Är det en gåva eller förskott på arv?

2021-03-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mormor avled nyligen och det är min syster och jag samt två mostrar som står som arvtagare.När mormor sålde sitt hus "lade hon in pengarna" i en lägenhet som står skriven på en av mostrarna. Finns det någon chans att få en del av lägenhetens värde i arv eller är det helt uteslutet? Hoppas att ni förstår frågeställningen.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente. Förskott på arvGåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §).Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (ÄB 2 kap. 1 §). I ditt fall är din moster bröstarvinge och din mormor arvlåtare. Detta innebär att gåvan som din mormor har givit din moster ska betraktas som ett förskott på arv. Denna presumtion kan dock brytas om arvlåtaren anger att gåvan inte ska vara förskott på arv, exempelvis i ett gåvobrev eller testamente. Presumtionen kan även brytas om det finns andra omständigheter som talar för att arvlåtarens avsikt aldrig var att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arv. Vad händer om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv?Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv innebär det att gåvans värde ska avräknas från arvingens andel i kvarlåtenskapen. Om det skulle vara så att gåvans värde överstiger det belopp som arvingen skulle fått i arv om gåvan aldrig delades ut från början så kan inte arvingen bli återbetalningsskyldiga för det överstigande beloppet. Sammanfattningsvis betyder det att gåvan din moster har fått ska betraktas som ett förskott på arv om inte det finns något som tyder på att din mormors avsikt var att det inte skulle vara det. Detta innebär att gåvans belopp ska avräknas från hennes andel av arvet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort återkallas vid hastighetsöverträdelse under prövotid?

2021-03-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag körde igår låg mitt i vägen på en 80 väg i 108km, kameran fotade, jag har prövotid och undra kommer ja bli av med körkortet?
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till körkortslagen som innehåller regler om körkort. Vad innebär prövotid?Först och främst kan det vara bra att veta att det inte spelar någon roll om du har prövotid på körkortet vid bestämmandet av påföljd. Du blir alltså inte lättare av med körkortet bara för att du har prövotid. Prövotiden innebär att om ditt körkort återkallas av någon anledning så måste du göra om ett nytt körkortsprov (både uppkörning och teoriprov) innan du kan få ett nytt körkort. Hade du inte haft prövotid skulle du alltså slippa göra om körkortsprovet. Mer om detta kan du läsa om här. Återkallelse av körkort efter hastighetsöverträdelseEn hastighetsöverträdelse som inte är ringa kan leda till att körkortet återkallas (Körkortslagen 5 kap. 3 § p. 4). Detta innebär att din hastighetsöverträdelse måste bedömas som mer än ringa för att ditt körkort ska kunna återkallas. Ringa hastighetsöverträdelseVad som är att anse som ringa fortkörning framgår inte av lagen. Vid bedömningen huruvida en hastighetsöverträdelse är att anse som ringa ska hänsyn i första hand tas till i vilken mån högsta tillåtna hastighet överskridits. Är överskridandet betydande bör överträdelsen normalt inte betraktas som ringa, även om det finns omständigheter som är förmildrande. I gränsfall mellan ringa och inte ringa kan andra omständigheter vägas in, exempelvis hur trafikförhållandena varit på vägen (nu hänvisar jag till rättsfall från Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) --> RÅ 1990 ref 66). Enligt praxis har ett hastighetsöverskridande med 30 km/tim på väg där den tillåtna hastigheten var 110 km/tim inte ansetts vara ringa, trots att trafikförhållandena varit goda (RÅ 1988 ref 1). Å andra sidan har ett överskridande med 25 km/tim på en väg där hösta tillåtna hastighet varit 110 km/tim och där det förelegat goda trafikförhållanden, ansetts som ringa (RÅ 1989 ref 22). I ett annat fall där hastigheten överskridits med 24 km/tim där den högsta tillåtna hastigheten var 70/km/tim har överträdelsen inte ansetts som ringa. I fallet togs hänsyn till att det fanns en avtagsväg i närheten som komplicerade trafiksituationen trots att väg- och siktförhållandena var allmänt sett goda. Bedömningen i ditt fallI ditt fall har du överskridit hastigheten med 28 km/tim vilket starkt talar för ett gränsfall, vilket innebär att även andra omständigheter kan spela roll i bedömningen. Jag kan dock inte ge dig ett slutgiltigt svar eftersom att bedömningen görs utifrån varje enskilt fall, men utifrån redogjorda mål kan det röra sig om en hastighetsöverträdelse som inte är ringa och därmed kan ditt körkort återkallas. Dock, eftersom att jag inte vet hur omständigheterna i ditt fall sett ut är ett ringa brott självklart inte uteslutet.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Kan polisen begära ett urinprov från mig?

2021-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag vart tagen för snatteri här om dagen. Jag undrar bara om polisen kommer att av någon anledning ta ett urinprov. Jag vet att det låter lite meningslöst men undrar bara.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om polisen kan begära ett urinprov från dig. Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB). Polisens behörighet att kräva urinprovAtt kräva urinprov är något som omfattas av begreppet kroppsvisitation (RB 28 kap. 12 § 3 st.). Polisen har rätt att kroppsvisitera en person (och därmed begära ett urinprov), om personen skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (RB 28 kap. 12 §). Det ska således finnas en skälig misstanke för ett brott och brottet ska kunna leda till fängelse. Du skriver att du har blivit tagen för snatteri vilket bekräftar att en misstanke på brott har förelegat. Snatteri (som numera heter ringa stöld) kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalken 8 kap. 2 §). Detta innebär att dessa två krav är uppfyllda.Proportionalitet vid tvångsmedelEftersom kroppsbesiktning är ett tvångsmedel måste dock proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Detta innebär att åtgärden inte får gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet (RB 28 kap. 13 § och 3 a §) Eftersom att du är misstänkt för snatteri skulle det förmodligen inte vara proportionerligt att begära ett urinprov från dig. Om inte urinprovet är av betydelse för utredningen kommer du förmodligen inte att begäras på urinprov. Eftersom att jag inte vet mer om utredningen mot dig kan jag inte ge dig ett rakt svar på om du kommer att begäras ta ett urinprov, förmodligen kommer du inte det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Ofredande eller framkallande av fara för annan genom att gasa i hög hastighet mot någon?

2021-02-28 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |En arg kvinna kom rakt emot mig och min lilla hund med sin stora SUV när vi stod utanför en entré till en byggnad. Hon gasade för fullt, tutade samtidigt och stannade max en halvmeter ifrån oss. Vi kunde ha blivit påkörda! Vi skulle vilja anmäla till polisen men undrar vad kan detta kan definieras som. Framkallande av fara för annan? Olaga oaktsamhet? Är det straffbart? Undrar också hur lång tid vi har på oss att polisanmäla och ifall det gör någon skillnad om vi gör det på polisstation eller via telefon. Behöver vi en advokat i detta skede? Tack så mycket på förhand.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad för brott kvinnan kan ha gjort sig skyldig till. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB), lagen innehåller regler om brott och straff. Framkallande av fara För att gärningen ska anses vara framkallande av fara för annan krävs att kvinnans gärning har inneburit en konkret fara för svår kroppsskada eller livsfara på annan och att hennes gärning har varit grovt oaktsamt (BrB 3 kap. 9 §). Konkret fara föreligger när det är existentiellt möjligt att en gärning kan leda till en svår kroppsskada eller livsfara och att det ska vara sannolikt att gärningen kommer leda till fara. Om faran är utesluten av en tillfällighet har det inte funnits konkret fara. I ditt fall går det att argumentera för att det inte förelegat konkret fara eftersom att bilen stannade innan den nådde dig. Exempel på framkallande av fara för annan är exempelvis om man är hivsmittad och har oskyddat samlag (NJA 1995 s. 448). OfredandeIstället tror jag att ofredande är mer aktuellt i ditt fall. Till ofredande gör man sig skyldig om man fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (BrB 4 kap. 7 §)För att din kvinnans gärning ska räknas som ett ofredande krävs att alla rekvisitan i brottsbeskrivningen är uppfyllda. I detta fall rör det sig om ett hänsynslöst agerande, att hon genom att gasa och köra rakt emot dig agerat hänsynslöst. Sedan krävs det att gärningen är ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att kvinnans agerande måste ha utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad. Ett sådant agerande bör räknas in här. Därutöver måste kvinnan även ha uppsåt till att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta förutsätter att kvinnan åtminstone måste ha misstänkt att hennes gärning hade medfört att du blir kränkt din frid och att hon accepterat den risken genom att ändå handla. Enligt min mening bör det inte vara svårt att påvisa detta. I SvJT 1967, rf. s. 49 bedömdes ett kastande av knallpjäs som ofredande. Polisanmälan - hur och när?Du frågar också om det är någon skillnad på att anmäla via telefon eller på polisstationen. I första hand bör du ringa till polisen, men om du har utsatts för ett brott där det finns synliga skador bör du istället besöka en polisstation så att polisen kan dokumentera skador och spår. I ditt fall räcker det med att du ringer till polisen.I fall av ofredande har du 2 år på dig att anmäla brottet (BrB 35 kap. 1 § första punkten) och i fall av framkallande av fara för annan har du 5 år på dig (BrB 35 kap. 1 § andra punkten). Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att ta sig in i någon annans mobil?

2021-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min fru har listat ut min kod för att komma in i min mobil , och hår läst alla mina mejl och konversationer samt alla foton och därefter raderat allt .är det lagligt att göra så ?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att ta sig in på någon annans mobil. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB), där regleras brott och straff.DataintrångAtt olovligen bereda sig tillgång till någon annans mejl eller ändra någonting på kontot kan utgöra dataintrång (BrB 4 kap. 9 c §). För att någon ska dömas till dataintrång krävs att gärningsmannen olvoligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar eller blockerar i en sådan uppgift. Med "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" menas uppgifter som uttrycks i en dator anpassad form, exempelvis uppgifter i en mobiltelefon och dator. I ditt fall är det fråga om uppgifter i en mobiltelefon vilket ingår i bestämmelsens tillämpningsområde. För dataintrång förutsätts därmed att din fru har varit olovlig. Du skriver att hon har listat ut ditt lösenord och därefter loggat in på din mobiltelefon och läst dina mejl. För att någon ska räknas som olovlig krävs att personen har loggat in utan tillåtelse vilket verkar vara fallet för dig. Du skriver dessutom att din fru har raderat mejl, konversationer och foton, vilket också innebär att hon har ändrat och utplånat uppgifter. Sammanfattningsvis är det mycket som tyder på att ett dataintrång har skett. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vad är straffet för olovlig körning?

2021-03-04 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej ! Jag har ett åkeri jag har behörighet A B BE Vad skulle straffet bli om jag skulle köra något som kräver CE går det äns att svara på det??Stefan
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) när jag besvarar din fråga.Olovlig körningDen som uppsåtligen kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort (behörighet) för fordonet gör sig skyldig till brottet olovlig körning (3 § TBL). Straffet för olovlig körning är böter, och om brottet är att bedömas som grovt är straffet fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen av om brottet är att betrakta som grov beaktas om gärningsmannen saknat körkort på grund av att hen fått det återkallat eller om brottet begåtts flera gånger. Förverkande av fordonEtt fordon som har använts vid brottet olovlig körning får förverkas om det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet (7 § TBL). Ett förverkande innebär att fordonet tas i beslag av polis. Det som särskilt ska beaktas är om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till sådan brottslighet. SammanfattningSvaret på din fråga är att du genom att köra ett fordon utan behörighet gör dig skyldig till brottet olovlig körning. Om det inte finns anledning att bedöma brottet som grovt skulle du förmodligen straffas med böter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag har missförstått din fråga är du alltid varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Testamente och rättshandlingsförmåga

2021-02-28 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag har en dotter som bor på ett gruppboende Hon är utvecklingsstörd och jag är mamma och gode man till henne Hon har en helbror och två halvsyskon. Kan man skriva ett testamente med hjälp så att helbrodern ärver henne. Kan både jag och fadern avsäga oss arvsrätten efter dottern så att helbrodern ärver allt och hur går man tillväga Hoppas på ett svar. Tack på förhand
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är möjligt för din dotter att testamentera bort sin egendom till sin helbroder och hur hon ska gå tillväga. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga, lagen innehåller regler om arv och testamente. Du är fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill Huvudregeln är att du är fri att testamentera bort din egendom hur du vill och till vem du vill. Om din dotter har barn så finns det dock vissa undantag. Det finns nämligen en skyddsregel för barn som säger att en bröstarvinge (ett barn) alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av vad denne hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (ÄB 7 kap. 1§). Dock förutsätter det att barnet riktar anspråk på sin laglott genom att påkalla en jämkning av testamentet (ÄB 7 kap. 3 §). Om din dotter inte har några barn är hon därmed fri att testamentera bort sin egendom hur hon vill. Hur skriver man ett testamente? För att ett testamente ska bli giltigt krävs att ett antal krav är uppfyllda:- Testatorn (den som skriver testamentet) måste ha fyllt 18 år (ÄB 9 kap. 1 §)- Testamentet måste vara skriftligt och ge uttryck för hur kvarlåtenskapen ska fördelas (ÄB 10 kap. 1 §) - Testatorn måste skriva sin underskrift på testamentet (ÄB 10 kap. 1 §)- Två vittnen måste närvara vid underteckningen av testamentet. Dessa vittnen måste vara över 15 år och inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med någon som står som arvinge. (10 kap. 1 § ÄB och 10 kap. 4 § ÄB). - Vidare ges råd om att vittnen, utöver att anteckna sina namn, bör skriva sina yrken och hemtvister (ÄB 10 kap. 2 §). - Testatorn måste utfärda testamentet av fri vilja och får inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (ÄB 13 kap. 2-3 §§)Gällande sista punkten står det att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Eftersom jag inte vet så mycket om din dotters tillstånd kan jag inte ge svar på om den förhindrar henne från att testamentera.Viktigt att notera är också att du som god man heller inte kan upprätta ett testamente åt din dotter, utan detta måste göras av testamentsgivaren själv och ge uttryck för dennes vilja. Detta innebär att testamentet måste undertecknas av testamentsgivaren och ingen annan (ÄB 10 kap. 1 §).Kontakt med en juristEftersom det uppställs strikta formkrav på ett testamente för att det ska anses vara giltigt skulle jag råda dig att ta kontakt med en jurist. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig i frågan. Du kan ta kontakt med dem här. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?

2021-02-28 i Laglott
FRÅGA |Min mamma gick bort för ett år sen. Hon var sambo med skrivet samboavtal och testamente, där det står att sambon förfogar över alla tillgångar som finns. Jag har en syster, min mamma och hennes sambo har inga gemensamma barn. Har vi rätt att få ut vår laglott redan nu? Sambon sålde deras gemensamma bostadsrätt för 1500000 kr och det finns ca 250000 kr i sparade pengar. Hur mycket får vi i så fall ut?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur du och din syster ska göra för att få ut er laglott och hur mycket ni har rätt till. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), lagen innehåller regler om arv och testamente.Rätten till laglottDu skriver att din mor hade skrivit ett testamente där hon testamenterat bort sin egendom till sin sambo. Precis som du skriver har du och din syster rätt till er laglott eftersom att ni är vad som kallas bröstarvingar och tillhör därmed första arvsklassen (ÄB 2 kap. 1 §). Regeln om laglotten är en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av vad denne annars hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). Detta innebär att ni har rätt till hälften av det ni skulle fått om testamentet inte hade funnits. Påkalla jämkning av testamenteDet som dock krävs av dig och din syster är att ni måste begära att få ut er laglott för att inte förlora denna rättighet. Ni måste enligt ÄB 7 kap. 3 § påkalla en jämkning av testamentet och framföra ett laglottsanspråk. Ett laglottsanspråk kan göras direkt till testamentstagaren eller genom att väcka talan gos tingsrätten (om det uppstår en tvist mellan er). Jämkning av testamente måste dock göras inom sex månader från att du delgivits testamentet, d.v.s. fått ta del av testamentet. Om ett sådant anspråk inte har framförts inom sex månader blir testamentet gällande och ni förlorar er rätt till laglotten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp. Med vänliga hälsningar,