Gemensam vårdnad och beslutsfattande

2020-09-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Vad händer med vårdnaden om vårat gemensamma barn om pappan flyttar utomlands (utanför eu)? Har jag som boende förälder några rättigheter/skyldigheter ang vårdnaden? Borde tilläggas att pappan och barnet inte träffas särskilt ofta. (Ca 10ggr på 4år.) Har jag som mamma och boendeförälder något mandat vid tex skolval, göra pass osv? Måste jag stämma honom på vårdnaden eller hur funkar det?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För ändring av vårdnadFör att få till stånd en ändring i vårdnaden av ett barn krävs antingen precis som du nämner en stämning. Rätten ska då pröva frågan på talan av en eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § 3 stycket. Föräldrabalken). Ett annat alternativ är att föräldrarna avtalar om att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam (6 kap. 6 § Föräldrabalken). Avtalet ska hållas om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet.Boendeförälder och beslut kring barnetNär det gäller beslut såsom skolval, pass och liknande gäller att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § Föräldrabalken). När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare gäller detta dem tillsammans (6 kap. 13 § Föräldrabalken). Detta betyder inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Om föräldrarna inte bor tillsammans måste boendeföräldern kunna fatta de flesta vardagliga besluten utan att först kolla detta med den andre (prop. 1997/98:7 s. 54 f.). Detta kan gälla frågor om barnets mat och kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Sannolikt torde också förskoleplats kunna vara ett beslut som boendeföräldern själv kan fatta. Skolgång är dock inte ett sådant beslut. Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (skolgång, pass osv) får inte fattas av vårdnadshavaren ensam. Vad händer om en förälder fattar beslut utan den andra förälderns samtycke?Det finns ingen rättslig påföljd för den förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den andres (prop. 1975/76:170 s. 178). Den som inte deltagit i beslutet har ingen möjlighet att påtala ett överskridande av den gemensamma beslutsrätten, utan är hänvisad att väcka talan om ändring i vårdnadsansvaret som sådant. Huruvida detta kan få betydelse vid en framtida vårdnadstvist är oklart. Vänligen,

Olaga intrång att gå igenom en BRF?

2020-08-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag kom till ett område, en BRF som är inhängnat. En grind stod öppen så jag gick genväg igenom området. En boende kom ut och hotade med polis på grund av olaga intrång. Nu blev jag nyfiken på några frågeställningar:Kan det röra sig om olaga intrång om jag går igenom bostadsrättsföreningens område när grinden står öppen.?Är det olaga intrång om grinden är stängd, men olåst?Spelar det någon roll om bostadsrättsföreningen sätter upp en skylt med texten "obehöriga äga ej tillträde" eller liknande lydelse?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet olaga intrång regleras i 4 kap. 6 § 2 stycket Brottsbalken. Enligt bestämmelsen begår en person ett brott om denne intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe. Ett inhägnat område för BRF omfattas inte av bestämmelsen i och med att lagen är till för att i första hand skapa ett skydd gällande platser som har inrättats för ett bestämt ändamål där det kan vara angeläget att freda platsen mot obehöriga. Med "annat dylikt ställe" i bestämmelsen omfattas exempelvis byggarbetsplatser. Även om en boende säger att någon inte får vistas där får gemene man ändå göra det såvida det inte är låst för allmänheten. En stängd men olåst grind torde alltså inte heller kvalificera en entré såsom olaga intrång. Om en skylt likt "obehöriga äga ej tillträde" satts upp kan det vara så att det klassas som olaga intrång att göra entré. Detta beror på om BRF:en i sådana fall fått tillstånd av kommunen att sätta upp skylten eller inte. Att bara sätta upp en sådan skylt utan tillstånd på en plats som annars omfattas av allemansrätten gör inte att allmänheten får hållas borta. Det ska sägas att det är väldigt många privatpersoner som sätter upp sådana skyltar utan tillstånd från kommunen. Ser man en sådan skylt och är osäker på om området verkligen inte får beträdas kan en kontakta kommunen i fråga och fråga. Det är osannolikt att en vanlig BRF skulle få sätta upp en sådan skylt. Kärnkraftverk, byggarbetsplatser och liknande är platser som med större sannolikhet får tillstånd att sätta upp sådana skyltar.Vänligen,

Uppsägningstid vid hyra av parkeringsplats

2020-08-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, Bor i en BRF. Fick för några månader sedan en parkering som blev ledig. Då sa styrelsen endast att den var ledig och jag kunde använda den, vilket jag gjorde. Tyvärr fick jag bilen skadad på parkeringen av grannen som vägrar stå för det och sade då upp parkeringen. Parkeringen användes endast månaden ut(som var betald) och jag har varken skrivit på avtal, sett avtal, eller fått höra något avtal om uppsägningstid 3 månader. Varken innan jag fick parkeringen eller när jag sade upp den. Nu hävdar styrelsen att jag måste betala för 3 månader även fast jag inte fått veta något om uppsägningstid. Parkeringen har jag som sagt inte ens brukat under denna tid efter uppsägning. Vad gäller? Tacksam för hjälp.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Gällande hyra av parkering gäller olika regler för parkering inomhus och utomhus. I första hand gäller den uppsägningstid som avtalats, men i och med att ni i det här fallet inte avtalat något om uppsägningstid får man falla tillbaka på lagstiftning. UtomhusparkeringOm parkeringen är en utomhusparkering klassas detta som ett lägenhetsarrende. Om arrendetiden inte är bestämd upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från det att uppsägning skedde (8 kap. 5 § Jordabalken). Fardag är den 14 mars (8 kap. 4 § 3 stycket Jordabalken). InomhusparkeringOm parkeringen är en inomhusparkering gäller reglerna i 12 kap. Jordabalken. Då klassas parkeringen som hyra av lokal (12 kap. 1 § 3 stycket Jordabalken). För hyra på obestämd tid gäller, om inte uppsägningstid bestämts, uppsägningstiden i 12 kap. 4 § 2 stycket Jordabalken. Enligt bestämmelsen ska hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen när avtalet avser hyra av lokal. Detta innebär att kommer inte du och hyresvärden överens har denne juridiskt en rätt till uppsägningstid i nio månader enligt lag. Vänligen,

7 § Sambolagen - fritidsbostad eller permanentbostad

2020-08-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag genomgår just nu en separation. Vi har varit sambo och köpte i november 2019 en lägenhet tillsammans. Vi äger lägenheten båda två. När vi flyttade ihop för första gången för 9 år sedan sålde min partner sin dåvarande lägenhet och flyttade in till mig i min hyresrätt. Samtidigt köpte han för pengarna han fick från sin lägenhet en kolonistuga, vilken då är fritidsboende och ska inte ingå i bodelning enligt sambolagen. Men till saken nu hör att vi har alltid haft detta boende som ett gemensamt boende och sedan 2014 har vi bott i den stugan från slutet utav mars till början utav november, alltså bor vi tillsammans i denna stuga större delen utav året, och flyttar upp till lägenheten endast över vintern. Förändrar det läget på något sätt? Vi har aldrig varit skrivna på adressen för kolonistugan, utan båda två är hela tiden skrivna på lägenheten. Vi har under alla dessa år hjälps åt med renovering och upprustning utav kolonistugan. Jag har lagt ner otroligt mycket tid och arbete i kolonistugan och föreningen den tillhör.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske på begäran av någon sambo (8 § Sambolagen). Det som ingår i en bodelning är samboegendomen, vilket utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning och att inget undantag gäller (3 § Sambolag). Exempel på undantag är att bohag eller bostad som används huvudsakligen till fritidsändamål (7 § Sambolagen). Det är möjligt för sambor att ha två permanentbostäder. Som exempel i litteraturen nämns pensionärer som bor halva året i Sverige och halva i ex Spanien, och att det i ett sådant fall är vanskligt att klassa det ena som fritids- eller permanentbostad. I ert fall kan det vara så att ni anses ha två permanentbostäder i och med att ni bor mer än halva året i kolonistugan. Om det klassas som det ska stugan ingå i bodelningen förutsatt att den anskaffats för gemensamt bruk. Det är den som antyder att det finns ytterligare bostad som ska ingå i bodelningen utöver folkbokföringsadressen som har bevisbördan för detta. Det innebär att vid en tvist är den som påstår detta som också måste bevisa detta för att få sin rätt igenom. Vänligen,

Skällsord skickade till brottsoffrets sambo - förtal?

2020-09-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo får kostant mail och samtal från sitt ex där hon både skriver förnedrande och kränkade saker om mig och mina barn. Så som att mina barn är äckliga fula horungar och jag är en vidrig hora osv. Han har bett henne sluta att höra av sig men hon gör inte det. Kan jag anmäla henne för det hon skriver eller säger om mig och mina barn fast det skickas till honom?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att uttalandena inte riktas mot dig personligen är det inte tal om brottet förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Det brott som eventuellt aktualiseras i ditt fall är förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal. Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte. Genom att maila och prata med din sambo, där personen kallar dig och dina barn för de sakerna du beskriver klassas som förtal. Uppgifterna är sådana att de faller in under "ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Viktigt att veta är att förtal är ett målsägandebrott och att detta måste anmälas av målsägande, dvs. du för att brottet ska kunna åtalas. Spara allt material, konversationer och dylikt som visar vad du blivit utsatt för. Vänligen,

Använda någons konstverk i en reklamfilm?

2020-08-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Får ett företag använda mitt konstnärliga verk (som finns utomhus på offentlig plats) i sin reklamfilm som visas på nätet och på TV utan min tillåtelse? Om inte vilka åtgärder kan jag vidta?Vänliga hälsningar Eva
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad gäller användande av konstverk i reklamfilm, film, eller annat sorts televisionsprogram är detta tillåtet för var och en om användandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens innehåll (20 a § Upphovsrättslagen). Bestämmelsen ger rätt att under vissa förutsättningar ta in konstverket i en sådan film under förutsättning att det är av underordnad betydelse för filmen i fråga. Bestämmelsen ger också en frihet att överföra filmen med konstverket i till allmänheten exempelvis på internet eller visande på TV. Vad innebär att konstverket ska vara av underordnad betydelse?Med detta innebär att konstverket endast ingår i bakgrunden eller återges mera tillfälligt. Exempelvis när konstverket används som rekvisita genom att hänga på en vägg/stå i bakgrunden vid en filminspelning. I ditt fall är det alltså tillåtet om konstverket är med i bakgrunden av reklamfilmen, men inte om det exempelvis är det enda i scenen, såsom att det är "huvudnumret". Om det är så att konstverket är det s.k. huvudnumret i reklamfilmen har företaget ifråga gjort en otillåten framställning av ditt konstverk. Detta är då ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Vad gör du om ett intrång har gjorts?Om ett upphovsrättsintrång har gjorts finns det flera alternativ att ta till. I första hand bör du kontakta företaget i fråga och uppmärksamma intrånget i fråga. I många fall kan en överenskommelse göras där företaget kan betala för att få nyttja ditt konstverk i filmen i ett s.k. licensavtal. Om överenskommelsen är utesluten kan du anmäla immaterialrättsbrott hos polisen. Vänligen,

Uppsägningstid när inget annat än hyra överenskommits

2020-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en lägenhet som jag ska flytta ifrån.Inget avtal eller kontrakt har skrivits och inget muntligt avtal är heller uppgjort utom för hyran.Har min nuvarande hyresvärd rätt att hänvisa till uppsägningstid om jag vill flytta ut direkt och inte betala mer?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid bostadshyra gäller både skriftligt som muntligt kontrakt. Det finns alltså inget skriftligt formkrav för hyresavtal (12 kap. 2 § Jordabalken). I och med att ni reglerat hyran muntligt finns här någon sorts muntligt kontrakt er emellan, även om inte uppsägningstid har reglerats. Har ingen bestämd längd på boendet reglerats anses hyran ske på obestämd tid (12 kap. 3 § Jordabalken). Angående uppsägningstid för hyra på obestämd tid regleras detta i 12 kap. 4 § Jordabalken. Enligt bestämmelsen ska hyresavtal som ingås på obestämd tid sägas upp vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte uppsägningstid har avtalats. Det kan alltså vara så att din hyresvärd hänvisar till att uppsägningstid i tre månader ska gälla. Det kan självklart också vara så att ni kommer överens om att annan uppsägningstid ska gälla. Vänligen,

Förolämpning

2020-08-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej få en styrelsemedlem i en ideellt förening uttala sig rasistiskt och kallar andra medlemar för Apor
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att uttala sig mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet klassas som brottet förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Detta gäller oavsett om personen är styrelsemedlem eller inte. För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till den specifika personen/personerna. I det här fallet krävs alltså att medlemmen kallade personerna i fråga för "apor" när dessa var närvarande. Om medlemmen istället snackade "skit" inför en tredje person om personerna i fråga för att åhöraren därefter för detta vidare till de berörda är inte att klassa som förolämpning utan brottet förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär också att det i det enskilda fallet inte är avgörande om personerna i fråga faktiskt blivit kränkta utan om gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Att kalla någon för apa torde innefattas här. Vänligen,