När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?

2020-06-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag arbetar deltid (varannan helg) på ett stort företag med kollektivavtal (inom service), men arbetar också heltid som lärare (vardagar). Jag vill dock gärna studera på halvfart och arbeta samtidigt som lärare. Min fråga är om jag kan begära om tjänstledigt för studier, även fast jag arbetar som lärare. Mina två jobb konkurrerar inte med varandra.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!StudieledighetslagenEnligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som du kan hitta här, har arbetstagare rätt till ledighet för behövlig ledighet från sitt arbete för att utbilda sig. Rätten till ledighet tillkommer arbetstagare som har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Om du uppfyller någon av dessa förutsättningar har du alltså rätt till ledighet för dina studier.Vad gäller för deltidsstudier?Eftersom det i ditt fall gäller deltidsstudier så omfattar ledigheten den tid du behöver till studierna. Under resterande tid, det vill säga under den tiden du inte har rätt till ledighet för dina deltidsstudier, är du skyldig att arbeta.Tänk på att ansöka om studieledighetFör att du ska ha rätt till studieledighet krävs det att arbetsgivaren har beviljat dig sådan. Arbetsgivaren kan från den dagen du ansöker om studieledighet vänta i upp till sex månader med att bevilja den. Denna tid kan dock variera beroende på vilket kollektivavtal du har. Det innebär att om du till exempel ska plugga i höst så är det i senaste laget att ansöka om studieledighet (om inte arbetsgivaren är snabb med att bevilja den det vill säga).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man begära att Mr Koll tar bort personuppgifter om en själv?

2020-05-28 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Kan jag begära att mr koll ta bort mig mitt personnummer och övrig upplysning på sin sajt?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hemsidor som till exempel Mr Koll har så kallat utgivningsbevis och det innebär att dessa hemsidor skyddas av grundlagen. Detta grundlagsskydd innebär bland annat att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Mr Koll har alltså ingen skyldighet att ta bort personuppgifter om dig så länge du inte har skyddade personuppgifter.Det ska också tilläggas att eftersom Mr Koll har utgivningsbevis och därmed omfattas av den svenska grundlagen, så blir inte GDPR tillämplig när det gäller personuppgifter så som personnummer eftersom Sveriges grundlag har företräde framför GDPR.Med vänliga hälsningar,

Får polis omhänderta en person som inte är ordningsstörande?

2020-05-27 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |HejJag har en fråga Ang omhändertagande!Får ordningsvakter omhänderta en person som går inne på göteborgs central utan att denna person varit ordnings störande?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Två viktiga principer för polis och ordningsväktareTvå viktiga utgångspunkter för både polis och ordningsvakter är behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingripande endast får ske när det är nödvändigt för att avvärja en fara eller en störning. Proportionalitetsprincipen innebär att om ett ingripande behöver göras enligt behovsprincipen, ska endast sådant tvång användas som krävs för att uppnå ändamålet. Proportionalitetsprincipen får till följd att polis och ordningsväktare ska välja det lindrigaste alternativet om det finns flera alternativ som kan uppnå ändamålet (det innebär i många fall att polis och ordningsväktare till en början ska försöka prata personen tillrätta). Dessa två principer framgår av 8 § polislagen.Svar på din frågaMot bakgrund av det som du skrivit i din fråga så finner jag ingen anledning till varför ordningsvakten skulle behöva omhänderta personen, och därför får ordningsvakten inte göra det. Om det däremot är så att ordningsvakten misstänker att personen i fråga exempelvis är på väg att begå ett brott så kan ett tillfälligt omhändertagande vara tillåtet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till egendom som står kvar hos tidigare sambo?

2020-05-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag har sedan 1 år flyttat ut från min dåvarande sambo. Jag lät en del av mitt bohag stå kvar hos henne.Nu när jag vill ha tillbaka mina saker får jag dom inte. Finns det någon tidsram som säger att jag inte har rättigheter till mina saker och kan jag då göra en vanlig handräckning via kronofogden
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag utgår i mitt svar från att du och din dåvarande sambo inte har genomfört en bodelning efter att ni flyttade isär. Jag utgår även från att ni inte hade skrivit något samboavtal. Relevanta bestämmelserSamboförhållanden, och upphörande av samboförhållanden, regleras i sambolagen. Av 8 § sambolagen framgår att när ett samboförhållande upphör ska bodelning genomföras efter begäran från någon av samborna. Bodelning innebär att samboegendomen delas lika mellan samborna. Men vilken egendom är samboegendom? Det framgår av 3 § sambolagen att sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom. Det är alltså bostad och alla lösa saker som du och din dåvarande sambo som utgör er samboegendom. Om man har undantagit egendom från bodelning i ett samboavtal så undantas denna egendom naturligtvis från samboegendomen och en eventuell bodelning. Det finns även viss annan egendom som undantas från att klassas som samboegendom, bland annat egendom som man erhållit egendom gåva, arv och testamente om det framhållits att egendom skulle vara mottagarens enskilda egendom (se 4 § sambolagen).Hur länge kan man vänta med att begära bodelning?Enligt 8 § sambolagen framgår att en sambo som vill att en bodelning ska genomföras måste begära det. Det krävs dock att denna begäran framställs till den andra sambon inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Av det som framgår av din fråga verkar det som det gått ett år sedan dess att ditt samboförhållande upphörde, och om du inte inom det året begärt bodelning så har du försuttit den möjligheten.Sammanfattande svarOm det är så att den egendom som du vill ha tillbaka INTE är bohag som har förvärvats för gemensam användning, så är det inte egendom som ska ingå i en eventuell bodelning och den egendomen har du rätt till eftersom du äger den. Om din dåvarande sambo inte vill lämna tillbaka denna egendomen så kan du kontakta Kronofogden och få hjälp att få tillbaka denna egendomen genom så kallad särskild handräckning (här kan du läsa mer om särskild handräckning på kronofogdens hemsida). Tänk på att det krävs något typ av skriftligt bevis på att du äger den egendomen som du vill ha hjälp med att få tillbaka.Om det är så att den egendomen du vill ha tillbaka är bohag som har förvärvats för gemensam användning så utgör det samboegendom, och den delas upp genom bodelning. Men, om det har gått ett år från det att samboförhållandet upphörde så kan du inte ansöka om bodelning och få hjälp av tingsrätten (som utser en så kallad bodelningsförrättare) med att genomföra bodelningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man sälja belånad egendom när det finns äganderättsförbehåll?

2020-06-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en båt från en näringsidkare på ett avbetalningsköp, genom ett kreditinstitut. Handpenningen var på lagligt minsta 20%.I avtalet framgår det under rubriken "förtida uppsägning" att kreditgivaren har rätt att säga upp krediten av olika anledningar såsom sen betalning, och det framgår även att de har rätt att återta objektet.Jag vill sälja en andel av båten till en släkting som vill nyttja båten, tillsammans med mig själv. Kreditinstitutet motsäger dock att detta inte är möjligt, "då det endast är du [jag] som står på krediten" enligt deras kundtjänst. Jag ser inget laga stöd för detta enligt konsumentkreditlagen, har de någon laga rätt att hindra mig att sälja en andel i min egna båt? Hur liten den andelen än må vara .Tack,Hälsningar
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att att säljaren enligt avtalet har ett återtagande- och äganderättsförbehåll, vilket är vanligt i kreditavtal av detta slag. Det innebär en rätt för säljaren att under vissa förutsättningar ta tillbaka varan och att äganderätten inte går över på dig som köpare förens hela avbetalningen är gjord.Får du sälja en andel av båten till en släkting?Äganderättsförbehållet innebär som sagt att äganderätten tillkommer säljaren till dess att hela betalningen erlagts. Det ger säljaren rätt att återta båten om du som köpare inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp. Det ger även säljaren rätt att avgöra om båten får säljas vidare och till vem. Äganderättsförbehållet gör det straffbart för dig som köpare att sälja båten vidare utan säljarens tillstånd, det kan nämligen utgöra olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken.Lagen om godtrosförvärvOm du skulle sälja en andel av båten till din släkting skulle även lag om godtrosförvärv av lösöre bli relevant. Enligt den lagen kan en köpare göra ett godtrosförvärv av lösöre som säljs i strid med ett äganderättsförbehåll, exempelvis en båt, om det är så att köparen vid köpet kan anses ha varit i god tro. För att man ska kunna anses vara i god tro krävs dock att köparen inte borde ha misstänkt att överlåtaren sålde lösöret utan att ha rätt till detta. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till vilken egendom det är fråga om, under vilka förhållanden den utbjöds och omständigheterna i övrigt.Överlåtande av lånNär det gäller överlåtande av ett lån, vilket också verkar vara relevant i ditt fall, är det kreditinstitutet som har rätt att avgöra om någon annan än du får ta över krediten. Teoretiskt sätt borde det inte vara några problem om det är så att din släkting är kreditvärdig, men i slutändan är det banken som har rätt att avgöra om du får skriva över hela eller delar av din skuld på någon annan eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med en obetald ordningsbot?

2020-05-28 i Polis
FRÅGA |om jag får en böteslapp för att ha kört utan hjälm 1500kr då säger polisen så här att det kommer ingen påminnelse,då undrar jag vad händer om man inte betalar den går den vidare till kronofogden.
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag utgår från att du har skrivit under den ordningsbot som du fick när du körde utan hjälm, och det innebär att ordningsboten gäller som en dom som har vunnit laga kraft.Svar på din frågaEnligt information som finns på polisens hemsida så har man 30 dagar på sig att betala en ordningsbot. Det framgår även att om man inte betalar ordningsboten i tid så får man en kostnadsfri betalningspåminnelse, och efter denna påminnelsen har man 14 dagar på sig att betala innan ärendet går vidare till Kronofogden. Om ärendet går vidare till kronofogden tillkommer en avgift på 600 kronor.Enligt informationen på polisens hemsida ska polisen skicka en betalningspåminnelse om du inte betalar inom 30 dagar. Om det är så att polisen har sagt att det inte kommer någon påminnelse så bör du antingen betala inom 30 dagar, eller ringa polisen på 010-56 335 04 för att dubbelkolla om det kommer en påminnelse eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fel i varan vid köp mellan privatpersoner - vilka påföljder kan bli aktuella?

2020-05-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en båt på Blocket för 80 000kr. Båten stod på land och vi erbjöds komma och kolla på den. Säljaren visade hur man startar motorn och den gick igång bra utan att uppvisa något som skulle tyda på fel. Säljaren försäkrade också att han aldrig hade haft några problem med motorn. När jag sedan sjösatte båten visade det sig att motorn strulade rejält, ofta startade den inte alls, den la av vid låga varvtal och båten gick inte att få upp i mer än 5-6 knop. Säljaren hade sagt att båten går i ca 35. Jag ska nu låta en mekaniker undersöka motorn. Beroende på vad som upptäcks, vad har jag för rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagreglerKöp mellan två privatpersoner, vilket jag utgår ifrån att det är i ditt fall, regleras i köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att parterna har möjlighet att genom avtal föreskriva andra regler och villkor än de i köplagen. Det innebär att om du och säljaren i ditt fall har avtalat om något annat än det som står i köplagen så är det ert avtal som gäller (jag vet inte exakt vad ni har avtalat om när det gäller köpet, och därför kommer jag utgå från reglerna i köplagen).Fel i varan?Som jag nämnde ovanför så har du och säljaren kunnat avtala bort reglerna i köplagen. Om säljaren exempelvis sålt båten i befintligt skick till dig (vilket är relativt vanligt förekommande vid köp av begagnade saker), så får du räkna med att båten inte är helt felfri. Däremot kan varan ändå anses felaktig om den inte håller den kvalitén som säljaren sagt, om varan är i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig eller om säljaren undanhållit information om allvarliga fel i båten som han/hon visste om.Det faktum att säljaren har sagt att båten ska gå i cirka 35 knop, men att den efter köpet visar sig gå i endast 5-6 knop innebär att båten inte håller den kvalité som säljaren har utfäst vid köpet. Dessutom verkar båten vara i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig med tanke på att du betalade 80 000kr.Påföljder vid fel i varanOm det är ett konstaterat fel i båten (och felet inte beror på dig som köpare) så ska du först och främst reklamera felet till säljaren. Om du vill kräva avhjälpande (det vill säga att säljaren åtgärdar felen i båten utan att du behöver betala) så ska du meddela säljaren om det i samband med att du reklamerar båten. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet så kan du ha rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa felet på egen hand.Om avhjälpande inte skulle bli aktuellt, kan prisavdrag eller hävning av köpet istället bli aktuellt. Ett prisavdrag ska motsvara kvalitetsskillnaden mellan båtens värde i avtalsenligt skick (det som ni avtalat om eller det som framgår av köplagen vad gäller båtens kvalité och egenskaper) och båtens värde i det felaktiga skicket.Om du vill häva köpet krävs det att avtalsbrottet (det vill säga att båten var i sämre skick än vad du förväntade dig) var av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett det.SammanfattningEftersom båten inte höll den kvalité som du räknat med vid köpet och den kvalité som säljaren utfäst så föreligger ett fel i varan. Först och främst kan du kräva att säljaren avhjälper felet (antingen genom att säljaren själv rättar till felet, eller genom att du avhjälper felet och blir ersatt av säljaren för försvarliga kostnader). Om avhjälpande inte blir aktuellt kan du kräva prisavdrag. Om inte heller prisavdrag blir aktuellt, eller om säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig, kan du kräva att få häva köpet, vilket innebär att du lämnar tillbaka båten och får tillbaka pengarna du betalat för den.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Samboavtal och eventuellt övertagande av bostad

2020-04-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som jag hoppas att ni ska kunna hjälpa mig att svara på.Det är nämligen såhär. Jag ska köpa en lägenhet, jag har tagit ett lån och kommer själv gå in med kontantinsatsen. Dock bor jag med min sambo i dagsläget och planen är att han ska flytta in med mig. Vilka lagar gäller när man blir sambo? Jag vill nämligen skydda alla mina tillgångar. Han har en son på 7 år som även han kommer bo med oss i perioder.Jag har hört att man kan skriva samboavtal som skyddar oss mellan att han inte får några av mina pengar eller saker i lägengeten MEN jag har sett att det finns någon "lag" som man inte kan skriva undan som i princip betyder att om han är i större behov av lägenheten (pga att han har barn) så har han rätt i att köpa den av mig för marknadsvärdet. Stämmer det med ovan? Och finns det något man kan skriva för att undvika problem där? Likaså finns det andra lagar som jag måste tänka på och avtal som vi måste skriva mellan varandra?Uppskattar verkligen att få hjälp, gärna så enkelt förklarat som möjligt :) Tusen tack! Vänligen
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Sambolagens reglerI sambolagen regleras bland annat vad som gäller när ett samboförhållande upphör, till exempel hur tillgångar i en sådan situation ska fördelas. När ett samboförhållande upphör (av annat skäl än att samborna ingår äktenskap) kan någon av parterna inom ett år begära bodelning. Bodelning innebär att sambornas så kallade samboegendom fördelas mellan dem. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, OM egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det finns vissa undantag till detta, några av dessa undantag kan du läsa mer om i 4 § sambolagen. Ett annat undantag är om samborna har skrivit ett så kallat samboavtal; i ett sådant kan samborna själva reglera att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska undantas från bodelningen.Specialregeln gällande gemensam bostadPrecis som du nämner i din fråga så finns det en bestämmelse som innebär att en sambo som bäst behöver bostaden kan få rätt till den, det framgår av 22 § sambolagen. Den här bestämmelsen är tvingande, vilket innebär sambos inte kan avtala bort den genom ett samboavtal eller på något annat sätt.Bestämmelsen kan bli tillämplig om din sambopartner skulle kunna anses bäst behöva bostaden om samboförhållandet upphör. Det krävs i sådana fall även att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Om du och din sambopartner inte har eller har haft barn tillsammans, krävs synnerliga skäl för att din sambopartner ska anses bäst behöva bostaden. Synnerliga skäl skulle till exempel kunna föreligga om en sambo är gravid med ett gemensamt barn. Men att det krävs synnerliga skäl indikerar ändå att det ställs ett relativt högt krav när det inte finns eller har funnits något gemensamt barn, och jag tolkar din fråga som att något sådant gemensamt barn inte finns i ditt fall. Om inget sådant skulle tillkomma har jag svårt att se att synnerliga skäl skulle kunna föreligga.Om specialregeln gällande gemensam bostad skulle bli aktuell vid en bodelning skulle du givetvis ha rätt att få ut bostadens värde (så länge det i samboavtalet är skrivet att lägenheten inte ska ingå i en eventuell bodelning). Först och främst räknar man av bostadens värde när man bestämmer sambornas andelar i bodelningen. Om inte det går eller räcker, ska det som fattas betalas med pengar.Sammanfattande svarNär ett samboförhållande upphör är huvudregeln att gemensam bostad och bohag blir samboegendom och delas lika vid en bodelning. Däremot kan sambos reglera vilken egendom som ska vara eller inte vara samboegendom. Mitt tips till dig och din sambo är att ni skriver ett samboavtal där det framgår vilken egendom som inte ska ingå i en eventuell bodelning, till exempel din lägenhet och dina övriga tillgångar. Däremot så går det inte att avtala bort specialregeln som gäller gemensam bostad som jag skrev om här ovan. I praktiken krävs det att den ena sambon har vårdnaden för ett gemensamt barn för att denna regel ska bli aktuell.Tänk på att det finns vissa formkrav för ett samboavtal; det måste vara skriftligt. Ett tips är även att datera samboavtalet, detta på grund av att det alltid är det senaste samboavtalet som gäller, och därför är det viktigt att veta vilket datum ett samboavtal skrevs om man ändrar sig och skriver ett eller flera nya samboavtal efter det första.Behöver du hjälp med att upprätta ett samboavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,