Är det olagligt att ha bild på barns namn på Facebook?

2021-02-28 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att ha en offentlig bild på Facebook där man kan se ett papper i bakgrunden där barns förnamn syns? Alltså endast förnamnet!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga är det svårt att förstå om det gäller ett eller flera barn. Är det bara förnamnen som syns ska det ur rättslig synpunkt inte olagligt att ha en bild med ett barn/flera barns namn utifrån offentlighetsprincipen. Dock kan det vara av betydelse i vilket sammanhang och att inget av barnens namn skulle vara skyddat genom sekretess eller liknande genom dataskyddsförordningen. Dock eftersom det bara är förnamnet och inte mer kan jag inte se att det skulle vara olagligt att dela en bild på facebook men barnnamn.Du kan ju tex. vända dig till en kommun och begära ut personuppgifter och då kommer det ske en prövning för att se så att det inte någon sekretess för uppgifterna, annars lämnas de ut i enlighet med offentlighetsprincipen vilket kan ses som stöd för att det inte skulle vara något olagligt med att ha en bild på barns namn i bakgrunden.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till radering av mina personuppgifter?

2021-02-19 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Mina personuppgifter finns lagrade hos ett företags i en databas och jag vill inte det längre, vad har jag för rättigheter att göra något åt det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I dataskyddsförordningen (GDPR) återfinns ett skydd för privatpersoner avseende behandling av deras personuppgifter vilket framgår av art. 1 GDPR. I art. 17 GDPR fastställs rätten till radering, vilken innebär att en privatperson har rätt att utan dröjsmål få sina personuppgifter raderade. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera personuppgifterna i följande fall:a) Om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.b) Om privatpersonen återkallar det samtycke på vilken personuppgiftsbehandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. c) Den registrerade invänder mot behandlingen och den grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring. d) Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.e) Personuppgifterna måste raderas för att fylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster till barn, exempelvis vid fall då barn har skapat en profil i ett socialt nätverk. Det finns dock ett antal undantag från rätten till radering, vilket anges i art. 17.3. Där anges att rätten till radering inte föreligger vid fall då personuppgifterna krävs för att kunna utöva rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av personuppgiftsansvarige, för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet, för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Slutligen föreligger rätten till radering inte när personuppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Enskilda privatpersoners inkomst på Ratsit.se

2021-01-20 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hur är det lagligt för Ratsit.se och liknanade sidor att publicera uppgifter om enskilda privatpersoners inkomst? dvs jag räknar inte kändisar, politiker och personer som själva valt att stå i rampljuset utan vanlig "svensson" i villan bredvid eller grannen 3 våningar upp i höghuset i medelinkomstkvarteren
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ratsit publicerar information om privatpersoner ur en databas som innehåller uppgifter som är offentliga. Offentliga uppgifter är bland annat sådana uppgifter som inkomst. Hemsidan har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen. Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1:5 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidorna har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera uppgifter som du nämner i frågan.En hemsida som har ett utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att det i huvudsak är tillåtet att publicera uppgifter som dessa. Eftersom hemsidorna har utgivningsbevis omfattas den inte heller av GDPR (dataskyddsförordningen) då förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om hantering av personuppgifter, om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom det finns ett utgivningsbevis.Om hemsidor som Ratsit lämnar ut den typen av ekonomisk information om personer, så sysslar de även med kreditupplysningsverksamhet och måste då följa reglerna i kreditupplysningslagen (här). Om någon via en sådan hemsida begär en kreditupplysning om dig, så måste den personen eller företaget ha ett "legitimt behov". Det kan vara en mobiloperatör som ska sälja ett mobilabonnemang. Dessutom ska du få reda på att någon begärt en kreditupplysning om dig.Om hemsidor som lämnar ut kreditupplysningar inte följer dessa två regler så måste de sluta lämna ut upplysningar, men Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är övervakningsmyndighet i detta hensende kan inte se till att företaget tar bort information om dig.Vad kan du göra?Det du kan göra är att vända dig själv till webbplatsen ifråga och be att dina uppgifter tas bort. Men om det finns ett utgivningsbevis för webbplatsen så har de alltså rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem, även om du skulle vilja det.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler.Vänligen,

Är det möjligt att på egen hand ta reda på hur någon röstat i riksdagsval, om denna nu inte säger det?

2020-11-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att på egen hand ta reda på hur någon röstat i riksdagsval, om denna nu inte säger det?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Valen i Sverige är hemliga och innebär att ingen kan ta reda på hur någon röstat i exempelvis ett riksdagsval. Inte ens dem på Valmyndigheten får ta reda på detta, eftersom det är brottsligt. Därför är det inte möjligt att på egen hand ta reda på hur någon har röstat i riksdagsvalet.Med vänlig hälsning,

GDPR och publicering i Facebookgrupp

2021-02-25 i PUL/GDPR
FRÅGA |Är det utifrån gdpr tillåtet att i en facebookgrupp namnge läkare. Om man är med i facebookgruppen utifrån en diagnos för vilken det är svårt att få hjälp och medlemmar sinsemellan tipsar om läkare som gett god hjälp, respektive delar upplevelse av diverse brister i bemötande och vård?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! GDPR (här) är tillämplig vid behandling av personuppgifter (artikel 2 GDPR). Namn eller bild kan anses vara personuppgifter och publicering inom en facebookgrupp är att se som en behandling (artikel 4.1-2 GDPR). GDPR är därmed tillämplig på situationen. Den som är ansvarig för behandling av personuppgifter som inte sker i enlighet med GDPR är den som kallas personuppgiftsansvarig och i vissa fall den som kallas personuppgiftsbiträde (artikel 4.7-8 GDPR). Den som är personuppgiftsansvarig i detta fall är administratören för gruppen och inte du som medlem. För att en behandling av en personuppgift ska ske i enlighet med GDPR ska det finnas en laglig grund för behandlingen (artikel 6 GDPR). En laglig grund, och den mest sannolika i ditt fall är samtycke (artikel 6.1.a GDPR). Den personuppgiftsansvarig som inte följer GDPR kan råka ut för omfattande sanktioner (artikel 83 GDPR). Det är alltså inte tillåtet enligt GDPR att publicera personuppgifter i en Facebookgrupp. I och med att du nämner att det i gruppen delas upplevelser av brister i bemötande kan eventuellt också förtal aktualiseras beroende på hur inläggen utformas (5 kap. 1 § brottsbalken). Här spelar det ingen roll om information i inläggen är sanna så länge som de kan tänkas leda till andras missaktning. Vänligen,

Vilka lagar och regler gäller vid fotografering och publicering av ett fotografi

2021-01-22 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej min fråga är( Vilka lagar och regler gäller vid fotografering och publicering av ett fotografi )?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lagar som kan vara aktuella för besvarande av din fråga är GDPR, bestämmelsen om kränkande fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken) och bestämmelsen om olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § Brottsbalken).GDPR (The General Data Protection Regulation)GDPR är en förordning som reglerar hantering av personuppgifter. Ett fotografi kan omfattas av GDPR regler om personen kan identifieras med hjälp av fotografiet. Själva bildtagningen är en registrering av personuppgifter. Ytterligare hantering av bilderna, till exempel publicering, kräver den fotograferade personens samtycke (art.6 GDPR).Kränkande fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken).Enligt bestämmelsen döms "den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig." Det är själva fotograferingen som utgör brottet och inte spridning av bilderna.Olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § Brottsbalken)Olaga integritetsintrång omfattar spridning av integritetskänsliga uppgifter som sker i syfte att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Får man spela in samtal vid telefonförsäljning? Kan man bli medlem hos lawline?

2021-01-18 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej Jag har 2 frågorMåste samtal spelas in vid telförsäljning ? Vad är kostnaden för att bli medlem hos er ?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din första fråga som handlar om, ifall det är lagligt att spela in samtalet vid telefonförsäljning:Enligt 4 kap. 9 a § Brottsbalken är det endast olagligt att spela in samtal mellan andra personer, exempelvis genom avlyssning. Därmed är det inte olagligt att spela in samtal där man själv är deltar. Detta gäller även om den man talar med inte har vetskap om att samtalet är inspelat.Däremot är det mer komplicerat när det gäller lagring av dessa samtal. Om inspelningen görs digitalt och det går att identifiera personerna som spelas in är det Personuppgiftslagen (PUL) som reglerar vad man får göra. PUL gör en åtskillnad av en strukturerad och ostrukturerad behandling av inspelningarna. Om inspelningarna är kopplade till ett kundregister är det fråga om strukturerade personuppgifter. I så fall är inspelning av ett telefonsamtal med en kund som inte har samtyckt tillåtet förutsatt att kunden fått information om inspelningens syfte och hur länge den kommer att sparas.Om det är fråga om en ostrukturerad behandling av kundernas personuppgifter är detta tillåtet så länge det inte innebär en kränkning av kundens integritet.Även att uppmärksamma är att en omfattande ny dataskyddsförordning inträder i maj 2018 och ersätter PUL. Mer information om förordningen och PUL hittar du på Datainspektionens hemsida.Din andra fråga som handlar om att bli medlem hos oss på lawline:Hos oss finner du gratis rådgivning. Däremot om du skulle vilja kontakta en jurist hos oss, vi debiterar 2 000 kr per timme (2020). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information. Klicka på länken för att boka tid hos en av våra jurister https://lawline.se/boka Med vänlig hälsning,

Vilka länder kan man inte göra inbetalningar från?

2020-10-25 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej. Man kan idag inte göra inbetalningar från Turkiet till konton på svenska banker. Vilka fler länder kan man inte göra inbetalningar från?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Din fråga är utanför vår expertis, eftersom vi endast ger juridisk rådgivning. För att få svaret på din fråga rekommenderar jag dig att vända dig till ditt närmaste bankkontor, där de troligtvis kan ge dig en lista på sådana länder som det inte går att göra inbetalningar från. Lycka till!Med vänlig hälsning,