Vilka dokument behöver man för att gifta sig i Kap Verde?

2020-07-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min fästman ska gifta oss på Kap verde där han bor och där han är ifrån, han har aldrig varit i sverige. Jag är svensk och född här, vi ska inte gifta oss inför något svenskt konsulat utan ett Kap verdianskt konsulat. Jag har översatt deras info om vad jag behöver ha med mig och vad jag förstår är det, hindersprövning, äktenskaps certificat, personbevis och kopia på mitt pass. På Skatteverkets hemsida hittar jag ingen info o vigsel utomlands när ena partner inte är svensk medborgare och när det inte är inför en svensk myndighet. Vilka blanketter är dom rätta för mig? Sedan ska jag göra en apostile stämpel på alla dokument men där har jag förstått var jag ska vända mig.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka dokument behöver du ha med dig till vigseln i Kap Verde? Som du själv nämner i din fråga behöver du ha med dig en hindersprövning som du ska uppvisa för konsulatet. Denna bilaga går att hämta här. Dessutom behöver du ett äktenskapscertifikat, som du kan hitta här, och ett personbevis, som kan beställas här. Utöver detta kommer du, som du redan har noterat, behöva visa upp en kopia av ditt pass. Om du vill registrera äktenskapet i Sverige Om du vill att ditt äktenskap registreras i Sverige behöver du uppvisa ett intyg till Skatteverket som visar att vigseln ägt rum. Du kommer behöva skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och även en kopia på din fästmans pass. Vänliga hälsningar,

Klassas en investeringslägenhet som samboegendom?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag köpte en lgh 2013 som en investering eftersom jag fick pengar över efter två försäljningar av lägenheter.Bodde hos min sambo i hennes lägenhet vid det tillfället, vi fick barn och pga att den lgh jag hade köpt var större flyttade vi in där 2015.Vi ligger i separeration nu och jag anser att min investering inte faller under sambolagen eftersom syftet med det köpet var en investering. Hon vägrar att flytta ut och vet inte vad och vilka vägar jag kan ta för att få det att ske.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar utgå från att du vill att din före detta sambo lämnar den lägenhet som du inte anser utgöra samboegendom omedelbart.Lägenheten utgör samboegendom Samboegendom består av sambors gemensamma bostad och bohag, alltså möbler och liknande. Detta framgår av 3 § sambolagen. En bostad som förvärvas under samlevnaden betraktas som utgångspunkt som förvärvad för gemensam användning. Vissa undantag från detta finns. Faktumet att lägenheten är förvärvad som ett investeringsobjekt skulle i sig kunna medföra att bostaden inte är förvärvad för gemensamt bruk. Att en lägenhet är förvärvad som ett investeringsobjekt utesluter dock inte att den kommer att användas för gemensamt bruk. Detta innebär att lägenheten enligt huvudregeln kommer att ses som samboegendom, då den faktiskt har använts för gemensamt bruk, även om det kan vara så att grundtanken med förvärvet var en annan. Det finns dock ett par uttryckliga undantag som kan medföra att en bostad inte klassas som samboegendom. Dessa återfinns i 4 § sambolagen. Som samboegendom räknas inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (första punkten), egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, (andra punkten), eller egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, (tredje punkten) och vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, (fjärde punkten). Det finns alltså en möjlighet att du kan hävda att bostaden inte ska anses utgöra samboegendom med stöd av den fjärde punkten, beroende på hur förvärvet av de två lägenheter som du sålde såg ut. Du äger fortfarande lägenheten Att en bostad utgör samboegendom innebär inte att den ägs gemensamt av två sambor. Om du står som ensam ägare av lägenhet påverkas inte detta av att lägenheten klassas som samboegendom. Istället innebär denna klassificering att lägenheten kommer att ingå i bodelningen. Den av er som sedan kommer att bo kvar i lägenheten kommer vara skyldig att ersätta den andre med egendom eller ett belopp som motsvarar halva lägenhetens värde. Eftersom ni har gemensamma barn kommer detta vara av stor betydelse för avgörandet av vem av er som faktiskt har störst behov av lägenheten. Om barnen huvudsakligen kommer att bo hos en av er kommer denna sambo förmodligen anses ha störst behov av lägenheten. Detta framgår av 16 § andra stycket sambolagen. Om du vill få din före detta sambo att flytta ut från lägenheten kommer ni alltså behöva komma överens om detta, eller ta denna tvist till domstol.Vänliga hälsningar,

När kan en minoritetsägare begära vinstutdelning?

2020-07-13 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag är ägare i ett fåmansbolag. Vi är 4 ägare som äger 5%, 5%, 15% resp 75%. För att kunna kräva utdelning har jag fattat att det krävs minst 10% ägande. Innebär det att en person ska äga minst 10% eller kan två minoritetsägare med 5% vardera gå ihop och kräva utdelning? Finns det några andra krav för att man ska kunna kräva en utdelning? Minoritetsägarna sitter ej i styrelsen. Tacksam för svar.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du själv nämner krävs ett ägande på minst 10 % om vinstutdelning ska begäras av minoritetsägare i ett aktiebolagslag. Detta framgår av 18 kap. 11 § första stycket aktiebolagslagen. Paragrafen ställer alltså upp ett krav på minst 10 %:s ägande av samtliga aktier i bolaget. Det krav som ställs upp är alltså ett ägande av 10 % av aktierna, och det krävs alltså inte att en person ska äga 10 % av aktierna, utan två personer kan likväl äga aktierna tillsammans. Det är även viktigt att vara uppmärksam på att det i bolagsordningen kan föreskrivas att ett innehav som är mindre än 10 % av samtliga bolagets aktier kan ge rätt till minoritetsägare att begära vinstutdelning, enligt 18 kap. 11 § andra stycket aktiebolagslagen. Rent konkret innebär denna rätt dock inte en automatisk rätt till vinstutdelning. Bestämmelsen ger endast en rätt att få sin begäran behandlad på bolagsstämman. En begäran måste dessutom framställas innan bolagsstämman fattar beslut om dispositionen av vinsten. Sammanfattningsvis krävs alltså att minst 10 % av samtliga aktier är representerade när begäran av vinstutdelning framställs, oavsett hur många personer som faktiskt äger aktierna. Begäran ska framställas i anslutning till årsstämman och innan ett slutgiltigt beslut om dispositionen av vinsten fattats. Om du sedan är missnöjd med beslutet eftersom det har fattats i strid mot denna bestämmelse eller bolagsordningen kan du klandra beslutet vid allmän domstol, enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen. Vänliga hälsningar,

Kan man få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om ens partner inte är bosatt i Sverige?

2020-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ar svensk medborgare som har bott I USA I 30 ar. Har funderat pa att flytta hem inom ett par ar. Kommer att vilja ta frugan med mig forstas. Vi har bostad och total pension $5000.00/manad. och runt $150.000 sparat. Kan hon folja med och soka uppehallstillstand I Sverige. VanligenThomas P Kjellman
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fru har rätt till uppehållstillstånd En person kan tilldelas uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person är maka till en person som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Då du inte längre är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket att du visar på en tydlig avsikt att bosätta dig i Sverige för att din fru ska kunna hänvisa till dig som anknytningsperson, alltså den person som gör det möjligt för henne att få ett uppehållstillstånd i Sverige. Denna avsikt kan komma till uttryck på olika vis, bland annat genom att du införskaffar en bostad för åretruntbruk. Vad krävs för att din frus ansökan ska accepteras? När någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns ett försörjningskrav som framgår av 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att du som anknytningsperson ska kunna försörja både dig själv och din fru. Rent konkret innebär detta att du ska ha en inkomst som innebär att du efter skatt och din faktiska boendekostnad har minst 8 264 kr över. Din inkomst kan bestå i både lön från arbete och inkomstgrundad pension, men du kan även hänvisa till en förmögenhet, exempelvis en ihopsparad summa, som ni kan leva på i minst två år. Utöver detta ska du ha en bostad av tillräckligt stor storlek och standard att bo i. För två sammanboende makar krävs att bostaden har kök eller kokvrå. Bostaden ska dessutom kunna användas från den dag din fru kommer till Sverige. Avslutningsvis ska även sägas att en ansökan ska göras innan din fru kommer till Sverige. Mer information om du hur du bör gå tillväga finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Medför innehav av en fritidsfastighet att jag blir obegränsat skattskyldig?

2020-07-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |3 kap 3 § inkomstskattelagenHej, jag bor utomlands (utanför EU) och ska köpa fritidshus i Sverige. Kan jag hyra ut fritidshuset under de månader jag inte är där utan att anses vara obegränsat skatteskyldig i Sverige (kan det ses som att man bedriver näringsverksamt t ex, eller annat)?Vänlig hälsningRob
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem är obegränsat skattskyldig? I Sverige är utgångspunkten att alla är obegränsat skattskyldiga så länge de inte är begränsat skattskyldiga. Denna definition är väldigt bred, men tydliggörs av lagtexten. 3 kap. 3 § inkomstskattelagen anger att personer som är bosatta i Sverige, personer som stadigvarande vistas i Sverige, och personer som har en väsentlig anknytning till Sverige, är obegränsat skattskyldiga. Personer som stadigvarande vistas i Sverige Om du vistas sex månader eller mer i Sverige kommer det alltid att räknas som att du vistas stadigvarande i Sverige, oavsett om det sker avbrott i vistelsen. Högsta Förvaltningsdomstolen har angett en nedre gräns för när en person ska anses vistas stadigvarande i Sverige. En person som vistas i Sverige under fyra sammanhängande månader, och därutöver spenderar tre veckor av oregelbunden vistelse i Sverige kommer alltså att betraktas som obegränsat skattskyldig. Om du inte vill betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du alltså att behöva förhålla dig till denna gräns. Personer som har har en bostad inrättad för åretruntbruk För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som indikerar att en person har väsentlig anknytning till Sverige. En av dessa är om en person har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige. För att en bostad ska anses inrättad för åretruntbruk ska den vara utrustad på ett sätt att den kan bebos under alla årstider, samt att den ska vara belägen på ett sätt som gör att man kan ta sig dit och därifrån utan större besvär året runt. En fritidsfastighet som endast kan användas under sommarmånaderna klassificeras inte som en bostad inrättad för åretruntbruk. En fritidsfastighet som är inrättad för åretruntbruk behöver dock inte per automatik medföra väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket göra en sammanvägd bedömning om dina personliga förhållanden, och faktumet att du kommer att hyra ut den i andra hand tyder på att du inte kommer att anses ha en väsentlig anknytning till Sverige endast på grund av ditt innehav av en fritidsfastighet. Personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige Definitionen av näringsverksamhet återfinns i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen. För att du ska anses bedriva näringsverksamhet ska du bedriva en förvärvsverksamhet självständigt och yrkesmässigt. Att hyra ut en sommarfastighet i andra hand kan inte anses utgöra ett bedrivande av en näringsverksamhet då det finns en tydlig avsaknad av ett yrkesmässigt element. Alltså kommer du inte anses ha en väsentlig anknytning till Sverige på grund av att du hyr ut din fastighet i andra hand. Det finns alltså inte mycket som tyder på att du kommer att betraktas som obegränsat skattskyldig. De omständigheter som dock kan medföra att du ändå betraktas som obegränsat skattskyldig är fastighetens utformning och bestånd, den tid du spenderar i Sverige, samt om du på något annat vis kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Vänliga hälsningar,

När kan jag ansöka om ensam vårdnad?

2020-07-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Undrar om jag kan ansöka om ensam vårdnad då mitt ena barns mamma har skrivit klart och tydligt att hon inte orkar med honom för att han inte respekterar henne. Så nu har jag honom på heltid. Har försökt med sammarbetssamtal men hon vägrar gå på dem.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barnets bästa är avgörande Som utgångspunkt är det viktigt att vara medveten om att vid alla vårdnadsfrågor och tvister ska barnets bästa vara avgörande för det beslut som fattas. Vid en bedömning av vad som är barnets bästa ska särskilt avseende fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Inget hindrar dig från att ansöka om ensam vårdnad Om du som förälder är missnöjd med att vårdnaden för din son är delad med hans mamma har du en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Denna rättighet regleras i 6 kap. 5 § föräldrabalken. Domstolen kommer vid en sådan prövning även fästa avseende vid din och mammans förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Mammans vägran att medverka på samarbetssamtal tyder på att det råder stora samarbetssvårigheter mellan er, och att dessa härstammar från henne snarare än dig. En ansökan om ensam vårdnad ska lämnas in till tingsrätten i den kommun som din son var folkbokförd i under November föregående år. Du kommer dessutom till din ansökan behöva bifoga ett personbevis för din son. Detta går att beställa på Skatteverkets hemsida. Dessutom tillhandahåller tingsrätten en blankett som du kan välja att använda när du fyller i din ansökan. Vänliga hälsningar,

Kan personer bosatta utomlands ta lån av svenska banker?

2020-07-09 i Avtal
FRÅGA |HejKan jag som svensk medborgare men utskriven från Sverige ansöka om lån från en svensk bank för att köpa ett hus.. Jobbar och skattar i spanien men en bra lön
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du avser att ta ett lån för att kunna köpa en bostad i Sverige, trots att du är utskriven från Sverige. Svensk lag ställer inte upp några hinder för personer bosatta utomlands från att ta lån av en svensk bank När du lånar pengar för att köpa en bostad ingår du ett avtal med en bank. Det finns ingen bestämmelse i svensk lagstiftning som hindrar banker från att låna ut pengar till någon som inte är bosatt i Sverige. Banker är alltså fria att låna ut pengar till i princip vem som helst, så länge den i övrigt är behörig att ingå avtal. Alltså gäller avtalsfrihet, vilket innebär att banker har full kontroll över vem de väljer att ingå ett avtal med. I praktiken är det dock viktigt att vara medveten om att det är banken som ställer upp villkoren när ett lån ska tas. Detta innebär att en bank har rätt att vägra att ingå ett avtal med dig just eftersom du inte är bosatt i Sverige, vilket banken kan betrakta som en osäkerhet. Olika banker ställer upp olika villkor, och det kan därför vara bra att undersöka vilka banker som erbjuder de mest förmånliga villkoren till personer bosatta utomlands. Detta kan du göra antingen genom att ta kontakt med bankerna direkt, eller genom att kontakta företag som arbetar med att rekommendera banker åt privatpersoner utifrån deras individuella förutsättningar. Vänliga hälsningar,

När bör man upprätta en framtidsfullmakt?

2020-07-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har föräldrar som båda passerat 80-år. Jag har sedan detta år hjälpt dem att betala sina räkningar i internetbanken, då min far (som är den som skött detta åt dem) börjar tycka att det är för krångligt att lägga in räkningar osv i internetbanken. Detta tänker jag faller under anhörigfullmakten. Men, det som jag börjat gruva mig för är om någon av dem skulle bli sjuk, dement eller så och skulle behöva mer hjälp med ekonomiska göromål, kanske avsluta bankkonton, ta hand om försäkringar, kanske byta bostad (de bor i radhus nu och börjar få svårt med trapporna), ansöka om hemtjänst, kanske sälja radhuset och stugan och behöva någon som tar hand om det. Är det en framtidsfullmakt som är bästa alternativet i ett sådant fall? Eller går det att lösa när/om en hamnar i den situationen?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur ser er situation ut idag? Som situationen ser ut idag hjälper du dina föräldrar med att betala räkningar. Detta kan vara ett uttryck för din anhörigbehörighet. Denna behörighet får du då en anhörig inte längre har förmåga att sköta sina ekonomiska angelägenheter, om detta beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Detta framgår av 17 kap. 1 § föräldrabalken. Faktumet att din far upplever det krångligt att navigera i internetbanken är ett sådant förhållande som är jämförbart med de i lagtexten uppradade förhållandena, och innebär alltså att din behörighet aktualiseras för just denna åtgärd. Vad utmärker en framtidsfullmakt? Till skillnad från andra typer av fullmakter, och även anhörigsbehörigheten, så är en framtidsfullmakt formbunden. Detta innebär att om du och dina föräldrar väljer att använda er av en framtidsfullmakt, så kommer denna endast att gälla om vissa villkor är uppfyllda. För framtidsfullmakter gäller ett krav på skriftlighet, vilket framgår av 4 § lag om framtidsfullmakter. I samma paragraf framgår att fullmaktsgivaren, alltså dina föräldrar, inför två vittnen antingen ska underteckna framtidsfullmakten eller intyga att detta redan är gjort. Vittnena ska vidare vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Vidare får du som fullmaktstagare inte agera vittne. I övrigt ska av handlingen även framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Denna information återfinns i 5 § lag om framtidsfullmakter. Varför bör ni välja en framtidsfullmakt? Alternativet till en framtidsfullmakt är att tilldelas en förvaltare eller en god man. Om ni därför vill försäkra er om att det är du personligen som kommer fatta majoriteten av besluten åt dina föräldrar bör ni därför tillsammans upprätta en framtidsfullmakt. Denna kommer att börja gälla först när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser, vilket anges i 1 § lag om framtidsfullmakter. Det är du som fullmaktshavare som avgör när detta tillstånd har inträtt, om inte något annat anges i framtidsfullmakten. Ni bör dock vara medvetna om att en framtidsfullmakt endast får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket innebär att vissa medicinska beslut inte kommer att få fattas av dig, även om det anges i fullmakten. Detta framgår av 2 § lag om framtidsfullmakter, som hänvisar till 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen och 1 § tandvårdslagen. För att en framtidsfullmakt ska kunna utfärdas förutsätts att fullmaktsgivaren vid utfärdandet är vid sina sinnes fulla bruk och har förmågan att ta hand om sina angelägenheter. Av denna orsak bör ni inte vänta för länge med att sätta igång denna process. En framtidsfullmakt ska istället ses som en förebyggande åtgärd som gör en eventuell övergång från dina föräldrars nuvarande situation till en vardag där de kommer behöva mer stöd och avlastning smärtfri. Om du väntar med att upprätta en fullmakt tills att någon av dina föräldrar exempelvis blir dement kommer den föräldern alltså inte omfattas av fullmakten. Om ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt finns en mall på vår hemsida under fliken avtal som ni kan använda er av, ni kan även kontakta någon av våra jurister om ni föredrar ett personligt möte. Vänliga hälsningar,