Var går gränsen för äganderätt vid avbetalningsköp och kan min f.d. sambo kräva hälften av vår gemensamt köpta bil fast att hon inte längre betalar sin del av månadskostnaden?

2019-10-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Min sambo och jag gjorde slut för 6 månader sedan. Vi har köpt en bil ihop som jag står på . Även resterande bilskuld står då skriven på mig.trots att vi har flyttat isär så har vi kvar den gemensamma skulden,Helt plötsligt slutar slutar hon att betala sin del av månadsfakturan/avbetalningen men kräver endå 50% av eventuella vinst som uppstår när jag ska sälja bilen.Min fråga är då "Har hon fortfarande äganderätt över bilen trots att det är jag som betalar av den eller får jag full äganderätt då jag är registrerad på bilen som enda ägaren/skuldtagare?"mvh mathias
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din text som att ni har köpt bilen på avbetalning. I det fallet ligger den formella "äganderätten" fortfarande hos bilhandlaren, tills dess att bilen är helt avbetald. Därför är inte äganderätten ett bra begrepp att använda i den här situationen.Däremot verkar det ju vara så att du står som avtalspart på avbetalningskontraktet och som kredittagare hos försäljaren (eller eventuellt det finansbolag som försäljaren arbetar med). Detta innebär att du är ensamt ansvarig för att inbetalningarna sker och att du till slut kommer att betraktas som "ägare" av den (i Transportstyrelsens register, såvida du inte redan gör det). Detta är omständigheter som gör det svårt för din f.d. sambo att hävda att hon äger bilen eller en del av den. Omständigheterna talar istället för att det är du som är den rättmätige ägaren.För detta handlar just om att hävda äganderätt till något. Om hon vill rikta ett anspråk på hälften av värdet av en framtida försäljning så kan du helt enkelt vägra och hänvisa till domstolen om hon vill bråka om det. Hon måste, på något sätt, kunna bevisa att hon har rätt till hälften av bilens värde framöver (vanligtvis genom avtal), vilket troligtvis är svårt för henne eftersom alla omständigheter talar för att det är du som köpt bilen och har bättre rätt till den.Svaret blev i den här delen aningen "luddigt", men det har sin förklaring i att det är svårt att prata om äganderätt i situationer som denna. Det är svårt att "bevisa" faktisk äganderätt och då är det ofta lättare att prata om vem som har "bäst rätt" till föremålet.För att besvara din fråga på ett någorlunda konkret sätt - Du kan neka henne rätt att använda bilen och rätt till hälften av värdet vid en framtida försäljning. Hennes alternativ är då att gå till domstol/kronofogdemyndigheten och kräva att få tillgång till bilen eller hälften av försäljningsvärdet. I bägge dessa institutioner måste hon kunna bevisa att hon äger hälften av bilen, vilket troligtvis är svårt. Min bedömning är alltså att du har bättre rätt till bilen (så länge ni inte har ett avtal som säger annorlunda, d.v.s.) och kan således titulera dig själv "ägare".Jag hoppas att du har nytta av svaret!

Jag betalade mer än min sambo i kontantinsats, går det att reglera denna skillnaden på något sätt?

2019-10-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har köpt ett hus som vi äger hälften var. Jag har lagt 60.000 mer i kontantinsats. Går det att skriva på något sett?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag antar att du med din fråga undrar om det finns något sätt att reglera förhållandet att du betalat 60 000 kr mer än din sambo vid köpet av huset, för det fall att ni skulle bryta upp framöver.Det smidigaste och absolut enklaste sättet att lösa det här är att ni skriver ett samboavtal. Om ni inte skriver ett avtal så kommer huset att betraktas som samboegendom vid en bodelning och ni kommer att dela på det rakt av. Om ni dock skriver ett avtal så råder det avtalsfrihet, så ni kan egentligen komma överens om vilken lösning ni vill. Det absolut enklaste exemplet är att ni kommer överens om att du, vid en eventuell bodelning, ska ha hälften av husets värde med tillägg för de 60 000 kr som du betalade mer vid förvärvet. Ett tillägg till denna överenskommelse skulle kunna vara att denna summa ska minska i takt med att din sambo "betalar av" skulden till dig eller något dylikt villkor (det skulle dessutom kunna förenas med ränta!). Om förhållandet är långvarigt så kan det dessutom vara så att dessa 60 000 kr minskar i värde med anledning av inflation så du kan eventuellt också trycka in ett villkor om att beloppet ska inflationsjusteras.Ett alternativ till ett sådant här "återbetalningsavtal" är att ni avtalar om att du ska äga en större del av huset (motsvarande de summorna som ni lagt in vid köpet). Då får du dessutom istället en proportionerlig del av den eventuella värdeökningen på huset när det säljs (till skillnad mot den "statiska" summan 60 000 kr som kan utgöra en väldigt liten del av en större värdeökning). Av samma logik följer dock att en "fast" summa på 60 000 kr är att föredra för det fall huset har sjunkit i värde vid den eventuella försäljningen.Det är, som sagt, helt upp till er vad ni vill avtala. Din sambo måste dock givetvis också gå med på avtalet, så det kan ju vara en bra idé att inte överdriva anspråken utan komma med en lösning som känns bra och rättvis för båda.Jag hoppas att du finner rådet användbart!

Hur fungerar det med konkurrensklausuler och ersättning? Vad har man rätt till för uppsägningstid?

2019-09-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan, Jag jobbar som arbetschef på ett VVS företag och har tankar att starta eget då jag jobbat på samma firma i 10 år och vill testa på att jobba för mig själv. Det står skrivet i mitt anställningsavtal att den anställde förbinder sig att inte under anställningstiden och en där efter följande period på 6 månader, vare sig direkt eller indirekt annat än för företagets räkning bedriva med företaget konkurrerande verksamhet. Den anställde förbinder sig vidare att inte under vare sig direkt eller indirekt ha intresse i verksamhet som konkurrerar med den verksamhet som företaget för närvarande bedriver eller kommer att bedriva under anställningen. Om den anställde säger upp sig i företaget skall konkurrensåtagandet i föregående stycke upphöra att gälla 6 månader efter att den anställde avslutat sin anställning i bolaget. Jag tycker det är svårt att tolka vad som gäller för jag har löst att om man ska plocka bort någon från arbetsmarknaden så ska det finnas en ersättning under tiden man inte får jobba. Sen står det även detta angående uppsägnings tiden och vad gäller då? Vid uppsägning från företagets sida gäller en minsta uppsägningstid om 30 dagar och vid uppsägning från den anställdes sida en minsta uppsägningstid om 30 dagar. Jag har jobbat i snart 3 år som arbetschef och 7 år som montör innan det, vad kan jag ha för uppsägnings tid då? Och vad kan ses som en företagshemlighet? Hoppas ni kan göra mig lite klokare.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Villkoret i ditt anställningsavtal är en s.k. "konkurrensklausul" och är inte jätteovanligt på arbetsmarknaden. Dessa innebär att en arbetstagare "sätts i karantän" under en period efter det att anställningen upphör. Under denna tid ska som regel ersättning utgå, annars är risken hög att klausulen i avtalet anses som oskälig, och därför även kan komma att bedömas som ogiltig. I fallen görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter (klausulens längd, ersättningens storlek och omständigheterna i övrigt), men en klausul som inte innehåller någon typ av ersättning är starkt inkräktande på individens förmåga att försörja sig och bör vara väl motiverad. Jag rekommenderar att du talar med din arbetsgivare om detta. Vanligtvis gäller för konkurrensklausuler att de får vara relativt långtgående om den anställde sitter på känsliga uppgifter kring företaget och även har en stark koppling till företagets kundstock etc. Ju längre upp i företagsstegen man är, desto mer ingripande konkurrensklausuler kan man som regel räkna med. Detsamma kan sägas om anställda som har en stor betydelse för arbetsgivarens konkurrenskraft på den aktuella marknaden (men dessa brukar vanligtvis vara relativt bra kompenserade för att stanna i företaget). Uppsägningstid I vanliga fall är det lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar uppsägningstiden för anställda. Lagens bestämmelser kan dock ändras genom kollektivavtal (men även genom enskilda anställningsavtal, fast då enbart till fördel för arbetstagaren). Bestämmelserna enligt LAS innebär att en anställd med minst tio års anställningstid hos arbetsgivaren har rätt till en uppsägningstid på sex månader, vilket vore fallet för dig. Har man arbetat mellan åtta och tio år hos arbetsgivaren har man istället rätt till fem månaders uppsägningstid. Om ett kollektivavtal tillämpas på din arbetsplats så är mitt råd att ta en titt på det för att se ifall det innehåller avvikande bestämmelser. Om detta inte är fallet så har du enligt LAS rätt till minst sex månaders uppsägningstid, eftersom du inte enligt ett enskilt anställningsavtal kan ha sämre rättigheter i denna del än vad du har enligt LAS. Företagshemligheter Företagshemligheter definieras som "information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en forskningsinstitutions verksamhet som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av det aktuella slaget, som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, och vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren. Detta innebär att omfånget för bestämmelserna om företagshemligheter är ganska stort. Vad som typiskt sett utgör företagshemligheter varierar också från bransch till bransch, men vanligt för de flesta branscher är att exempelvis kundlistor, know-how, interna produktions- eller arbetstekniker, marknadsföringsstrategier etc utgör företagshemligheter. Jag hoppas att du är nöjd med svaret!

Kan man utföra ett envarsgripande på en ordningsvakt?

2019-09-15 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan envarsgripande även tillämpas mot myndighetsperson ex ordningsvakt som e högljudda och provocerar och på annat sätt stör ordning eller felaktigt kvarhåller människor / frihetsberövar utan laga grund ?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelsen som reglerar envarsgripande, som du hittar i rättegångsbalken 24 kap. 7 § 2 st, lyder som följer:"Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman."Det krävs alltså, för att ett envarsgripande ska kunna vara rättfärdigat, att "brottslingen" påträffas på bar gärning (dvs i själva brottsögonblicket) eller på flyende fot. Det krävs också att brottet som "brottslingen" utför kan leda till fängelse. I detta fall ska man inte enbart se till om det finns fängelse i straffskalan för brottet, utan man ska också se till omständigheterna i det enskilda fallet. Det handlar alltså om att själv göra en bedömning kring straffvärdet för brottet med de omständigheter som ligger för handen, vilket förstås inte är en enkel sak för en vanlig lekman. Kommer man dock på en brottsling med att fullgöra ett brott som enbar har fängelse i straffskalan (exempelvis mord) så finns det dock inga tvivel på hur tillåtet det är för var och en att gripa in.Ordningsvakter är inte undantagna reglerna, men situationen är lite annorlunda när det kommer till dessa. Ordningsvakter är underställda (och utgör ett komplement till) Polismyndigheten. De har bl. a. (genom polislagen) förordnande att ingripa mot den som stör ordningen genom avhysande eller omhändertagande; de har rätt att omhänderta personer enligt lagen om omhändertagande av berusade personer; och de har även rätt att vid behov använda tvång eller våld för att utföra en tjänsteåtgärd. Ordningsvakter omfattas dessutom av "tjänstemannabestämmelserna", vilket innebär att den som utverkar hot eller våld mot dem kan göra sig skyldig till något av brotten hot eller våld mot tjänsteman.Givet ordningsvakternas förordnanden (och i stort sett alla tjänstemän med någon typ av förordnande att med tvång eller våld utföra sina tjänsteåtgärder) kan det därför vara svårt att avgöra om en ordningsvakt faktiskt begår ett brott eller utför sina tjänsteåtgärder. Genomförs ett envarsgripande mot en ordningsvakt och denne befinns utföra sina arbetsuppgifter är det sannolikt att de som utför gripandet åtalas för våld mot tjänsteman i nästa veva.Det hela resulterar i att en ordningsvakts handlande kan vara svårt att bedöma, framför allt på plats där och då. Min rekommendation blir därför att anmäla den specifika ordningsvakten i efterhand, om du tycker att denne begått tjänstefel.Jag hoppas att du finner svaret användbart!

Kan en "prick i registret" pga cannabisrökning påverka när jag får ta mitt körkort?

2019-10-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag är en 17 årig kille som blev tagen när ja rökte cannabis, poliserna sa att ja kommer få prick i register i 3 år. Min fråga är om detta påverkar när ja kommer kunna ta mitt körkort eller om jag fortfarande kommer kunna ta det när jag är 18?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det kan komma att påverka när du kan ta ditt körkort. En "prick i registret" innebär helt enkelt att du förekommer i belastningsregistret. Det är Länsstyrelsen som bestämmer i ärenden om utfärdandet av körkortstillstånd och körkort. Enligt lagen om belastningsregister har Länsstyrelsen rätt att begära ut ett utdrag från ditt belastningsregister vid beslutet om att utfärda körkortstillstånd eller körkort till dig. Det som då rent praktiskt händer är att man sätter en "spärrtid" på din möjlighet att kunna ta körkortet eller körkortstillståndet (en spärrtid kan vara i allt mellan en månad och tre år). Vid bestämmandet av vilken spärrtid som ska gälla tar Länsstyrelsen bl. a. hänsyn till vilken typ av brott personen begått, där framför allt narkotikabrott, olovlig körning eller andra brott som indikerar att personen är en olämplig förare utgör försvårande omständigheter och kan generera en längre spärrtid. Länsstyrelsen läser ofta domen/strafföreläggandet före sitt beslut.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Kan man kringgå en betalningsanmärkning vid ansökan om bolån?

2019-10-08 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän planerar att köpa en lägenhet tillsammans men jag har sedan tidigare betalningsanmärkning. Om vi båda ska stå på lånet finns det något sätt att kringå det. Jag menar om vi skulle gifta oss, hjälper det? Hur kan man annars lösa det? Tack!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Nej, det finns inga sätt att kringgå en betalningsanmärkning vid en ansökan om bolån.Om du och din sambo gemensamt ansöker om ett lån hos banken så kommer denna att göra en kreditupplysning på er båda. Då kommer din betalningsanmärkning att märkas, och det kan bli svårt för dig att låna en större summa pengar (eller så kanske du inte får låna alls). Att gifta er kommer inte att påverka den situationen - era ekonomiska förehavanden är fortfarande personliga och knutna till var och en av er.Det finns inga riktiga sätt att "kringgå" problemet (såvida ni inte väljer att låna från en mindre seriös kreditgivare som inte bryr sig om att göra en kreditupplysning, vilket jag inte rekommenderar att ni gör). Det enda riktiga alternativet, som jag ser det, är att ni låter din pojkvän stå som ensam låntagare - då behövs enbart en kreditupplysning på honom och din betalningsanmärkning kommer inte att synas på denna. Den uppenbara risken med detta är dock att han, i juridisk mening, kommer att vara ensamt ansvarig för att lånet betalas tillbaka. Så länge ni är tillsammans och kan lösa det er sinsemellan kanske inte detta är ett större problem, men om ni går isär får han en enorm ekonomisk börda att ta hand om själv.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Hur ska skuldförhållanden regleras när det avtalet som skulden grundar sig i är ofullständigt?

2019-09-22 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag och min kollega drev ett bolag tillsammans i två år. De första 4 månaderna plockade jag ut 10.000kr x 4 (40 000 kr)mer i lön än han, med utgång att han skulle få igen det när vi kom på fötter. Nu när vi håller på att lägga ner bolaget (som aldrig gick med plus) och ska betala av våra skulder till banken samt till en "företagsmäklare" så vill min kollega att jag ska betala ikapp den två år gamla skulden. Jag tycker inte så. Vad säger ni?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det som kan sägas om er situation är att det inte finns några regler som reglerar förhållandet. Ni verkar ha nått en överenskommelse kring hur företagets vinstmedel ska disponeras. Om ni i denna överenskommelse har missat att reglera hur förhållandet ska se ut om bolaget inte "kommer på fötter" så innebär detta att ni måste lösa den situationen i dagsläget.Det finns alltså inte i detta fallet (om ni inte har någon överenskommelse som reglerar dagens situation) någonting som, juridiskt sett, binder dig att betala tillbaka den gamla skulden. Sedan kan man tycka vad man vill kring huruvida det är rättvist eller inte, men den saken är upp till er själva att finna klarhet i och arbeta fram en lösning.Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Kan jag som "svart" hyresgäst få kompensation för att jag anmäler mitt hyresförhållande till den ursprungliga hyresvärden?

2019-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Om jag hyrt en lägenhet svart och sedan anmäler det, kan jag få något för det?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du kan få någon typ av ersättning för att du hyr en lägenhet svart och sen anmäler detta (till din hyresvärds hyresvärd exempelvis).Att hyra ut en lägenhet svart är i sig inte ett brott. Det är däremot brottsligt att sälja hyreskontrakt eller att ta ut överhyra (hyra på en nivå som överstiger vad som kan anses som skäligt). Detta innebär att du inte kommer vinna någon framgång med att gå till exempelvis polisen och anmäla saken. Däremot kan du anmäla förhållandet till din hyresvärds hyresvärd, vilket kan få konsekvenser. Från och med den 1 oktober i år skärps reglerna kring olovlig andrahandsuthyrning. Om en hyresvärd kommer på sin hyresgäst att hyra ut lägenheten svart, så har hyresvärden rätt att omedelbart säga upp kontraktet med hyresgästen. Fram till den 1 oktober gäller dock de gamla reglerna, som innebär att hyresvärden kan dela ut en varning till förstahandshyresgästen, men inte säga upp kontraktet direkt.En hyresgäst som har hyrt en lägenhet svart kan dock inte kräva någon kompensation för att ha hyrt svart i andra hand, åtminstone inte enbart med anledning av själva hyresförhållandet. Om hyresvärden däremot tagit överhyra eller något annat faktiskt skadeståndsgrundande förhållande ägt rum så hade en ersättningsskyldighet däremot förelegat.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!