Värderingstidpunkt av fastighet i samband med bodelning

2020-01-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag undrar över när värderingen av en fastighet som igår i en bodelning skall göras. Jag trodde mig ha hittat svar på detta på er sida för en tid sedan, men idag så hittade jag en uppgift som jag tycker verkar vara motstridig. Skall värderingen ske i samband med att bodelningen faktiskt äger rum, eller skall värderingen ske i samband med att ansökan om äktenskapsskillnad sker? Bodelningen sker i vårt fall pga äktenskapsskillnad.Dessa sidor tar upp/berör frågan:https://lawline.se/answers/tidpunkt-for-vardering-av-tillgangar-i-bodelning"Värderingen av tillgångar och skulder sker dock inte utifrån värdet vid brytdagen, utan efter värdet så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt."https://lawline.se/answers/tvangsforsaljning-i-samband-med-bodelning-av-samagd-fastighet"När det gäller bodelningen så är det huset marknadsvärde den dag då samboförhållandet upphörde eller ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in som ska användas.."Tacksam för ett förtydligande!
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken föreskriver att bodelning ska ske med utgångspunkt i de egendomsföhållanden den dag då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten, (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).När det gäller tidpunkten för värdering av tillgångarna säger både praxis och förarbeten (Prop. 1986/87:1 s. 159) att värderingen ska ske i samband med att bodelningsavtalet upprättas. När det gäller tillgångar vars värde fluktuerar (t.ex bilar) finns det dock en allmän rättsuppfattning att värderingen ska ske den dag då ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten. Detta motiveras av att den ena maken som nyttjar bilen under tiden fram tills att bodelning sker har nytta av bilen, samtidigt som denne bidrar till värdeminskningen genom nyttjandet. Eftersom att det inte finns någon lagstiftning på området avseende värderingstidpunkt på tillgångar i samband med bodelning kan det uppstå olika uppfattningar. Värdering av fastighet bör enligt praxis och förarbeten ske i samband med bodelningstillfället. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Citering av dikt på Facebook

2020-01-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kan jag citera en dikt ur en bok om jag anger den som skrivit på fb sida till mina vänner.mvhElin
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dikten utgör ett litterärt verk som skaparen har upphovsrätt till enligt 1 § upphovsrättslagen. Upphovsrätten ger skaparen en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, (2 § upphovsrättslagen). Enligt 22 § upphovsrättslagen har du en rätt att citera ett offentliggjort verk, i enlighet med god sed, och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Så länge citeringen sker i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet har du alltså rätt att citera dikten.Med vänlig hälsning,

Betalning vid upptäckt - snatteri?

2020-01-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Kan man dömas för snatteri om man vid upptäckt betalar för varorna (är rekvisitet ekonomisk skada uppfyllt)? Inget förhör hålls på platsen och polisen tillkallas inte till platsen?Tacksam för svar!
Catharina Såmark | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa stöldInledningsvis kan konstateras att snatteri numera benämns som "ringa stöld", (8 kap 2 § brottsbalken). Rekvisiten för denna brottsrubricering är att varuvärdet inte överstiger 1000 kronor, och att inga brottsverktyg har använts, vilket framgår av tidigare avgöranden från Högsta domstolen, (se bl.a. dom B 5097-08 från den 30 sept 2009). En förutsättning för att kunna dömas för brottet ringa stöld är att brottet är fullbordat. Till skillnad från stöld av normalgraden kan man inte dömas för försök till ringa stöld, och därför krävs det att brottet är fullbordat för att man ska kunna dömas för det. Brottets fullbordan Hela varan skall passerat gränsen, där gränsen ytterst avgränsas av butikens utgång; kassaspärren vilken jämställs med transportbandet alternativt larmbågen. Vart denna gräns går beror alltid på butikens utformning i det enskilda fallet. Har man inte passerat sista betalningsmöjlighet kan man alltså inte dömas till ringa stöld, eftersom att ingen ekonomisk skada har uppstått. Bedömningen gällande brottsrubricering kan bli en annan om butiken erbjuder s.k. "självscanning". Underlåtenhet att scanna varor kan utgöra försök till/ bedrägeri, (9 kap 1 § brottsbalken). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Diskrimineringsombudsmannen - särbehandling

2020-01-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Vart kan man vända sig om polisen har behandlat en orättvist av tydliga rasistiska skäl?
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering som har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du kan göra en anmälan direkt via deras hemsida, se (här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Uthyrning av annex - uppsägning

2020-01-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag är lagfaren ägare till 100 % av en fastighet. På fastigheten bor också min dotter, 45 år gammal i ett annex. Nu ska jag sälja fastigheten och köparen kräver att dottern är uppsagd och avflyttar innan tillträde av fastigheten. Min dotter med sambo vägrar att skriva under ett uppsägningskontrakt och därmed avflytta. vilka är mina legala möjligheter att få avhyst dottern med sambo?
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att du hyr ut en del av din egna privata bostad aktualiseras lagen om uthyrning av egen bostad. Denna lag avser sådana hyresavtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåtits till nyttjande mot ersättning, (se 12 kap jordabalken). För hyresavtal som gäller på obestämd tid kan du som hyresvärd säga upp hyresavtalet och få hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Skulle du säga upp avtalet i januari månad innebär det således att hyresgästerna måste flytta från annexet månadsskiftet februari/mars. Detta gäller enligt 3 § 2 st. lagen om uthyrning av egen bostad. Hyresgästen har då inte rätt till förlängning av hyresavtalet om parterna inte har avtalat annat, (3 § 3 st lagen om uthyrning av egen bostad). Uppsägningen ska ske skriftligt, om hyresförhållandet har varat mer än tre månader i följd. Uppsägningen kan även ske muntligt och först då krävs det att hyresgästen lämnar ett skriftligt erkännande. Så länge hyresgästen mottar den skriftliga uppsägningen finns det inget som säger att även denne måste signera uppsägningen. Ett yrkande om att någon ska åläggas förpliktelse (avhysning) prövas av Kronofogdemyndigheten, enligt 1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning.Det torde här bli fråga om en s.k. "vanlig handräckning". Ansökan ska skickas in skriftligt till Kronofogdemyndigheten, (9 § ). I ansökan ska grunden för att nyttjanderätten förverkats framgå, (14 §). Den ska även signeras av den sökande, (19 §).Med vänlig hälsning,

Gåvobrev vid förskott på arv

2020-01-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Låt säga att jag vill ge bort ett antal tusen Euro till en nära släkting som en gåva/förskott på arv. Går det?Räcker det då med gåvobrev för att personen som fått gåvan ska kunna växla in dessa pengar till kronor?
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om släktingen till dig är ditt barn (s.k. bröstarvinge) behöver du inte ange i ett gåvobrev att gåvan utgör förskott på arv eftersom att det finns en uttrycklig s.k. "gåvopresumtion" när det gäller gåvor till barn, vilket framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken. Om gåvan inte ska utgöra förskott på arv är det dock viktigt att detta framgår av gåvobrevet, för att presumtionen ska brytas.Är gåvan riktad till en arvinge som inte är ditt barn behöver du skriva i gåvobrevet att gåvan utgör förskott på arv, eftersom att det inte råder någon gåvopresumtion för andra arvingar än just bröstarvingar. Registrering av gåvobrevet görs hos Skatteverket.Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Personen ska kunna växla in pengarna till en annan valuta oberoende av gåvobrev. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Kroppsvisitation i samband med misstanke om stöld

2020-01-20 i Polis
FRÅGA |Om man är påväg ut ur en butik och en av personalen stoppar en och ber en att få kolla i fickorna pga misstanke om stöld.(hade inte tagit något) Har dom då rätt till att visitera en och kolla i ryggsäk mm? Eller har bara polis/securitas rätt till de? Isåfall kan man då säga nej och att man vill bli visiterad av polis istället?
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En privatperson har inte rätt att kolla igenom någons kläder, dvs. göra en kroppsvisitation, eftersom att de inte har lagstöd för det. I nuläget ser lagstiftningen ut som så att det bara är poliser som får vidta kroppsvisitation. Ordningsvakter får dock enligt 29 § polislagen vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen.Enligt 19 § polislagen får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (29 § polislagen). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål (ev. stöldgods) kräver att en polis gör det enligt 28 kap 12 § rättegångsbalken. Ett butiksbiträde/privatperson har inte befogenhet att kolla igenom dina fickor/ i väskor. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Med vänlig hälsning,

Besittningsskydd vid uppsägning

2020-01-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag fick ett sms av min hyresvärd att jag måste flytta snarast/omgående. Det fick jag vi november. Så har han jagat han på mig som bara den. Vi har inget avtal. Men har hyrt av han 3,5år. Så fick jag ett sms nu. Att du måste flytta innan februari. Jag vet inte vad jag skall ta mig till. Får man göra så?Mvh Mikael
Catharina Såmark |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan konstateras att det inte föreligger något formellt krav på att hyresavtal ska upprättas skriftligen. Är det dock så att hyresgästen eller hyresvärden begär att ett skriftligt avtal ska upprättas ska så ske, enligt 12 kap 2 § jordabalken. Jag förutsätter i denna fråga att du hyr en bostadslägenhet. För hyresavtal som gäller på obestämd tid där parterna inte har avtalat om uppsägningstid kan hyresvärden få avtalet att upphöra vid månadsskiftet 3 månader efter att uppsägningen görs. Detta gäller enligt 12 kap 3 § jordabalken. Säger din hyresvärd upp dig i november innebär det således att du som hyresgäst blir tvungen att flytta månadsskiftet februari/mars, (dvs. sista februari senast). Vad du som hyresgäst kan göra är att åberopa besittningskyddet i 12 kap 46 § jordabalken. Du som hyresgäst har nämligen rätt till förlängning av hyresavtalet om inte någon av de besittningsbrytande grunderna i 12 kap 46 § punkt. 1-11 jordabalken föreligger, (se här). Anser du att hyresvärdes skäl för uppsägning inte är befogad, dvs. att ingen av punkterna 1-11 är uppfyllda, torde detta vara en tvist som Hyresnämnden har att ta ställning till, (12 kap 69 § jordabalken). Hoppas situationen ordnar upp sig!Med vänlig hälsning,