Fordringar som tillgångar i bouppteckningen

2021-01-26 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej.Vi är 7syskon som ska göra bouppteckning efter vår mamma som dog i November. 2 av mina syskon har lånat pengar av mamma som dom har skuld kvar att betala till henne. Summorna är mellan 10000-15000kr/ person hur gör vi i detta läge då vid bouppteckningen efter henne.MVH: Syskonen
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur dina syskons skulder till din mor ska upptas i bouppteckningen.Ska lånet betraktas som förskott på arv?Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB. Lånet till dina syskon ska som huvudregel inte betraktas som förskott på arv i bouppteckningen då det förutsätter att det rört sig om en gåva (6 kap. 1 § ÄB första stycket ÄB). I vissa fall kan dock även ett lån betraktas som en gåva i bouppteckningen, exempelvis om lånet avskrivits, men om lånet är förenat med sedvanliga villkor blir det inte aktuellt. Som jag förstår dig rör det sig här om vanliga lån där avsikten var att de skulle betalas tillbaka till din mor. Lånen till dina syskon ska i så fall inte betraktas som förskott på arv i bouppteckningen.Betraktas som tillgång i bouppteckningenOm lånen inte ska beaktas som förskott på arv ska de tas upp som tillgångar i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB första stycket). Skulden ska alltså betalas till dödsboet. Skulle de inte betalas har dödsboet samma möjligheter att driva in skulden som din mor hade. Om fordran är förfallen till betalning kan dödsboet då ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning första stycket). När skulden betalats in till dödsboet fördelas den tillsammans med resterande arv mellan arvingarna.Även själva fordringen i sig kan ärvas och fördelas mellan arvingarna. Rör det sig om ett löpande skuldebrev behöver inga åtgärder vidtas vid överlåtelse, då betalning i så fall ska ske direkt till innehavaren av skuldebrevet (11 § skuldebrevslagen). Rör det sig om ett enkelt skuldebrev är skuldebrevet ställt till "viss man", och det framgår då alltså av skuldebrevet vem som är borgenär. För enkla skuldebrev krävs att gäldenären måste underrättas, denuntieras, om överlåtelsen för att den ska bli giltig (31 § skuldebrevslagen). Om något skuldebrev inte upprättats, och dina syskon skulle motsätta sig skulderna, finns åter igen möjlighet för dödsboet att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning första stycket), alternativt ansöka om stämning vid tingsrätt.Preskriptionstid för fordringenDet framgår inte av din fråga när dina syskon fått låna pengarna, men värt att nämna är även att fordringar, om inte annat är föreskrivet, preskriberas efter tio år (2 § preskriptionslagen första stycket). Preskriptionen innebär att borgenären, i det här fallet din mors dödsbo, förlorar rätten att kräva ut fordran (8 § preskriptionslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har man rätt att ärva sin styvförälder?

2020-12-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Ett par är gifta. Vardera så har de egna barn innan äktenskapet. A, som vi kallar ena, och B som vi kallar den andra. A har två barn med med C, de har gemensam vårdnad. B har ett barn med ensam vårdnad. A och B lever ihop från det att samtliga barn är 2, 4 respektive 6 är. Tiden går och barnen är nu vuxna runt femtio år gamla. Eftersom A har varit med B och hens barn genom hela uppväxten. Är då A, trots saknad av registrerad vårdnad, att anses som förmyndare till B's barn? Har B's barn rätt att åberopa en arvslott om A dör? A har fostrat B's barn och varit en närvarande fadersfigur.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om ett barn har rätt att ärva någon som intagit en föräldraroll under barnets uppväxt, men som inte är en biologisk förälder.Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.Hur fördelas arv utan ett testamente?Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott och ärvs av arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar i första arvsklassen är arvlåtarens biologiska eller adopterade barn. Även om B:s barn växt upp med A som en fadersfigur anses de inte vara bröstarvingar utan särkullbarn, och har inte rätt till en arvslott ur A:s kvarlåtenskap.Möjlighet att upprätta ett testamenteB:s barn har möjlighet att ärva A om denne skulle upprätta ett testamente till förmån för dem. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt att förordna över sin kvarlåtenskap. Barn till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Denna rätt kan inte testamenteras bort. I övrigt är A fri att förordna över sin kvarlåtenskap som han vill och kan alltså låta även B:s barn ärva honom genom att upprätta ett testamente.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?

2020-12-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Häromkvällen när jag var ute och sprang min joggingtur längst cykel och gångbanan i vårat område så blev jag biten i armen när jag passerade ett par med sin hund. Hunden var av modell dobberman. Det var så att jag kom joggandes bakom ett par som var ute med sin hund lös i löparlina som släpade längst marken. Uppenbarligen skrämde jag hunden när jag kom ikapp. Den sprang rakt i mot med och högg tag i min arm. Gick till attack. Vi vart nog ställda allihopa. Och jag blev ledsen, lite chockad. Dom bad om ursäkt och skylde på att hunden blev skrämd. Jag tog deras mobilnummer. Sprang vidare hem. Väl hemma så bestämmer jag mig för att åka till akuten för stelkramps spruta och omläggning av såret som uppstått. Ägaren har erbjudit mig ersättning för sjukhuskostnader.. det landar väl på 400kr. Är det allt? Jag känner mig upprörd över situationen och att jag kommer få ha ont pga deras hund. Vad är mina rättigheter här?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du undrar över om du kan ha rätt till skadestånd från hundens ägare.Strikt ansvar för hundägareAnsvar för hundar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, fortsättningsvis kallad tillsynslagen. Hundar ska enligt denna lag hållas under tillsyn och skötas på sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador (1 § första stycket tillsynslagen). En ägare ska ersätta en skada som orsakas av dennes hund även om han eller hon inte vållat skadat (19 § första stycket tillsynslagen). Med detta förstås att en ägare till en hund har något som kallas för strikt ansvar. Det innebär att ägaren ansvarar för skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har varit oaktsam eller inte.Vad kan man få skadestånd för?Skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen, fortsättningsvis kallad SkL. I ditt fall har du fått vad som kallas en personskada när hunden bet dig. Den som drabbats av en personskada har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande och särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).Sjukvårdskostnader: Som jag förstår din fråga har du redan blivit ersatt för dina sjukvårdskostnader. Värt att nämna kan vara att till sjukvårdskostnaderna kan räknas även resekostnader i samband med att du uppsökte vård. De ska ersättas genom skadestånd om de inte ersätts genom din försäkring.Inkomstförlust: Som jag förstår dig har din skada inte lett till att du inte kunnat arbeta.Sveda och värk: Vad gäller fysiskt och psykiskt lidande kan det vara övergående (sveda och värk) eller bestående (lyte eller annat stadigvarande men). I ditt fall är det nog det förstnämnda som i så fall kan bli aktuellt eftersom skadan verkar vara av mer övergående natur. Sveda och värk är fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. För att få ersättning för psykisk lidande krävs att det rör sig om något som är medicinskt påvisbart, vilket nog kan vara svårt att påvisa här. Det fysiska lidandet bedöms efter skadans art, vårdformen och sjuktidens längd. Utifrån din fråga har jag svårt att bedöma hur allvarlig skada det rör sig om. I regel krävs sjukskrivning för att få ersättning för fysisk skada i form av sveda och värk. Ersättning för sveda och värk utgår enligt trafikskadenämndens tabeller. Om du vill kika närmare på dem hittar du dem här.Särskilda olägenheter: Tillämpas bara i speciella undantagsfall, bland annat vid särskilt allvarlig invaliditet.SlutsatsJag skulle råda dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har rätt till ersättning för sveda och värk därifrån. Annars finns även möjlighet att föra en skadeståndstalan mot hundägaren i tingsrätten. Om du skulle vilja diskutera saken närmare med en jurist kan du komma i kontakt med våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man göra sitt barn arvslöst?

2020-12-11 i Laglott
FRÅGA |Jag har 2 barn med min förre fru och ett barn med min nya. Min dotter från första äktenskapet har kapat alla band med mig. Jag vill lämna så lite som möjligt till henne. Går det på ngt sätt?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du undrar över vad du det minsta du kan lämna i arv till ett av dina barn är, och hur man gör detta. Regler om arv finns i Ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.Hur arv fördelas utan testamenteOm den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott. Om du inte upprättar ett testamente kommer alltså dina barn ärva sin arvslott, det vill säga en tredjedel av ditt arv var.Möjlighet att upprätta ett testamenteGenom att upprätta ett testamente har du dock möjlighet att förordna över din kvarlåtenskap. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt. Barn till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För dina barn motsvarar alltså deras laglott en sjättedel av ditt arv. Denna rätt kan inte testamenteras bort. Det går alltså inte att göra sitt barn arvslöst. Rätten till din dotters laglott utfaller dock inte automatiskt om du skulle upprätta ett testamente som inskränker på hennes laglott. Din dotter måste i så fall för att få ut sin laglott begära jämkning av ditt testamente inom sex månader från att hon fick ta del av det (7 kap. 3 § ÄB).SammanfattningUtan ett testamente kommer din dotter att ärva en tredjedel av din kvarlåtenskap. Du har dock möjlighet att upprätta ett testamente så hon istället ärver en sjättedel av din kvarlåtenskap. Om du skulle upprätta ett testamente där din dotter ärver mindre än en sjättedel av din kvarlåtenskap utfaller dock bara hela hennes laglott om din dotter begär jämkning utav testamentet.Om du ska upprätta ett testamente rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för att säkerställa att det blir rätt. Lawlines egna jurister har lång erfarenhet av att upprätta testamenten, om du vill komma i kontakt med dem hittar du dem här: https://www.lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Måste man bo tillsammans som gifta?

2021-01-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Måste man bo tillsammans som gifta?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftermål regleras i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB. I ÄktB finns det inte någon bestämmelse som förhindrar ett gift par från att bo på olika adresser. Makarna är alltså fria att reglera sin boendesituation som de önskar och behöver inte bo på samma adress om de inte vill.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Underhållsbidrag till barn och ojämn fördelning vid bodelning

2020-12-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag behöver hjälp med att veta i vilka fall som en förälder ska betala underhållsbidrag till sitt barn? och sen undrar jag också varför det vid en bodelning mellan makar kan ibland hända att en av makarna får mer än hälften av det så kallade nettovärdet av parets giftorättsgods? Vad kan vara orsakerna till detta?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska en förälder betala underhållsbidrag till sitt barn?Reglerna om underhålls finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB.Föräldrar är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. (7 kap. 1 § första stycket FB). Detta är vad som kallas underhållsskyldighet, och upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB).Om det är så att båda föräldrarna inte bor tillsammans, ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Det som är avgörande för om en förälder ska betala ett sådant underhållsbidrag är vart barnet varaktigt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och inte bor tillsammans kan vissa omständigheter ha betydelse för att avgöra vart barnet varaktigt bor. Sådana är bland annat vart barnet är folkbokfört, hur länge barnet faktiskt vistas hos var och en av föräldrarna, eller var barnet förvarar sina tillhörigheter (proposition om underhåll till barn och frånskilda m.m).Varför kan en make få mer än hälften av giftorättsgodset?Reglerna om bodelning hittar vi i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock en regel som kan tillämpas vid äktenskapsskillnad (och alltså inte vid bodelning som sker på grund av dödsfall), som kallas skevdelningsregeln och innebär att man kan jämka en bodelning till förmån för den make som bidrar med mest giftorättsgods rent värdemässigt. För att denna ska kunna tillämpas ska det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vara oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra i den utsträckning som följer enligt huvudregeln om likadelning (12 kap. 1 § ÄktB).Denna skevdelningsregel har utformats med framförallt kortvariga äktenskap i åtanke. Med äktenskapets längd åsyftas främst äktenskap som varat under 5 års tid.SammanfattningEn förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn för att uppfylla sin underhållsskyldighet om föräldrarna inte bor tillsammans. Avgörande för om en förälder ska betala ett sådant underhållsbidrag är var barnet varaktigt bor.En make kan få mer än hälften av det totala giftorättsgodset om den make som bidrar med mest giftorättsgods påkallar jämkning av bodelningen enligt skevdelningsregeln. Detta gäller framförallt vid kortare äktenskap som varat under 5 år.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

När övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

2020-12-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Har jobbat i en kommun i tolv månader som visstidsanställd, det fattas några dagar till 12 månader förstås. Anställningsperiod 191202-200630, 200810-201231. De har fortfarande inte bekräftat uppsägning eller fortsatt anställning. I Las paragraf 5a står om visstidsanställning att; "En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag."Hur tolkar jag det? Borde jag då få en tillsvidaretjänst nu?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över när din allmänna visstidsanställning kommer övergå till en tillsvidareanställning. Detta regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis kallad LAS.När en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställningEn allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år. Denna period om två år kan nås på två sätt. Det ena är genom att man inom loppet av en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt två år. Det andra är att man haft flera olika tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren som följt på varandra som sammanlagt utgör en anställning om två år (5a § första stycket LAS). Med sådana tidsbegränsade anställningar avses allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS). Det krävs då inte att den upparbetade tiden om två år skett inom en femårsperiod. Skrivningen du hänvisar till avser det sistnämnda av dessa två alternativ och reglerar när flera tidsbegränsade anställningar ska anses ha följt på varandra (5a § andra stycket LAS). Den innebär alltså inte att en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning efter sex månader.När din anställning kommer övergå till en tillsvidareanställningDu har varit anställd hos din arbetsgivare i lite mindre än tolv månader. Du behöver då arbeta kvar i lite mer än 12 månader till, det vill säga sammanlagt mer än två år, för att din allmänna visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Det är alltså då den första beräkningsregeln som blir aktuell så länge du har uppnått den upparbetade tiden om två år inom en femårsperiod.Skulle det istället vara så att du blir anställd hos samma arbetsgivare i en annan visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete är det istället den andra beräkningsregeln som blir aktuell. I så fall får du räkna samman den tid du redan arbetat med den tid du arbetat i den nya anställningen, så länge de anses följa på varandra. De anses följa på varandra länge den nya anställningen tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. (5a § andra stycket LAS).De olika beräkningsreglerna kompletterar varandra, och den av dem som först resulterar i att din allmänna visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning ska tillämpas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?

2020-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Min farbror var gift med en kvinna och ingen av dem hade några barn. För ett par år sedan dog kvinnan och en bouppteckning gjordes. Min farbror hade betydligt mer tillgångar än makan men då min farbror inte kände till att man kunde jämka (12:2) så gjorde han inte det vid bouppteckningen. Efterarvinge på makans sida var hennes syster. Min farbror fick då makans del automatiskt. Min fråga är nu om min farbror kan upprätta ett dokument där han begär jämkning (12:2) eller om det är så att en bodelning redan har gjorts så att det är för sent. När anses en bodelning ha gjorts i det här fallet?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar över när det är för sent för efterlevande make att påkalla jämkning av en bodelning. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Efterlevande make har möjlighet att begära jämkning av bodelning och begära att vardera sidan som sin andel ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). I paragrafen sägs att jämkningsmöjligheten uppstår "vid bodelning". En sådan begäran måste alltså göras senast vid bodelningstillfället. Arv efter någon som har varit gift fördelas först efter avslutad bodelning. Eftersom arvet efter din farbrors fru är fördelat, har således en bodelning redan skett. Bodelningstillfället har alltså passerat och det är då för sent för efterlevande make att begära jämkning av bodelningen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning