Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

2021-05-26 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hur mycket våld kan man samtycka till innan det blir olagligt? Till exempel s.k. "strypsex" har orsakat många dödsfall globalt och det finns även konstaterade dödsfall av barn i Sverige till följd av just strypsex. Man kan även få hjärnskador, dessa syns/märks inte alltid det är därför mycket riskabelt att strypa någon. Är det lagligt att strypa även om någon inte dör?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Samtycke kan vara en grund för ansvarsfrihet vid brottDet finns visa allmänna grunder för ansvarsfrihet när brott anses ha begått. Man kan exempelvis bli fri från ansvar om personen som brottet begås mot har gett ett giltigt samtycke till gärningen och att gärningen i sig inte är oförsvarbar (24 kap. 7 § BrB). Det finns vissa förutsättningar för att ett giltigt samtycke ska anses föreliggaEtt giltigt samtycke föreligger när den utsatte accepterat gärningen, samtycket finns vid tidpunkten för gärningen och under dess utförande och den samtyckande är behörig att förfoga över det ifrågavarande intresset. Du kan till exempel inte samtycka till att din kompis förstör någon annans bil eftersom det inte är ett intresse du förfogar över. För att ett giltigt samtycke ska föreligga krävs även att den samtyckande har förmåga att förstå innebörden av gärningen. I ditt fall krävs det alltså att personen som blir strypt förstår vad det innebär med strypsex. Samtycket måste även ha lämnat frivilligt och vara allvarligt menat.För ansvarsfrihet krävs även att den brottsliga gärningen inte är oförsvarligFör att undgå ansvar från brott krävs, utöver att krav på samtycke föreligger, att gärningen inte är oförsvarlig (24 kap. 7 § BrB). I bedömningen ska man beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen medför, dess syfte och övriga omständigheter i fallet.Skadans art, faran för ytterligare skada, gärningsmannens syfte och handlingens sociala värde ska beaktas när man bedömer straffrihet för misshandelMisshandel innebär att någon tillfogar annan skada (3 kap. 5 § BrB). Vissa typer av misshandel är aldrig tillåtna, oavsett om samtycke givits eller inte. Detta på grund av att gärningen inte anses försvarbar utifrån de ovan angivna kriterierna. Man ska beakta skadans art, faran för ytterligare skada, gärningsmannens syfte och gärningens sociala värde när man ska bedöma om ett samtycke innebär straffrihet från en gärning som klassas som misshandel. Precis som du nämner är faran för ytterligare skada stor vid strypsex, vilket talar emot straffrihet vid en sådan situation.Samtycke kan innebära straffrihet vid ringa och ibland normal grad av misshandelDet finns inga fastställda gränser till hur långt ett samtycke sträcker sig. Vad för typ av misshandel det rör sig om och omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda olika bedömningar. Vid grov misshandel (3 kap. 6 § första stycket BrB) verkar samtycke dock vara utan verkan eftersom man inte anser att en sådan grad av brottet kan vara uppburet av ett så beaktansvärt intresse (ha strypsex i detta fall) att ett samtycke bör tillmätas verkan av att befria gärningsmannen från brottet. Eventuellt att ett samtycke till grov misshandel hade kunnat sänka graden till normal-graden av misshandel. Det går dock inte att bedöma om strypsex anses falla inom grov misshandel.Ett giltigt samtycke kan dock beaktas vid ringa och ibland även normal misshandel. Det beror på omständigheterna i fallet och hur misshandeln tar sig uttryck. Avslutningsvis finns det ett mycket begränsat utrymme till att samtycke skulle kunna utesluta ansvar för vållande till kroppsskada/sjukdom. Det kan vara lagligt att strypa någon under sex om gärningen anses vara ringa eller normalgraden misshandel, men det kan även anses olagligt att strypa en person under sex om det kan få livshotande skador.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Jag är dömd för flera brott, kan jag få böter eller fängelse?

2021-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej har en grov vårdslöshet i trafik,drograttfylleri, ringanarkotikabrott, tillgrep av fortskaffningsmedel Är dömd till några stölder och ringa narkotikabrott va tror du jag får böter eller fängelse ?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Påföljd bestäms av straffvärdet med beaktande av fallets omständigheter och fastställs inom brottens straffskala Straff ska bestämmas inom ramen för brottens straffskala efter brottslighetens straffvärde och med beaktande av bland annat den skadan som brottet medfört (29 kap. 1 § första stycket BrB). Straffvärdet är ett mått på hur allvarligt brottet är i relation till andra brott av samma slag och straffskalan är alltså den ramen som rätten måste hålla sig inom vid fastställandet av straffvärde.Utgångspunkten är att den som döms för mer än ett brott ska ådömas en påföljdHuvudregeln är att rätten ska döma en gemensam påföljd för flera brott när någon blivit åtalad för olika brott i samma rättegång (30 kap. 3 § första stycket BrB). Det brott med högst straffvärde får fullt genomslag när man ska beräkna hur hårt straffet blir för den samlade brottsligheten. Sedan tar man det näst högsta straffvärdet och dömer ut halva straffvärdet. Det ges alltså en så kallad straffrabatt i ökande grad för varje enskilt brott. Rätten ska även fästa vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse när rätten ska välja påföljd för gärningsmannen (30 kap. 4 § första stycket BrB). Att man tidigare gjort sig skyldig till brott kan tala för fängelse (30 kap. 4 § andra stycket BrB).Avslutningsvis kan jag dessvärre inte fastställa vad straffet kan bli för dessa brott eftersom jag saknar kännedom om de faktiska omständigheterna. Det är endast en domstol som kan bedöma vilka påföljder som ska utdömas i det enskilda fallet. Det verkar som att fängelse och/eller böter kan bli aktuellt. Mer kan jag tyvärr inte svara på!Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?

2021-04-30 i Formkrav
FRÅGA |Min fru kommer att bli blind. Kommer att få problem med underskrifter. Hur gör hon?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan hade kunnat skriva under viktiga papper för din frus räkning eftersom hon inte kommer att ha förmågan att göra det själv.Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL).Din fru kan ge dig en fullmakt vilket innebär att du kan utföra ärenden i hennes namnDu eller någon annan behöver din frus tillåtelse för att ha rätten att skriva under avtal och dylikt för din frus räkning. Din fru kan skriva en fullmakt till exempelvis dig, vilket innebär att hon ger dig rätten att utföra vissa ärenden i hennes namn. Du, s.k. fullmäktigen, kommer då ha rätt att företa rättshandlingar, exempelvis slutande av avtal, i din frus namn (10 § AvtL).Fullmakt kan vara skriftligen eller muntlig och bör fastställa fullmaktens behörighet och befogenhetEn förutsättning för att din rättshandling ska anses giltig är dels att rättshandlingen företas i din frus namn, dels att handlingen ligger inom fullmaktens gräns. En fullmakts gränser utgörs av fullmaktens befogenhet och behörighet. Behörighet är tex att du har fått behörighet att köpa en bil för din frus räkning. Befogenhet är exempelvis att bilen du ska köpa ska vara blå. Om du köper en röd bil har du handlat inom fullmaktens behörighet eftersom du köpt en bil och inte exempelvis hyrt ut din frus lägenhet, men du har handlat utanför din befogenhet eftersom du köpte en bil i röd färg istället för blå. Behörigheten hänför sig alltså till att du kan göra något (köpa en bil), medan befogenheten härrör sig till vad du får göra (villkor gällande bilköpet). Det är viktigt att man fastställer gränserna för hur långt behörigheten och befogenheter sträcker sig eftersom det påverkar rättshandlingens giltighet i förhållande till tredje man.Den aktuella fullmaktsformen verkar i ditt fall vara en s.k. framtidsfullmakt. Din fru kan då utse dig för att sköta hennes angelägenheter i framtiden när hon inte längre klarar av det själv. Det är du själv som bedömer när din fru inte längre kan företa sådana rättshandlingar själv och när du anser det lämpligt att träda in som fullmäktigen. Det finns vissa formkrav för en framtidsfullmakt, exempelvis att en sådan ska upprättas skriftligen och at det ska framgå vem som är fullmakthavare. Jag råder dig att söka juridisk hjälp för att fullmakten ska bli giltig och tydlig. Vi på Lawline erbjuder juridisk konsultation vid upprättande av framtidsfullmakt till fast pris – klicka på länken för att ta kontakt med oss: https://lawline.se/fixed_price Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Jag och min sambo har varsitt särkullsbarn. Hur går man tillväga om barnen vill avvakta med sitt arv?

2021-03-31 i Sambo
FRÅGA |Min sambo och jag har var sitt särkullsbarn.Barnen vill vänta med att ärva tills vi båda har avlidit. Hur går man då till väga?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du och din sambo vill ärva av varandra och att barnen ska få ärva från respektive när både du och din sambo avlidit. Jag utgår från att ni inte har något testamente. Det innebär att arvsrättsliga regler i ärvdabalken (ÄB) blir tillämpliga.Sambor har ej legal arvsrätt och måste därför skriva ett testamente för att den kvarlevande sambon ska få ärva egendom av den avlidne sambonI svensk rätt saknar sambor legal arvsrätt. För att ärva från den andre krävs det att du och din sambo upprättar varsitt testamente där ni tydligt anger att den kvarlevande sambon ska ärva den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfogande rätt. Att få ärva egendom med fri förfogande rätt innebär att man inte får testamentera över den kvotdel som senare ska tillkomma efterarvingarna (den avlidnes särkullsbarn i detta fall). I testamentet kan man även ange att särkullbarnet ska få ta del av sitt arv när den efterlevande sambon avlider.Testamentet måste vara undertecknat och bevittnas av två vittnen för att det ska ha giltig verkanDet finns olika formkrav på ett testamente för att det ska ha rättslig verkan. Ett testamente ska upprättas skriftligt och vara underskrivet den vars egendom testamentet avser (10 kap. 1 § ÄB). Det krävs även att två personer samtidigt ska vittna när testamentet skrivs under. Det finns begränsningar på vilka vittnen som tillåts vittne för att testamentet ska ha rättslig verkan. Vittnena får inte vara en sambo, maka, en förälder eller ett barn, syskon eller ha liknande släktskap med testamentsgivaren. Man kan exempelvis välja två vänner, grannar eller arbetskollegor som vittnen. Det krävs att vittnena ska underteckna testamentet för att styrka sina vittnesmål (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska även anteckna sina yrken och hemvister (10 kap. 2 § första stycket ÄB).Ditt barn kan begära en del utav ditt arv fastän du testamenterat bort din förmögenhetDet finns dock en risk att den avlidnes särkullsbarn ändrar sig och vill ta ut sitt arv direkt. Ett barn (den avlidnes bröstarvinge) har alltid rätt till en s.k. laglott. Laglotten är hälften av den arvedel som barnet skulle haft rätt till utan testamente (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom det endast är fråga om ett barn på varsin sida, så skulle barnet ha ärvt 100% av förälderns kvarlåtenskap om det inte förelåg ett testamente. Vid upprättande av ett testamente kan barnet begära hälften av den delen, alltså 50 % av den avlidne förälderns förmögenhet.Det krävs dock ett att särkullbarnet aktivt begär jämkning av testamentet för att denne ska få ut sitt arv (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Detta är alltså inget problem om barnen inte vill ta del av sin laglott förens både du och din sambo avlidit.Avslutningsvis saknar sambor legal arvsrätt i Sverige. Det innebär att både du och din sambo bör upprätta varsitt testamente där ni tydligt anger att ni ärver efter varandra. Det finns dock en risk att den avlidnes särkullsbarn ändrar sig angående att avvakta med sitt arv. Särkullsbarnet kan då aktivt begära ut sin laglott, dvs hälften av det den hade ärv om ett testamente inte fanns, från den kvarlevande sambon.Det finns olika formkrav som måste uppfyllas för att ett testamente ska ha giltig verkan så det är viktigt att upprättandet sker på ett korrekt sätt. Vi på lawline upprättar testamenten för ett fast pris! Ni kan få juridisk hjälp genom att skicka in er information via länken så kontaktar vi dig: https://lawline.se/fixed_priceJag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?

2021-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Har precis börjat jobba & 2 av mina barn bor enbart hos sin pappa, är jag skyldig att höra av mig till försäkringskassan för att betala in underhållsbidrag ? Kan jag bli skyldig att betala detta retroaktivt till försäkringskassan då de nu betalar ut underhåll till pappan?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i föräldrabalken (FB).Föräldrar ska svara för underhåll åt sina barnFöräldrar har en underhållsskyldighet gällande sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållsskyldigheten upphör dock när barnet fyller arton år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller tjugoett år (7 kap. 1 § andra stycket FB)Du är inte skyldig att kontakta Försäkringskassan för att betala in underhållsbidrag utan underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtalEn förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om barnet inte varaktigt bor hos den föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det innebär att du och barnets pappa själva kan avtala om ett rimligt underhållsbidrag som du ska betala eftersom barnen inte bor hos dig. Barnets pappa kan dock väcka talan i domstol om ni inte kommer överens om underhållsbidrag. Du är alltså inte skyldig att höra av dig till Försäkringskassan för att betala underhållsbidrag. Det är antingen något du och barnets pappa löser själva eller så får barnets pappa väcka talan i domstol om du vägrar betala ett visst belopp. Rätten kan då fastställa ett belopp som du är skyldig att betala.Du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivtMan kan bli skyldig att betala underhåll retroaktivt. Rätten får dock inte bifalla en talan om att underhållsbidrag ska fastställas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte du som bidragsskyldig godkänner det (7 kap. 8 § FB). Det innebär att du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag för de tre år innan den dagen talan väcktes i domstol.Avslutningsvis så är du inte skyldig att höra av dig till Försäkringskassan om att betala underhållsbidrag. Du är dock skyldig att betala underhållsbidrag om du och barnets pappa avtalar om det muntligen eller skriftligen eller om rätten dömer att du ska betala ett visst belopp. Du kan även bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivt, upptill tre år innan barnens pappa eventuellt väcker talan i domstol om underhållsbidrag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Jag har skrivit på ett handpenningsavtal angående ett tomtköp och ångrar mig, kan jag få tillbaka handpenningen?

2021-04-30 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi skrev på ett handpenningsavtal angående ett tomtköp. Innan vi skrev på hade vi en rad villkor men säljarna vägrade låta oss ha med dom i avtalet och dum som jag var skrev jag på för annars skulle tomten gå förlorad. Min man ville inte skriva på med kände sig tvingad då jag skrev på. Ingen mäklare inblandad utan detta var endast privat mellan oss. Dagen efter ringde jag o sa att vi vill häva köpet för det kändes inte ok att inte ha fått ha med våra villkor som bland annat var att bygglov skulle godkännas och ett datum för tillträde. Tomten är fortfarande under avstyckning. Nu undrar vi om vi har rätt till våran handpenning eller om säljaren får behålla den? Det handlar om 95000kr.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) och jordabalken (JB).Det är vanligt att upprätta ett handpenningsavtal innan ett avtal om tomtköpEtt fastighetsköp är giltigt om vissa formkrav är uppfyllda, till exempel att avtalet ska vara skriftligt, skrivas under av både köparen och säljaren, innehålla en uppgift om köpeskillingen och innehålla en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes till köparen (4 kap. 1 § första stycket JB). Det är vanligt att upprätta ett handpenningsavtal innan ett köpeavtal av tomt har kommit till. Handpenningsavtalet fungerar som en försäkring om att köpet ska fullgöras för båda parternaHandpenningen innebär att säljaren lovar att inte sälja huset till någon annan och köparen lovar att genomföra köpet. Som huvudregel är ett avtal bindande och ska hållas av båda parterna (1 § första stycket AvtL). Det finns dock vissa ogiltighetsgrunder som skulle kunna bryta presumtionen om bundenhet, till exempel tvång eller utpressning (29 § AvtL). Det verkar dock inte som att någon ogiltighetsgrund föreligger, vilket innebär att du är bunden till avtalet och måste betala handpenningen.Eftersom du har ångrat dig om köpet måste du ersätta de skador som säljaren ådragit sig genom att förlita sig på att du faktiskt skulle ha genomfört köpet. Handpenningen blir som en maxgräns för hur mycket skadestånd säljaren kan få om köparen inte längre vill genomföra köpet. Utgifterna kan exempelvis röra sig om annonseringskostnader eller mäklarkostnader. I ditt fall är handpenningsbeloppet 95 000 kr, vilket innebär att säljarens skada, pga ett avbrutet tomtköp, maximalt kan ersättas till det beloppet. Dock kan det finnas villkor i ert handpenningsavtal som föreskriver annat. Det är därför viktigt att läsa igenom avtalet och se ifall ni avtalat annorlunda.Avslutningsvis är ett handpenningsavtal bindande. Handpenningen fungerar som en säkerhet för att båda parterna ska genomgå köpeavtalet. Om du har ångrat dig, används en del av handpenningen till att ersätta säljarens skador i och med att du inte längre vill genomföra köpet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Min vän har blivit åtalad för förargelseväckande beteende, gäller ord mot ord?

2021-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, min vän har blivit åtalad för förargelseväckande beteende då han varit chaufför i sin kompis syskons bil och då fått köra runt dem i stan under kvälls/nattetid. Och då blivit stoppad pågrund av hög volym på musiken. Han påstår sig inte ha haft någon kontroll över ljudvolymen då han 1 enbart var förare och inte ägare av bilen 2 då kompisen vars syskon ägde bilen, "styrde" musiken. Vad gäller i den här situationen? Ord mot ord?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Åklagaren måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att din vän begått brottetDen som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter (16 kap. 16 § BrB). För att fällas för brott och dömas till straff krävs det att åklagaren bevisat att det är ställt utom rimligt tvivel att din vän begått brottet. Det är ett relativt högt beviskrav som ofta kräver mer än ord mot ord för att fälla någon, till exempel vittnen eller tekniska bevis.Även den som främjat ett brott med råd eller dåd kan dömas till straff (23 kap. 4 § första stycket BrB). Det innebär att din vän kan dömas till medhjälp för förargelseväckande beteende även om han inte själv styrde musiken, utan bidrog till brottet till exempel med att köra bilen. Det spelar ingen roll om han är ägaren till bilen eller inte.Avslutningsvis kan jag tyvärr inte agera domstol och bedöma ifall din vän kan bli dömd eller inte då jag inte har kännedom om alla relevanta omständigheter. Det är dock relativt höga beviskrav på att åklagaren ska bevisa att din vän har begått brottet förargelseväckande beteende för att hen ska utdömas ett straff för det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att sälja verktyg som används för snatteri?

2021-03-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det lagligt eller olagligt att sälja verktyg som används för snatteri? Exempelvis en specialbyggd väska som stoppar larm från att gå av.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Man kan dömas för medhjälp till brott genom att sälja hjälpmedel till brottslingarI Sverige kan man bli dömd till straff om man själv begår en brottslig handling. Man kan även bli dömd för att medverka till ett brott, trots att man själv inte utfört den faktiska gärningen. En förutsättning för att du ska dömas för medverkan till brott är att du på något sätt främjat den brottsliga gärningen (23 kap. 4 § första stycket BrB). I första hand prövar man anstiftan till brott (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Om du förmår någon att begå brott genom att psykiska påverka eller orsaka gärningsmannens handlande, döms du för anstiftan till ifrågavarande brott. Att sälja en väska som används i brottsliga sammanhang är nog inte ett tillräckligt aktiv roll för att bli dömd till anstiftan till brott.Du kan även dömas för medhjälp till brott genom att fysiskt främja (exempelvis skaffa hjälpmedel, hålla vakt, hjälpa till) eller psykiskt främja (uppmuntra) gärningsmannen (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Det innebär att en person som säljer en vara som används för ett brott kan bli dömd för medhjälp till det brottet. Kraven för medverkan till brott är även relativt lågt ställda i svensk rätt. Det krävs att personen har uppsåt till att hjälpmedlet ska användas i brottÄnnu en förutsättning för att bli dömd för medhjälp till brott är att personen i fråga måste ha uppsåt. Uppsåtet ska täcka både främjandet och även medverkansobjektet (väskan i detta fall). Det innebär dels att personen som säljer väskan måste vara medveten om att varan ska användas till det aktuella brottet, dels att personen måste vara medveten om väskans speciella funktion och inte missta denna för en vanlig väska. Det bör vara fråga om uppsåt i det aktuella fallet eftersom varan till sin funktion verkar vara till för att utföra brottsliga handlingar genom att möjliggöra och underlätta snatteri.Sammanfattningsvis är det olagligt att sälja verktyg som man vet kommer att användas för brott. Väskan du beskriver, som till sin funktion är till för att utföra brottsliga gärningar, är ett sådant verktyg som kan användas i stöld. Personen som säljer väskan bör även ha uppsåt om sitt främjande och medverkansobjektet. En person som säljer en sådan väskan kan därmed bli dömd för medhjälp till snatteri.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,