Kan polisen konfiskera industrihampa?

2021-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om polisen hittar Industrihampa på ens person som är till syfte för att brukas genom t.ex inhalering kan polisen då konfiskera Industrihampan och personen bli omhändertagen av misstanke att det är Narkotika dvs. Industrihampa med högre halt än 0.2% THC. Kan man då kräva skadestånd för felaktig omhändertagande då man faktiskt inte gjort något som är mot lagen?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterFör att besvara din fråga så kommer jag att börja med att gå igenom några rättsliga utgångspunkter. THC (tetrahydrocannabinol) är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja ( 1§ narkotikastrafflagen). Inom EU är det däremot tillåtet att odla industrihampa som istället räknas som en jordbruksprodukt. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste det vara bland annat en godkänd sort samt du måste ha skickat in en ansökan om gårdsstöd på odlingen, annars kommer odlingen av hampan att beaktas som en narkotika produkt (du kan läsa mer här). Därmed är innehav av ren industrihampa i regel inte straffbelagt (NJA 2007 s. 219) då det är kategoriserat som en jordbruksprodukt. Vidare så måste dock växten för att klassas som industrihampa inte innehålla mer än 0.2 % THC. Om man skulle utvinna en högre koncentration av THC från hampan så skulle beredningen klassas som narkotika och därmed vara olagligt (NJA 2019 s. 531 punkt 23). Sammanfattningsvis, om industrihampan består av lägre än 0.2% THC är det därmed lagligt. Om användandet inte innebär en extraktion av THC så är det lagligt att inneha och även inta/konsumera/bruka industrihampan eftersom den är undantagen narkotikadefinitonen.Kan polisen konfiskera industihampan? Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.). Polisen kan därmed ta industrihampan i beslag om de har anledning att anta att det är narkotika och därmed skulle utgöra ett narkotikabrott. Eftersom industrihampa med stor sannolikhet kan se likadan ut som cannabis så har polisen förmodligen svårt att se skillnaden på plats och därmed får de konfiskera industrihampan för att kunna kontrollera om det är narkotika eller ej. Kan man kräva skadestånd? Om polisen skulle omhänderta industrihampan och de skulle orsaka skada på föremålet/industrihampan (som att industrihampan förstörs med mera) så har man rätt till ersättning om: 1. Du kan visa att skadan orsakats av polisen2. Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär.3. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton.Du kan läsa mer om ersättning från polisen här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Arvsrätt när man har fransk förälder?

2021-08-29 i Alla Frågor
FRÅGA |När det gäller lagen om arvsrätt, gäller reglerna i Sverige likadant i Frankrike?Min pappa är fransman och han är omgift med en kvinna från Madagaskar sedan flera år. De har inga barn. Jag är hans enda barn och jag bor i Sverige sedan 1976. Han är född X och jag undrar vad som gäller om han skulle avlida idag när det gäller arvsrätten? Ärver hans fru i första hand eller har jag rätt till min barndel först? Och jag undrar också om myndigheten i Frankrike kontaktar mig automatiskt vid hans dödsfall el hur får jag reda på det?? Vi har lite sporadisk kontakt på internet men inte så mycket!!
Amanda Sivander |Vilket lands lag ska tillämpas?Vilket lands lag som ska tillämpas när arvet fördelas framgår i EU:s arvsförordning. I EU:s arvsförordning regleras vilket lands domstolar som får besluta i frågor om arvet och vilket lands lag som då ska tillämpas. Förordningen reglerar hur domar om arv och andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i ett annat EU-land. Vidare infördes ett europeiskt arvsintyg, som underlättar för arvingar och boutredningsmän att styrka sin ställning i andra EU-länder. Huvudregeln är att arvet ska fördelas i enlighet med det landets lag där den avlidne hade sin hemvist (artikel 21 arvsförordning). Utifrån uppgifterna i din fråga så utgår jag ifrån att din pappa har hemvist i Frankrike samt är fransk medborgare, därmed så kommer fransk lag att tillämpas på arvet. Hur kommer arvet att fördelas enligt fransk lag? Jag kan tyvärr inte uttala mig med säkerhet i hur fransk rätt skulle tillämpas. Svensk rätt och fransk rätt skiljer sig åt när det rör sig om fördelningen av arv. En likhet är mellan fransk och svensk rätt är att barn har rätt till sin laglott. Du kan läsa mer här om hur arv fördelas enligt fransk rätt, jag tyckte att denna webbsida var informativ. Kontaktar fransk myndighet vid dödsfall?Enligt den information jag hittade så kommer franska konsulära tjänster i landet där du befinner dig kontaktas för att sedan informera dig om dödsfall (du kan läsa mer här). Jag hoppas att detta var till hjälp och välkommen åter med fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Vilka straff och påföljder vid narkotikabrott?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vilken straff kan jag få om polisen med misstanke till marijuana för egen bruk, tar de mig ifrån körkortet och analys visar positiv. Kan straffet innefatta indragen körkort trots polisen var hemma hos mig, när det skede.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka vilka straff/påföljder som blir aktuella om man har begått ett narkotikabrott, specifikt om sitt körkort kan bli återkallat. Vidare så tolkar jag frågan som att du inte har kört bil när du blev ertappad med narkotika, och därmed inte gjort dig skyldig till rattfylleri. Vilka straff?För att svara på denna fråga så kommer jag att använda mig av Narkotikastrafflagen (NSL). Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Är brott som avses i 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk, det är framförallt mängden narkotika som avgör om man har gjort sig skyldig till narkotikabrott av normalgraden eller ringa narkotikabrott. Straffen som man kan dömas till är antingen böter eller fängelse beroende på vilket brott man döms för. Kan körkortet bli återkallat?Transportstyrelsen ska återkalla körkort om man bryter mot trafikregler eller om man på annat sätt ser att man inte är lämplig att ha körkort. Reglerna om återkallelse av körkort finns i Körkortslagen. Ett körkortsingripande kan ske genom återkallelse av körkortet, detta kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom (5 kap 1 § Körkortslagen). En grund för återkallelse är om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhänseende inte bör ha körkort (5 kap 3 § punkt 5 Körkortslagen). Transportstyrelsen ska enligt denna punkten göra en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet.Om utredningen inte visar annat än att narkotikabruket varit en engångsföreteelse så kan personen inte få sitt körkort återkallat. Om utredningen däremot visade att personen har ett drogmissbruk så skulle den med stor sannolikhet leda till att det anses finnas en risk för misskötsamhet i nykterhetshänseende med följden att körkortet återkallas. Frågan om körkortsåterkallelse görs alltså genom en samlad bedömning av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör alltså en individuell bedömning av varje fall och av den enskilde individen. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer under semestern?

2021-06-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer under semestern?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I semesterlagen finns reglerat att arbetstagaren, om inget annat avtalats, ska få en ledighetsperiod av minst fyra veckor någon gång under perioden juni till augusti. Bryter arbetsgivaren mot lagen kan den tvingas ersätta arbetstagaren ekonomiskt, dels för de kostnader det medför att avbryta en semesterresa, dels ett skade­stånd för själva avbrytandet i sig. Men det finns inget i lagen som hindrar arbetsgivaren att beordra in dig från semestern. I kollektivavtal, med mera, så kan det finnas ytterligare regler och avvikelser kring semester på just din arbetsplats, och detta kan skilja sig beroende på om man är offentligt eller privat anställd. Semesterlagen är en skyddsreglering, vilket ger dig som anställd skydd då arbetsgivaren är skyldig att se till att du är helt ledig från arbetet under din semester. Därmed behöver du inte vara tillgänglig för arbetsgivaren utan har rätt att vara ledig. Semesterlagens syfte, med rätt till vila och återhämtning, innebär att du inte har någon skyldighet att vara nåbar på mobil eller mejl under semestern. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

2021-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det lagligt att odla Industrihampa inomhus i t.ex en lägenhet om man sökt gårdsstöd från jordbruksverket och sår en EU-Godkänd hampa sort?
Amanda Sivander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få odla industrihampa krävs alltid ett tillstånd från jordbruksverket. Man måste skicka in en ansökan om gårdsstöd från jordbruksverket för att få odla hampa, oavsett vilket sorts laglig hampa det rör sig om. För att ansökan om gårdsstöd ska beviljas så krävs det att den avser en areal på minst fyra hektar. Att odla hampa inomhus i en lägenhet kan därmed vara en anledning till att en ansökan om gårdsstöd inte blir beviljad om det skulle röra sig om en mindre yta än fyra hektar. Att arealen måste vara minst fyra hektar framgår av förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare, 15 §.Att odla industrihampa utan att ha beviljats gårdsstöd av jordbruksverket kan räknas som narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen 1 §. Även att skörda, förvara eller sälja hampan kan också räknas som narkotikabrott enligt samma bestämmelse i lagen. Om du vill läsa mer om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få odla industrihampa på ett lagligt sätt så kan du läsa mer här eller ta kontakt med jordbruksverket. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Umgängesrätten mellan barn och deras släkt

2021-08-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Min sambo har blivit osams med några i hennes familj (mamma, syster och bror).För vi har blockerat deras nummer, o vi har sagt att vi inte vill att dom ska träffa våra barn, men dom säger att dom har rätt till det.Jag undrar då om vi som föräldrar har rätt att neka dom umgänge med våra barn?Vem har rätt till vad?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Föräldrabalken (FB). UmgängesrättenUmgängesrätten är en rättighet som tillfaller barnet, det innebär att barnet har rätt till umgänge och inte tvärtom. Det innebär att mor och farföräldrar eller någon annan som står barnet särskilt nära inte har någon umgängesrätt tillskriven till sig. Barnets föräldrar har ett särskilt ansvar för att barnets behov av umgänge med andra som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § 3 st FB). Med andra som står barnet särskilt nära så menas bland annat mor och farföräldrar och även övrig släkt kan omfattas under förutsättningen att relationerna är tillräckligt nära. Syftet med bestämmelsen är att tillgodose ett barns behov att få umgås med närstående utöver föräldrarna. Principen om barnets bästa Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkten vid alla situationer som rör barn, barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om bland annat vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § 1 st FB). Därmed, om det är barnets bästa att ha umgänge med släkt så ska detta behov tillgodoses av dess föräldrar, för att avgöra vad som är barnets bästa görs en bedömning i varje enskilt fall. Om ni som föräldrar motsätter en relation mellan ert barn och din sambos släkt så kan rätten på talan av socialnämnden besluta om sådant umgänge. Släkten till din sambo kan därmed få saken prövad i domstol, de har dock inte rätt att föra talan själva utan måste informera socialtjänsten som därefter avgör om de ska föra talan åt ditt barns vägnar (6 kap 15 a § 2 st FB). Socialnämnden gör en bedömning om de ska väcka en sådan talan och beaktar då barnets behov av umgänge med släkten samt en avvägning mellan de nackdelar som processen kan medföra. Detta är en svår avvägningsprocess och endast i sällsynta fall så har en sådan talan förts. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

När får polisen kräva ett urinprov?

2021-06-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag tappade min plånbok för ca 2 månader sedan. Nu idag, kom ett brev "kallelse till misstankeförhör gällande ringa narkotikabrott, innehav" Då jag misstänkte att det kunde finnas narkotika i den. Så har jag inte hämtat ut den på polisstationen. Men till min fråga. Får polisen kräva ett urinprov vid detta "misstankesförhör"?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen är behörig att kräva ett urinprov, något som omfattas av begreppet kroppsbesiktning.För att polisen ska kunna kräva ett urinprov så krävs det att en skälig misstanke finns och att det misstänkta brottet kan leda till fängelse (28 kap 12 § RB). För att en skälig misstanke ska finnas så krävs det att polisen har observerat något konkret som de anser misstänksamt. Kravet att någon ska vara skäligen misstänkt för ett brott är en ganska låg ställd misstankegrad, och innebär att det med viss styrka ska tala för att personen begått den gärning personen är misstänkt för. Polisen kan alltså begära ett urinprov om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, som brottet ringa narkotikabrott (2 § Narkotikastrafflag). Polisens ingripande ska dock ske i proportion till misstanken och de ska därmed inte ingripa mer än vad som är nödvändigt. För att sammanfatta, polisen kan begära ett urinprov av dig om du är skäligen misstänkt för ett brott, som till exempel ringa narkotikabrott. Det måste dock som sagt finnas en skälig misstanke om brott, detta krav är dock lågt ställt men det viktiga är att ingripandet är motiverat och inte sker godtyckligt eftersom det kan uppfattas som mycket integritetskränkande om en kroppsbesiktning sker utan lagstöd. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad blir straffet om man kör tung motorcykel utan A-körkort?

2021-06-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad straffet blir om jag som haft B-körkort i 9år och kör tung motorcykel och blir stannad av polisen. Har hört ifrån ett flertal att om MC:n är i trafik har försäkring och man kör lagligt att man bara får en varning/anmärkning på B-kortet och böter men att man ej blir av med det. Kan ni hjälpa mig?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och Körkortslagen. Vad kan straffet bli?Det är alltid domstolen som slutligen avgör vad det ska bli för straff när någon har begått ett brott, och det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka den bedömningen som vilket brott som har begåtts, om man har begått brott tidigare, åldern, med mera. Att köra en tung motorcykel utan giltigt körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § TBL). Påföljden för detta brott är böter. Om personen dock har tidigare haft ett återkallat körkort eller brottet har skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt så kan personen dömas till fängelse i högst 6 månader. Kan körkortet bli återkallat?Förutom böter och/eller fängelse riskerar du även att få ditt B-körkort återkallat (5 kap 3 § Körkortslagen). Polisen kan även omhänderta ditt körkort på en gång (5 kap 7 § Körkortslagen). Det är transportstyrelsen som beslutar om körkortet ska återkallas eller inte. Det är därmed svårt att i detta hänseende att avgöra om dem skulle återkalla körkortet eller inte. Transportstyrelsen ska återkalla körkort om man bryter mot trafikregler eller om man på annat sätt ser att man inte är lämplig att ha körkort. Några exempel på sådana situationer där körkort ska återkallas är; grov vårdslöshet i trafik, hastighetsöverträdelser, opålitlighet i nykterhetshänseende. Om du därmed skulle dömas för trafikbrottet olovlig körning så finns det en möjlighet att körkortet blir återkallat. Det är dock transportstyrelsen som gör denna bedömningen i varje enskilt fall. Om ditt körkort skulle återkallas utfärdas en spärrtid som gäller 1-36 månader. Under den tiden får inget nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdas (5 kap 6 § Körkortslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,