Skuldebrevet motsvarar ägarandel

2021-02-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Sambos köper fastighet för 2350.000kr.Vi går in med lika stor kontantinsats och ägarandel och lånen är 50/50. En av oss går in med 300.000kr av egna pengar till renovering. Förstår att vi ska skriva samboavtal och avtala bort sambolagen. Men vill bara förvissa oss om att skuldebrevet oss emellan då ska vara på 150.000kr och inte 300.000 för att den som betalt renoveringen ska få tillbaka sina 300.000kr vid en ev separationMvh
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Genom att avtala bort Sambolagen har ni ordnat så att ni samäger bostaden enligt Samäganderättslagen. En rimlig grundprincip vid samägande är att varje ägare förväntas bekosta renovering av egendomen i lika stor grad som de äger andel i egendomen. Då ni äger 50 % var så bör ni alltså bekosta halva renoveringen var. Så ja, 150 000 kr bör alltså skuldebrevet vara på. Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad händer om den andra sambon dör

2021-02-12 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambor och har 2 gemensamma barn under 18. Äger en bostadsrätt tillsammans. Vad händer med bostaden om en av oss skulle gå bort? Vi vill att den andre ska få bo kvar med barnen och ta över den andra låndelen. Om vi inte är gifta måste man då skriva ett testamente ?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom ni är sambos ärver ni inte varandra. Ni kan då skriva testamente med varandra som testamentstagare. Viktigt att komma ihåg är att barnen alltid har rätt till sin så kallade laglott som är hälften av deras arvslott (se kap. 7 Ärvdabalken). Det betyder att en fjärdedel av bostadsrätten går till barnen. Ett sätt att lösa denna situation är att båda samborna tecknar livförsäkring med varandra som förmånstagare. Det utfalla beloppet från livförsäkringen till den efterlevande sambon kan då hjälpa till att "köpa ut" barnens fjärdedel. Hoppas du fick svar på din fråga.

Gäller konsumentlagstiftning för ideell förening

2021-01-31 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ideell förening som ska bygga till en hall. Gäller konsumentköplagen vid en upphandling eller ska man använda AB/ABT?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt Konsumentköplagen (KkL) och Konsumenttjänstlagen (KtjL) (som kan bli aktuell vid småhusentreprenad) är definition av konsument en fysisk person (se 1 § KkL och 1 a § KtjL). En ideell förening räknas som en så kallad juridisk person och kan därför inte vara konsument. Svaret på din fråga är alltså att konsumentlagstiftningen inte blir direkt tillämplig för er.

Uppsagd från behovsanställning tillsvidare

2021-01-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag är 19 år och har jobbat extra på helger sedan 2017 som tillsvidareanställd förmånsgrupp timavlönad. En sak hände som fick mig att må psykiskt dåligt och att jag kräktes på jobbet, jag informerade kollegan och smsade min chef om det och han svarade att det var bra att jag gick hem. Sedan hade vi ett möte då jag efterlyste bättre information om mina arbetsuppgifter och 2 veckor efter det fick jag ett mail där den övre chefen skrev att jag inte kommer skrivas upp mer på framtida arbetspass. Anledningen, menar dem är att jag gick hem från jobbet utan att säga till, trots att jag faktiskt sa till. Får man verkligen göra såhär? Det har hänt en liknande sak där en annan anställd fick sparken utan anledning och information. Mvh
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår saken rätt är du tillsvidareanställd och utför arbete när behov uppstår. Huvudregeln är att vid behovsanställning tillsvidare gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär att det ska finnas saklig grund för uppsägning (7 § LAS) och uppsägningstid (11 § LAS). Om du blivit avskedad gäller 18 § LAS som kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.Man kan bli uppsagd antingen av personliga skäl eller arbetsbrist. Avskedad kan bara bli på grund av personliga skäl. Grundat på det som arbetsgivaren sagt till dig verkar du ha blivit uppsagd/avskedad på grund av personliga skäl. Om arbetsgivaren bara slutar att boka dig, men har kvar dig som anställd blir saken mer komplicerad. Det finns ingen minsta arbetstid som den anställde kan kräva, dock får inte anställningsformen missbrukas av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren vidhåller att du blivit uppsagd eller möjligen avskedad på grund av personliga skäl kan du hävda att uppsägningen/avskedandet är felaktigt. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig ett skriftligt meddelande om uppsägningen/avskedandet (8 § och 19 § LAS). De är också skyldiga att ge dig ett meddelande om hur du ska invända mot uppsägningen/avskedandet (8 § och 19 § LAS). Du har också rätt att begära skriftlig förklaring till varför du blivit uppsagd/avskedad (9 § och 19 § LAS).Är med i facket så ska också facket ha rätt att överlägga med arbetsgivaren i frågan (vid personliga skäl 30 § LAS). Enligt LAS kan du begära att uppsägningen/avskedandet ska förklaras ogiltigt (34 § och 35 § LAS). Du kan också begära skadestånd (38 § LAS). Du har bara två veckor på dig under förutsättning att arbetsgivaren skött allt rätt (se ovan 8 § och 19 § LAS) att underrätta arbetsgivaren att du kommer yrka ogiltighetsförklaring (40 § LAS). Om du vill ha skadestånd har du har fyra månader på dig att underrätta arbetsgivaren (41 § LAS). Hoppas du fick svar på din fråga.

Gäller testamentet endast vid samtidig död

2021-02-23 i Testamente
FRÅGA |Hej, har fått reda på att min mormors bästa kompisar har testamenterat till mig och min bror. De har själva ingen familj alls. Nu har den ena av paret gått bort (den andra är 95år och bor på hem). Hittade precis testamentet där följande står: om den ena dör så går kvarlåtenskap till make/maka. Om båda dör samtidigt ska kvarlåtenskapen gå till sara och jonatan(jag och min bror) Betyder det att vi endast ärver om de hade gått bort samtidigt? Och att nu när ena har dött före den andra så betyder testamentet inget för oss?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ja, den tolkningen av testamentet som du själv beskriver verkar vara den mest troliga. Det vill säga att det bara var vid händelse att båda dog samtidigt som förordnandet skulle gå till er syskon. Om du är osäker låt en jurist kolla på testamentet.

All anställningstid räknas

2021-02-12 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Om jag har varit anställd på ett företag i 9 månader och sen sa upp mig. 3 månader senare började jag jobba på en annan avd inom koncernen, nu blev vi uppsagda pga arbetsbris. Får jag då räkna med mina 9 månader som jag arbetade tidigare i koncernen fast det var ett uppehåll på 3 månader?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar att du syftar på turordningsreglerna och reglerna om företräde i Lagen om anställningsskydd (LAS). Anställningstiden har betydelse för att avgöra vem som måste gå först vid arbetsbrist (22 § LAS). Ju kortare anställningstid ju större risk är det att man förlorar arbetet. Likaså är chanserna mindre att återfå jobbet om företaget återanställer om man har kort anställningstid (25 § och 26 § LAS). Huvudregeln är klar. All anställningstid räknas oavsett vad du jobbat som och om förekommit avbrott i anställningen. Observera dock att för båda turordning och företrädesrätt gäller att annat kan framkomma av kollektivavtal. Det framgår nämligen av 2 § LAS att kollektivavtal kan ersätta dessa regler. Så med andra ord om inget annat är avtalat i kollektivavtal så räknas all anställningstid.

Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

2021-01-31 i Laglott
FRÅGA |Hej,Min sambo har för avsikt att medelst ett gåvobrev skänka mig en del av sin bostadsrätt. Kan hans barn bestrida detta vid arvsskiftet? Finns det någon preskriptionstid från gåvobrevets undertecknande fram till hans död för att kunna bestrida det?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att din sambo har en full rätt att ge bort sin egendom i gåva till vem han vill. Det finns också en rätt enligt svensk lag för barn att få ut minst halva sin arvslott i form av en laglott när föräldern dör (7 kap. Ärvdabalken (ÄB)). Om föräldern skrivit testamente som inskränker rätten till laglott så kan de efterlevande barnen begära att testamentet ska jämkas och på så sätt ändå få ut sin laglott vid förälderns död (7 kap. 3 § ÄB). Detsamma gäller om personen skrivit ett gåvobrev som skulle få samma effekt som testamentet (7 kap. 4 § ÄB). Det kallas för förstärkt laglottsskydd. Det finns ingen lagstadgad tid för hur länge gåvan ska ha varit i gåvotagarens ägo för att det förstärkta laglottsskyddet inte längre ska gälla, det bedöms från fall till fall. En grundläggande bedömning som måste göras är om gåvan kan anses vara ett led i en strävan att reda upp vad som ska gälla efter ens död eller inte. Om den är det kan förstärkt laglottsskydd bli aktuellt.Gåvor där givaren fram till sin död fortfarande nyttjar gåvan brukar typiskt sett aktualisera förstärkt laglottsskydd, likaså om gåvan ges nära inpå döden eller en befarad död. Hoppas du fick svar på din fråga.

Sambo vill köpa in sig i hus

2021-01-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Min sambo vill köpa in sig i mitt hus till 50%. Vad måste vi göra?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni bor i huset och flyttade in i det i samband med att det köptes ska ni vara medvetna om att Sambolagen kan bli relevant, men jag utgår ifrån att det inte är så i ert fall. Att köpa en andel i en fastighet följer samma regler som om man skulle köpa en hel fastighet. Reglerna finns i 4 kap. Jordabalken (JB). Ni måste skriva ett köpekontrakt som måste innehålla allt det som krävs enligt Jordabalken (se 4 kap. 1-3 § JB). Sambon får sedan använda detta köpekontrakt för att söka lagfart (20 kap. JB). Enligt 4 kap. 8 § JB kommer fastigheten sedan bli samägd som utgångspunkt. När detta är klart kommer ert samägande regleras enligt Samäganderättslagen. Om ni vill avtala om ert samägande på något sätt, t ex hur försäljning av huset ska gå till så kan ni skriva ett samäganderättsavtal. Eftersom det är så viktigt att kraven för köpekontrakt är uppfyllda för att köpet ska bli giltigt kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Hoppas du fick svar på din fråga.