Att vittna som närstående

2020-11-05 i Vittna
FRÅGA |Kan man få rättshjälp vid resning. Varför vart syster avrådd att vittna till sin bror? Hon var där o såg allt som hände. Istället var det bara offrets vittnen som kom till talan trots att dom inte var där vid aktuella tidpunkten.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt är utgångspunkten att det föreligger en allmän vittnesplikt, vilket innebär att en är skyldig att vittna i domstol om åklagare, eller den misstänkta personen och dess försvarare anser att det behövs. Undantag till vittnespliktenI 36 kap. 3 § rättegångsbalken finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett av de undantagen inkluderar personer som är närstående till part i rättegången. Du nämner i din fråga att det handlar om en syster och en bror, syskon räknas naturligtvis som närstående, vilket innebär att systern i detta fallet omfattas av undantaget. Syftet bakom detta undantag är det lätt kan uppkomma en friktion mellan plikten att berätta sanningen och den naturliga viljan att hjälpa en anhörig. Vanligtvis ska den som vittnar, avlägga en vittnesed. Även här finns dock undantag. Enligt 36 kap. 13 § 2 stycket rättegångsbalken ska en närstående inte avlägga en ed. Detta just för att personen är närstående och det anses finna ett personlig och naturlig vilja att hjälpa en anhörig som hamnat i en svår situation.Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att veta varför systern i ditt fall blev avrådd från att vittna, och jag kan därför inte heller besvara just den frågan utan ytterligare information. ResningFör att en ansökan om resning ska kunna beviljas krävs i princip att det är sannolikt att utgången av målet hade blivit en annan om det som är nytt hade varit känt för domstolen när målet avgjordes. En resning är ett extraordinärt rättsmedel, och det krävs väldigt mycket för att en ansökan om resning ska beviljas. Om du vill läsa på mer om resning och vad det innebär, så tipsar jag dig om att kika i 58 kap. 2 § rättegångsbalken!Jag hoppas att du känner att du fått din fråga besvarad så gott det går.Lycka till och tveka inte att höra av dig om du skulle ha ytterligare frågor eller behöva något förtydligande!Allt gott,

Har jag rätt till nedsatt hyra om min hyresvärd ej åtgärdar vissa fel?

2020-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Min hyresvärd skulle ha målat bakom ett element samt vidgjort golvet i vardagsrummet och i hallen för snart 6 månader sedan. Han har inte åtgärdat ngt av det. Har jag rätt till hyresavdrag? Golvet blir bara värre o skadan sprider sig mer o mer.När man ställer sig på vissa platser i både vardagsrum o hall sa känns det som att golvet sjunker. Delar av parketten har även börjat lossna. Han vidgjorde med annat material vid balkongdörren men det börjar sjunka det med.MvhZ
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du har råkat ut för skador i din lägenhet!Du vill veta huruvida du skulle kunna få ett avdrag för hyran på grund av vissa problem i din hyreslägenhet inte åtgärdats. Eftersom det rör en hyresrätt får vi kika i jordabalkens 12 kapitel. Regler om vilket skick lägenheten ska vara finns i 12:9-18 (JB). Enligt 12:15 JB ska din hyresvärd under hyrestiden hålla lägenheten i fullt brukbart skick, och ska dessutom med skäliga tidsmellanrum se till att det utförs sådana reparationer och ommålningar som behövs på grund av att lägenheten slits ut genom vanligt brukande. 16 §fastslår även att hyresvärden är skyldig att åtgärda skador som uppkommer på lägenheten som inte orsakats av hyresgästen och att undanröja sådana hinder som kan påverka hyresgästens möjlighet att nyttja lägenheten (12:16 3 p JB).Vad händer då när hyresvärden inte uppfyller sin underhållsplikt enligt 12:16 2 st JB? Då kan du som hyresgäst ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska föreläggas att åtgärda felet (ett så kallat åtgärdsföreläggande). Detta föreläggande kan förenas med ett vite, vilket då innebär att hyresvärden kan få betala en avgift om han inte uppfyller det han ålagts att göra enligt åtgärdsföreläggandet.Nedsättning av hyraIbland kan en hyresgäst ha rätt att betala mindre hyra till hyresvärden. Ett exempel på detta kan vara om hyresgästen själv åtgärdat ett problem som egentligen var hyresvärdens ansvar att åtgärda. Enligt 12:21 JB deponerar hyresgästen det belopp som du anser att hyran ska nedsättas med hos länsstyrelsen. Att få mindre i hyra går alltså inte till på det sättet att du som hyresgäst betalar ett lägre belopp till hyresvärden. Enligt 12:22 får alltså länsstyrelsen då ta hand om beloppet tills tvisten om hur mycket hyra som ska betalas är avgjord och betalar sedan ut beloppet till den som tillslut vinner den tvisten.Det är viktigt att du som hyresgäst deponerar beloppet till länsstyrelsen eftersom att om hyran inte betalas fullt ut (och det senare visar sig att det saknas rätt till nedsättning av hyran) skulle detta kunna resultera att hyresvärden säger upp avtalet och du får flytta ut. Om beloppet istället är deponerat hos länsstyrelsen kan hyresvärden inte göra gällande att beloppet inte betalats till honom som en grund för att bli av med hyresgästen (12:21 3 st JB).Du säger att din hyresvärd har haft ansvar och skulle ha gjort alla dessa reparationer för 6 månader sedan. Om dina problem är så pass allvarliga att det försämrar dina möjligheter att utnyttja lägenheten för det avsedda ändamålet (bostad) eller om golvet är så pass dåligt att lägenheten inte blir fullt brukbar jämfört med andra lägenheter av samma slag så bör du kunna vända dig till hyresnämnden enligt 12:16 2 st JB och begära att hyresnämnden ska förelägga hyresvärden att åtgärda problemet så att detta äntligen åtgärdas. Ett annat alternativ är att du själv ser till att få problemet åtgärdat och sedan få hyran nedsatt motsvarande det belopp som du själv fått lägga ut. Jag kan inte helt säkert veta hur dina utsikter att nå framgång är utan att veta mer om problemen. En måste ha i åtanke att bedömningar görs i varje enskilt fall och att många omständigheter kan påverka hur bedömningen ska göras.Det jag tipsar om att att genom hyresnämnden försöka få ett ett åtgärdsföreläggande enligt vilket hyresvärden slutgiltigt måste lösa problemet. På hyresnämndens hemsida hittar du ytterligare information om hur du går tillväga för att ansöka om ett sådant föreläggande. Ett annat alternativ som eventuellt kan resultera i att du får din hyra nedsatt är att själv försöka åtgärda detta (om du har den ekonomiska möjligheten) och sedan då deponera detta belopp till länsstyrelsen som nämnt ovan.Jag hoppas verkligen allt löser sig för dig! Lycka till och tveka inte att höra av dig om du skulle ha ytterligare frågor!Allt gott,

Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?

2020-10-09 i Adoption
FRÅGA |Hej.Kan man som barn adoptera bort sin förälder? Jag är 33 år, har en mycket frånvarande pappa och undrar om jag kan adoptera bort mig själv från honom och göra mig faderslös?Med vänlig hälsning, T
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din situation men jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan, så att du förhoppningsvis vet hur du ska gå tillväga. Din fråga gäller faderskap till barn, vilket regleras i föräldrabalken, förkortat FB. Det enda sättet att på något sätt göra så att din frånvarande far inte längre är din rättsliga förälder är genom adoption, precis som du har nämnt i din fråga. Din fråga gäller vuxenadoption då du är över 18 år gammal. Adoption regleras i 4 kap FB. Vanligtvis säger lagen att om din andra förälder lever och är gift med någon annan än din far, kan du låta dig adopteras av din andra förälders nya make/maka. Det är viktigt att det inte är din ena förälders sambo, det krävs ett äktenskap mellan dessa. Det rättsliga band du har till din far kommer då i och med denna adoption att upphöra helt, medan din andra förälder förblir din rättsliga förälder. Vuxenadoption enligt 4:4 FB I och med att du är över 18 år får du dock endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och dig och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB)Vuxenadoption enligt 4:4 FB kräver alltså särskilda skäl, vilket exempelvis skulle kunna vara att sökanden har uppfostrat dig, eller att adoptionen sker på grund av att det föreligger en relation som den mellan en förälder och ett barn. Det är dessvärre relativt svårt att adoptera en vuxen person och om en ser till praxis är vuxenadoptioner sällsynt.Det enda sättet för dig att bryta din och din fars rättsliga band är emellertid genom adoption. Det bästa vore om du har möjlighet att adopteras av din andra förälders nya make/maka, om en sådan person finns i ditt liv. Även om det måste föreligga särskilda skäl för att en vuxenadoption enligt 4:4 FB ska gå igenom, så kan du alltid testa! Viktigt att tänka på är att vid vuxenadoption krävs det samtycke av den som adopteras. Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där sökanden har sin hemvist och adoptionsansökan ska vara undertecknad av sökanden och dig! Ni ska även bifoga personbevis och motivera varför adoptionen ska godkännas. Tingsrätten ska även få in de biologiska föräldrarnas kontaktuppgifter eftersom de ska inhämta deras åsikter angående adoptionen. Din fars åsikt inhämtas således men han har egentligen inte möjlighet att hindra en adoption eftersom det ankommer rätten att ta beslut i den specifika frågan.Hoppas att allt löser sig för dig! Du får gärna höra av dig till oss igen om du skulle ha ytterligare frågor!Allt gott,

Företagsägande vid skilsmässa och inget äktenskapsförord

2020-10-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Om jag startade ett företag "aktiebolag" efter att jag gifte mig borglig och vi håller på att separeras nu. Måste jag skriva på några papper att bara jag ska äga mitt företag eller kommer den att fortfarande bara vara min efter skilsmässan när vi inte skriver på något och han inte kräver något?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du går igenom en skilsmässa och jag hoppas kunna svara på din fråga så att du vet vad du ungefär kan förvänta dig gällande den juridiska aspekten åtminstone.Din fråga handlar om bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) och regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vid en bodelning så görs en skillnad mellan giftorättsgods och enskild egendom, och enligt 7 kap. 1 § ÄktB är giftorättsgods all egendom som inte är enskild egendom. Det är giftorättsgodset som kommer fördelas mellan er.Enskild egendom och äktenskapsförordI 7 kap. 2 § ÄktB hittar vi definitionen av enskild egendom: egendom som du eller din make/maka har gjort till enskild genom äktenskapsförord, egendom som du eller din partner har fått med förbehållet om att egendomen ska vara enskild antingen via gåva eller genom testamente eller egendom som trätt i stället för tidigare enskild egendom.Om du och din partner har ett äktenskapsförord, alltså ett avtal som gäller mellan er, och ni i det avtalet gjort klart vad som ska vara enskild egendom och då inte omfattas av en framtida bodelning så är du good to go. Syftet med själva äktenskapsförordet är just att viss egendom ska vara enskild egendom och då endast tillhöra dig. Äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en person äger, i ditt fall äger du kanske aktier i ditt företag och därmed kan detta skrivas upp som enskild egendom.Enligt 9 kap. 2 § ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena då talan om äktenskapsskillnad väcktes (alltså den dagen när ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten). Hur era egendomsförhållanden såg ut dagen då ni ansökte om skilsmässa är alltså det som avgör vad som kommer räknas in i bodelningen respektive inte räknas in.Svaret på din fråga är då att om ni har ett äktenskapsförord kommer bodelningen genomföras med utgångspunkt i vad ni kommit överens om i äktenskapsförordet. Har ni inte det så är det viktigt att komma ihåg att ett bodelningsavtal är som vilket avtal som helst. Det råder avtalsfrihet, vilket innebär att du och din f.d partner kan komma överens om vad ni vill i samband med er bodelning. Hur ni vill göra gällande ditt företag är upp till er att bestämma, så länge ni kan komma överens om det. Hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?

2020-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag har en liten snabb fråga, min dotter har sedan födseln fått smeknamnet Monkey av mig vilket jag använder mer än hennes riktiga namn, nu är hon 5 år och kallas fortfarande monkey, kan hennes förskola neka mig att kalla henne för Monkey? Mvh Tommy
Suana Tafic |Hej Tommy och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rent juridiskt sett kan inte någon på din dotters förskola neka dig att kalla din dotter för monkey!Allt gott,

Hyresvärdens rätt att vräka hyresgäst

2020-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresgäst orsakar fuktskador i sin lägenhet. Hyresvärden vill vräka denna hyregäst. Är det möjligt?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller på vilka grunder en hyresvärd kan vräka (även kallat avhysa) en hyresgäst.I 12 kap jordbalken regleras just detta. En hyresrätt är förverkad om hyresgästen begår ett avtalsbrott enligt någon av punkterna i 12 kap. 42 § JB. Listan som finns i denna paragraf är uttömmande och innebär alltså att det endast är på dessa grunder som hyresvärden kan säga upp hyresavtalet i förtid!Att orsaka fuktskador kan anses falla in under punkt 9 i 12:42. Denna punkt fastslår att hyresförhållandet kan upphöra i förtid (alltså omedelbart enligt 12 kap, 6 §, och ingen hänsyn behöver tas till uppsägningstid enligt 4 §.) "om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse".Vårdplikten 25 § fastslår hur hyresgästen ska använda lägenheten. Bland annat ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska även vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Sist men inte minst ska hyresgästen hålla noggrann tillsyn och se till att vårdplikten i 24 § är uppfylld. Hyresvärdens skyldigheter Svaret på din fråga är alltså att om någon av dessa punkter inte efterföljs så har hyresvärden rätt att upphäva hyresavtalet. Viktigt att betona är att det i 12 kap 15 § jordabalken finns krav på att hyresvärden, under hyrestiden, ska hålla lägenheten i godtagbart skick. Hit räknas bland annat att hålla bostaden fri från fukt och mögel. 12 kap. 24 § 2 stycket fastställer dock att hyresgästen är skyldig att upplysa hyresvärden om den skada som har uppstått. I din fråga framkommer inte vad som exakt hänt, alltså hur dessa skador har uppkommit men om du lyckas bevisa att dessa skador skett eftersom hyresgästen brustit i sin vårdplikt kan det finnas chans att genom hänvisning till ovanstående paragrafer få rätt till uppsägning av hyresavtalet! Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor!Allt gott,

Kan en minderårig bli VD eller styrelseledamot i ekonomisk förening?

2020-10-09 i Föreningar
FRÅGA |Kan en 13 åring bli VD eller styrelseledamot i en ekonomisk förening? Om inte vad är den närmaste rollen som en 13 åring kan ha?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller en ekonomisk förening får vi se till lagen om ekonomiska föreningar.Att vara styrelseledamot i en ekonomisk föreningAv 7 kap. 1 § framkommer att en ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman enligt 6 § och 7 § fastslår vem som kan vara styrelseledamot. Vem som helst kan dock inte vara styrelseledamot enligt 10 §. Ett av kraven för att vara styrelseledamot är att du måste vara myndig, en person som är underårig, precis som i ditt fall, får alltså inte vara styrelseledamot.Att vara VDVad gäller positionen som verkställande direktör är det styrelsen som utser VD:n (7 kap. 27 §) I 7 kap. 31 § uppställs hinder mot att vara verkställande direktör, varav ett av dessa hinder är om en är underårig. Det går alltså inte heller att vara verkställande direktör som 13-åring.Ett av kraven med en ekonomisk förening är att verksamheten ska vara kooperativ, vilket innebär medlemmarna ska delta i verksamheten på olika sätt t.ex. som konsumenter eller leverantörer (1 kap. 4 § FL). En ekonomisk förening är en öppen association och styrs därmed av öppenhetsprincipen, vilket innebär att vem som helst ska få bli medlem och utträda ur föreningen. Den ekonomiska föreningen är alltså skyldig att acceptera nya medlemmar (4 kap. 1 §). Viktigt att veta är att det är styrelsen som prövar en ansökan om att bli medlem, om inte annat skulle framgå av föreningens stadgar enligt 4 kap. 3 § 2 stycket. Att vara medlem i ekonomisk föreningEnligt boverket kan du emellertid vara medlem i en ekonomisk förening om du är under 18 år, men inte vara styrelseledamot.Underårigas rätt att ingå avtal och andra förpliktelserViktigt att komma ihåg är dock att det finns regler i 9 kap. föräldrabalken, FB, om underåriga personers rätt att ingå avtal och andra förpliktelser. Enligt 9 kap. 1 § FB saknar underåriga personer rättshandlingsförmåga, vilket innebär att en person under 18 år inte kan ingå avtal eller andra förpliktelser utan föräldrarnas samtycke. Att då bli medlem i en ekonomisk förening, som i detta fallet, kan tänkas vara en sådan förpliktelse som föräldrarna måste samtycka till. Huvudregeln är då att båda föräldrarna måste samtycka om de har gemensam vårdnad, speciellt om medlemskapet skulle innebära en ekonomisk skyldighet/förpliktelse som den underårige inte själv kan ingå.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars får du jättegärna återkomma till oss!Allt gott,Suana

Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa

2020-09-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är de straffbart att inte försörja sitt ex om man ligger i skiljsmässa och den som inte har inkomst inte får nån ersättning av sitt ex?Mvh L
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör äktenskapsskillnad och underhållsskyldighet mellan makar, därmed ska vi kika i Äktenskapsbalken.Enligt 6 kap. 1 § ÄktB föreligger en underhållsskyldighet makar emellan om det finns stora ekonomiska skillnader mellan makarna. Detta innebär att makarna ska bidra till de personliga och gemensamma utgifterna efter sin egna förmåga och syftet med denna bestämmelse är alltså att makarna ska kunna leva på samma ekonomiska standard. Efter att en skilsmässa gått igenom är dock huvudregeln att makarna ska försörja sig på egen hand enligt 6 kap. 7 § 1 st ÄktB. I din beskrivning använder du orden "ligger i skilsmässa" Skulle det vara så att en betänketid föreligger enligt 5 kap. 1 § ÄktB så är makarna tekniskt sett fortfarande gifta, vilket då betyder att underhållsskyldigheten mellan makarna fortfarande gäller. 6 kap. 7 § 2 st fastslår att om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter. Skulle då ens ex ha svårigheter med sin ekonomi under denna tid måste en alltså även om det pågår en skilsmässa "försörja" den "f.d maken/makan" fram tills dess att skilsmässan gått igenom. Syftet bakom denna lag och dessa ovannämnda bestämmelser är att säkerställa att personer som är gifta med varandra har samma levnadsstandard. Detta innebär att en till och med kan tvingas att betala underhållsbidrag om en struntar i underhållsskyldigheten. Skulle din make/make inte ha någon inkomst alls och du då har en betydligt högre inkomst så kan hen kräva att du hjälper till ekonomiskt för att tillgodose hens behov. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Allt gott,