med bilder från ägarens närstående, t.ex. sambo eller andra familjemedlemmar som kan tänkas ha kört bilen. Har polisen fortfarande inte lyckats identifiera föraren så skickar de i regel ut en förfrågan till bilens ägare där de ber om hjälp att identifiera vem som framför bilen vid den aktuella tidpunkten.För att svara på din fråga så är du inte skyldig att uppge vem som kört din bil. Vare sig du inte svarar eller anger att du inte kommer ihåg så kommer saken troligtvis inte kunna utredas vidare och ärendet läggs då ner.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?

2021-04-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man ha en privat fest hemma med mer än 8 pers eller kan man få böter för detta på grund av pandemilagen?
Noa Shasavar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På Folkhälsomyndighetens hemsida kan ni läsa om de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen. De rekommenderar att man endast umgås i en mindre krets. Om du väljer att träffa personer utanför din mindre krets ska ni ses på ett säkert sätt, bl.a. genom att hålla så stort avstånd från varandra som möjligt.Allmänna råd och rekommendationer är inte bindande, men de bygger på den bästa tillgängliga kunskapen för att uppnå önskat resultat. Enligt de allmänna råden och rekommendationerna ska man undvika att träffas flera personer i ett hushåll, väljer man att ändå göra det ska man försöka göra det på ett så säkert sätt som möjligt, d.v.s. helst utomhus och med stort avstånd från varandra.Enligt Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som är en komplettering till Pandemilagen, är det förbjudet för fler än åtta personer att samlas på träffar som är öppna för alla. Det får inte heller samlas fler än åtta personer på privata sammankomster, detta gäller privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra. En sluten fest hemma, d.v.s. på en icke hyrd plats, omfattas inte av denna bestämmelse.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad gör jag när somaliska pass inte godkänns av migrationsverket?

2021-04-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Jag har ett barn som är född 2014 och barnet är född i somalia och har ett somaliskt pass. Migrationsverket godkänner inte några handlingar från somalia sedan 1991. De säger att jag måste styrka faderskapet juridiskt och min fråga är hur kan jag göra det. Jag som är fader är svensk medborgare och var även svensk medborgare vid barnets födsel. Vart ska jag vända mig till för att bli juridiskt fader till min son här i sverige. Jag och min fru är gifta sedan 2013 men skatteverket godtar inte äktenskapet/vigselbeviset utfärdat av somaliska myndigheter av samma anledning som migrationsverket. Jag har gjort en anmälan om svensk medborgarskap till min son men migrationsverkets medborgarenhet säger att de inte prövar ärendet.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte om barnet har uppehållstillstånd och är boende med er i Sverige? För ett mer utförligt svar så får du gärna återkomma till oss på Lawline med denna information! Ett barn som bor i hemlandet och inte är svensk medborgare måste ansöka om ett uppehållstillstånd på anknytning till förälder i Sverige om man har för avsikt att barnet ska flytta till föräldern i Sverige.I 5 kap. 3 § 2 a utlänningslagen ska uppehållstillstånd, om inte annat följer av 17-17 b §§, ges till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. För att bevilja uppehållstillstånd krävs det som huvudregel att den sökandes identitet är styrkt, t.ex. genom hemlandspass eller liknande.Som du nämner godkänns dock inte somaliska pass sedan 1991, att styrka sin identitet genom pass är därför inte möjligt. I sådana fall kan det räcka att personen gör sin identitet sannolik. I ett ärende från Migrationsverket, MIG 2012:1, har Migrationsöverdomstolen uttalat att det inte finns ett absolut krav på att identitet behöver vara styrkt genom passhandling i alla situationer, de nämner att i många fall saknas det handlingar som visar personens identitet och att den sökande inte heller kan skaffa sådana dokument men att detta inte ska omöjliggöra familjeåterförening i Sverige. I det ovan nämnda avgörandet, MIG 2012:1, hade parterna lämnat uppgifter om äktenskap, sammanboende, hemförhållande och barn och på så sätt gjort identiteten sannolik, sedan använde man sig av en DNA-analys för att styrka släktskapet. När den sökande lämnat uppgifter som gör det troligt för Migrationsverket att ni är släkt så kan man använda DNA-analys för att styrka detta - i ditt fall kanske Migrationsverket inte tror att ni är släkt baserat på de uppgifter ni lämnat in och har därför inte gjort en DNA-analys. Det går att göra en DNA-analys som privatperson men det kan bli lite svårare då det måste göras under övervakning, t.ex. om ditt barn befinner sig utomlands så ska han gå till en svensk ambassad eller liknande och göra det framför dom för att på så sätt styrka att du är fader till barnet - du kan läsa mer om detta här.Jag hoppas detta gav dig lite mer klarhet, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vilka regler gäller vid avtal via telefon?

2021-04-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har godkänt ett mkt dåligt avtal via telefon samtal med ett företag, försökte säga att jag ångrade mig då kostnader överstiger långt över min inkomst. Oseriöst och har ej fått bekräftelse vare sig på Mail eller posten.Går detta att få rättslig hjälp med. ?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning på distans blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. I din fråga framgår det inte vad för typ av varor/tjänster det gäller eller vem som kontaktat vem först, jag kommer därför förklara vad som generellt gäller vid telefonförsäljning.2 kap. 3 a § distansavtalslagen anger att om ett företag på eget initiativ kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett distansavtal så ska du i början av samtalet informeras om företagets identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med dig och hans/hennes relation till företaget. Om du går med på att ingå ett avtal så ska företaget bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Ett avtal ingås genom att du efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och du är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Du ska informeras om detta i företagets bekräftelse av anbudet.Avtalet är alltså enligt distansavtalslagen inte giltigt om företaget på eget initiativ kontaktat dig och därefter inte bekräftat sitt anbud genom en handling eller annan läsbar/varaktig form, t.ex. på mail eller post, vilket i sin tur inneburit att du inte fått möjlighet att skriftligen acceptera anbudet.ÅngerrättOm ovan förutsättningar är uppfyllda så är avtalet ogiltigt, men skulle avtalet anses giltigt så har du rätt att ångra dig. Enligt 2 kap. 12 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som gäller 14 dagar, det finns dock undantag till ångerrätten som finns upplistade i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Företaget ska ha informerat dig om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, har du inte blivit informerad finns det möjlighet att ångra köpet senare än 14 dagar. Informationen ska innehålla uppgifter om tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten samt hur du ska göra för att ångra köpet. Du kan läsa mer om vad som gäller vid telefonförsäljning på Hallå konsuments hemsida här.Boka tid med en juristHos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en av våra verksamma jurister, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan ett fosters död anses vara mord?

2021-04-09 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om abort någonsin räknas som mord. Om en kvinna med ett foster i magen blir slagen där så att fostret dör, räknas det som mord eller misshandel?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB). I 3 kap. 1 § BrB anges det att den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Här är frågan om ett foster faller under begreppet "annan". Det finns ingen legaldefinition av vem "annan" är eller om/när ett foster ska anses vara en levande människa. Förr hade vi i Sverige en bestämmelse om fosterfördrivning i BrB som innebar att den som med hjälp av invärtes eller utvärtes medel olovligen fördrev eller annars dödade foster skulle dömas för fosterfördrivning till fängelse i högst två år. Den här bestämmelsen upphävdes dock i samband med att Abortlagen antogs. Detta talar för att dödande av foster inte längre anses vara mord i BrB:s mening utan istället ska bedömas enligt Abortlagen; 9 § Abortlagen anger att den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen utför abort på annan, döms för illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år. En man som slår en gravid kvinna med slag mot magen så att fostret dör kan i dagsläget bara dömas för misshandel och inte för t.ex. vållande till fostrets död. Att kvinnan är gravid kan dock vara en sådan omständighet som leder till att det anses vara grov misshandel mot kvinnan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?

2021-04-07 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag fick böter med 900 kr vid Terminal 5 på Arlanda i "avlastningszonen", dvs där man har rätt att stanna för att släppa av passagerare men där det tydligen är skyltat med stoppförbud. Tiden som är angiven som "stannat" på boten är 20 sekunder. Jag hade gått ur bilen kramat min son brevid bilen och önskat honom lycka till på resan. Sedan satte mig sedan i bilen för att starta och då skulle ställa in lämplig spellista på mobilen. Då kommer en mycket otrevlig man och ger mig parkeringsboten för att jag inte åkte iväg direkt. 20 sekunder måste väl vara rimligt att säkerhetställa att bakspeglar, säkerhetsbälte mm är korrekta för vidare körning?Vilka lag texter skall jag använda mig av för att bestrida boten? Hur formulerar man sig korrekt?
Noa Shasavar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkering och stannande definieras i 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Bestämmelsen anger att bilen anses stannad om det är stillastående med undantag då det sker för att undvika fara, föranleds av trafikförhållandena eller utgör parkering. Ett stillastående fordon anses parkerat med undantag för parkering som föranleds av trafikförhållandena, sker för att undvika fara eller sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. Du måste alltså uppfylla något av dessa undantag.Det finns inga regler för hur länge en parkeringsvakt måste vänta innan de utfärdar en parkeringsbot, att de ofta väntar några minuter beror på att de vill vara säkra på att på- eller avlastningen eller på- eller avstigning inte fortfarande pågår. Så fort det inte pågår en på- eller avlastning/avstigning så är det fråga om en parkering; om det är tydligt för parkeringsvakten att du gjort annat än detta så har han fog för utfärdandet. En vakt behöver alltså i princip inte avvakta med att skriva ut böter, men de väljer ofta att vänta av praktiska skäl. Tiden de väljer att vänta varierar, men det finns inget lagstadgat minimum.I din fråga nämner du att det var skyltat med stoppförbud. Där det råder stoppförbud får man varken stanna eller parkera sitt fordon. I sådana lägen brukar parkeringsvakten inte vänta alls och utfärdar vanligtvis en parkeringsbot så fort bilen har stannat. Om det enbart råder parkeringsförbud är frågan om bilen ansetts vara parkerad.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,