Vad händer med gemensam bostad, som sambon har köpt, om något skulle hända min sambo?

2020-02-18 i Sambo
FRÅGA |Hej Vi vill köpa ett hus tillsammans. Min sambo köper det då jag har betalningsanmärkningar. Kan vi båda stå som ägare om jag ändå betalar till honom? Eller skall jag bara hyra in mig och har då inte heller rätt att bo kvar om något skulle hända honom. Om hans barn vill att jag skall köpa ut dem då så blir det ju till marknadspris. ( förhoppningsvis är jag kreditvärdig då) Har jag förstått detta rätt?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL). Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).Jag kommer först att redogöra för vad som händer med egendomen (huset) vid ena sambons bortgång som jag uppfattar att du undrar över i din fråga, för de arvsrättsliga konsekvenserna därtill och slutligen vad ni kan göra för att att stärka efterlevande sambos ställning i kvarlåtenskapen.Vad händer med egendom vid ena sambons bortgång?Huvudregel i svensk rätt är det saknas legal arvsrätt för sambos. Istället är det den avlidnes bröstarvingar, barn, barnbarn och syskon som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, se 2 kap ÄB. Vid en sambos bortgång, kan det dock bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL. Jag kommer dock i mitt svar utgå från att du och din sambo inte avtalat om att lagens bestämmelser inte ska tillämpas.Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Sambolagen kan då ge dig rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendomen genom bodelning. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL. Bostad och BohagDet är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en eventuell bodelning, oavsett vem som är ägare, 3 § SamboL. Med bostad menas exempelvis ett hus, som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet, 5 § SamboL. Det avgörande för om bostaden ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit för för att du och din sambo skulle bo där tillsammans, vilket verkar vara fallet i ert fall beträffande det kommande hus inköpet. Det spelar alltså ingen roll om bostaden förvärvats av din sambo och om din sambo skulle stå som ensam ägare till bostaden. Är bostaden att anse som samboegendom har du alltså rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning, den andra hälften tillfaller dödsboet, det vill säga hans barn. Bostad och bohag som förvärvats av bara ena sambon, kan alltså komma att ingå i en bodelning om egendomen var avsedd för gemensamt bruk. Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL. Jämkningsregel gäller även till förmån för den avlidnes arvingar. Anmälan om gemensam bostadOm endast en av samborna är lagfaren ägare till den gemensamma bostaden, kan ni till inskrivningsmyndigheten anmäla att bostaden är gemensam, 5 § 2 st SamboL. Anmälan måste vara skriftlig och undertecknas av båda samborna. Inskrivningsmyndigheter gör då en anteckning i fastighetsboken. Anmälan får effekten att bostaden ska ingå i en eventuell bodelning. Det blir också även en extra säkerhet, eftersom den sambo som äger fastigheten, inte utan samtycke, kan sälja eller pantsätta fastigheten.Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamenteDet framgår inte av dina fråga, om du och din sambo har gemensamma barn. Men om du och din sambo inte har gemensamma barn, kommer det innebär det att era respektive barn kommer att ärva hela kvarlåtenskapen efter er. För de fall ni vill försäkra er om att den efterlevande sambon får bo kvar i bostaden vid ena sambons bortgång, skulle jag rekommendera er att upprätta ett testamente för att skapa ett skydd för den som överlever den andre (om det är något ni önskar). Genom testamente kan ni bestämma hur kvarlåtenskapens ska fördelas och exempelvis föreskriva att den andre sambon får överta eller nyttja bostaden efter ett eventuellt dödsfall. Det är fullt möjligt att föreskriva att en testamentstagare ska få nyttjanderätt till en viss egendom, medan en annan får äganderätten till samma egendom. Äganderätten kan även vara "svävande" vilket innebär att äganderätten kan avgöras vid senare tidpunkt än vid testators död, som exempelvis att era respektive barn blir ägare till bostaden vid nyttjanderättshavarens, bortgång, se 12 kap 2-9 § ÄB.Ett testamente kan utformas på olika sätt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente eller är osäkra på något skulle jag rekommendera er att vända er till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente i enlighet med era önskemål. Du eller ni är välkomna att vända er till vår avtalstjänst som du hittar här.Det blev ett långt svar, men jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Separera från sambo - hur ska vi dela upp vid bostadsrätten, när ena sambon betalade mer?

2020-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska separera fran min sambo. Vi har kopt en bostadsratt tillsammans, men min partner la in 5ggr sa mycket kapital som jag vid kopet. Sedan dess har vi delat lika pa amortering, rantor och renovering. Hur ska vi dela vid den kommande forsaljningen?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL). Vad omfattas av en bodelning mellan sambor? Vid en sambos bortgång, kan det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela, men om någon sambo begär det, ska en bodelning ske, 8 § SamboL. I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Sambolagen kan då ge dig rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendomen genom bodelning. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning, alltså i ert fall bostadsrätten. Sambor får även inför en omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet, avtala om den kommande bodelningen eller annat som har samband med denna. Avtalet ska upprättas som en handling och då undertecknas av er båda, se 10 § SamboL.Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL. Sammanfattningsvis, så alltså utgångspunkten att ni ska dela hälften på samboegendomen, alltså även värdet av bostadsrätten. Men skulle en hälftendelning leda till ett oskäligt resultat, finns ett undantag i 15 § SamboL. Ni kan även välja att avtala om hur bodelningen ska gå till, om ni båda är överens. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gåvor till barn

2020-01-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har 2 döttrar. Den ena har fått en gåva på 500.000. Den andra är ej mogen för att få dessa pengar. Kan jag köpa aktier till henne som är "öronmärkt" just för henne och ge henne pengarna och avkastningen vid senare tillfälle
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som utgångspunkt finns det ingenting som hindrar att dig att välja vilken typ av gåvor du vill ge till dina barn eller vid vilken tidpunkt du vill ge gåvor. Gåvor kan dock få arvsrättsliga konsekvenser, eftersom gåvor i vissa fall kan ses som förskott på arv och därför kan komma att aktualisera bestämmelser i samband med din bortgång. Bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB) och innebär att en gåvas värde i vissa fall ska läggas till kvarlåtenskap vid beräkning av arvet.Allmänt om förskott på arvBröstarvingarna, det vill säga barn till den avlidne tillhör första arvsklassen och är de som i första hand ärver den avlidne till lika stora delar som andra bröstarvingar, av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § ÄB. Bestämmelserna i ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket. Det finns därför en huvudregel när det gäller gåvor som arvlåtaren under sin livstid gett till sina barn i 6 kap 1 § ÄB . Bestämmelsen innebär att alla gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses (presumeras) utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett. Det innebär således att gåvans värde, ska avräknas från bröstarvinges arv.Gåvans värde ska beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens bortgång. Att gåvor ska avräknas från arvet gäller dock endast om du inte gett uttryck för att någon avräkning inte ska ske. Det kan även vara så att exempelvis samtliga bröstarvingar fått liknande gåvor, vilket talar för att en avräkning inte ska ske (om du ger din andra dotter liknande gåva, eller motsvarande belopp.)SammanfattningEftersom ärvdabalken utgår från att varje bröstarvinge ska ärva lika mycket, kommer varje gåva som en bröstarvinge erhållit under givarens livstid, anses utgöra förskott på arv och därmed avräknas från bröstarvinges arv. Detta gäller dock inte om alla barn har fått liknande gåvor. Du har full frihet att välja vilka gåvor du vill ge dina döttrar, om de är pengar eller i form av aktier och vid vilken tidpunkt du vill ge dina barn gåvor. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skolfråga - besvaras ej.

2020-01-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en skoluppgift där exemplet är: Hans har tagit sin kompis tjocktröja när han var hemma hos honom men han lämnade tillbaka den när kompisen märkte det några veckor senare. Om kompisen väljer att anmäla Hans, vilka straff kan det bli? Kan han få något straff med tanke på att han lämnat tröjan igen? Om kompisen väljer att anmäla honom efter 1-3 år, kommer ärendet gå vidare eller kommer det läggas ner?
Paula Reich Zackrisson |Hej!VI på Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor. Du är välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Lycka till!Med vänliga hälsningar

Uppsägning av arbetstagare under provanställning?

2020-02-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag har 2 anställde där båda är prov anställda i 6 månader. men under denna tid så har det misskött sig och har absolut inte visat att det vill ha tjänsten. kan jag säga upp så att efter deras provanställningsperiod det inte förlängs?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Lag om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om vad som gäller vid uppsägning av arbetstagare. Provanställning är en viss typ av tidsbegränsad anställning som skiljer sig från andra tidsbegränsade anställningar eftersom provanställningen enligt huvudregel kan avslutas av både arbetstagare och arbetsgivaren när som helst under anställningstiden, utan uppsägningstid och utan att behöva ange några skäl för avbrytandet, 6 § 3 stycket LAS. Detta gäller dock inte om ni har avtalat om något annat. En provanställd saknar därför i regel anställningsskydd. Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning kan inte ske enligt 6 § LAS. Detta innebär alltså att du som arbetsgivare har rätt att avbryta provanställningen i förväg eller innan den övergår i en tillsvidareanställning (fast anställning). Reglerna för hur en provanställning avbryts eller sägs upp, kan skilja sig beroende på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Finns inte kollektivavtal på arbetsplatsen, gäller istället LAS. Enligt LAS, ska en arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i förtid eller avsluta provanställningen så att den inte övergår i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg, se 31 § LAS. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren även samtidigt som underrättelsen till arbetstagaren, varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör, se 31 § LAS. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Min kompis har blivit utsatt för brott - vad ska vi göra?

2020-01-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som varit med om en misshandel av ett gäng tjejer som alla är 14-15 år gamla. Tjejens mamma vill polisanmäla misshandeln och de har händelsen på film samt att dottern har berättat för mamman om vad som hänt. Tjejen vill dock inte anmäla då hon fått hot från gänget om att de ska berätta saker om henne som hon uppenbarligen inte vill att andra ska veta och nu vill hon inte polisanmäla gänget då hon är rädd för att detta ska komma ut. Jag som är vän med henne är väldigt orolig då denna misshandel påverkat henne väldigt mycket, hon vågar ej gå ut sent och vill inte gå ute ensam heller då hon är rädd för att något liknande ska ske igen. Skulle gärna veta hur vi ska gå till väga.Mvh.
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill först och främst säga att jag förstår att det kan vara svårt att veta hur du ska hantera en sådan situation som du befinner dig i och att se din kompis må dåligt. Jag skulle råda dig att upplysa din kompis om att det finns stöd och hjälp att få när man varit utsatt för brott. Brottsofferjouren ger stöd till alla brottsutsatta, helt kostnadsfritt. Exempelvis kan din vän få råd, vägledning eller information om hur en eventuell rättsprocessen går till. Hon kan även få hjälp med att söka ersättning. Du kan läsa mer på deras hemsida som du hittar här. Flera kommuner har även stödcentrum för unga brottsoffer, som varit utsatta för exempelvis misshandel. Sök upp vad som gäller i den kommunen ni bor i och berätta det för din vän.Om din vän får lite mer information om vilka rättigheter hon har, exempelvis att hon kan få ett målsägandebiträde, ofta en advokat, om hon skulle anmäla brottet, kanske hon kan tänka sig att anmäla brottet. Att det finns en video på brottet kan också vara ett starkt bevis.Att anmäla ett brott kan vara jobbigt men det är viktigt att göra av flera olika skäl. Personerna som begått brott kan dömas, det är lättare att få hjälp och personer som anmäler brott, mår ofta i längden bättre av att anmäla. Att din kompis blir hotad och därmed "tystad" kan också vara ett brott i sig. Det finns också hjälp att få om man blir utsatt för hot eller trakasserier. Läs mer på polisens hemsida som du hittar här. Du eller din kompis mamma kan också alltid kontakta polisen för att höra mer vad som gäller. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med din vän!Vänliga hälsningar,

Vem får hämta på förskola?

2020-01-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Vem får hämta på förskola förutom vårdnadshavarna?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, så ska beslut som rör barnet fattas i samförstånd mellan båda vårdnadshavarna se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Det finns inget reglerat i lagen avseende hämtning på förskola, så om föräldrarna är överens, kan och får andra personer än vårdnadshavarna hämta på förskolan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skolfråga - besvaras ej.

2020-01-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag ska ha prov på förmögenhetsrätt och avtalsrätt. Vet ni var man kan tillägna sig gamla juridiska prov?
Paula Reich Zackrisson |Hej!VI på Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor. Du är välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Lycka till!Med vänliga hälsningar