Fråga om avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare fortfarande gäller vid företagsöverlåtelse

2021-06-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare betalade en utbildning åt mig med motprestation att jag jobbar kvar i bolaget i 2 år. Nu har det bolaget upphört och jag och företaget har övergått till ett nytt bolag, med nytt org nummer. Gäller avtalet som är skrivet med det gamla bolaget fortfarande eller har avtalet upphört? I avtalet nämns inga org nummer, utan bara bolagsnamn och det gamla bolagsnamnet finns inte heller kvar.Tack för svar! Mvh
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid en verksamhetsövergång (det vill säga en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet) från en arbetsgivare till en annan övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gällde vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren (6 b § första stycket lagen om anställningsskydd). Huvudregeln vid en sådan övergång av verksamhet är att personalen medföljer till den nye arbetsgivaren och där fortsätter sin anställning på i huvudsak samma villkor som tidigare. Av (6 b § fjärde stycket lagen om anställningsskydd) framgår emellertid att anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergår till förvärvaren om arbetstagaren motsätter sig detta. Anledningen till det är att möjligheten att motsätta sig övergången har ansetts som en rättighet för arbetstagaren som överlåtaren och förvärvaren sinsemellan inte kan bestämma över. Bestämmelsen måste alltså ses som en rättighet för arbetstagaren. Det finns inte någon regel om hur eller inom vilken tid en arbetstagare ska tala om att han eller hon motsätter sig en övergång till förvärvaren. När det gäller tidpunkten för ett sådant meddelande framgår dock av förarbetena att detta bör ske inom skälig tid från det att arbetstagaren har blivit underrättad om övergången. Vidare sägs att det ofta finns ett intresse hos alla inblandade att få reda på arbetstagarnas inställning och att det därför är angeläget att alla berörda parter medverkar till att saken klaras ut så snart som möjligt. Det framgår inte av lagtexten hur det ska gå till när arbetstagaren motsätter sig övergången. Om arbetstagaren motsätter sig övergången får det liksom vid exempelvis en uppsägning anses vara en ensidig rättshandling som bara kan vidtas av arbetstagaren själv eller den han eller hon gett en fullmakt. Av allmänna principer om ensidiga rättshandlingar följer att arbetstagaren måste ge överlåtaren till känna att han eller hon motsätter sig övergången. Det innebär att du måste lämna beskedet till din gamla arbetsgivare som du skrev avtalet med. Jag skulle vilja säga att avtalet du skrev med din arbetsgivare därmed inte gäller. Med det sagt bör du läsa avtalet igen och se om det finns någon klausul som säger att avtalet gäller även vid en företagsöverlåtelse. Jag skulle rekommendera dig att kontakta facket om du upplever att du behöver hjälp med den saken. De är ofta hjälpsamma och hanterar dagligen ärenden av detta slag. Hoppas du fick hjälp med din fråga!

Fråga om rätt till ersättning vid dröjsmål av försäljning bil

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad bil av en firma för 3 veckor sedan, vi viste att P-bromsen skulle behöva lagas o dom skulle fixa det innom 1 vecka. Dom har hittat 2 andra fel som är återgälda men problemet med P bromsen är inte löst ännu. Våran semester börjar nästa vecka och vi behöver bilen... kan man begära att dom fixar en liknande lånebil under tiden vi väntar på att bilen blir lagad? Vad kan man begära för kompensation för att det tar sån tid att laga? Mvh Viktor
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du är en konsument och att konsumentköplagen därför är tillämplig. Om köparen inte får varan eller får den för sent och det inte beror på köparen så är säljaren i dröjsmål. Varan ska avlämnas inom skälig tid. Eftersom ni muntligen kom överens om att p-bromsen skulle lagas inom en vecka och det vid tiden för din frågeställning till Lawline verkar ha gått cirka två veckor innebär det att säljaren är i dröjsmål (9 § konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen för avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Om dröjsmålet är av stor betydelse för dig som köpare så kan du häva köpet (13 § första stycket konsumentköplagen).Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Enligt förarbetena ska det stå klart vilken dag som fristen utgår (13 § andra stycket konsumentköplagen). Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes. Säljaren har uppenbarligen insikt i att p-bromsen måste fixas i tid så att du kan använda bilen till er semesterresa (13 § tredje stycket konsumentköplagen).Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats räkna med vid köpet och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § första stycket konsumentköplagen).Säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar om det har legat utanför hans eller hennes kontroll. För att så ska vara fallet krävs:- Att det förelegat ett hinder, det har legat utanför säljarens kontroll, det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntats räkna med hindret vid köpet, och säljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.Det är säljaren som ska bevisa att alla fyra punkterna är uppfyllda och om han eller hon kan det så är säljaren fri från skadeståndsskyldigheten. Köparen kan även få skadestånd för alla skador som uppstått på grund av säljarens dröjsmål, både direkta och indirekta. Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i (33 §) samt annat förlust på grund av dröjsmålet eller felet. I förarbetena nämns att vissa utgifter och följdkostnader som uppkommit på grund av säljarens försummelse ska ersättas. Här kan nämnas kostnader för exempelvis resa, transport, övernattning, hyra av ersättningsvara (bil) vilken konsumenten försatts i genom felet eller dröjsmålet. Det är dock viktigt att poängtera att det enligt förarbetena krävs att köparen begränsar kostnaderna efter vad som är skäligt (32 § första stycket konsumentköplagen).Det är möjligt att säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar eftersom han eller hon inte rimligtvis kunde veta att det skulle uppkomma två andra fel på bilen som behövde åtgärdas. Samtidigt är det svårt att som köpare kontrollera om dessa två nya fel på bilen verkligen funnits där eller om säljaren hittat på det för att rädda sig ur situationen. Han eller hon bör då rimligtvis bevisa att det verkligen varit två nya fel på bilen och att dessa fel gjorde att bilen inte kunde fixas inom skälig tid. Kan säljaren inte påvisa det bör du kunna häva köpet eller kräva skadestånd. Skadestånd skulle kunna innefatta att du får låna en annan bil av säljaren för din semesterresa eller att säljaren betalar för att du ska kunna hyra en bil. Det måste dock stå i proportion till kostnaden för den ursprungliga bilen så att inte ersättningen blir orimligt hög i förhållande till värdet av bilen du köpt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning

2021-06-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan jag fick en helstidsanställning via ett bemanningsföretag på ett annat företag from 2021.05.25 tom 2021.11.24 (provanställning). På avtalet står det ömsesidigt uppsägningstid 14dagar. Igår den måndag den 14.06 blev jag uppsagt samma dag. Har jag rätt att bli ersatt de 14dagar då man inte sa upp mig 14 dagar i förväg.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas under förutsättning att prövotiden är sex månader. Provanställningen vid ett sådant avtal får avbrytas i förtid, alltså före den avtalade prövotidens utgång, om inte något annat har avtalats. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren får avbryta anställningen i förväg. I avtalet med din arbetsgivare framgår emellertid att uppsägningstiden är 14 dagar (6 § lagen om anställningsskydd). En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren även underrätta den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör (31 § lagen om anställningsskydd). Eftersom arbetsgivaren har avbrutit provanställningen i förtid innebär det att det inträder en skyldighet för honom eller henne att ersätta dig för utebliven lön de kommande 14 dagarna (AD 2003 nr 115).Samtidigt finns en möjlighet att avvika från såväl 6 som 31 paragrafen. Det förekommer nämligen kollektivavtal om provanställning (2 § lagen om anställningsskydd). Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med ditt närmaste fackförbund och berätta om din situation. De är ofta hjälpsamma. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om polisens befogenheter att gå in i hus och beivra brott

2021-05-31 i Polis
FRÅGA |Hej! Idag gjorde polisen en husrannsakan på mig vän efter att min syster haft någon form av psykos och gått till polisen och sagt att hon dödat vår mamma. Min kompis är fortfarande i chock över vad som skedde eftersom hon väcktes av att ett flertal poliser stått och omringat henne. De förklarade inte direkt vad som hade hänt utan rotade och splittrade upp sig för att titta runt. När de sedan förklarade och jag berättade att min sister lider av psykisk ohälsa och att mamma är utomlands så forsatte de att leta i mina personliga lådor och necessärer dessutom (9). Efter att de hittat lite gräs, sa de att "det luktar gräs, har du rökt"? Varpå jag inte svarade och så sa de att är bättre att vara ärlig medan de fortsatte rota i mina personliga saker som ett hot. Ja, sa jag för att de skulle eventuellt rota tills de hittade allt, i just bara mitt rum. Mina frågor lyder: Blir det här en form av dubbel-visitation? Då de eftersökte min mamma ursprunglingen men sedan blev jag misstänkt för brott. Är detta en inskränkning på min rätt till privatliv och rätten till en rättvis rättegång under Europakonventionen? Är det proportionerligt att jag får göra urinprov och få brottsmisstankar, ev. narkotikabrott p.g.a visitering efter en annan människa? Särskilt med hänsyn till att de gått in med nyckel på mig sovandes?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Polisens befogenheter sker i form av en skyldighet att agera enligt punkterna 1-3 och utgör polisens kärnverksamhet. All polisverksamhet kan sägas syfta till att motverka brott. Polisens verksamhet är därför i betydande utsträckning händelsestyrd. Ingripanden sker vid akuta händelser som påkallar polisiär närvaro. Med det menas framför allt särskilda brottsförebyggande insatser (2 § polislagen). En polisman får tränga sig in i ett hus om det finns anledning att anta att någon där har avlidit eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp (21 § polislagen). Bestämmelsen ger polisen befogenhet att tränga in i låsta utrymmen i nödliknande situationer. Om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brott (28 kap. 1 § rättegångsbalken). Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder som företas inte ska utöver det som är nödvändigt för ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra. I din kompis fall skulle det vara dennes rätt till personlig integritet i kontrast till polisens befogenheter att beivra brott. I förevarande fall har polisen enligt lag trängt in i bostaden eftersom de fanns anledning att anta att en person där inne hade avlidit. Väl där inne påträffar de lukten av narkotika. Eftersom polisens dagliga verksamhet syftar till att motverka brott är det enligt mig inte i strid med proportionalitetsprincipen att söka igenom saker inne i bostaden, trots att det inte var därför polisen gick in i bostaden från första början. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om att avbryta provanställning i förtid

2021-06-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Min son har arbetat på ett lager och har fått skriftligt att hans provanställning upphör 210701 utan att den övergår i fast anställning.Det är många fler än han som får lämna företaget.Sen kom överordnade och sa i torsdags att han ska jobba på fredag. Jag menar på att ett skriftligt avtal finns till 2021 07 01. Överordnad menar de har rätt då det gått 2 v in på den skriftliga uppsägningen att säga hejdå. Jag vill tro han har rätt till lön 210701. Kan det stämma ? Ingen hade sagt ngt annat än givit det skriftliga upphörandet som var 210701.De använde 8 parag lagen (1994:260 om offentlig anställd .Rätt till överläggning parag31 andra stycket LAS
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas under förutsättning att prövotiden är sex månader. Provanställningen vid ett sådant avtal får avbrytas i förtid, alltså före den avtalade prövotidens utgång, om inte något annat har avtalats. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren får avbryta anställningen i förväg. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen till en tillsvidareanställning (6 § lagen om anställningsskydd). En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Syftet med underrättelsen är att arbetstagaren ska få ett rådrum innan anställningen avbryts. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren även underrätta den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet att provanställningen kommer avbrytas. Överläggningsskyldigheten innebär dock inte att arbetsgivaren är skyldig att avvakta med provanställningens upphörande (31 § lagen om anställningsskydd). Samtidigt finns en möjlighet att avvika från såväl 6 som 31 paragrafen. Det förekommer nämligen kollektivavtal om provanställning (2 § lagen om anställningsskydd). Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med ditt närmaste fackförbund och berätta om din situation. De är ofta hjälpsamma. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om polis har rätt att göra en kroppsbesiktning utan en skälig misstanke

2021-06-21 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag har tidigare dömts för påverkan samt eget innehav av cannabis (ringa narkotikabrott). Är nu drogfri sedan 4 år tillbaka och tog även körkort för cirka 2 år sedan.Jag har under mina 2 år som körkortsinnehavare blivit stoppad 3 gånger i bilen, varvid polisen samtliga gånger bett mig att lämna urinprov, sannolikt för att jag sedan tidigare är dömd för narkotikabrott. Samtliga provtagningar har visat på negativt provresultat (jag har alltså aldrig dömts för drograttfylla). Polisen får endast utföra en kroppsbesiktning (urinprov) om jag skäligen kan misstänkas för brott med fängelse i straffskalan, med andra ord bruk av narkotika eller drograttfylleri.Min fråga lyder således, kan jag misstänkas som skäligen misstänkt för bruk av narkotika / drograttfylla bara för att jag sedan tidigare dömts för narkotikabrott?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt allmänna principer för polisingripanden ska en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sådant sätt som är försvarligt med hänsyn till syftet med ingripandet och övriga omständigheter. Dessa behovs- och proportionalitetsprinciper ska polisen iaktta i allt sitt dagliga arbete. Behovsprincipen innebär att ett polisingripande endast får göras om ingripandet är nödvändigt för att polisen ska kunna fullgöra sina åligganden. Proportionalitetsprincipen innebär att det intrång som polisingripandet medför för den som utsätts för det inte får stå i missförhållande till ingripandets syfte (8 § första stycket polislagen). Enligt (8 § andra stycket polislagen) får ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i (2 kap. regeringsformen) inte grundas enbart på bestämmelserna i (8 § första stycket polislagen). Ett polisingripande får därför inte grundas enbart på första stycket utan det måste finnas ett uttryckligt lagstöd för det ingripande som är aktuellt. En polisman måste om han eller hon med stöd av ett sådant ingripande överväga om åtgärden är försvarlig med hänsyn till behovs- och proportionalitetsprincipen. Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada (28 kap. 12 § första och tredje stycket rättegångsbalken). Det finns ingen definition av uttrycket "skäligen misstänkt" som anses vara synonymt med "skälig misstanke". Allmänt sett krävs att en misstanke om brottslighet ska vara underbyggd av objektiva omständigheter och att dessa ska ha en viss styrka. Enbart en subjektiv övertygelse hos bedömaren (polismannen) är inte tillräcklig. Enligt Justitieombudsmannen krävs att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka pekar på att den misstänkte har begått den gärning som misstanken avser. Omständigheterna måste vara av det slaget att de ger upphov till en faktabaserad misstanke. Det är uppenbart att det finns en faktabaserad misstanke om polisen gör en bakgrundskontroll eftersom du är dömd för narkotikainnehav sedan tidigare. Det är emellertid så att det var fyra år sedan vilket är förhållandevis lång tid. Att du är dömd sedan tidigare bör inte i sig kunna föranleda att du ses som skäligen misstänkt endast på grund av den tidigare brottsligheten. Det måste i så fall till något mer konkret. Det skulle exempelvis kunna vara om det luktar marijuana i bilen när polisen stoppar dig eller om du uppträder nervöst eller framstår som narkotikapåverkad. Om du blivit stoppad utan att det finns någon konkreta omständighet menar jag på att ingripandet står i strid med behovs- och proportionalitetsprincipen. Ingripandet är då inte försvarligt med hänsyn till syftet med ingripandet och övriga omständigheter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om anställningskrav avseende heltidsanställning

2021-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har ett anställningsavtal på heltidstjänst . Jag ville gå ner till 80 % ett tag och det skedde med utlovandet att det inte skulle vara problem att gå upp i tid igen , vi skrev inget avtal på detta . Nu vill jag gå upp i tid igen och de vill skjuta på det några månader pga brist på jobb under sommaren, får de göra så om jag har avtalat om heltid?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskydd reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare (lagen om anställningsskydd). Det finns inga bestämmelser som reglerar att en anställning ska uppgå till en viss arbetstid. En arbetstagare har däremot företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivaren hade tänkt rekrytera ytterligare arbetskraft. För det krävs att arbetstagaren har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren måste alltså som huvudregel, om behov av ytterligare arbetskraft uppstår, försöka tillgodose detta behov genom att erbjuda en deltidsanställd den ökade sysselsättningsgrad som denne har anmält intresse för. I normalfallet ska alltså arbetsgivaren – i stället för att nyanställa – låta de nya arbetsuppgifterna utföras av någon redan anställd. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställda anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25 a § lagen om anställningsskydd). Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om misstänkt för brott

2021-05-31 i Polis
FRÅGA |Hej. 2 ST poliser i polisbil var och sökte mig i hemmet, jag var iväg den dagen, , detta är exakt 1 år sedan och jag har inte hört av dom igen. Dom har inte sökt mig på jobbet eller i hemmet igen. Inga brev eller annat. Vet att min bil varit utlånad till en som haft span på sig,, eller kan jag varit misstänkt för något? Har inte hört av dom på något sätt. Borde dom inte leta upp mig om dom vill något?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Polisens befogenheter sker i form av en skyldighet att agera enligt punkterna 1-3 och utgör polisens kärnverksamhet. All polisverksamhet kan sägas syfta till att motverka brott. Polisens verksamhet är därför i betydande utsträckning händelsestyrd. Ingripanden sker vid akuta händelser som påkallar polisiär närvaro. Med det menas framför allt särskilda brottsförebyggande insatser (2 § polislagen). Varför två poliser var hemma hos dig kan jag naturligtvis inte besvara. Kanske kom ditt namn på tals under en förundersökning eller så var det av en annan anledning. Att de inte försökt ta kontakt med dig igen tyder dock på att det inte var något allvarligt. Annars hade försökt nå dig på telefon eller kommit förbi dig igen. Om du inte vill leva i ovisshet har du givetvis en möjlighet att kontakta polisen själv och fråga om besöket hemma hos dig. Det skapar ju en trygghet för dig att slippa leva i ovisshet. Polisen kontaktar du på 114 14. Jag tror däremot inte att du har någonting att oroa dig över med tanke på att det har gått ett år sedan de var hemma och hos dig. Hoppas du fick svar på din fråga!