Försörjningsskyldighet för sambos barn

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Är jag försörjningsskyldig för min sambos barn sedan ett tidigare förhållande?Barnet bor varannan vecka hos oss. Mvh M
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försörjningsplikt för barn behandlas i föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap. 1 § FB har föräldrar en försörjningsplikt gentemot sina barn. Av 7 kap. 5 § FB fastslås att en styvförälder kan bli försörjningsskyldig om hen är gift med föräldern som har vårdnaden om barnet eller om hen har egna barn tillsammans med sambon. Eftersom du inte är gift med din partner så gäller denna bestämmelse endast om ni har egna barn tillsammans. Då din sambos barn är från ett tidigare förhållande har du alltså ingen försörjningsplikt. Har du ytterligare frågor är du mer än välkommen tillbaka till oss på Lawline!Allt gott,

Beskattning av lån mellan privatpersoner

2021-01-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag har lånat pengar till min mamma år 2010 och nu ska hon lämna tillbaka. Det rör sig om ca 370000 kr. Hur blir det med skatteverket om jag får bara mina egna pengar tillbaka?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle din mamma betala tillbaka dina pengar genom banken blir skatt vid en sådan transaktion endast aktuell om ni avtalat om ränta på lånet. Har ni det så ska din mamma som lånetagare enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen, dra av räntekostnaden i inkomstslaget kapital, medan du istället ska ta upp motsvarande belopp som en inkomst av kapital.Vanligtvis behöver en inte göra något med sin deklaration då banker brukar lämna kontrolluppgifter avseende inbetalad ränta, något som senare syns på skattedeklarationen. I annat fall begär din mamma avdrag för ränteutgifterna vid punkt 8.1 i inkomstdeklaration och du tar upp motsvarande belopp som en inkomst av kapital. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor ska du inte tveka på att höra av dig igen!Allt gott,

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt erhållna skadestånd?

2020-12-27 i Utmätning
FRÅGA |hej jag ska få ett skadestånd för att jag blev kidnappad,kränkning och misshandel men jag har skuld hos kronofogden får dom göra utmätning på skadeståndet?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar vad du har gått igenom. Vad gäller vid utmätning?Huvudregeln är att ersättning som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Det finns däremot ett undantag i 5 kap. 7 § utsökningsbalken (UB), som fastslår att skadestånd på grund av personskada under vissa omständigheter inte får utmätas. Skadestånd med anledning av personskada anses ha en så pass stark personlig prägel att det bör vara fredat från utmätning, enligt SOU 1964:157 s. 246. Det som krävs är dock att skadeståndet måste hållas avskilt från andra ekonomiska tillgångar och ska tillgodose ett kvarvarande försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan att skadeståndet har erhållits.SammanfattningKort sammanfattat innebär detta att Kronofogdemyndigheten alltså får utmäta skadeståndet om du inte har avskiljt det från dina andra ekonomiska tillgångar. Om du har haft skadeståndet blandat med andra pengar i ett konto så går det inte att avskilja. Det ska ha märkts på något sätt så att det går att direkt hänföra till skadeståndet. Skulle det vara så att Kronofogdemyndigheten utmäter ett visst belopp från ett konto där alla dina medel är blandade, så kan du inte bevisa att det just är skadeståndet som utmätts! Ju mer pengar som har flutit in i ditt bankkonto sedan utbetalningen, desto svårare blir det för dig att kunna peka ut skadeståndsbeloppet. Genom att då hålla skadeståndet avskilt från dina andra medel, kan du slippa en framtida utmätning av ditt skadestånd. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen. Allt gott,

Hur lång tid tar det innan en grundlagsändring blir verklighet?

2020-12-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur lång tid skulle det kunna ta innan förslaget "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" kan bli verklighet?Då det är en grundlagsreglering krävs det att två olika regeringar röstar igenom det?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga berör SOU 2020:45 "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" kommer jag nedan lite kortfattat förklara hur läget ligger till i lagstiftningskedjan och hur en grundlag ändras! SOU 2020:45 - "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten"Regeringen beslutade den 14 juni 2018 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utreda vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter eftersom regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.Status på lagförslaget I september 2020 skickade Justitiedepartementet ut en remiss till ett antal remissinstanser. Dessa remissinstanser har nu i december lämnat sina synpunkter genom remissvar som går att läsa här. Det är alltså i detta stadium lagförslaget för tillfället befinner sig. Nästa steg är att förslaget skickas på lagrådsremiss och därefter resulterar i en proposition som i sin tur leder till en lagändring. Hur ändras en grundlag? Precis som du själv säger så gäller särskilda regler vid en grundlagsändring. Då grundlagarna har en oerhört viktig roll i vårt rättssystem och vår demokrati är det svårare att ändra på dessa, jämfört med andra "vanliga" lagar. Det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna av en grundlagsändring måste vara extra genomtänkta. För att ändra en grundlag krävs enligt, 8 kap. 14 § regeringsformen, att riksdagen med enkel majoritet fattar två likalydande beslut (ett vilande och ett slutligt) och att det hålls ett riksdagsval mellan dessa två besluten. Därutöver finns det även en huvudregel om att det måste gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet om grundlagsändring först anmäldes i riksdagens kammare och att riksdagsval (som skulle vara att anse som det mellanliggande valet mellan de två likalydande besluten) hålls.Hur lång tid tar det?Med tanke på det nyss anförda, är det därmed väldigt svårt att säga hur lång tid det kan ta att få igenom just "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" men skulle allt gå som "det ska" så skulle jag absolut gissa på ett par år!Allt gott,

Hur överklagas beslut från migrationsverket och ska bostadsbidrag beaktas vid beräkningen av försörjningskravet?

2021-01-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Hur går man tillväga för att överklaga det andra negativa resultatet från Migrationsverket. Då det fattas ca 3000 kr på min ekonomi för att han ska få kunna komma hit då de verkar inte räkna in bostadsbidraget i min ekonomin
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur överklagas ett beslut från Migrationsverket?Om du inte accepterar Migrationsverket beslut har du rätt att överklaga, en överklagan som prövas av domstolen men skickas till Migrationsverket. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Det första steget är att Migrationsverket går igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Skulle Migrationsverket inte anse att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket. Det är viktigt att tänka på att från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen, inte Migrationsverket, med alla frågor som du har gällande ditt överklagande. I brevet med Migrationsverket beslut står det inte bara hur lång tid du har på dig att överklaga men också hur du går tillväga för att överklaga. Det som krävs av dig är att du skriver ett brev där du berättar om vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Du ska skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.Ska bostadsbidraget beaktas vid försörjningskravet? Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om anknytningspersonens inkomster uppgår till det s.k. förbehållsbeloppet, något som du redan verkar ha koll på, då jag antar att det är just detta belopp du menar på att Migrationsverket inte räknat ut korrekt. Enligt ett rättsfall från migrationsöverdomstolen MIG 2019:22 ska dock endast vissa bidrag och stöd vid beräkningen av detta belopp beaktas, såsom barnbidrag och underhållsstöd. Däremot beaktas inte exempelvis bostadsbidrag. Anledningen till detta är eftersom dessa bidrag inte är att betrakta som arbetsrelaterad inkomst som går att jämställa med lön. I rättsfallet angav Migrationsverket att bostadsbidraget är ett behovsbaserat bidrag och därmed inte kan ligga till grund för beräkningen av om inkomsten uppgår till förbehållsbeloppet. Det är viktigt att du tar hänsyn till detta vid din överklagan, då det kan innebära att du får avslag på just samma grunder. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss! Allt gott,

Måste sambor upprätta bodelning?

2021-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag o min fd sambo har separerat sedan flera år tillbaka. Han bor kvar i huset och ska nu köpa ut mig.Min fråga är, måste man upprätta en bodelning? Maria
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste sambor förrätta bodelning efter en separation? När två sambor separerar omfattas de av sambolagen, vilket också innebär att reglerna för bodelning inte är lika strikta som vid en skilsmässa då en bodelning måste göras. Det finns alltså ingen skyldighet för sambor att förrätta bodelning efter en separation. När kan då bodelning ske vid ett upplöst samboförhållande? Jo, när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap varandra ska bodelning ske om en av parterna begär det (8 § sambolagen). Det är alltså det som krävs för att ha laglig rätt till bodelning vid separation.Tidsfrist vid begäran om bodelningDu nämner dock i din fråga att du och din partner separerade för flera år sedan, något som kan komma att ha betydelse i ditt fall. Enligt 8 § 2 st sambolagen ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Eftersom att tidsfristen har passerat är det inte möjligt för någon av er att begära bodelning på laglig grund, vilket innebär att var och en av er behåller sin egen egendom.Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Hur vet jag om mitt bostadskrav för anhöriginvandring är uppfyllt?

2020-12-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Jag är 22 år och är ihop med en kille som bor i albanien. Vi är ihop för 2 år och planera att han ska flytta hit till sverige. Jag är fast anställd men hyra ut huset till mina föräldrar. Och mina föräldrar är inte hemma för 1 och halv år nu. Jag hyra till huset för 2 år med 2000 kr per månader. Uppfylla jag kraven på bostad som i immigration behöver? Tack.
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över bostadskravet som är ett av kraven vid anhöriginvandring. Eftersom du endast undrar över bostadskravet kommer jag inte beröra de andra kraven som också måste vara uppfyllda, såsom försörjningkravet.Vad innebär bostad av tillräcklig storlek och standard? I Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring finns det förklarat vad kravet på en bostad av tillräcklig storlek och standard innebär. Kort sammanfattat innefattar bostadskravet att anknytningspersonen (alltså du) måste ha en bostad som är av tillräcklig standard och storlek för både sig själv och den sökande. Vidare har Migrationsverket specificerat att en tillräcklig bostad för två vuxna utan barn innefattar en bostad som har ett kök eller kokvrå och minst ett rum. Det måste finnas fler rum om barn ska bo i bostaden, med undantaget att två barn kan dela på ett sovrum. Din situationJag tolkar din fråga som att det är du som äger ditt hus och att du har hyrt ut detta till dina föräldrar som inte längre bor där. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar är dock enligt Migrationsverket inte att anses som att ha en godtagbar bostad. Om så inte är fallet hos dig, utan att du faktiskt äger detta hus och uppfyller kravet på standard och storlek (har ett kök eller kokvrå och minst ett rum) så bör bostadskravet vara uppfyllt. Skulle fallet vara så att du är den som hyr en del av dina föräldrars bostad, blir det lite mer osäkert gällande vad som gäller, eftersom det inte framgår av migrationsverkets riktlinjer om detta är okej eller inte. Min gissning är att det eventuellt hade kunnat godtas, om den uthyrda delen av bostaden är tillräcklig stor samt självständig. Det är då viktigt att ni har ett hyresavtal som kan styrka på att du har en hyresrätt av tillräcklig storlek. Förutom detta måste du även kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden. För att visa att du uppfyller bostadskravet måste olika sorters dokument och handlingar skickas in, detta eftersom att bostadssituationen måste bevisas skriftlige, exempelvis genom ett uppvisande av en kopia av ett köpekontrakt. Migrationsverket har väldigt bra information på sin hemsida som jag rekommenderar att läsa. Du kan hitta all nödvändig information här.All lycka till i framtiden!Allt gott,

Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?

2020-12-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag är gravid och har valt att behålla barnet även fast jag inte har någon partner. Det är dock lite osäkert vem som är far till barnet. Det finns två olika män som är potentiella pappor till mitt barn. Den ena säger att om barnet skulle vara hans så kommer han att ta detta till rätten då jag valde att behålla mot hans vilja. Men vad kan hända mig om det skulle visa sig bara hans barn? Vad finns det "att ta till rätten"
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grattis till graviditeten!Först och främst är det upp till varje kvinna att avgöra om hon vill göra en abort eller fullfölja en graviditet. Kvinnan bestämmer över sin egen kropp och det finns ingen juridisk möjlighet att på något sätt tvinga en kvinna att göra en abort. Att du har valt att behålla barnet "mot mannens vilja" är inte något som kan "tas till rätten." Svaret på din fråga är alltså att du får ta beslut du själv känner är rätt, och kan inte hamna i rätten för att du valt att fullfölja din graviditet. Det framgår av din fråga att du inte vet exakt vem som är pappan till ditt barn, vilket gör att vi måste se till Föräldrabalken (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.Barnets rätt till en farEnligt barnkonventionen, som i år officiellt blev svensk lag, har alla barn rätt att veta vilka ens biologiska föräldrar är samt känna till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka de biologiska föräldrarna är. Om inte någon far kan fastställas vid ett barns födsel är därför socialnämnden skyldig att försöka utreda vem barnets far är och se till att faderskapet fastställs enligt 2 kapitlet 1 § FB. Då utredningen görs i barnets intresse, tas normalt ingen hänsyn till om modern inte vill att den ska ske. Utredningen går till så att socialnämnden frågar mamman om hon vet vem pappan är eller om hon misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. I ditt fall har du två potentiella pappor du vet om. Om du väljer att inte berätta så kan socialnämnden enligt 2 kapitlet 4 § 1 st FB fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan. Sådana personer är exempelvis din familj och dina vänner. Skulle det vara så att socialnämnden inte får någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned, och en far till barnet kommer inte fastställas enligt 2 kapitlet 7 § 1 st FB. Är det brottsligt att inte ange vem som är far till barnet?Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är, du begår alltså inget brott om du väljer att inte berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd far) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid, enligt 7 kapitlet 2 § första stycket FB. Underhållsstöd hade också varit svårt att få om en inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (Se 18 kapitlet 8 § SFB). Jag kommer nu väldigt kortfattat förklara hur det fungerar gällande vårdnaden. Regler om vårdnaden om barn finns i föräldrabalken (FB). Det framgår av din fråga att du och den potentiella pappan till ditt framtida barn inte är gifta och jag kommer därför svara på frågan utefter detta. Om föräldrarna inte är gifta - vem får vårdnaden? När föräldrarna är gifta med varandra är regeln att barnet automatiskt står under vårdnaden av båda föräldrarna, då maken presumeras vara pappa till barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra, då barnet föds, kommer mamman automatiskt att få ensam vårdnad enligt 6 kapitlet 3 § FB. SammanfattningDu kan alltså inte hamna i rätten för att du väljer att fullfölja din graviditet mot pappans vilja, och du begår inte heller något brott om du inte anger vem som är pappan till barnet. Skulle underhållsbidrag/underhållsstöd vara aktuellt för dig i framtiden, kan det dock bli svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkat till att fastställa vem pappan är. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Önskar dig all lycka till med din graviditet! Ta hand om dig! Allt gott,