Ärver syskons barn i ett avlidet syskons ställe?

2019-10-02 i Arvsordning
FRÅGA |HejI en familj finns tre syskon (A B OCH C) Föräldrar och uppåt är döda. Två av syskonen (A OCH B) har barn. Ett avdessa (A) är dock avilden. Om det tredje syskonet (C), som inte har vare sig maka eller barn, avlider. Vem ärver då? Enbart det syskon som är i livet (B)? Eller har barnen till det avlidna syskonet (A)rätt till del i arv?hälsningar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör arvsordning kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Barnen till det avlidna syskonet har rätt till del i arvDå C inte har vare sig maka, barn eller föräldrar kvar i livet ärver i första hand dennes syskon, men eftersom syskon A också avlidit, träder dennes barn i hans eller hennes ställe i rätten till arv (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Bibehåller pengarna sin form av enskild egendom om jag köper och säljer nya aktier och fonder?

2019-10-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag fick för många år sedan ett arv bestående av fonder och aktier. (står i testamentet att det är enskild egendom) Nu har jag flyttat över dessa till Avanza och köpt och sålt under åren. Om min man och jag skulle gå skilda vägar, hur kan jag göra gällande att dessa pengar på kontot är mina?Om jag skulle vilja skriva ett avtal med honom att dessa aktier/fonder/pengar på mitt konto är min enskilda egendom, hur går jag tillväga? Finns det dokument man kan skriva ut på nätet?Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör vad som händer med enskild egendom vid skilsmässa så kikar vi närmare på äktenskapsbalken (ÄktB).Pengarna bibehåller formen av att vara enskild egendomOm det i testamentet stod att arvet beståendes av fonder och aktier ska vara din enskilda egendom, så ska även det du köper i stället för arvet utgöra din enskilda egendom, om inget annat framgår av testamentet (7 kap. 2 § första stycket sjätte punkten ÄktB).Då du inte nämner något om att även avkastningen ska vara enskild egendom enligt testamentet, så vill jag bara poängtera att om inte detta nämns, så utgör all avkastning du fått och kommer att få giftorättsgods. Detta innebär att all avkastning kommer att ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).Om pengarna alltid hållits åtskilda bör det inte vara ett problemDet är viktigt att dessa pengar är och alltid har varit åtskilda från dina och mannens övriga medel, eftersom det annars kan bli svårt att bevisa vad som är vad, då allt i ett giftermål presumeras vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Du bör därför under alla omständigheter se till att du håller dessa pengar på ett separat konto så att alla transaktioner som gjorts och kommer att göras hålls lättöverskådliga.Du kan för säkerhets skull upprätta ett äktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan du och din man avtala om att aktierna och fonderna samt avkastningen, som ändå bör hållas helt avskilda annan egendom, ska utgöra din enskilda egendom och således inte ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).På vår hemsida erbjuder vi enkla avtalsmallar för exempelvis äktenskapsförord, vilket du är mer än välkommen att kika närmare på här https://lawline.avtalsrobot.se/Några avslutande ordJag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågar, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Vad händer med tillgångarna om ett bolag försätts i konkurs?

2019-10-01 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Om ett AB hamnar i konkurs vad händer med alla tillgångar i bolaget?Tack på förhand!
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör vad som händer med tillgångarna i en konkurs kikar vi närmare på konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL).Vanligtvis säljs tillgångarna av för att täcka bolagets skulderNär ett bolag försätts i konkurs är det vanligtvis på grund av att bolaget har större skulder än tillgångar.Fordringsägarna, det vill säga de personer eller andra bolag som det bolag som har gått i konkurs har skulder till, är givetvis intresserade av att få tillbaka så mycket de kan av sina anspråk i konkursen.Om en person eller ett bolag exempelvis har hyrt ut en tillgång genom leasing, så är det vanligt att personen eller bolagen återfår denna tillgång mot avräkning. I de allra flesta fall tas dock tillgångarna i anspråk genom att de säljs av konkursförvaltaren, varpå de medel som försäljningen av tillgångarna inbringar delas ut på fordringsägarna.Det är konkursförvaltarens uppdrag att tillgodose fordringsägarnas önskemål så långt som möjligt, enligt en särskild prioriteringsordning.När prioriteringsordningen sedan bestäms kollar man på vilka personer och bolag som har särskild förmånsrätt, vilka som har allmän förmånsrätt och slutligen vilka oprioriterade fordringsägare som finns. Prioriteringsordningen återfinns i förmånsrättslagen.Konkursförvaltarens anspråk kommer alltid först i ledetFör att konkursförvaltaren ska vilja ta på sig uppdraget har man bestämt att konkursförvaltaren alltid kommer först i ledet (14 kap. 1 § KonkL).Personer och bolag med särskild förmånsrätt kommer på andra plats i ledetDe med särskild förmånsrätt har rätt att få sina anspråk täckta efter konkursförvaltaren, men före de med allmän förmånsrätt och oprioriterade fordringsägare. Det är vanligt att exempelvis banker och försäkringsbolag innehar en sådan rätt (15 § FRL).Personer och bolag med allmän förmånsrätt kommer på tredje plats i ledetEfter att de med särskild förmånsrätt (förhoppningsvis) fått sina anspråk täckta, så går man vidare till de med allmän förmånsrätt, förutsatt att det finns några medel kvar att dela ut i konkursen. Det är vanligt att exempelvis revisorer och de anställda har en sådan rätt (15 § FRL).Personer och bolag som är oprioriterade fordringsägare kommer sist i ledetOm inte pengarna har tagit slut i något av de tidigare leden, vilket de vanligtvis brukar ha gjort vid det här steget, så är det dags att tillgodose de oprioriterade fordringsägarnas anspråk i konkursen. Oprioriterade fordringsägare är de som saknar säkerhet och som inte finns uppräknade i förmånsrättslagen. Aktieägare är exempel på sådana oprioriterade fordringsägare som vanligtvis inte får betalt (18 § FRL).Personalen brukar sägas upp snarast möjligtDet vanliga förfarandet vid en konkurs är också att personalen sägs upp så fort som möjligt, eftersom bolaget ska avvecklas under tidspress och inte vill drabbas av större uppsägningskostnader än nödvändigt.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!Med vänliga hälsningar

Hur går jag tillväga för att ogiltigförklara en uppsägning jag anser sakna skälig grund?

2019-09-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Om jag vill ogiltigförklara en uppsägning som jag anser saknar saklig grund - hur gör jag det? Behöver jag informera arbetsgivaren skriftligen? Vad bör ogiltighetsförklaringen innehålla? Och är det först därefter jag kan gå till en jurist/advokat för att lämna in en stämningsansökan? Tacksam om processen kan förtydligas. Tack!
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ogiltigförklarande av en uppsägning kommer vi kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Du bör underrätta arbetsgivaren i skrift snarastVanligtvis måste du underrätta arbetsgivaren att du önskar yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen senast två veckor från den dag du fick beskedet. Om du inte fick en skriftlig uppsägning med tillhörande uppsägningsbesked, som bland annat förklarar hur du ska gå tillväga för att yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen, har du i stället fyra veckor på dig att underrätta arbetsgivaren (40 § första stycket LAS).Du bör alltid framställa alla typ av krav i skrift, för att vara på den säkra sidan, och handlingen behöver egentligen inte innehålla något mer än förklaringen att du avser att föra en talan om ogiltigförklaring av uppsägningen mot arbetsgivaren.Du bör även kontakta facket eller annat ombud snarastDu kan alltid kontakta facket, om du är med i ett fackförbund, eller annat ombud i arbetsrättsliga tvister, om inte annat så för rådgivning om hur du bör gå tillväga.Ett ombud kan bland annat hjälpa dig med att lämna in en faktisk stämningsansökan till domstol, vilket är nästa steg, och företräda dig i ärendet (34 § första stycket LAS). Noterbart är att din anställning inte upphör att gälla om en talan om ogiltigförklaring väcks, vilket innebär att du har rätt till samma lön och förmåner som tidigare. Dock har arbetsgivaren möjlighet att begära att domstolen fattar ett interimistiskt beslut, vilket i sin korthet kan beskrivas som ett separat beslut i en mindre del av den stora frågan, där domstolen kan avgöra att din anställning ändå ska upphöra, innan dess att tvisten slutligen avgjorts (34 § andra stycket LAS).Även om uppsägningen ogiltigförklaras kan arbetsgivaren köpa ut digSom en sista beaktansvärd punkt kan nämnas att en ogiltigförklaring av uppsägningen inte nödvändigtvis leder till att du får behålla din anställning, eftersom arbetsgivaren under alla omständigheter alltid har rätt att köpa ut dig genom att betala ett skadestånd, vars storlek bestäms av hur länge du jobbat på företaget (39 § första stycket LAS).Några avslutande ordJag hoppas att du fick klarhet i dina frågeställningar, och önskar dig en trevlig helg.Med vänliga hälsningar

Blir saker köpta genom en av sambornas företag samboegendom?

2019-10-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo ska skiljas , hus ska vi dela lika , men frågan om lösföremål .Delar man saker som var köpt på företaget som gick i konkurs . Han var ägare förut men sålde sina aktier innan företag i konkurs .
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör vad som ska ingå i en sambobodelning kikar vi närmare på sambolagen (SamboL).Lösöret kanske ska ingå i bodelningenVad som angår bostaden har du redan koll på, så vi kommer i det följande att fokusera på vad som gäller angående lösöret köpt i bolaget.I lagen står det att egendom utgör samboegendom, endast då den är köpt för gemensam användning. Lagen tar inte fasta på vem eller i det här fallet vad som köpt egendomen, utan det viktiga är i vilket ändamål sakerna köptes. Har sambon köpt egendom som skulle användas av er gemensamt på bolaget, så kan det mycket väl vara så att egendomen ska ingå i bodelningen (3 § SamboL).Dessutom står det att sambors gemensamma bohag enligt lagen avser "möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet", vilket poängterar att det är viktigt att kolla på vilken typ av egendom det är sambon köpt genom bolaget, och om det primärt var saker till hemmet eller bolaget (6 § SamboL).Några avslutande ordSlutsatsen är att egendomen kan ingå i bodelningen, men jag har för få omständigheter för att kunna ge dig i ett konkret svar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Får jag tillgodoräkna mig sammanlagd anställningstid, om jag bytt arbetsgivare under en kort period?

2019-10-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejHar varit anställd 10år på företaget bytte sen arbetsgivare i 2år och nu är jag tillbaka på mitt första arbete där ja va i 10år.Får ja tillgodoräkna dom första 10 åren vid uppsägningstid pga arbetsbrist.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör tillgodoräknande av anställningstid vid uppsägning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Nej, du kan inte tillgodoräkna dig de första 10 årenSom en parentes vill jag inledningsvis kort nämna att turordningsreglerna är semidispositiva, och att annat därför kan framgå av ditt anställningsavtal eller ett kollektivavtal, om sådant finns på arbetsplatsen (2 § tredje stycket LAS).Sett strikt till lagtexten har du däremot som regel inte rätt att tillgodoräkna dig den första anställningen, då man räknar sammanhängande anställningstid (22 § fjärde stycket LAS).Ett undantagsfall är om du bytt arbetsgivare inom samma koncern, men det är inget du nämner (3 § första stycket LAS).Mitt rådSe över ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal och se om det finns några avvikande regler från lagens turordningsregler som kan gynna dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig dag!Med vänliga hälsningar

Är det ett olaga hot att göra ett utfall mot någon efter en diskussion?

2019-09-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en person gör ett utfall som om han skulle slå dej räknas det då som olaga hot? Eftersom det varit en diskussion innan utfallet anses det väll som ett medvetet hot också?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ett eventuellt brott så kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).Att göra ett utfall kan vara ett olaga hotDet är alltid svårt att ge ett exakt svar utan att vara mer insatt i ärendet, men det du beskriver skulle kunna klassificeras som ett olaga hot beroende på omständigheterna i det konkreta fallet, ja (4 kap. 5 § BrB).Är agerandet sådant att det typiskt sett framkallar allvarlig fruktan?Det man kollar på främst är om agerandet typiskt sett varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos personen som blev utsatt. Alltså, hade agerandet generellt sett framkallat en allvarlig fruktan hos en annan individ i samma situation?Var agerandet hotfullt och allvarligt menat?En bedömning av i vilket syfte utfallet gjordes behöver också göras. Vad hade sagts i diskussionen som föranledde utfallet? Sa personen något som gav den utsatte fog att förutsätta att utfallet gjordes på ett hotfullt och allvarligt menat sätt? Vad var tanken med utfallet? Ett agerande i ren frustration? Ett agerande för att påvisa att diskussionen kunde bli fysisk om den fortsatte? Hur såg agerandet ut? Höjdes armen? På vilket sätt?Mitt rådJag har för lite omständigheter att gå på för att kunna ge dig ett exakt svar på din fråga, men om du är osäker på om du eller någon annan blivit utsatt för ett brott råder jag dig att kontakta polisen för att prata med dem, och ge en mer utförlig redogörelse över händelseförloppet.Då det kan vara svårt att bevisa muntliga utsagor i efterhand, och i synnerhet fysiska ageranden, så råder jag dig även att tala med eller informera polisen om eventuella vittnen om händelsen, och även försöka få fram filmmaterial, om någon skulle ha filmat diskussionen med det efterföljande utfallet.Slutligen vill jag önska dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente?

2019-09-27 i Testamente
FRÅGA |hej jag väntar nu på domen från en tvist ang ett testamente vittne har bara skrivit ett j och ett p som sin namnunderskrift.jag undra det står i lagen att vittnena skola bestyrka testatorn underskrift med sina namn.jag undra hur strikt är det?godkänner domaren initialer som namnunderskrift ang vittnena så då följs inte lagen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegeln du citerar återfinns i ärvdabalkens 10 kapitel 1 §.Förmodligen vidhålls kravet striktMig veterligen har din fråga aldrig prövats specifikt i rätten, varför jag inte kan svara på om namnkravet vidhålls strikt eller inte.Däremot brukar övriga formkrav vidhållas mycket strikt, varför även namnkravet rimligtvis också bör göra det.Det är svårt för mig att säga hur rätten kommer att döma i det specifika fallet, men utifrån en bokstavstolkning av lagregeln anser jag personligen inte att en underskrift med initialer uppfyller formkravet.En möjlig öppning jag ser till varför underskriften skulle kunna godkännas är om "JP" ifråga vanligtvis skriver under handlingar med denna signatur, exempelvis på ID-handlingar, men jag ställer mig ändå tveksam till att det skulle uppfylla formkravet.Några avslutande ordI nuläget får vi helt enkelt vänta och se vad domstolen kommer fram till i ärendet.Jag hoppas att det går vägen för dig, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar