Uppsägningstid vid hyra av lokal

2020-08-26 i Hyresavtal
FRÅGA |Vad gäller kring uppsägningstid vid hyra av lokal (helt stall) om kontrakt inte skrivits? Har fått till mig att hyresvärden kan kräva hyresgästen på 9 månaders hyra (efter uppsägning) om kontrakt inte finns och platsen sägs upp? - I detta fallet finns meddelanden på att hyresvärden uppgett att upprätta kontrakt, men kontraktet har inte kommit, gäller då dessa meddelanden? Finns dock ingen uppsägningstid i dessa meddelanden överenskommet.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att det inte finns något kontrakt på hyresförhållandet antar jag att hyran sker på obestämd tid (12 kap. 3 § Jordabalken). Regler om uppsägningstid gällande hyra på obestämd tid regleras i 12 kap. 4 § 2 punkten Jordabalken. Enligt regleringen ska hyresavtal som gäller på obestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar efter nio månader från uppsägningen, om avtalet avser en lokal. Givetvis kan annat avtalas, men om det inte gör det är det reglerna i 12 kap. Jordabalken som gäller, vilket innebär en 9 månaders uppsägningstid. Vänligen,

Beskattning på försäljning av fastighet utomlands

2020-07-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag bor i Sverige och har dubbelt medborgarskap i både Sverige och Taiwan. Min fråga är: Behöver jag också betala skatt i Sverige om jag säljer min fastighet i Taiwan?Med vänliga hälsningar
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att du bor i Sverige är du obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster, även sådana du har från utlandet. Dock kommer du inte att behöva skatta både i Sverige och i Taiwan för försäljning av din fastighet i och med att Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Taiwan (här), enligt vilket beskattning av försäljning av en fastighet ska ske i det land där det säljs, vilket i det här fallet är Taiwan (artikel 6.1 lag om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst). Kapitalinkomster som fås genom försäljningen ska beskattas i det landet där försäljningen görs (artikel 13.1).Vänligen,

Gåva och skatt

2020-07-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Behöver jag skatta om jag gör följande. Ger pengar till en vän som gåva. Denna vän sysslar med daytrading (Forex) om sen han/hon vill ge tillbaka en större gåva till mig ska jag då skatta på det ? Låt säga jag ger vännen 5000kr. Sen tar jag emot en gåva på 50 000kr. Om jag ska skatta på det hur anmäler man då det på rätt sätt. Eller behöver jag ej skatta ? Tack för svar !
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Gåvor är undantagna från skattskyldighet i Sverige (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). För att transaktionen, i det här fallet 50 000 kr ska räknas som en gåva krävs dock att den uppfyller vissa krav. För att en gåva ska vara inkomstskattefri måste den vara s.k. "rent benefik". Den ska i regel inte kunna kopplas samman med någon motprestation. En gåva som kan anses som ersättning för en utförd prestation, kallad remuneratorisk gåva är en skattepliktig inkomst. Vad gäller i det här fallet?Om det är så att den gåva du fått av vännen kan ses som en motprestation till den summan du tidigare gav kan det vara så att gåvan du får klassas som en remuneratorisk gåva och därmed blir skattepliktig. Vänligen,

Ansöka om skilsmässa i Sverige

2020-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejMin väninna har gift sig i Kosovo. Äktenskapet är registrerat o Sverige. Hon är svensk medborgare och han är medborgare i Kosovo. Han har uppehållstillstånd här. Vart ska de vända sig för att ansöka om skilsmässan? Kan de ansöka om skilsmässa i Sverige? Eller I Kosovo? Hur gör man?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan ansöka om skilsmässa i Sverige när ena parten är medborgare i Sverige och andra parten i ett icke- EU land. I och med att jag inte är insatt i juridiken i Kosovo kan jag inte svara mer än att man sannolikt kan ansöka om skilsmässa där om giftermålet skedde där. Om parterna har hemvist (särskild koppling) till Sverige kan de alltid ansöka om skilsmässa här. Om båda parter bor i Sverige, vilket jag förmodar i och med att han har uppehållstillstånd här och hon är svensk medborgare har de sannolikt hemvist i Sverige och kan alltså ansöka om skilsmässa här (artikel 3 Bryssel II- förordningen).Här finns mer information om att ansöka om skilsmässa i Sverige. Här finns särskild information om enskild ansökan om skilsmässa och här finns blankett för gemensam ansökan om skilsmässa i Sverige. Vänligen,

Omhänderta mobiler i skolan?

2020-08-26 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Får en lärare på högstadiet lov att samla in alla telefoner i början av dagen och ge tillbaka den sista lektionen? Måste jag lämna in den om det är så att dom får lov att ta telefonen?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En lärare har rätt att omhänderta föremål från en elev som används på ett sätt som anses som störande för utbildningen (5 kap. 22 § Skollagen). Här ingår mobiltelefoner. Det krävs dock att mobilen faktiskt används på det störande sättet för att läraren ska ha rätt att omhänderta föremålet. Att ha den i fickan eller väskan kan därmed inte ge rätt att omhänderta. Här innefattas inte heller att eleverna i förebyggande syfte ges möjlighet att lämna ifrån sig telefoner i början av dagen. Detta ses inte som ett omhändertagande enligt 5 kap. 22 § Skollagen i och med att överlämnandet anses ske på frivillig grund. Sedan kan det vara så att skolan har s.k. mobilförbud i sina ordningsregler, och då kan det ge rätt för lärarna att omhänderta telefonerna i början av dagen. Sammanfattningsvis En lärare har alltså rätt att ta en telefon som i nutid eller nyligen använts på sätt som stör utbildningen. Läraren har då rätt att ta telefonen exempelvis ur handen. Det läraren däremot inte har rätt till är att omhänderta ett föremål som är dolt i t.ex. en väska eller ett klädesplagg. Utan s.k. mobilförbud får läraren baserat på frivillighet samla in mobiler i början av dagen. Om skolan har mobilförbud kan det vara tillåtet att omhänderta mobilerna i förebyggande syfte. Vänligen,

Sambolagen och bäst behov av bostaden

2020-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min dotter flyttade med sambo till Göteborg, dom fick ett 1:a hands kontrakt vilket pojkvännen står för.Dom har bott tillsammans i Göteborg 1,5 år. Innan bodde dom som sambos i Skövde 1 år. Nu separerar dom, han tar sig tillbaka till Stockholm, hon stannar p g a studier, hon har kommit in på sin drömutbildning på YRGO. Hon blir nu bostadslös, studentlägenheterna står in till förfogan för studerande på Yrkeshögskolor, i värsta fall måste hon avstå utbildning. Sambon vill byta lägenheten mot ett bra läge i Stockholm, men kan mellanlanda hemma medan han söker bostad. Min dotter har ingenstanns att ta vägen, det är svårt att finna boende i Göteborg.Vad säger sambolagen? Har hon rätt att ta över lägenheten utifrån "störst behov" ?Mvh R. Malmgren
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsatt att sambor inte avtalar bort Sambolagen gäller denna vid tvister. Självfallet kan parterna komma överens utanför lagstiftningen. Jag tolkar det dock i det här fallet som att parterna inte kan komma överens och därav vill luta sig mot lagstiftningen.När samboförhållandet upphör ska en bodelning ske på begäran av någon av parterna (8 § Sambolagen). Vid bodelningen sker en uppdelning av samboegendomen. Det som bland annat inkluderas i samboegendomen är sambornas gemensamma bostad, inklusive hyresrätter (3 § Sambolagen), förutsatt att hyresrätten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (5 § 3 punkten Sambolagen). Vid bodelning har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna "på sin lott" (16 § 2 stycket Sambolagen). Vid bedömningen här ska helheten ses på. Att din dotter blir bostadslös och att bostäder är svårtillgängliga för henne samtidigt som den andra parten har möjlighet att bo hemma under sökandet av bostad verkar för att din dotter sannolikt har bäst behov av bostaden, som i första hand ska delas upp mellan parterna innan den byts bort mot en annan bostad. Vid en bodelning skulle hon sannolikt få rätt till den. Vänligen,

Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad bil i Staffanstorp för 16 000 kronor, besiktigade den och motorn havererade söder om Ringhals. Jag bor i Göteborg och lät bärga hem bilen. Tyvärr har jag inte råd att betala er den här gången.Frågor:1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet?3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen?4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar?5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 19 § Köplagen reglerar de felansvar som köparen kan åberopa mot säljaren när köpare och säljare har avtalat att varan säljs i "befintligt skick". I och med att en vara säljs i befintligt skick söker ofta säljaren begränsa sitt felansvar gentemot köparen. Tredje stycket av paragrafen reglerar situationen där varan är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta." I sådana fall kan felansvar aktualiseras.Uttrycket "med fog" markerar att det är fråga om en objektiv bedömning. Vad köparen i regel förväntat sig av köpet spelar därav ingen roll. I och med att användandet av en "befintligt skick- klausul" i sig anses kraftigt reducera säljarens felansvar blir utrymmet att beakta köparens förväntningar alltså begränsat. Detta betyder dock inte att det inte kan finnas fall där varan är i så dåligt skick att även en erfaren köpares förväntningar starkt undergrävs av köpet. Vid köp av begagnade varor med enhetlig prissättning kan ett för både säljaren och köparen dolt fel motivera ett pris som är mycket lägre än vad de utgått från när priset fastställdes. Det kan då vara befogat att låta säljaren få ansvar för felet trots en "befintligt skick- klausul". I det här fallet tolkar jag det som att felet var dolt, dvs. att varken du eller säljaren vetat om detta. Utgångspunkten för bedömningen ska i första hand vara "varans pris". Om 16 000 är ett pris som i regel används för "fungerande" bilar av liknande slag kan man alltså tänka sig att priset pga felet ska vara ett annat, och felansvar därför enligt 31-40 §§ Köplagen kunna åberopas, förutsatt att varan är i "väsentligt sämre skick än vad priset på 16 000 indikerade." Sammanfattningsvis Även om ni använt er av en "befintligt skick- klausul" kan jag tänka mig att ett sådant pris motsvarar en bil som fungerar mer än 20-30 mil. Sannolikt kan paragrafen därför användas och därmed felansvar aktualiseras.2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet? Om varan anses felaktig enligt 19 § 3 stycket Köplagen kan du aktualisera påföljder enligt 31-40 §§ Köplagen. I regel har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § Köplagen). I och med att avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen inkluderar detta reparationskostnader och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen. Om säljaren inte åtgärdar felet trots att du krävt detta i samband med att du reklamerat varan (35 § Köplagen), har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning (38- 39 §§ Köplagen). SammanfattningsvisAvhjälper inte säljaren felet till ingen kostnad för dig har du alltså rätt att häva köpet. Dock förutsätter hävning att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde inse detta. I ditt fall torde detta inte vara något problem, i och med det stora fel som visade sig så pass kort tid efter köpet. Hävning förutsätter att du lämnar säljaren en hävningsförklaring inom "skälig tid" efter att du märkt av felet (39 § 2 stycket. Köplagen). 3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen? Om du väljer att häva köpet ska alla prestationer gå åter (64 § 2 stycket Köplagen). Detta innebär att parterna ska lämna tillbaka var han har tagit emot. Detta utesluter inte ersättning du har haft för skador i form av skadestånd. Här inkluderas bärgningen, i och med att den var en direkt kostnad på grund av skadan (64 § 2 stycket Köplagen). Säljaren ska alltså stå för bärgningen. 4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar? 5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren? Juridiskt kan det vara så att du har rätt att häva köpet, vilket innebär att prestationerna ska återgå, förutsatt att säljaren inte avhjälper felet. Huruvida ett mål skulle vinna gehör i domstolen är svårt för mig att svara på, men det är mycket möjligt att en stämning skulle vinna gehör, beroende på om det är avhjälpande eller hävning du kräver. Vänligen,

Fel i vara och befintligt skick

2020-07-24 i Köplagen
FRÅGA |Sålt min båt och trailer till en annan privatperson.Köparen var och tittade på eget initiativ på båten i dåligt väder när den även var sjösatt i hamnen. De bestämmer sig för att köpa båten och vi kom överens om att den skulle hämtas 2 dagar senare när jag tagit upp den och lagt den på den medföljande trailern som skulle ingå i köpet. I annonsen skrev jag att trailern inte var besiktad. Båten är från 1990 likaså trailern. Priset var satt till 65000:- ,efter att tittat på blocket där motsvarande båt i sämre skick annonserades för 85000:-.Jag körde själv båten i hamnen utan problem dagen den skulle hämtas och tog hem den på trailern. Köparen swishade därefter pengar och hennes make skulle hämta den på kvällen. Jag skrev även ett kontrakt. Köparen bad mig ändra så det inte stod båt utan att det endast var en trailer de köpte. Jag gick med på den ändringen och skrev följande "Fordonet och utrustningen säljes i befintligt skick och anspråk kan inte ställas mot säljaren om inte säljaren skriftligen har utlovat att avhjälpa fel eller brister." Några sådana skrevs aldrig. Nu efter två veckor kommer det krav från köparen om ekonomisk kompensation om 5000:- för reparationer på trailern och även kommande för båtmotor som de har problem med. Kan tilläggas att de inte har någon båtvana. Jag har även gett dem råd efterhand och en längre skriftlig instruktion av handhavandet. Jag har betalt tillbaka 3000:- som kompensation. Kan köparen kräva mer av mig? Jag har bestridit vidare krav.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningen för en köpare att kunna begära prisavdrag är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen).När är varan felaktig om den är såld i befintligt skick?I och med att ni avtalat om att varan ska säljas i befintligt skick begränsas de fel som köparen kan åberopa. Vilka fel som kan åberopas regleras i 19 § Köplagen. Här ingår att varan inte överensstämmer med uppgifter om egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet (19 § 1 stycket 1 punkten Köplagen). Här ingår också om säljaren underlåtit upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om (19 § 1 stycket 2 punkten Köplagen). Slutligen kan köparen åberopa fel om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 1 1 stycket 3 punkten Köplagen). I och med att du inte nämner att du känt till problemen med varan före köpet är det fel som återstår för köparen att åberopa det om varan är i väsentligt sämre skick än hen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. I och med att du nämner att det du sålde var något billigare än en likadan vara i sämre skick gäller troligtvis inte detta. Jag tolkar det som att köparen inte har rätt att kräva prisavdrag/skadestånd. Vänligen,