Skuldsanering

2019-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Min särbo vill ansöka om skuldsanering. Skulderna har hon dragit på sig är genom mycket dyra blancolån, minst 500-600 000kr. Hon har kabel-tvabonnemang, lån på TV:n. Och lånat till möblemang m.m. Dessutom har hon en privatleasad bil. Tankkort på kredit osv.Undrar om man får behålla den privatleasade bilen, möbler, kreditkort m.m. OM hon får skuldsanering?Hon har fast arbete.Mycket tacksam för tydligt svar!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldsanering och beviljande av skuldsaneringSkuldsanering, det vill säga att en fysisk person helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen, regleras av skuldsaneringslagen (1 § SKUL). Kronofogdemyndigheten är den myndighet som prövar ärenden om skuldsanering (4 § SKUL). För beviljande av skuldsanering krävs att följande förutsättningar är uppfyllda- Gäldenären (den skuldsatte) ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige, (6 § SKUL), vilket innebär att personen i fråga antingen måste ha hemvist i landet, arbeta här eller ha skulder som härrör från landet. - Gäldenären måste vara kvalificerat insolvent. Kvalificerad insolvens innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § SKUL). Av ett rättsfall från Högsta Domstolen (NJA 2010 s.496) framgår att för det fall gäldenären kan betala sina skulder inom 15-20 år, är gäldenären i fråga inte att anse som kvalificerat insolvent och därmed inte berättigad till skuldsanering. - Beviljande av skuldsanering kräver utöver ovanstående även att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid denna skälighetsbedömning tas hänsyn till omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsaneringen (9 § SKUL). Hur en skuldsanering genomförs och vad som omfattas Efter beviljande av skuldsanering upprättas ett förslag om skuldsanering av Kronofogdemyndigheten tillsammans med gäldenären (25 § SKUL). Förslaget innehåller en femårig betalningsplan av vilka skulder som ska omfattas av saneringen, vilka belopp gäldenären ska betala, planens längd och när den löper ut samt när och hur gäldenären ska betala (29 § SKUL). Skuldsaneringen innebär därmed att gäldenären betalar en andel av sina skulder under några år och under dessa år lever på ett existensminimum. Vid tidpunkten då skuldsaneringen är färdig och betalningsplanen har löpt ut, är gäldenären helt skuldfri från de skulder som ingick i skuldsaneringen. Exekutiva åtgärder vid skuldsaneringVad det gäller exekutiva åtgärder, i form av att egendom tas i anspråk, kan detta enligt 42 § SKUL ske om skuldsanering är avgjord genom ett beslut som fått laga kraft, samt att utmätning sker för en fordran som omfattas av skuldsaneringen. För det fall utmätning sker tas hänsyn till ett så kallat beneficium, vilket innebär att kläder och andra föremål som används för personligt bruk, möbler, husgeråd och annan utrustning som gäldenären använder för yrkesverksamhet och pengar upp till ett visst förbehållsbelopp inte ska tas i anspråk (5 kap. 1 § utsökningsbalken). Kronofogdemyndigheten gör därmed en bedömning av om gäldenärens olika tillgångar är av skäligt värde och faller under någon av undantagen från utmätning som anförts ovan. Det kan exempelvis hända att föremål som tjänar uteslutande för gäldenärens personliga bruk, som faller under ett undantag från utmätning, har ett oskäligt värde och därmed kan tas i anspråk. Det görs en helhetsbedömning där skälig hänsyn tas till eventuell familj och vad familjen brukar och behöver. Möblerna skulle sannolikt omfattas av undantaget från utmätning om de inte är oskäligt dyra och TV-apparater brukar också gäldenären få behålla om den inte är oskäligt dyr. Bilen råder det större osäkerhet kring. Det är upp till Kronofogdemyndigheten i slutändan att dra gränserna för vad gäldenären och dess familj med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet behöver i sin vardag och vad som därmed kan undantas från utmätning. Det går därmed inte att utifrån de omständigheter jag fått information om i frågan, dra några säkra slutsatser kring huruvida egendomen kan komma att tas i anspråk. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Handräckning vid utebliven leverans av vara

2019-10-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har betalt (swish) för en vara en privatperson skulle skicka till mig, men jag har ännu inte fått varan. Personen sa att han skulle skicka varan förra onsdagen (och det är nu torsdag veckan därpå).När jag försökt kontakta säljaren svarar han inte. Hur ska jag gå tillväga? Det skulle ju kunna vara så att posten slarvat bort paketet, men då borde ju säljaren ändå svara på mina försök till kontakt.Kan man anmäla sådant här?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olika handlingsalternativI syfte att få den vara du betalt för kan du ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten i enlighet med 3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Om varan skulle ha skickats sedan en tid tillbaka men detta inte skett kan du alltså vända dig till Kronofogdemyndigheten med en skriftlig ansökan (9 § LBfH). Vidare information om vad ansökan ska innehålla hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida. Det kostar 300 kronor att ansöka, men dessa 300 kronorna kan du begära ersättning för i din ansökan.Du kan givetvis också välja att göra en vanlig polisanmälan på Polismyndighetens hemsida om det visar sig att det handlar om bedrägeri. För att förhindra att en liknande situation uppstår i framtidenVad som gäller vid köp av varor mellan privatpersoner regleras av köplagen. Enligt köplagen har du en så kallad detentionsrätt, vilket innebär att du som köpare har rätt att hålla inne din betalning tills dess varan ställs dig till handa eller ställs till ditt förfogande i enlighet med avtalet (49 § KöpL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Separationsrätt vid utmätning

2019-09-21 i Utmätning
FRÅGA |Hejsan. Kronofogden har gjort en utmätning på min bil som stod parkerad hos min bror, då han har med dom att göra men inte jag.Min bror har även tagit kopia på mitt kvitto som bevis att det inte är hans bil, då också bilen står registrerad på mig som ägare... Men även då hävdar dom att dom har rätt att ta min bil. Hur är det möjligt? Hur kan jag strida och bevisa detta mer, än det som gjorts?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtsökningsbalkenUtsökningsbalken reglerar verkställighet i form av utmätning (1 kap. 1 § utsökningsbalken). Lös egendom får utmätas om gäldenären har egendomen i sin besittning och det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. Bilen presumeras alltså tillhöra din bror eftersom han vid utmätningstillfället hade bilen i sin besittning. Det ska räcka att, med hjälp av bevis, visa att du är bilens riktiga ägare. Uppvisande av kvitto samt det faktum att du står som ägare i fordonsregistret borde räcka för att din bil inte ska bli föremål för utmätning (4 kap. 17 och 18 § UB). Om bilen mot förmodan ändå blivit föremål för utmätning trots att du eller din bror uppvisat kvitto, ska Kronofogdemyndigheten, om skäl finns, förelägga dig att inom en månad från det att föreläggandet delgavs dig, väcka talan i saken mot sökanden och din bror (4 kap. 20 § UB). Det framgår av rättsfallet NJA 1983 s.410 från Högsta Domstolen att det bör krävas sannolika skäl för tredje mannens äganderättsanspråk för att Kronofogdemyndigheten vid utmätningen av den lösa egendomen ska vara skyldig att förelägga tredje man att väcka talan enligt lagrummet. Det räcker alltså att du som tredje man framför sannolika skäl för att bilen tillhör dig. För det fall bilen redan har sålts, gäller ovanstående om din rätt till betalning motsvarande bilens värde istället (4 kap. 21 § UB). SlutsatsHör av dig till Kronofogdemyndigheten och påtala att du är bilens riktiga ägare samt att du har bevis för ditt påstående. Då ska de utreda saken närmare och om skäl finns, förelägga dig att inom en månad väcka talan rörande saken. Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Ansvar för kostnader vid samäganderätt i fastighet

2019-09-14 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger en sommarstuga tillsammans med min bror. Endast jag som nyttjar den. Hur skall man tänka? Angående försäkring på huset och fast elkostnad och reparationer som behöver göras.Skall man dela på alla kostnader?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din beskrivning som att du och din bror tillsammans äger en fastighet som du nyttjar, men som han också har samma möjlighet att nyttja om han så skulle vilja. SamäganderättVad som gäller vid samägande av fastighet regleras främst genom avtal och i fall av brist på avtal ger lagen om samäganderätt vägledning. Av lagen framgår att huvudregeln är att varje förfogande över samägt gods förutsätter enighet mellan delägarna. Om inget avtal gällande skötsel och förvaltning finns, kräver varje vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning samtliga delägares samtycke, om det inte är fråga om en så kallad panikåtgärd som ej tål uppskov och som är nödvändig för godsets bevarande (2 § lagen om samäganderätt). Ansvarsfördelningen avseende kostnaderAv ett rättsfall från Högsta Domstolen (NJA 2016 s.1057) framgår att ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av delägarna med övrigas samtycke vidtar för förbättring eller förvaltning av egendomen. Din respektive din brors ansvar för kostnader bedöms alltså med utgångspunkt i hur stora era respektive andelar i egendomen är. Om ni inte avtalat om hur stor andel i fastigheten som är din respektive din brors, är utgångspunkten att ni har lika stora andelar i egendomen (1 § SamägL). För de fall delägare inte kan komma överens Om delägare inte kan komma överens om förvaltning och skötsel av egendomen, kan rätten på ansökan av delägare, förordna att godset under viss tid omhändertas av en god man, vilket kan vara en utomstående eller en av ägarna (3 § SamägL). SlutsatsDu och din bror ansvarar för kostnader, avseende förvaltning, förbättring och skötsel av fastigheten, i förhållande till era andelar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Köplagens, konsumentköplagens och konsumenttjänstlagens tillämplighet

2019-10-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående köplagen och konsumentköplagen. Har lite svårt att förstå vad som gäller. Om en privatperson vill köpa en tjänst av en näringsidkare gäller konsumentköplagen då? Är konsumentköplagen tillämplig om du går till en skräddare för att laga dragkedjan på din vinterjacka?För jag förstår att konsumentköplagen går att tillämpa vid köp av lösa saker mellan näringsidkare och konsument, men om man lämnar in en jacka för lagning, är inte det mer en tjänst man köper och inte en vara?Tack på förhand!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare och mellan konsumenter (privatpersoner), vilket framgår av lagens 1 §. Dock tillämpas inte lagens bestämmelser för det fall då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument (privatperson), eftersom dessa köp exklusivt regleras av konsumentköplagen (4 § KöpL och 1 § KKL). Det scenario du nämner innefattar ett köp av tjänst. Om en näringsidkare säljer en tjänst till en konsument, då gäller konsumenttjänstlagen (1 § 1 st 1 p KTjL). Avgörande för när konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen tillämpas är alltså om köpet avser en vara eller en tjänst. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Trafikskadeersättning för sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-10-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min katt blev överkörd (dog) framför mitt hus, ett lugnt område med mycket hus.Bilisten körde alldeles för fort. Kan jag få ersättning?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikskadelagenEftersom trafikförsäkring ska finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, utgår jag från att bilen i fråga är trafikförsäkrad (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar din rätt till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § TSL).Ersättning för sakskadaFör den sakskada du lidit i form av att din katt blivit överkörd, har du rätt till ersättning från bilens trafikförsäkring (11 § 1 st TSL). I fråga om vad trafikförsäkringen ska innehålla tillämpas vissa bestämmelser i skadeståndslagen (9 § TSL). Ersättningens omfattningDin ersättning med anledning av sakskada ska omfatta sakens värde, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Dock omfattas inte affektionsvärdet som katten säkerligen inneburit för dig, utan enbart marknadsvärdet läggs till grund för beräkning av ersättningen. SlutsatsDu har rätt till ersättning från fordonets trafikförsäkring för den sakskada som tillfogats dig. Ersättningen ska omfatta ovanstående om du kan lägga fram bevis för dina kostnader och sakskadan. Hör av dig till försäkringsbolaget och beskriv händelseförloppet, besvara deras frågor, se till att ha bevis redo och sedan vägleder de dig närmare. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Preskriptionstid avseende konsumentfordringar

2019-09-20 i Preskription
FRÅGA |Hej!Hur lång är preskriptionstiden på utebliven betalning av en samlingslokal gällande en privatperson?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription och dess innebördTidsfrister för preskription av fordringar regleras av preskriptionslagen (1 § preskriptionslagen). När en fordran (skuld) preskriberas förlorar borgenären rätt att kräva ut sin fordran, det vill säga borgenären saknar rätt att kräva betalning efter att fordrans preskriptionstid löpt ut (8 § PreskL). Preskriptionstid för konsumenterOm betalningen avser en tjänst eller vara som en näringsidkare tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst under förutsättning att preskriptionen inte avbryts dessförinnan (2 § andra stycket PreskL). PreskriptionsavbrottEtt så kallat preskriptionsavbrott får som följd att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott kan ske genom att konsumenten erlägger betalning, amortering eller att konsumenten på annat sätt erkänner för borgenären att betalning ska ske eller att fordringen existerar (ett sådant erkännande kan vara både muntligt och skriftligt). Vidare sker ett preskriptionsavbrott om konsumenten får ett skriftligt krav från borgenären om att betalning ska ske (exempelvis en faktura). I de fall borgenären väcker talan mot konsumenten eller annars åberopar fordringen gentemot konsumenten i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten, inträffar också ett preskriptionsavbrott (5 § PreskL). SlutsatsOm du inte hört av företaget på tre år, inte diskuterat skulden med företaget, varken erlagt betalning eller fått skriftliga brev eller krav från företaget och företaget ej väckt talan mot dig vid domstol på tre år, kan företaget inte kräva dig på betalning längre. Om däremot något av ovanstående exempel på preskriptionsavbrott har inträffat, löper en ny preskriptionstid om ytterligare tre år från den dag då preskriptionsavbrottet skedde (6 § och 2 § PreskL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Trafikskadeersättning för personskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-09-07 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Jag åkte elsparkcykel mot rött vid ett övergångsställe och blev då påkörd av en bil. Hennes framruta trasig då jag hamnade där. Min fot bruten på tre ställen. Kan jag ändå få ersättning för sveda och värk/kvarstående ärr på försäkring? Hennes eller min?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikskadelagenEftersom trafikförsäkring ska finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, utgår jag från att bilen ifråga är trafikförsäkrad (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar din rätt till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § TSL). Ersättning för personskadaFör den personskada du lidit i form av att din fot blev bruten på tre ställen, har du rätt till ersättning från bilens trafikförsäkring (11 § första stycket TSL). I fråga om vad trafikskadeersättningen ska innehålla tillämpas vissa bestämmelser i skadeståndslagen (9 § TSL).Ersättningens omfattningDin ersättning ska omfatta sjukvårdskostnad och andra kostnader som du lidit till följd av skadan, eventuell inkomstförlust och även framtida inkomstförlust till följd av tänkbara funktionshinder. Vidare ska ersättningen täcka fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (till exempel stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Sådana särskilda olägenheter kan exempelvis vara att inte kunna utföra fritidssysselsättning om det utgör en betydande förlust av din livskvalitet. SlutsatsDu har rätt till ersättning från fordonets trafikförsäkring för den skada som tillfogats dig. Ersättningen ska omfatta ovanstående om du kan lägga fram bevis på kostnader, inkomstförlust också vidare. Hör av dig till försäkringsbolaget och beskriv händelseförloppet, besvara deras frågor, se till att ha läkarintyg eller andra bevis redo och sedan vägleder de dig närmare. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,