Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?

2020-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har valt att avsluta våran relation. Vi har bott tillsammans sedan 4 år. Vi har två gemensamma barn (det yngsta har jag enskild vårdnad om) i hushållet och jag har även ett barn från tidigare relation som bor 100% med mig. Min sambo står ensam på hyreskontraktet och tycker han kan kasta ut oss? Har jag någon rätt till kvarsittning om jag går till tingsrätten? Eller kommer vi bli bostadslösa?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att lägenheten inte kan klassas som samboegendom vid en eventuell bodelning. Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden utan att denna klassas som samboegendom har den andra sambon rätt att överta lägenheten när samboförhållandet upphör. Detta förutsätter dock att den andre sambon bäst behöver lägenheten, och att övertagandet även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt, vilket framgår av 22 § sambolagen. Detta innebär dels att för att du ska ha rätt att överta rätten till lägenheten så ska du ha störst behov av att behålla lägenheten, dels att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska anses vara skäligt. Utgångspunkten är att den sambo som de gemensamma barnen kommer att bo hos är den som har bäst behov av bostaden. Eftersom barnen kommer att bo hos dig, så har du ett större behov av lägenheten. Tingsrätten kommer utöver en behovsprövning även göra en skälighetsprövning. Vid en skälighetsprövning gör tingsrätten en bredare bedömning, och faktorer som tingsrätten tar hänsyn till kan vara om det är så att lägenheten har gått i arv hos din sambos familj, om din sambo inte kommer att få någon annan egendom efter bodelningen, och även andra omständigheter som är specifika för just er situation. Vänliga hälsningar,

Ingår ett flipperspel vid en försäljning av en fastighet?

2020-09-15 i Fastighet
FRÅGA |Vad räknas till fastigheten vid husvisningar som leder till köp? Kan t.ex. ett flipperspel som är fastmonterat till huset räknas som en del av fastigheten som kommer att ingå i köp, eller är det en lös sak som tillhör säljaren och som inte har med den som köpt huset att göra?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett byggnadstillbehör är ett föremål som en byggnad har försetts med i syfte att användas för stadigvarande bruk, enligt 2 kap. 2 § jordabalken. Det finns alltså två omständigheter som måste föreligga för att flipperspelet ska betraktas som ett byggnadstillbehör. Flipperspelet måste inledningsvis vara installerat på ett sätt som innebär att det är en del av byggnadens fasta inredning. Faktumet att flipperspelet är fastmonterat i huset innebär att denna omständighet är uppfylld. Vidare måste flipperspelet vara avsett att användas för stadigvarande bruk. Detta krav innebär att ett föremål ska vara till nytta oavsett vem som äger fastigheten. Ett flipperspel kan som utgångspunkt anses vara till användning oavsett vem som äger fastigheten, så länge det inte finns något som starkt pekar på det motsatta. Flipperspelet ska alltså räknas som ett byggnadstillbehör som kommer att följa med fastigheten vid en försäljning. Om du vill undvika att flipperspelet, eller något annat föremål, följer med fastigheten vid en försäljning bör du vid visningen av fastigheten förklara vilket specifikt föremål som inte kommer att ingå i köpet. Detta kan förklaras muntligen, men även genom att exempelvis sätta upp en lapp vid föremålet där du förklarar att föremålet inte kommer att följa med fastigheten. Vänliga hälsningar,

Kan man vägra en renovering på grund av bristande ork?

2020-09-04 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Min sambo och jag, båda 70+, flyttade till en nybyggd hyreslägenhet för 3 år sedan. Nu har det visat sig att både innertaket och badrummet måste renoveras pga byggfusk. Vi ska evakueras under en månad och ska tömma lägenheten. Kan man "vägra" pga av bristande ork?Hälsningar Anja
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En hyresvärd har en skyldighet att tillhandahålla en bostad som uppfyller lägsta godtagbara standard. För att en lägenhet ska uppfylla lägsta godtagbara standard krävs bland annat att huset som lägenheten ligger i inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas, vilket framgår av 12 kap. 18 a § stycke 6-7 jordabalken. Faktumet att ett hus inte är byggt på ett korrekt sätt talar för att byggnaden inte uppfyller de krav på hållfasthet som förutsätts för att lägenheten ska anses uppfylla den lägsta godtagbara standarden. En hyresvärd behöver inte ha ett tillstånd att utföra sådana ändringar i lägenheten som är avsedda att uppnå den lägsta godtagbara standarden, enligt 12 kap. 18 d § stycke 2. Detta betyder att du som hyresgäst inte har någon rätt att motsätta dig denna renovering, då syftet med renoveringen är att säkerställa att lägenheten är beboelig. Vänliga hälsningar,

Är försörjningskravet uppfyllt om anknytningspersonen endast har garantipension som inkomstkälla?

2020-09-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande försörjningskrav.Har Migrationsverket rätt att avslå ansökan om uppehållstillstånd om den som utlänning ska flytta till endast åberopar garantipension som inkomstkälla? Den motsvarar dock försörjningskravet att ha 8264:-/månaden för två personer.Mvh/Hannes
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som är anknytningsperson till en utlänning som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning måste uppfylla det försörjningskrav som framgår av 5 kap. 3 § b utlänningslagen. Försörjningskravet består av två delar, där den ena delen innefattar ett krav på en bostad av tillräcklig storlek och standard, och den andra delen ett krav på att anknytningspersonen ska ha en tillräckligt hög inkomst för att kunna försörja sig själv och den som ska flytta till Sverige. Anknytningspersonen måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden, och utöver detta uppnår normalbeloppet för år 2020. För 2020 är detta normalbelopp 8 264 kr. Utgångspunkten är att anknytningspersonen ska ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Vad Migrationsverket räknar som arbetsrelaterade inkomster är lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Garantipension räknas däremot inte som en sådan ersättning, eftersom detta istället är ett skydd för den som haft en liten eller ingen arbetsinkomst under livet, och alltså inte är en sådan inkomst som uppfyller kravet på att vara arbetsrelaterad. Undantaget från detta är om anknytningspersonen har en tillräckligt stor förmögenhet som anknytningspersonen, övriga personer i dennes hushåll, och den som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under två år.

Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?

2020-09-16 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Min pojkvän och jag bor redan tillsammans men vill få den riktiga statusen som sambo i Sverige. Jag är svensk medborgare och kan försörja oss båda. Min pojkvän har flyktingstatus med resedokument från Italien utan att ha ett medborgarskap i Italien och nu undrar vi hur vi kan bli sambo i Sverige?Han måste ha ett personnummer för att vi ska kunna registrera oss på samma adress hos Skatteverket och när vi läser på Skatteverket och Migrationsverkets webbsidor är det svårt att hitta svar på vad som gäller för någon med flyktingstatus från annat land. Så snälla, hjälp oss att reda ut vad som gäller egentligen.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din pojkvän kommer att behöva ansöka om uppehållstillstånd i Sverige Din pojkvän har rätt att befinna sig i och resa inom EU. Han räknas dock inte som en EU-medborgare, utan som en medborgare från ett tredje land. För att din pojkvän ska kunna folkbokföra sig i Sverige behöver han alltså ha ett giltigt uppehållstillstånd. Utöver detta måste han dessutom kunna visa för Skatteverket att det är sannolikt att han kommer att bo i Sverige i minst ett år. Vilken typ av uppehållstillstånd bör din pojkvän söka? Din pojkvän har rätt att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Han kan beviljas uppehållstillstånd på olika grunder, men jag kommer endast redogöra för de två grunder som verkar vara mest näraliggande i hans fall. Din pojkvän har rätt att ansöka om uppehållstillstånd på grund av sin flyktingstatus, vilket framgår av 5 kap. 1 § Utlänningslagen. För att Migrationsverket ska bedöma att din pojkvän har flyktingstatus måste han visa på att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och att han inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill ta del av sitt hemlands skydd. Detta framgår av 4 kap. 1 § utlänningslagen. Din pojkvän har även rätt att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig, då ni redan nu lever som sambos. Denna rätt grundas på 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Detta förutsätter dock att du kan uppfylla det försörjningskrav som framgår av 5 kap. 3 b § utlänningslagen, där det anges att du behöver ha en bostad av tillräcklig storlek och standard till er båda, samt kan uppnå ett visst normalbelopp. För år 2020 ligger normalbeloppet för två sammanboende vuxna på 8 264 kr. För att din bostad ska anses vara av tillräcklig storlek och standard måste den ha ett kök eller en kokvrå. En asylansökan är ofta svårare att få igenom då Migrationsverket ställer upp höga krav, däremot ska en sådan ansökan göras i Sverige. En ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan i ert fall vara enklare att få beviljad, men denna måste dock göras från utlandet. Din pojkvän behöver dock inte söka från sitt hemland, utan det räcker med att han söker från ett land som hans resedokument ger honom rätt att vara i. Mer om hur en ansökan görs hittar du på Migrationsverkets hemsida. Vad händer efter att din pojkvän har blivit beviljad uppehållstillstånd? När din pojkvän har blivit beviljad uppehållstillstånd så ska han besöka ett av Skatteverkets kontor där han ansöker om att bli folkbokförd i Sverige. Efter att Skatteverket har folkbokfört honom kommer han att få ett brev hemskickat med sitt personnummer. Vänliga hälsningar,

Kan en skrivelse utgöra förtal?

2020-09-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline. Jag har haft synpunkter på vissa beslut och handhavande som tagits i vår bostadsrättsförening, något som har irriterat vår styrelse. För några månader sedan delade en av styrelseledamöterna ut en skrivelse som lämnades i samtliga boendes brevlådor. I skrivelse stod att jag skulle ha utsatt föreningen för fakturabedrägeri, att jag ska ha hotat en av entreprenörerna och var polisanmäld för detta. Detta stämmer inte, och jag har fram tills nu väntat på att bli kallad till polisförhör, något som dock inte skett. Dessutom hade vederbörande skrivit att jag ska ha kallat honom för både det ena och det andra, samt spottat efter honom osv. Jag har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, skriftligen blivit anklagad för stöld, pga. att jag har använt dekorations stenar som tillhör föreningen, något som både jag och många andra i föreningen har gjort.Får man verkligen göra så här? Finns det någon möjlighet för mig att gå vidare med detta?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att den person som har anklagat dig för att ha stulit dekorstenar av föreningen är samma föreningsledamot som har delat ut skrivelsen där du anklagas för fakturabedrägeri, hot gentemot en leverantör och att ha kallat honom för diverse saker och spottat efter honom Den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat vis till andra lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den utpekade för missaktning gör sig skyldig till förtal, enligt 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken. Föreningsledamoten har i detta fall både utpekat dig som brottslig i ditt levnadssätt, då han har anklagat dig för bedrägeri och stöld, och som klandervärd i ditt levnadssätt då han uppger att du ska ha spottat efter honom. Den skrivelse där du utpekas för detta har alltså lämnats för att försätta dig i en obekväm situation och har med andra ord lämnats i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Om det anses att lämnandet av uppgifterna är ett försvarligt beteende kan den som lämnar dessa uppgifter inte anses ha begått förtal. Detta förutsätter dock att uppgifterna antingen var sanna eller att uppgiftslämnaren har haft skälig grund att lämna dessa, vilket framgår av 5 kap. 1 § andra stycket. I denna situation finns det dock ingenting som tyder på att det föreningsledamoten har gjort har varit försvarligt. Ifall du vill gå vidare med detta bör du alltså göra en polisanmälan angående förtal. En åklagare får nämligen inte väcka åtal för förtal på eget initiativ. Vänliga hälsningar,

Hur räknar man ut skatten vid en fastighetsförsäljning när den som sålde fastigheten fick den i gåva?

2020-09-03 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |hej!Jag har precis sålt en industri tomt, taxeringsvärde 0 SEK, Jag ärvde tomten av min farmor.jag fick 400 000 SEk för den. jag har inga andra inkomster eller förmögenhet. jag är skriven utomlands sedan 30 år tillbaka. Vad blir skatte? Ska jagh betala in direkt eller vänta tills det är dags att deklarera i April 2021?Tacksam för svarAnnette
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Ska skatten på din bostadsförsäljning betalas i Sverige?Personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige är skattskyldiga för alla sina inkomster, även om de inte är bosatta i Sverige, vilket framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Vem som räknas som obegränsat skattskyldig framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen, där tre olika omständigheter kan leda till att du blir obegränsat skattskyldig. En av dessa omständigheter är att du har väsentlig anknytning till Sverige, enligt 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra om du är obegränsat skattskyldig anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som kan medföra att du räknas som obegränsat skattskyldig. En av dessa omständigheter är att du har en fastighet i Sverige. Denna omständighet ensam behöver dock inte betyda att du är att anse som obegränsat skattskyldig, och eftersom att du inte har varit bosatt i Sverige under de senaste 30 åren kan det antas att du inte är obegränsat skattskyldig. Med utgångspunkten att du inte är obegränsat skattskyldig kommer du istället att anses vara begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § första punkten inkomstskattelagen. Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinster på fastigheter i Sverige, enligt 3 kap. 18 § tionde punkten inkomstskattelagen. Detta innebär att du kommer att behöva betala skatt på fastighetsförsäljningen i Sverige. Hur mycket ska du betala i skatt? En kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minskat med avgifterna för försäljningen, och omkostnadsbeloppet. Detta enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften för fastigheten och eventuella förbättringsutgifter, vilket framgår av 44 kap. 14 § inkomstskattelagen. Om en tillgång förvärvas genom gåva inträder gåvotagaren i gåvogivarens skattemässiga ställe, enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Detta betyder att du kommer att använda din farmors anskaffningsutgift när du beräknar hur mycket du ska betala i skatt. Nedan kommer ett räkneexempel som kan hjälpa dig att förstå situationen bättre. Om vi utgår från att din farmor köpte fastigheten för 80 000 kr, och du betalade 20 000 kr till mäklaren vid försäljningen kommer ditt omkostnadsbelopp att bli 100 000 kr. Vinsten kommer då att bli 300 000 kr, då ersättningen för fastigheten minskas med omkostnadsbeloppet. Kapitalvinster på fastigheter ska endast tas upp till 22/30, vilket framgår av 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Vidare är du skyldig att betala 30 % av din inkomst från fastighetsförsäljningen i skatt, enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. Om vi fortsätter på vårt räkneexempel innebär detta att du endast ska ta upp 22/30 av kapitalvinsten, alltså 220 000 kr. På denna summa ska sedan 30 % räknas av, alltså 66 000 kr. Det är alltså dessa 66 000 kr som du kommer att bli skyldig att betala i skatt. När ska skatten betalas in? Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår som en avyttring sker, enligt 44 kap. 26 § inkomstskattelagen. Detta innebär att du ska ta upp vinsten från fastighetsförsäljningen den deklaration du lämnar in år 2021. Vänliga hälsningar,

Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?

2020-09-01 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej, jag tänkte fråga er om skattepliktiga och skattefria gåvor.Mina föräldrar har sålt hus och tänkte dela pengarna melan mig och min bror, det är en större summa pengar typ halv million kronor, min fråga är: "är det pengar som är skattefri för att det är gåva av föräldrar som man fattar upp som arv eller man uppfattar det som vinst"?Tack i förhand
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar redan har sålt sin fastighet och nu vill ge vinsten från försäljningen till dig och din bror i gåva. Dina föräldrar måste betala skatt på vinsten En vinst som någon gör efter att ha sålt en fastighet är att anse som en kapitalvinst, som ska beskattas i inkomstslaget kapital, enligt 41 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom du redan har beräknat vinsten kommer jag att med ett räkneexempel förklara hur mycket av vinsten som kommer att beskattas. Det är även viktigt att vara medveten om att en kapitalvinst får kvoteras till 22/30, vilket framgår av 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Skattesatsen på kapitalvinster är 30 %, vilket anges i 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. Om dina föräldrar har gjort en vinst på 500 000 kr kommer denna summa endast tas upp till 22/30. Detta betyder att endast 366 667 kr kommer att tas upp till beskattning. Det är alltså på denna summa den slutgiltiga skatten kommer att beräknas. 30 % av 366 667 kr är 110 000 kr. Detta betyder att dina föräldrar kommer att ha 390 000 kr kvar efter att skatten har dragits av, som de kan fördela mellan dig och din bror. Du och din bror kommer inte att behöva betala skatt på gåvan En inkomst som någon får via en gåva behöver inte beskattas, detta framgår av 8 kap. 1 § inkomstskattelagen. Detta betyder att du och din bror inte kommer att behöva betala skatt på de pengar ni får från era föräldrar, då de redan har betalat skatt på vinsten.Räknas gåvan som förskott på arv? Det finns en presumtion om att gåvor som en förälder ger till en bröstarvinge, alltså dennes barn, är att se som förskott på arv, vilket framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken. En sådan summa ska räknas av på det framtida arvet, under förutsättningen att dina föräldrar ger dig en större gåva än din bror, eller tvärtom. Om dina föräldrar uttrycker att detta inte är ett förskott på arv, så bryts presumtionen, och en avräkning kommer alltså inte behöva göras i framtiden.Vänliga hälsningar,