Belånat enskild egendom för att skaffa giftorättsgods

2006-12-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min fru har skilt oss. Jag äger en fastighet som jag fått som gåva som enskild egendom med äktenskapsförord. Vid gåvotillfället var fastigheten lågt belånad, bara 200.000 kr. Vi har utnyttat fastigheten för att kunna ta förmånligare lån att köpa bil, båt och husvagn. Lånet uppgår idag till 600.000 kr. Min fru hävdar att lånet bara är mitt och skall ej omfattas av bodelningen eftersom fastigheten är min enskilda egendom. Är detta rätt - borde i alla fall inte ökningen av lånet (400.000 kr) omfattas av bodelningen? Om lånet nu bara är mitt - är inte då även bil, båt och husvagn mina?
John Engholm |Hej! Om du sålt något som var din enskilda egendom och köpt ny egendom för pengarna så skulle detta ”surrogat” också vara enskild egendom, ÄktB 7 kap. 2 §, se http://www.lagen.nu/1987:230. Men nyförvärvad egendom blir inte enskild egendom bara för att den helt och hållet betalats med medel som upplånats mot pantbrev i fastighet som är enskild egendom. Eftersom fastigheten fortfarande finns kvar så har den nya egendomen inte ”trätt istället” för den och utgör därmed inget surrogat. Den nya egendomen är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Vad gäller skulderna är det dessvärre så att de ska räknas av mot din enskilda egendom och alltså inte tas med i delningen. Detta beror på att skulden hänför sig till din enskilda egendom och då ska avräkning också ske där enligt ÄktB 11 kap. 2 §. Om följden av detta blir att du i bodelningen blir skyldig att utge egendom till den andre maken så kan du åberopa den s.k. skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 § och yrka att skulden istället ska avräknas från ditt giftorättsgods. Men detta gäller alltså bara om du annars skulle bli tvungen att avstå egendom. Lycka till! Mvh

Arvlåtares dispositioner innan dödsfall

2006-12-12 i Alla Frågor
FRÅGA |hej, min man er särkullsbarn og har aldrig hatt kontakt med sin far. Fikk nå telefon fra en advokat som representerte sin nyligen avdöde fars fru. Advokaten opplyste att hans far hadde for ett par år siden skaffet ett ekteskapsförordnad der lägenheten nu sto oppfört på hans fru. Og att det nå lite eller ingenting av tillganger etter hans far. Hans avdöde far og fru har ett felles barn. Er dette rett eller finns det noe som heter laglotten, hva bör han gjöre för han skriver under bouppteckningen.
Markus Larsson |Hej, Till att börja med så innebär begreppet laglott att en bröstarvinge (till exempel en son till den avlidne) har rätt att få ut hälften av sin arvslott. (7:1 Ärvdabalken) Resten är arvlåtaren fri att disponera över genom testamente. Om ett testamente inkräktar på laglotten så finns det möjlighet för bröstarvingen att påkalla jämkning av detta (7:3 Ärvdabalken). En sådan möjlighet finns också enligt 7:4 samma lag om arvlåtaren under sin livstid gett bort egendom på ett sådant sätt att gåvan är att jämställa med ett testamente, om inte särskilda skäl talar däremot. Tydligen så finns det här en möjlighet att angripa gåvan (äktenskapsförordet blir ju här i praktiken en form av gåva). Gåvor som är till syftet att likställa med testamente är exempelvis fall där givaren inom en kort tid väntar sig att dö, eller fall där givaren kan beräkna att få ha kvar nyttan av egendomen till sin död. Om gåvan ägde rum ett par år innan han avled är det väl tveksamt om det skulle vara att hänföra till "kort" tid innan dödsfallet. Det beror lite på hans hälsotillstånd mm. Däremot kan man väl anse att han fram till sin död väntade sig ha kvar nyttan av egendomen dvs lägenheten. Vidare krävs att det kan antas att givarens avsikt med gåvan var att ordna successionen, exempelvis att han inte ville att din man skulle få ärva något. Som du ser så är det svårt att ge några raka besked, men det verkar i varje fall finnas möjligheter för din man att angripa gåvan och få ut ett värde som motsvarar hans laglott. Jag antar att uttrycket "felles barn" innebär gemensamt barn. Detta innebär att din mans arvslott blir 1/2 av hans fars kvarlåtenskap, eftersom han får dela med sin halvbror. Laglotten blir 1/2 av denna, dvs 1/4 av den sammanlagda kvarlåtenskapen (förutsatt att det bara finns två bröstarvingar). Om gåvan återgår så skall värdet av denna läggas till kvarlåtenskapen innan laglotterna beräknas. Tilläggas bör att din man måste väcka talan om en sådan återgång inom ett år från det att bouppteckningen upprättades, annars förlorar han sin rätt. Ärvdabalken hittar du http://www.lagen.nu/1958:637. Vänliga hälsningar

Samboavtal

2006-12-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Min flickvän och jag överväger att köpa en lägenhet att bli sambor i. Jag kommer att betala 70% av lägenheten med egna sparade pengar, hon kommer att ta ett lån för att betala återstående 30%. Hon är rädd för att bli stående med ett lån om vi skulle separera och sälja med förlust. Jag tänkte föreslå följande för vårt samboavtal: Om lägenheten säljs med vinst delar vi vinsten 70-30. Om vi säljer med förlust, får hon så mycket som behövs för att täcka sin kvarstående skuld, och jag får resten. Verkar det rimligt? Finns det några problem med det?
Karin Borg |Samboavtal är att rekommendera om man vill vara säker på att bostaden inte delas vid en separation. Avtalet bestämmer att sambolagens regler om bodelning inte gäller på samma sätt som ett äktenskapsförord när man är gift. Avtalsfrihet gäller varför ni kan utforma avtalet på det sätt som lämpar sig bäst för er. Det finns inga juridiska problem med din föreslagna formulering för avtalet.

Hur kan man få rätt till del i enskild egendom?

2006-11-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag och min kille funderar på att flytta ihop i ett hus som är hans enskilda egendom genom ett villkor i ett gåvoavtal från hans föräldrar. Men vi vill att jag också ska ha del i huset och att jag ska kunna köpa en del. Vi planerar nämligen att renovera en stor del av det och då vill inte jag stå för den kostnaden utan att ta del i huset. Går detta att lösa trots att det är hans enskilda egendom och vad skulle hända om vi eventuellt separerade?
Michael Witting |Det enda sättet att lösa ert problem är att din kille säljer en del av huset till dig. Förbehållet i gåvoavtalet kan inte göras ogjort och kan inte ändras genom äktenskapsförord eller samboavtal. Det ska också tilläggas att den ersättning han får av dig för andelen i huset blir hans enskilda egendom. Dennaa kommer således inte att ingå i en eventuell bodelning vid en separation. Om du skulle köpa en andel av huset skulle du dock ha rätt till den delen du köpt av honom.

Egendom när parförhållanden upphör

2006-12-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag tänkte bara fråga om ni vet vad man bör tänka på vid en separation för att bevaka och skydda sina ekonomiska intressen?
Lucas Geisler |Hej, Verkningarna från en separation beror mycket på om paret är sambor eller makar. I äktenskap delas makarnas egendom in i två olika kategorier; giftorättsgods och enskild egendom. När äktenskapet upplöses skall makarna dela lika på giftorättsgodset. Den enskilda egendomen får respektive make behålla. Det som utgör enskild egendom anges i äktenskapsbalken 7 kap. 2 ( läs http://www.lagen.nu/1987:230#K7P2). Om det inte är enskild egendom utgör det giftorättsgods enligt 7 kap. 1. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord och genom villkor vid en gåva eller i ett testamente. Med ett samboförhållande avses två personer, oavsett kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett gemensamt hem i ett parförhållande. Sambolagen (läs http://www.lagen.nu/2003:376) tar sikte på den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, dvs. själva lägenheten/bostadsrätten och dess innehåll (möbler, köksinredning, elektronik mm.). Egendomen skall ha förvärvats för gemensam användning. Annan egendom som t.ex. bilar, båtar, pengar på banken och aktier berörs inte av sambolagens regler. Detta är en stor skillnad mellan samboförhållanden och äktenskap. Det är viktigt att komma ihåg att när ett samboförhållande upphör måste en av parterna begära bodelning för att bodelning skall kunna ske. Begäran om bodelning skall göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde ( läs http://www.lagen.nu/2003:376#P8S2). En begäran görs genom att man muntligt eller skriftligt underrättar den andra sambon om sitt krav på bodelning. Slutligen vill jag även påpeka att det finns regler om jämkning såväl i sambolagen som i äktenskapsbalken som tar hänsyn till förhållandets längd och parternas ekonomiska situation. Jag hoppas detta ger dig en bättre bild över de regler som berör parternas ekonomiska intressen vid separationer. Med vänlig hälsning

Ingår makes företag och hus i bodelning vid skilsmässa?

2006-12-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Gift sedan 2001, inget äktenskapsförord skrivet, maken hade eget företag (AB) och hus när vi träffades. Huset har varit vår gemensamma bostad fram till juni 2005, då tvingades jag och min son (maken ej pappa) flytta till lägenhet (där vi är skrivna) pga makens missbruk och våldsamma beteende. Socialen beslöt att jag skulle mista vårdnaden om min son om jag inte flyttade. Jag har bott hos min make varannan vecka då sonen har varit hos sin pappa. Vad händer med huset och företaget, som står på maken, vid en skilsmässa? Och allt annat som vi äger, kommer jag att gå miste om allt eftersom jag inte är skriven hos maken?
Emelie Brorström |Hej! Utgångspunkten när man gifter sig är att all ens egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgodset delar man lika vid en eventuell skilsmässa. Det ingår i den så kallade ”bodelningen”. Man kan hindra att viss egendom blir giftorättsgods genom äktenskapsförord eller på andra sätt. Om detta kan man läsa i Äkt 7:2 som handlar om hur egendom kan bli enskild (se http://www.lagen.nu/1987:230#K6). Att observera är att egendomen kan bli enskild genom en villkorad gåva eller ett villkorat arv. Om Ni inte har något äktenskapsförord eller liknande tillhör både huset och företaget giftorättsgodset och det skall delas lika vid en eventuell skilsmässa. Vid korta äktenskap där förmögenhetsskillnaden varit stor mellan makarna vid äktenskapets ingående kan det i vissa fall anses vara oskäligt att dela 50/50. Därför finns en jämkningsregel i ÄktB 12:1 (se http://www.lagen.nu/1987:230#K12P1 ) som kan innebära att den ene maken får behålla en större del av giftorättsgodset. Denna regel gäller i princip framförallt när äktenskapet varat i mindre än fem år, och om jag förstår det rätt, har Ert äktenskap varat runt fem år. Regeln kan dock fortfarande vara relevant om Er make haft en väsentligt större förmögenhet än Er vid äktenskapets ingående. Men det skall till speciella omständigheter. När man varit gift i över fem år är huvudregeln att allt skall delas lika. Detta gäller oberoende av var Ni är skriven någonstans. Hoppas detta kan hjälpa Er! Hör gärna av Er på nytt annars. Vänligen,

Innebörden av äktenskapsförord

2006-11-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Vårt förra hus var skrivet på mig, likaså det nya huset som vi har byggt, samt våra bilar och vår båt. Nu säger min man att vi har äktenskapsförord. Jag förstår inte riktigt vad det innebär. Nu står ju allt i mitt namn, men om vi skiljs åt delas väl egendomen upp mellan oss?
Sara Edström |Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som reglerar huruvida makarnas egendom skall vara enskild eller utgöra giftorättsgods. Denna reglering får betydelse för vad varje make får behålla av sin egendom om äktenskapet skulle upplösas genom äktenskapsskillnad. Enskild egendom behåller man alltid själv medan giftorättsgodset skall delas lika. Om det inte finns något äktenskapsförord räknas alla tillgångar som giftorättsgods och delas alltså vid äktenskapsskillnad lika mellan makarna, oavsett vem som har betalat för vad osv. (Undantag gäller för arv och gåvor som villkorats av att egendomen skall vara mottagarnes enskilda.) Av äktenskapsförordet brukar alltså framgå att var och en ska behålla sin enskilda egendom. Svaret på din fråga beror alltså på vad som står i äktenskapsförordet, men i regel fungerar det så att om äktenskapsord finns innebär det att den som står som ägare för viss egendom, får behålla den själv. Det framgår inte riktigt av frågan om ni redan har eller planerar att upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom du som avtalspart måste ha skrivit under det verkar det egendomligt om du, utifrån informationen i din fråga, inte visste om att ni redan hade ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skall vara skriftligt och måste för att bli giltigt inges till tingsrätten för registrering. Tingsrätten sänder det sedan vidare till äktenskapsregistret som gäller för hela landet. Äktenskapsförordet blir gällande från och med den dag då det givits in till tingsrätten. Relevant lagtext hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 .

Efterlevande makes arvsrätt, gemensamma barns arvsrätt

2006-11-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min fru och jag (vi är gifta) har inget äktenskapsförord och heller inga enskilda egendomar. Vi har ett gemensamt barn och inga särkullbarn. 1) Vid den enas frånfälle, sitter den kvarvarande kvar i orubbat bo med 50% av dödsboets tillgångar med fri förfoganderätt och 50% att hantera helt enligt eget huvud? Inget behöver så länge någon lever kvar, lämnas över till den enda arvingen? 2) Om vi vill att den kvarvarande skall förfoga helt fritt över 100% av dödsboets tillgångar, kan vi i ett äktenskapsförord skriva in detta? 3) När bägge dör vill vi att delar av vår egendom ärvs av vår gifta dotter som enskild egendom. Skall detta regleras genom äktenskapsförord eller testamente?
Michael Witting |Fråga 1 Den efterlevande maken får fri förfoganderätt över det gemensamma barnets arvslott. Det är enbart särkullbarn som kan kräva att få ut sitt arv direkt. Du har således rätt att den efterlevande maken ärver 50 % av dödsboets tillgångar med fri förfoganderätt och erhåller 50 % att hantera enligt eget behag. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över de särskilda föremålen genom att förbruka dem, avyttra eller annars genom livsrättshandlingar disponera över dem osv. Den efterlevande maken kan dock inte testamentariskt disponera över denna egendom. Fråga 2 I ett äktenskapsförord kan man aldrig reglera hur egendom ska fördelas vid ett arv. Detta gör man i ett testamente. I ett äktenskapsförord kan man bara bestämma vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. Det gemensamma barnet har alltid rätt till sin laglott, dvs. hälften av den avlidne makens tillgångar. Denna del kan man aldrig testamentera bort. Du och din fru kan därför inte genom ett äktenskapsförord eller ett testamente bestämma att 100 % av den ene makens tillgångar ska gå till den efterlevande maken att fritt disponera över. Fråga 3 Om ni vill att egendom ska ärvas av er gifta dotter med förbehållet att det ska vara hennes enskilda egendom ska ni reglera det genom ett testamente. Som jag nämnde ovan kan man inte reglera arvsfrågor i ett äktenskapsförord.