Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag har fått avslag från förvaltningsrätten som jag vill överklaga om min förtidspension. Kan det hjälpa till att ha en jurist som hjälper till med överklagan
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att anlita en jurist med syfte att få juridisk rådgivning avseende det överklagande som du åsyftar att göra. Det förekommer att advokatbyråer erbjuder gratis juridisk rådgivning i det inledande skedet, och därmed rekommenderar jag dig att nyttja den möjligheten. Dessutom kan en jurist företräda dig på ett professionellt sätt, med syfte att åstadkomma bästa möjliga utgång åt dig. En jurist kan även hjälpa till med att hålla ordning och reda på viktiga tidsfrister vid överklagandet, och juristen kan dessutom bidra till att dina argument och yrkanden blir så effektiva, tydliga och kraftfulla som möjligt. Därmed rekommenderar jag dig att skaffa ett juridiskt ombud, åtminstone för att få råd innan du vidtar åtgärder på egen hand.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du kan alltid kontakta oss på Lawline igen om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan en gåva från förälders maka anses utgöra förskott på arv?

2021-09-27 i Förskott på arv
FRÅGA |En tid fter att vår far gick bort så gav hans fru (ej vår mor) diverse smycken till mig och min bror. Vi är de enda bröstarvingarna. Vår fars fru har inga egna barn. I övrigt har hon suttit i "orubbat bo" fram till hennes bortgång.Vid bouppteckingen vill övriga dödsbodelägare hävda att det vi fick är förskott på vårt arv. Tacksam för svar.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din fråga avser arv, blir ärvdabalkens regler om förskott på arv tillämpliga.Det framgår att det var er fars fru som gav er smycken, och således är det inte en gåva till bröstarvingar. I svensk rätt finns en presumtion för att en gåva från en arvlåtare till dennes bröstarvinge, ska anses vara förskott på arv om inte annat är föreskrivet eller annat med anledning av omständigheterna måste ha varit avsett (6 kap. 1 § 1 men. ärvdabalken). Eftersom ni inte är arvlåtarens bröstarvingar, gäller således inte denna presumtion. En avräkning ska således inte ske, om inte er fars fru har föreskrivit att så ska ske, eller om omständigheterna tyder på att det måste ha varit avsett att en avräkning skulle ske (6 kap. 1 § 2 men. ärvdabalken).Sammanfattningsvis bedömer jag således att det inte ska anses vara förskott på arv, men jag hade behövt lite mer information för att kunna bedöma om omständigheterna talar för en motsatt bedömning. Man kan exempelvis ta hänsyn till smyckenas värde. Så länge värdet inte är mycket högt, skulle jag göra bedömningen att en avräkning inte behöver ske.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om mitt svar väcker ytterligare tankar och funderingar.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivare erlägger inte arbetstagares lön (Company does not pay salary)

2021-09-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Company dont pay money for the work. Where can i get a help?
Janine Hindemark |Hi!Thank you for contacting Lawline regarding your question.Since your employer has not payed your salary, you have the option to resign. Failing to pay a salary is a procedure which is a serious breach of the employer´s obligations to you as an employee (4 § 3 st. Lag om anställningsskydd). In addition to the option to resign from your employment, you can choose to continue your employment but try to get paid for the debt. I recommend you to communicate with your employer, and you can also contact your labour organisation if no correction has been made. You can also contact Kronofogdemyndigheten if my further suggestions do not lead to any progress in your case. Kronofogdemyndigheten can confirm it as a debt and you can apply for a payment order. After you have submitted an application, Kronofogdemyndigheten will send a letter of demand to the person who has a debt to you (your employer). If your application is disputed by your employer, Kronofogdemyndigheten will take the matter to court at your request. Your payslip and employment contract will be of great value as evidence in that case.I hope that this has answered your question. You can always contact us at Lawline again if you have any further questions.Best regards,

Vilka åtgärder kan vidtas om en SOS-operatör inte erbjuder hjälp?

2021-08-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Vad gör man ifall en person som svarar på 112 lägger på luren? Personen vägrade hjälpa till och ville inte heller uppge sitt namn. Jag ville ha namnet på personen för att kunna kritisera henne i efterhand. Får hon vägra säga sitt namn? Får hon lägga på utan att hjälpa mig i en nödsituation?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid besvarandet av din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken, med syfte att redogöra för om ett brott kan ha begåtts när du inte erhöll hjälp av SOS-operatören.SOS-operatörer har som skyldighet att mottaga 112-samtal och att ge lämplig hjälpinsats till utsatta individer inom ett kort tidsförlopp. Exempelvis kan ambulans eller polisinsats vara aktuellt när ett brott har begåtts. Om du inte fick den hjälp som du behövde i en krissituation, kan operatören mycket väl ha begått ett betydelsefullt misstag. En möjlighet finns därmed att denne kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel om operatören lade på samtalet och inte erbjöd hjälp (BrB 20 kap. 1 §). Du kan anmäla detta till polismyndigheten, och annars kan du kontakta SOS-alarm med syfte att beskriva din uppfattning av situationen när du senast kontaktade dem. Då kan du rikta kritik mot att du inte fick den hjälp som du var i behov av. Även om du inte kan få tag på ett konkret namn, kan det vara av betydelse att framföra förbättringsförslag samt dina åsikter.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars kan du alltid kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Husvagn såld i befintligt skick med påvisade fuktskador

2021-09-30 i Köplagen
FRÅGA |Vi har sålt en husvagn för 30000 kr i befintligt skick och skrev det även på kvittot. Vi talade om för köparen att den inte var fuktestad och vi har inte märkt något när vi bott i den.Mannen kröp och lyste med ficklampa och var nöjd med det han såg. Nu efter en vecka har dom gjort ett test och rivit fronten och det visar dig vara mycket skadat.Dom har kontaktat oss. Vad gör vi. Vi har ju investerat i en mindre vagn.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lagEftersom det har skett ett köp mellan privatpersoner, är Köplagen tillämplig. Denna lag innehåller en regel avseende varor som säljs i befintligt skick. En vara kan anses ha ett köprättsligt fel även om den säljs i befintligt skick.FelbedömningI 19 § KöpL framgår exempelvis att en vara kan anses felaktig om1. varan inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som lämnades av säljaren före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet2. säljaren inte har upplyst köparen om ett sådant väsentligt förhållande avseende varans användning eller egenskaper som denne måste antas ha känt till, och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunde förutsätta.Första punkten bedömer jag inte vara tillämplig, eftersom ni inte garanterade att fuktskador inte skulle finnas. Ni var uppriktiga kring faktumet att en kontroll avseende fuktskador ej hade genomförts och köparen fick granska egendomen.Den andra punkten anser jag inte heller vara tillämplig, eftersom kraven på att säljaren "måste antas ha känt till" är hårda, och det framgår att ni inte kände till skadorna. Inte ens köparen upptäckte det förrän senare.Den tredje punkten är mest relevant. Eftersom varken ni eller köparen upptäckte fuktskadorna förrän senare, talar detta för att det kan ha varit ett dolt fel som köparen inte förväntas ha möjlighet att upptäcka vid en första undersökning. Köparen undersökte husvagnen och uppfyllde således sin undersökningsplikt enligt KöpL 20 §, och köparen kommer troligtvis att hävda att det var svårt att upptäcka fuktskadan om inte ni heller gjorde det. Dock kan ni som motargument trycka på att felet inte var väsentligt, eftersom ni varnade om att en kontroll inte hade skett avseende eventuella fuktskador, och då köparen fick undersöka husvagnen. Denne kunde då ha utfört sin undersökning mer noggrant, och därmed är inte felet väsentligt i förhållande till omständigheterna vid köpet. Dessutom är 30 000 kr ett billigt pris för en husvagn, och även detta talar till er fördel.Om ni kommer fram till att felet trots allt var väsentligt med hänsyn till omständigheterna och priset, kan påföljderna avhjälpande och omleverans aktualiseras. Omleverans är ej aktuellt då ni inte har en annan husvagn som köparen kan få, och då får avhjälpande bli aktuellt. Ni korrigerar felet helt enkelt, och om ni inte kan avhjälpa felet har köparen rätt till att få hjälp av en utomstående verkstad på er bekostnad (34 § KöpL). Kostnaden måste dock vara försvarlig. Om ingen av dessa påföljder blir aktuella, är prisavdrag eller hävning aktuellt om felet är väsentligt (KöpL 30 §).Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att yrka på att 19 § KöpL ska tolkas så att ni inte har sålt en husvagn som har ett köprättsligt fel av väsentlig grad. Priset var lågt och en undersökning genomfördes, och ni var dessutom uppriktiga mot köparen. Felet är därmed inte väsentligt. Om ni trots allt kommer fram till att husvagnen har ett väsentligt fel enligt 19 § KöpL, aktualiseras påföljderna avhjälpande, hävning eller prisavdrag.Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Ni är välkomna att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär en uppgörelse om växelvis boende?

2021-09-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vad är skillnaden på växel vård eller varannan vecka? Gäller en vårdnadstvist om ett tioårigt barn?Är växelvis och varannan vecka samma sak?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga avser vad växelvis boende innebär.Delad vårdnad innebär att föräldrarna ska samarbeta kring barnet och att ansvaret för barnets välbefinnande är föräldrarnas gemensamma ansvar. Alla beslut som rör barnets personliga förhållanden tas gemensamt det vill säga, och därmed även beslut om barnets boende (6 kap. 2 § föräldrabalken). Växelvist boende innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrar, och exempelvis är det vanligt med uppgörelser såsom att barnet bor varannan vecka hos varje förälder. Dock kan man besluta om andra intervaller inom ramen för växelvist boendet. Innebörden är att barnet ska bo lika mycket hos bägge föräldrar, men hur detta delade ansvar ska hanteras mer specifikt kan variera, det vill säga.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du kan alltid kontakta oss på Lawline igen om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla en anonym uppgiftslämnare för falsk tillvitelse?

2021-08-15 i Övriga brott
FRÅGA |Jag blev anmäld till länsstyrelsen angående min hund. Anmälan gjordes anonymt men jag vet vilka som ringt in den ändå. Självklart var anmälan helt obefogad och det insåg länsstyrelsen snabbt.Kan jag anmäla de som gjort anmälan för falsk tillvitelse även de inte uppgett sina namn i anmälan?Jag vet vilka de är, de anmäler bara för att göra mitt liv jobbigare, helt falska anklagelser men de gör de ändå
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om huruvida du kan anmäla ett brott, kommer jag att använda mig av brottsbalken för att besvara din fråga.Falsk tillvitelseBrottet falsk tillvitelse innebär att en person ska ha lämnat uppgifter om en annan individ till en myndighet, trots att personen är medveten om att uppgifterna är falska och att individen som uppgifterna avser är oskyldig (15 kap. 7 § brottsbalken). Inget krav ställs på att uppgiftslämnaren ska ha eftersträvat ett åtal eller att ett åtal faktiskt ska ha skett. Jag anser att detta brott är aktuellt i ditt fall, om du felaktigt anklagades för att vanvårda ditt husdjur på något sätt. Även om personen lämnade uppgifterna anonymt, kan du vända dig till polismyndigheten och anmäla. Om du har bevis som styrker att det kan vara en specifik person eller specifika personer som kan ha givit falska uppgifter om dig, är det till stor fördel för dig och en framtida utredning.Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att ansamla bevis som styrker att den som du misstänker kan vara skyldig, och du bör kontakta polismyndigheten enligt mig.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars kan du alltid kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan omdömen på företags hemsidor falla inom ramen för förtal?

2021-08-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar vad man får inte inte får säga som omdöme online egentligen? Får jag skriva på t ex Verisure's hemsida /Facebook sida / Instagram konto att jag inte alls rekommenderar dem, att servicen var urusel, att de inte återkommer till kund etc?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer att utgå från brottsbalken vid besvarandet av din fråga, eftersom din fråga gäller förtal.Förtal innebär att man utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt sätt att leva. Det kan även innebära att man lämnar annan uppgift med syfte att utsätta en person för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). Detta är brottsligt och kan anföra böter. Om förtalet är grovt kan man riskera ett fängelsestraff som kan uppgå till maximalt två år (5 kap. 2 § brottsbalken). Även om man berättar sanningen kan man dömas för förtal, då lagen fokuserar på syftet och resultatet av utpekandet snarare än huruvida påståendena stämmer.Värt att veta är dock att brottet förtal riktar sig mot en fysisk och levande person, varför en juridisk person (ett företag) inte kan anses bli utsatt för ett sådant brott. Dock kan man dömas för förtal om man riktar kritiken mot en enskild person eller enstaka individer inom företaget. Detta utgör NJA 1950 s. 250 ett exempel på, då man vid den fällande domen tog hänsyn till den starka kopplingen mellan den fysiska personen och den juridiska personen.Sammanfattningsvis kan du inte bli dömd för förtal så länge du riktar kritiken mot företaget och inte enstaka personer inom företaget. Ta dock hänsyn till hur stark kopplingen är mellan individen som äger företaget samt företaget i sig, t ex om en fysisk persons namn står i firmans namn.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,