Särkullbarns laglott

2020-03-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Min man har avlidit. Vi var gifta. Min egendom var enskild. Hans kvarlåtenskap är 800.000 efter avdrag av skulder mm. Vi hade inbördes testamente att vi skulle ärva allt efter varandra, förutom att hans två särkullbarn skulle erhålla sin lag lott och inte mer. Vad blir det för uppdelning av arvet?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Relevanta arvsregler i ditt fallEnligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken är huvudregeln att den efterlevande maken ska erhålla hela kvarlåtenskapen, det vill säga du i det här fallet. Men det finns ett undantag i den här paragrafen, vilket innebär att särkullbarn har rätt att erhålla sin laglott om de inte väljer att avstå från denna. Det finns ingenting i din fråga som tyder på att särkullbarnen har valt att avstå från sin laglott. Det framgår även av ert testamente att de två särkullbarnen har rätt till sin laglott. De två särkullbarnen har alltså rätt till sin laglott, och särkullbarns laglott är 50% av kvarlåtenskapen. Eftersom det är två barn, så har de rätt till 25% vardera.Uppdelning av arvetEftersom din mans två särkullbarn har rätt till 25% vardera kommer de alltså erhålla 200 000kr var av kvarlåtenskapen, och resterande 400 000kr går till dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en personlig tränare mottaga stora betalningar från sin klient?

2020-03-12 i Avtal
FRÅGA |är det lagligt att ta emot stor summa pengar av sin klient om man är PT ?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetI Sverige gäller som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär bland annat frihet att välja vem man vill ingå avtal med, vem man inte vill ingå avtal med och rätten för avtalsparter att själva bestämma över avtalsinnehållet. Avtalsfriheten är däremot inte absolut utan begränsas i vissa fall av så kallade tvingande regler som inte får avtalas bort. Detta gäller i exempelvis konsumentförhållanden där det finns tvingande regler till förmån för konsumenter i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.Är konsumenttjänstlagen tillämplig i ditt fall?Jag utgår ifrån att du arbetar som personlig tränare och att du gör det i form av näringsidkare. När det gäller just PT-tjänster så är inte konsumenttjänstlagen direkt tillämplig, även fast vissa bestämmelser däri kan bli tillämpliga, till exempel att PT-tjänsten ska vara säker och inte medföra risker för klientens hälsa och säkerhet.Är du tillåten att mottaga en stor summa pengar av din klient?I relationen med din klient gäller avtalsfriheten som jag nämnt ovan vilket innebär att du och din klient själva får välja vad erat avtal ska innehålla. Om det är så att ni kommit överens om ett avtal av vilket det framgår att du ska mottaga en stor summa pengar för de tjänster du utför som PT, så är det tillåtet. Här vill jag tillägga att det är viktigt med ett skriftligt avtal, där pris och andra villkor framgår tydligt, så att ni vet vad ni har kommit överens om och även kan bevisa det.En viktig bestämmelse att ha i åtanke är 36 § avtalslagen. Den innebär kortfattat att ett avtal, eller en bestämmelse i avtalet, kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om det är oskäligt, till exempel om priset för PT-tjänsten är satt extremt orimligt högt. Vid prövningen om ett avtal är oskäligt kan hänsyn tas till att en underlägsen part i avtalet är konsument, vilket din klient kan anses vara i det här fallet. Det är inte helt solklart när och under vilka omständigheter den här paragrafen kan bli tillämplig, utan en bedömning får göras från fall till fall utifrån alla omständigheter, och eftersom det inte framgår så mycket information om avtalet mellan dig och din klient i frågan så kan jag inte göra den bedömningen. Jag vill poängtera att den här paragrafen används restriktivt, det vill säga att den inte görs gällande särskilt ofta utan endast under speciella omständigheter.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar när skylt blåst ner på bil och orsakat skada?

2020-03-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag parkerade på Ica Maxis parkering.När jag kom ut hade en av deras On-Line skyltar ramlat över min bil och där var en buckla plus repa i lacken. Nu skriver försäkringsbolaget följande:"För att ICA Maxi ska kunna bli ansvarig för din skada krävs att de har varit vårdslös på något sätt och därigenom orsakat skadan. Det finns alltså inget strikt ansvar för skador orsakade av en storm, utan det krävs att ICA Maxi ska ha orsakat skadan." Det är ju det de har gjort?? Det var ju på deras parkering jag stod, och de som äger skyltarna. "Enbart det faktum att deras skyltar på parkeringen blåst omkull innebär inte att de varit vårdslösa." - min fråga är: vad exakt ska till för att de är vårdslösa? För mig är det precis det de är."Det finns inga monterings- eller användarinstruktioner om att man vid eventuell storm ska säkra upp betonggris (250 kg) som är avsedd att använda på det sätt som gjorts." - Då saknas väl säkerhetskrav på dessa stora betonggriser enligt mig om de kan ramla ner på min bil el i huvudet på någon... "ICA Maxi har inte heller kännedom om att något liknande hänt sedan år 2015, vilket är så länge de haft skyltarna på platsen." - Är det ens relevant med en tidsförklaring, det hände ju nu? Hälsningar, M
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kan Ica Maxi bli skadeståndsskyldiga i det här fallet?En grundläggande förutsättning för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt är att skadan orsakas antingen genom uppsåtligt handlande eller vårdslöshet, 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen. Försäkringsbolaget har rätt när de skriver att Ica Maxi måste ha agerat vårdslöst för att bli ansvariga, eller underlåtit att agera och därmed varit vårdslösa, och därigenom orsakat skadan på din bil.Även fast din bil stod på deras parkering och det var deras skyltar som välte över din bil och orsakade skada, krävs dessutom att de varit vårdslösa på något sätt för att de ska bli ersättningsskyldiga. Om Ica Maxi till exempel inte hade monterat skyltarna i enlighet med monterings- och användarinstruktionerna så skulle det kunna utgöra vårdslöshet. Enligt det som du skrivit i frågan och vad jag tolkar skrivits av försäkringsbolaget så har det inte funnits några särskilda instruktioner om att man vid eventuell storm skulle säkra upp med en betonggris.Tidsförklaringen hade inte nödvändigtvis behövt spela någon roll om det var så att Ica Maxi inte hade följt monterings- och användarinstruktioner. Då hade du förmodligen kunnat argumentera för att de varit vårdslösa men att skada inte uppkommit tidigare på grund av tillfälligheter. Däremot hade Ica Maxi i sådana fall kunnat argumentera för att det sätt de monterat skyltarna på har fungerat sedan 2015 och att de aldrig ramlat tidigare även fast det har blåst, och att de därmed inte skulle kunna anses ha agerat vårdslöst.SammanfattningEnligt det som framgår i din fråga kan jag inte identifiera något agerande som är vårdslöst från Ica Maxis sida, även om det är deras skyltar som orsakat skadan. Det hade förmodligen krävts att de inte följt monterings- och användarinstruktionerna, eller något annat, för att vårdslöshet skulle kunna bli aktuellt.Jag hoppas du fick klarhet i din fråga och har du några fler frågor får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar,

Är Polisen alltid skyldig att anmäla/rapportera brott?

2020-03-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en person överdoserar på narkotika på en fest och någon ringer polis och ambulans, blir de andra på festen anmälda för narkotikabrott om de också är påverkade av narkotika eller kan Polisen se förbi det? Är Polisen skyldiga till att anmäla alla brott de bevittnar?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Polisens skyldighet att rapportera brottEnligt 9 § polislagen, som du för övrigt kan hitta här, så är en polisman skyldig att rapportera brott som hör under allmänt åtal (denna skyldighet innebär att en anmälan ska upprättas, diarieföras och bli föremål för sedvanlig polisiär behandling). Narkotikabrott är ett brott som hör under allmänt åtal, se 1 § narkotikastrafflag och 20 kapitlet 3 § rättegångsbalk. Att vara påverkad av narkotika är ett brott enligt narkotikastrafflagen, och eftersom det är ett brott som hör under allmänt åtal så är polisen skyldig att upprätta en anmälan för brott och får alltså inte förbise detta.Är polisen skyldiga att rapportera alla brott de bevittnar?Enligt 9 § andra stycket polislag kan polisen i vissa fall göra en så kallad rapporteftergift, vilket innebär att polisen som upptäcker brottet inte behöver rapportera brott, utan istället nöja sig med att göra ett påpekande om att agerandet som förekommit varit felaktigt. Detta gäller dock endast bötesbrott som framstår som obetydliga och samma gäller med exempelvis ageranden som endast skulle leda till parkeringsavgift. Narkotikabrott är ett exempel på ett brott där polisen inte får lämna rapporteftergift eftersom brottet kan föranleda fängelse.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan en polisanmälan om misshandel dras tillbaka?

2020-03-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag har gjort en polisanmälan om misshandel där jag är offret och min pojkvän den som slog, men nu är allting bra och jag vill ta tillbaka min anmälan. Fick ett brev hem från tingsrätten, min fråga är: går det att ta bort anmälan?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kan en polisanmälan för misshandel dras tillbaka?Polisen är skyldig att utreda brott som hör under allmänt åtal, se 9 § polislagen. Misshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, se 20 kapitlet 3 § rättegångsbalken och 3 kapitlet 5 § brottsbalken. Det innebär att polisen har en skyldighet att utreda den misshandeln som du har anmält, detta framgår bland annat av åklagarens åtalsplikt i 20 kapitlet 6 § rättegångsbalken. I slutändan är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas eller inte, se 45 kapitlet 1 § rättegångsbalken. Det kan till exempel bero på hur stark bevisning åklagaren anser sig ha.Möjlighet att ej medverka i utredningenSom anmälare har du möjlighet att höra av dig till polisen för att ändra eller lägga till något i den polisanmälan som du redan gjort. Du har dessutom alltid valmöjligheten att inte medverka i utredningen.SammanfattningMisshandel är ett brott som hör under allmänt åtal, och eftersom du redan har gjort en polisanmälan så är det upp till åklagaren att åtala eller inte (det kan exempelvis bero på hur stark bevisning åklagaren har samlat på sig). Du som anmälare kan alltid välja att meddela polisen ändringar i din polisanmälan, och du behöver inte medverka i någon framtida utredning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kränkande fotografering när någon tar kort på ens bostad?

2020-03-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person hade fotat mitt hem utan att jag visste om det en annan person som var svartsjuk ringe mig och sa det Kan jag göra en anmälan
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Brottet kränkande fotograferingDet brottet som kan bli aktuellt när någon fotograferar en bostad är kränkande fotografering som regleras i 4 kapitlet 6 a § brottsbalken. Såhär lyder paragrafen:"Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig."Av paragrafen framgår bland annat att bilden som den som fotograferar tar ska vara "av någon". Det innebär att en eller flera personer måste fångas på bilden. Av det som framgår av din fråga, det vill säga att en person endast verkar ha fotat ditt hem men inte någon person i hemmet, gör jag bedömningen att brottet kränkande fotografering inte kan bli aktuellt. Därför skulle en polisanmälan förmodligen inte leda någon vart i det här fallet. Om det däremot är så att personen som fotograferade tog bild på dig eller någon i hemmet, så bör du göra en polisanmälan.Jag hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kontrollavgift vid felaktig parkering - spelar det någon roll om P-skivan ställts in till en hel- eller halvtimme eller inte?

2020-03-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har en automatisk p-skiva i bilen. Den ställer in sig på närmaste kvart, något som jag aldrig reflekterat över förena nu då jag fick en p-bot. Stod på en parkering där parkeringen var fri i 2 timmar. P-skivan inställd på 10:45. När jag kommer tillbaka till bilen (inom två timmar) ser jag en bot. P-vakt var på plats 11:21 och bötfällde pga fel inställd p-skiva. Jag har alltså fått en bot för att den inte är inställd på en hel eller halv timme. Stämmer detta? Även om man går tillbaka till 10:30 eller framåt till 11:00 är det ju fortfarande inom tidsbegränsningen. Vaktbolag har då bekräftat att de sätt p-skivan som står på 10:45.Tack!
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering får kontrollavgift endast tas ut om "parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken." Jag vet inte hur skyltningen såg ut på den parkeringsplats där du parkerade din bil när du fick kontrollavgiften, men min erfarenhet är att det i de flesta fall endast sitter en skylt där det står exempelvis "P-skiva" eller "glöm inte P-skiva". Om så var fallet för dig borde du kunna bestrida kontrollavgiften med hänvisning till att det inte framgick av skyltningen på parkeringen att P-skivan skulle ställas in till närmaste hel- eller halvtimme. Du hade ju faktiskt satt upp P-skivan och inte stått där längre än de två avgiftsfria timmarna.Om ditt bestridande inte går igenom på den grunden att det inte var tillräckligt tydligt skyltat och du ändå anses ha parkerat olovligt, skulle du kunna argumentera för att det var uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift eftersom du de facto höll dig inom de två fria timmarna och dessutom hade satt upp en P-skiva, oaktat den (egentligen) betydelselösa detaljen att din P-skiva inte var inställd på en hel-eller halvtimme (se 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Dessutom kunde parkeringsvakten som gav dig kontrollavgiften faktiskt ha avrundat tiden på P-skivan själv, och eftersom du hade ställt den på 10:45 så skulle det då ha blivit 11:00 istället och då skulle du alltså inte ha fått en kontrollavgift.Med vänliga hälsningar,

Vilka åtgärder kan bli aktuella vid fel i varan enligt konsumentköplagen?

2020-03-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en tv på Mediamakt för ca 2 år sedan. Efter ett par dagar försvann bilden. Skärmen blev alltså svart men ljudet var kvar. Vi lämnade in tv:n och fick det åtgärdat. Nu har samma sak hänt igen. Vad kan jag förvänta mig för service för att få detta åtgärdat?Mvh A
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du har köpte din TV för två år sedan och bara några dagar efter köpet så blev bildskärmen helt svart. Jag utgår då från att du reklamerade felet på TV:n och därefter, som du skriver i din fråga, fick felet åtgärdat. Nu har samma sak hänt igen och då är frågan vad du som konsument kan räkna med att få för åtgärd på TV:n från Media Markt.Din rätt enligt konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen, som du hittar här, har du som konsument vissa rättigheter när det förekommer fel i en vara som du köpt av en näringsidkare, exempelvis Media Markt. Att bildskärmen blir helt svart och inte visar någon bild utgör ett solklart fel enligt konsumentköplagen, även fast TV:n nu är två år gammal. När vi nu konstaterat att det föreligger ett fel i din TV kan olika åtgärder bli aktuella, jag går igenom dessa här nedan:Först och främst ska du som konsument reklamera TV:n till Media Markt för att du ska kunna göra gällande att den är felaktig. Detta ska du göra inom skälig tid efter att du märkt felet (reklamation inom två månader anses alltid vara inom skälig tid). Det ska också nämnas att rätten till reklamation går ut tre år efter du köpt TV:n, om det inte framgår något annat av en eventuell garanti eller liknande (men detta är inget problem för din del eftersom TV:n verkar vara cirka 2 år gammal).När du har reklamerat felet, vilket jag utgår från att du gör, så kan en del olika åtgärder bli aktuella. Först och främst kan du kräva Media Markt på avhjälpande eller omleverans. Sedan är det Media Markt som får välja om de vill avhjälpa felet eller om de vill leverera en ny TV till dig. I ditt fall har TV:n redan lagats en gång för att skärmen blev helt svart, och normalt sett brukar man säga att säljaren har rätt att reparera samma fel två gånger, innan du kan framtvinga en annan åtgärd. Tänk på att eventuellt avhjälpande ska ske utan kostnad och oskälig olägenhet för dig som konsument, vilket kan innebära att Media Markt ska stå för merkostnader som du får för att till exempel transportera TV:n till deras butik osv.Om Media Markt inte kan avhjälpa felet i skälig tid eller utan oskälig olägenhet för dig så har du rätt till prisavdrag.Du skulle även kunna argumentera för att få häva köpet. För att få häva köpet ska felet vara väsentligt för dig som köpare, och det skulle en helt svart bildskärm kunna utgöra. Det innebär att du får tillbaka pengarna och Media Markt får tillbaka TV:n. I sådana fall kan Media Markt ha rätt att göra avdrag för den nytta du haft av TV:n.SammanfattningEfter att du har reklamerat felet till Media Markt tycker jag att du ska önska antingen åtgärdande, omleverans eller hävning utifrån vad du tycker är lämpligt. Sedan är det upp till Media Markt att välja hur de vill gå vidare, för de har normalt sett rätt till att åtgärda samma fel två gånger. Om så blir fallet, tänk på att du inte ska få stå några extrakostnader till följd av åtgärdandet av felet, dessa kostnader ska Media Markt stå för.Med vänliga hälsningar,