Hur lång preskriptionstid gäller vid en tredskodom?

2020-08-27 i Preskription
FRÅGA |Hej, hur lång är preskriptionstiden för en treskodom?MVHIngemar
Suana Tafic |Hej Ingemar och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden kan skilja sig åt beroende på vilken typ av "skuld" det är frågan om. Huvudregeln när det gäller preskription av fordringar är enligt preskriptionslagen 2 § 1 st att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts innan 10 år har passerat. Enligt 2 st så preskriberas dock en fordran mot en konsument tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan.Preskriptionslagens 5 § listar de olika sätt preskriptionsavbrott kan ske, bland annat genom att gäldenären betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den gentemot borgenären, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Allt gott,

Kan jag få tjänstledigt för familjeskäl?

2020-08-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag behöver åka till min familj i Italien och stanna ett par veckor för att min far ska gå igenom en operation i njuren. Han är 80 år gammal och enligt kirurgen finns det stor risk att något kan gå snett. Jag skulle vara närvarande även för att ta hand om allt som ska göras inför operationen.Kan jag bege om tjänstledighet för familjeskäl?MvhAngelo
Suana Tafic |Hej Angelo! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst vill jag skicka mina varmaste hälsningar till dig. Tråkigt att höra att din far mår dåligt. I lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, listas det i 1 § att en arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. För att ha rätt till ledighet enligt denna lag krävs det alltså att situationen är akut, och att din närvaro verkligen behövs. Vad jag kan utläsa av din fråga så verkar situationen vara allvarlig då kirurgen påtalat att det finns stor risk att något kan gå snett. Därför tycks din situation absolut kunna falla in under "trängande familjeskäl." Mitt tips till dig är att förklara din situation för din arbetsgivare, du verkar absolut ha rätt att ta ledigt så det bör inte vara några större problem att få tjänstledigt för dessa familjeskäl. Återigen, jag håller tummarna för din fars operation och hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Hur länge pågår huvudförhandling av brottmål?

2020-08-21 i Domstol
FRÅGA |Hur länge håller vanligtvis en huvudförhandling för mordförsök på? Är de ofta en dag eller brukar de ta flera dagar?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns oerhört många regler i rättegångsbalken vad gäller huvudförhandling i brottmål och därför är det mycket svårt att bedöma hur länge en rättegång gällande mordförsök kommer att pågå, då längden av en huvudförhandling varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och hur mycket bevisning som finns. Den juridiska utgångspunkten återfinns dock i 46 kap 11 § rättegångsbalken där koncentrationsprincipen + omedelbarhetsprincipen fastslår att när huvudförhandlingen väl är igång ska den genomföras utan onödiga uppehåll och så långt som möjligt i ett sammanhang. Om huvudförhandlingen inte kräver mer än tre dagar ska den genomföras inom loppet av en vecka, annars ska förhandlingen pågå minst tre dagar per vecka. I juridikens värld brukar vi dessvärre ofta behöva svara på frågor med "det beror på", just för att mycket varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Allt gott,

Hur annulleras en framtidsfullmakt?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hur går jag tillväga om jag vill annullera en framtidsfullmakt?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline! Enligt 6 § i lag om framtidsfullmakter kan inte en framtidsfullmakt inte göras oåterkallelig. I 8 § 2 st finns däremot ett undantag som fastslår att framtidsfullmakter kan innehålla bestämmelse om att ha en granskare som enligt 23 § då innehar rätten att återkalla fullmakten. En framtidsfullmakt kan även upphöra om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga. För återkallelser av fullmakter tillämpas även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat kallat avtalslagen). Om personen som har skrivit en fullmakt vill återkalla fullmakten så har hen som har utfärdat fullmakten ansvar för att återkalla fullmakten på ett korrekt sätt, se 12 § AvtL. Beroende på vad det är för typ av fullmakt så finns det olika sätt att återkalla fullmakten. Generellt sett så är det enklaste sättet att återkalla en "vanlig" fullmakt genom att handlingen förstörs eller tas tillbaka, men eftersom det är en framtidsfullmakt i ditt fall ber jag dig kolla upp om fullmakten har en granskare som då kan återkalla fullmakten. Hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Kan mina särkullbarn ärva mig?

2020-08-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Jag är gift. Min man har två barn i tidigare förhållande och vi har två gemensamma barn.Vi har väldigt olika tankar kring ekonomi. Så pass olika att vi inte kan hålla sams om detta. Funder nu på att bodela inom äktenskapet. När jag läser på så innebär detta dock att min man ärver även min enskilda egendom om jag dör, såvida jag inte testamenterar den till mina barn? Mina särkullebarn kan inte ärva mig? Det enda sättet de kan ärva mig på är om jag dör först, min egendom tillfaller min man, även han dör kort senare och våra egendomar delas upp på barnen? Eller ärver mina barn hela min del då? MVH Helena W
Suana Tafic |Hej Helena och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln är att när den ena maken dör så får den andre maken allt. Det finns dock undantag till detta, bland annat i 3 kapitlet 1 § 1 st ärvdabalken som möjliggör att särkullbarn alltid har rätt att få ut sin laglott direkt vid sin förälders bortgång. De gemensamma barnen som du och din man har tillsammans ärver dock först när ni båda gått bort och har då så kallad efterarvsrätt. Enligt 3 kap 9 § ÄB kan dock dina barn från ditt tidigare förhållande avstå från sitt arv till förmån för din make och därmed välja att först få ut sitt arv först när din make gått bort. Detta innebär att samtliga barn då istället får efterarvsrätt. Dessutom finns en basbeloppsregel i 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken, som går före eventuellt testamente eller särkullbarns direkta rätt till arvslott. Denna skyddsregel (för den efterlevande maken då) innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (enligt socialförsäkringsbalken). För 2020 ligger basbeloppet på 47 300 kr. Observera att det bara är när värdet av den efterlevande makens egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp som denne har rätt att inskränka på särkullbarnens arv.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Önskar dig lycka till och allt gott i framtiden!

Kan syskon vara dödsbodelägare trots att de ej är med i testamentet?

2020-08-24 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min vän Siv har avlidit. Hon har aldrig varit gift, har inga barn och föräldrarna är döda. Hennes två syskon är i livet och dessa är tillsammans med syskonbarnen de enda släktingarna. Hon har skrivit testamente där ett av syskonbarnen ska ärva allt efter henne. Vem/vilka är dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen. Endast syskonbarnet eller även de två syskonen?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB) som du finner här.I 18 kapitlet 1 § fastslås att om ej särskild dödsboförvaltning ej anordnats så ska efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De är även dessa som företräder dödsboet mot tredje man och även har rätt att tala och svara i mål som rör boet. Enligt 11:10 ÄB innebär ett universellt förordnande att testamentstagaren blivit tilldelad hela kvarlåtenskapen efter den avlidne eller en del av den (värdet fastställs alltså inte förrän arvet skiftas) och det andra förordnandet kallas för legat och avser då istället ett bestämt belopp, en särskild egendom eller liknande. Om det ena syskonbarnet är en universell testamentstagare så är denne dödsbodelägare. Syskon återfinns i andra arvsklassen och blir arvingar om det inte finns några bröstarvingar (första arvsklassen) till den avlidne. Dessa har dock ingen rätt till laglott, på det sättet som bröstarvingar har (ens egna barn). Eftersom din vän inte har några egna barn, har inte hennes syskon rätt till någon laglott alls eftersom hon har testamenterat allt till sitt syskonbarn. I Sverige gäller i princip att en får testamentera bort hur mycket en vill till vem som helst (bröstarvingar har dock alltid rätt till laglott) och testamentstagaren/tagarna har då företräde framför släktingar (som då är legala arvingar). Eftersom det bara är personer som ska ta del av dödsboet som är dödsbodelägare enligt lag så innebär det att syskonen i detta fallet inte är dödsbodelägare. Din väns kvarlåtenskapen kan fördelas helt efter hennes vilja i testamentet och det är då det ena syskonbarnet som är dödsbodelägare. Ta hand om dig!Allt gott,

Kan barn byta till ena förälderns efternamn utan den andres samtycke?

2020-08-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag är 17 år. Jag ska byta tillbaka till min mammas efternamn. Men min pappa måste godkänna detta. Min pappa har inte vårdnaden om mig. Vad kan jag göra om han väljer att inte skriva under på pappret?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline!Regler gällande vårdnadshavares rättighet och skyldighet att delta i beslut kring barnets namn återfinns i lagen om personnamn. En person får byta efternamn till ett som någon av föräldrarna bär enligt 9 § och som vårdnadshavare har en både rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken. Enligt 3 § ska ansökan om ändring av personnamn (t.ex. i detta fall ditt efternamn) skickas till Skatteverket och eftersom du är under 18 år så måste ansökan göras av dina vårdnadshavare (båda två om de har gemensam vårdnad). Det finns emellertid särskilda regler då barnet bär samma efternamn som en förälder som inte är vårdnadshavare, precis som i ditt fall. Om det är så att du bär din pappas efternamn och han inte är vårdnadshavare, krävs det ändå enligt 34 § 1 st lagen om personnamn att den föräldern samtyckt till ett namnbyte eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa, för att du ska få byta ditt efternamn.Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till domstol om din pappa vägrar att samtycka till ditt namnbyte. Där kan du få saken prövad och skulle domstolen i sin tur anse att namnbytet är förenligt med ditt bästa (barnets bästa är en viktig princip) så kan ditt namnbyte accepteras trots att din pappa inte samtyckt. För att ansöka om att få igenom ett namnbyte ska du vända dig till den tingsrätt på den ort där du har din hemvist. Ett annat alternativ är också att vänta tills du fyllt 18 år och då inte behöver någon vårdnadshavares samtycke för byte av efternamn.Hoppas verkligen att allt löser sig för dig!Allt gott,