Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

2019-12-31 i Köplagen
FRÅGA |Ja säljer en hel telefon som ni köparen säljer är trasig vem har rätt
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå jag förutsätter att du sålt mobilen i egenskap av privatperson till en annan privatperson, så kikar vi närmare på köplagen (KöpL).Köparen har en långtgående undersökningspliktEnligt köplagen är det köparen som ska visa att mobilen är felaktig. Det framgår inte av din fråga vad köparen påstår att det är för fel på mobilen, men som huvudregel kan sägas att köparen inte kan säga att varan är felaktig på grund av felet, om det är sådant att det skulle ha upptäckts vid köpet (20 § KöpL).Skulle felet vara dolt så att det inte kunnat upptäckas genom en enklare undersökning av mobilen och du som säljare inte gjort köparen uppmärksam på att varan avvek från vad köparen med fog har kunnat förvänta sig, så har köparen möjligtvis rätt (17 § KöpL).Du bär risken för alla fel som funnits innan dess att köparen fått mobilen, medan köparen bär risken för alla fel som uppkommer därefter (21 § KöpL).SlutsatsDet är omöjligt att säga vem som har rätt i det här fallet då jag hade behövt mer information angående felet, när det ska ha uppkommit, om köparen gavs möjlighet att undersöka mobilen före köpet osv. för att kunna besvara din fråga.Jag hoppas att detta svar åtminstone gav dig lite vägledning i ärendet och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Ersätter försäkringsbolaget skador uppkomna på min bil om jag kört grovt rattfull?

2019-11-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Om Man Kör Grovt Ratt full och Kör Så att Bilen Allvarligt Skadad Typ skrotvärde Värdet på Bilen 60/80000Ersätter Försäkringsbolaget Detta Då ?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringen kan eventuellt ersätta skadorna som uppkommitDin fråga regleras snarare av ditt försäkringsbolags försäkringsvillkor än av lag.Svaret på din fråga blir därför helt enkelt att det beror på vad som står i försäkringsvillkoren som du skrivit under när du tecknat din försäkring, vilket jag tyvärr inte kan svara på.Mina rådLäs igenom dina försäkringspapper och kolla på vad som står i villkoren. De brukar även finnas tillgängliga på nätet.Alternativt kan du ringa upp en handläggare på ditt försäkringsbolag som bör kunna svara på din fråga.Jag önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Vad innebär det att både civilrättsliga- och straffrättsliga påföljder kan utdömas till följd av ett brott?

2019-11-24 i Påföljder
FRÅGA |Skillnaden mellan civil- och straffrättsliga påföljder är att de förra regleras i civilrättslig lagstiftning och de senare i straffrättslig sådan. En person som begått ett brott kan dock bli föremål för både civil- och straffrättsliga påföljder till följd av ett brott.Det jag behöver veta är om detta stämmer eller inte, vilket lagrum/rekvisit som gäller och vad det innebär.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör påföljder av brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB)Ja, det stämmer att både civilrättsliga- och straffrättsliga påföljder kan utdömas till följd av ett brottI brottsbalkens första kapitel stadgas följande: "förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, föranleda förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, så ock medföra skyldighet att gälda skadestånd." (1 kap. 8 § BrB).Skyldighet att betala skadestånd är det mest förekommande exemplet på en civilrättslig påföljd som döms ut i samband med en straffrättslig påföljd till följd av ett brott.Rättsregeln innebär helt enkelt att flera påföljder, dels civilrättsliga, dels straffrättsliga, kan följa av samma gärning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar

Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?

2019-10-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi ønskar att besöka en person i fängelse. Vor kan man hänvända sig?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni bör vända er till anstalten, alternativt kontakta KriminalvårdenOm ni vet på vilken anstalt personen ni önskar besöka befinner sig på, så bör ni vända er direkt till anstalten, som gör en bedömning i varje enskilt fall om ni får lov att besöka personen.Om ni inte vet på vilken anstalt personen ni önskar besöka befinner sig på, så kan ni kontakta Kriminalvården via post, så kommer de att kolla upp detta och vidaresända ert brev till rätt anstalt, som gör samma bedömning som ovan.Du kan läsa mer om de specifika kraven för att få lov att träffa en intagen på följande hemsida: https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/besok/.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Har arbetsgivaren någon skyldighet att utdela arbetspass till behovsanställda?

2019-11-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har behovsanställning på ett ganska stort företag, och jag har sökt pass men får inga. Vill då tillägga att de finns många timmar att jobba som behovare många av personalen jobbar övertid. Har arbetsgivaren någon skyldighet att utdela arbetspass till behovsanställda?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, arbetsgivaren har ingen skyldighet att tilldela dig arbetspassEn intermittent anställning, även kallad behovsanställning, är en form av tidsbegränsad anställning som inte är direkt reglerad i lag.När du innehar en intermittent anställning/behovsanställning uppkommer en ny anställning vid varje arbetstillfälle. Detta innebär att lika stor rätt som du har att tacka nej till alla erbjudanden av arbetspass som arbetsgivaren ger dig, har arbetsgivaren att inte erbjuda dig några arbetspass.Omständigheten att många av de ordinarie medarbetarna jobbar över påverkar inte arbetsgivarens rättighet att inte erbjuda dig några arbetspass, även om det kan tyckas märkligt att du inte blir erbjuden några arbetspass i denna situation.Mitt rådJag råder dig att tala med din arbetsgivare och fråga varför du inte blir erbjuden att jobba, trots att du anser att behov föreligger, men kom ihåg att arbetsgivaren, trots att behov föreligger, inte är tvungen att erbjuda dig några arbetspass.Jag önskar dig en trevlig helg!

Är det olagligt att bära skottsäker väst? Varför/varför inte?

2019-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Varför är det olagligt att bära skottsäker väst?Finns det någon logik bakom det?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i dagsläget inget förbud mot skottsäker västMig veterligen finns det i dagsläget inget förbud mot att bära skottsäker väst, även om det varit uppe för diskussion under ett par års tid. Jag har även efterforskat i frågan en längre stund, men har inte lyckats hitta att det skulle vara olagligt.Vissa modeller av västar kan falla in under förordningen om krigsmaterialDäremot kan vissa modeller omfattas av förordningen om krigsmaterial, vilket framgår av bilaga A till förordningen, men denna reglering tar främst sikte på import, export och tillverkning av sådana produkter, och innehåller därför inte heller några specifika förbud mot kroppsskydd för privatpersoner."Sänkt tröskel" för våld är det mest använda argumentet för ett förbudEfter den ökade gängkriminalitet i landet, med en ökning av antalet skyddsvästar på gatorna som en följd, har det pågått flitiga diskussioner om införandet av ett förbud mot skyddsvästar, men ännu har det inte utmynnat i lagstiftning.Det som framförts av både poliser och politiker är att skyddsvästen innebär ett slags "sänkt tröskel" för våld i och med att bäraren av skyddsvästen känner sig osårbar, och därför är villig att ta större risker än utan skyddet."Begränsad rörelsefrihet" är det mest använda motargumentetRätten att röra sig fritt är en viktig rättighet, och många skeptiker till ett förbud brukar framhäva denna rätt som det främsta motargumentet mot ett förbud av bärandet av skyddsväst, medan poliser och politiker anser att minskad gängkriminalitet och färre skjutningar väger över den inskränkning ett sådant förbud skulle innebära.Några avslutande ordOm det finns någon logik bakom ett eventuellt förbud eller inte låter jag dig själv avgöra, men jag hoppas att jag fått fram de argument som framförts i diskussionen.Jag önskar dig en trevlig avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar

Får jag lov att förvara hittegods i hemmet efter att ha polisanmält fyndet?

2019-11-24 i Polis
FRÅGA |Jag har hittat en olåst cykel som ser ut att vara herrelös. Jag har långt till en polisstation. Kan jag efter polisanmälan förvara cykeln i mitt förvar under de lagstadgade 3 månaderna eller tills den rättmätige ägaren dessförinnan dyker upp?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå du hittat vad du tror är en herrelös cykel, så kikar vi närmare på hittegodslagen.Lagen stadgar att hittegodset får överlämnas till polisEtt hittegods ska anmälas snarast möjligt till polisen (1 § första stycket hittegodslagen).I lagen står det vidare att hittegodset får överlämnas till polisen, som är skyldiga att motta hittegods, vilket du inte är (2 § första stycket hittegodslagen).Det sistnämnda är även anledningen till varför det ibland anses som huvudregel att alla hittegods ska lämnas in till Polismyndigheten. Hittegods kan i flera fall även förvaras hos upphittaren, alternativt hämtas av polisDäremot finns det undantag, exempelvis om det skulle vara besvärligt för upphittaren att transportera hittegodset.När jag, för ett par år sedan, hittade en övergiven cykel frågade Polisen mig om jag önskade förvara cykeln själv, eller om jag ville att de skulle komma och hämta den, vilket de alltid har rätt att göra.Mitt rådMitt råd till dig är därför att ringa till Polismyndigheten och rådfråga dem om hur du/ni bäst tar hand om hittegodset.Jag önskar dig en god avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar

Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?

2019-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi skall skilja oss. när vi gifte oss tänkte jag inte på att jag hade en sparad förmögenhet på ett bankkonto. Det kontot har legat orört i 12 år. vi har haft egna bankonton och vår delade ekonomi har varit ett gemensamt servicekonto där vi månadsvis fört över pengar för drift av familjen. Nu vaknade jag upp och insåg att summa pengar som jag avsatt kommer att delas. jag har i dag en miljon på det kontot. Kan jag skriva ett äkteskapsförord på det kontot. Frun är faktisk med på att det är min pension som ligger där.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör en framtida bodelning mellan makar så kikar vi närmare på äktenskapsbalken (Äktb).Ja, du kan upprätta ett äktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan du och din fru avtala om att pengarna på bankkontot ska utgöra din enskilda egendom och således inte ingå i bodelningen (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).För att äktenskapsordet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av både dig och din fru samt att ni har skickat in det för registrering hos Skatteverket.Se till att ha pengarna avskilda hela tiden, så att det tydligt framgår vilka pengar det avser och att dessa är enbart dina.På vår hemsida erbjuder vi enkla avtalsmallar för exempelvis äktenskapsförord, vilket du är mer än välkommen att kika närmare på här https://lawline.avtalsrobot.se/Har ni redan väckt talan om äktenskapsskillnad kan ni upprätta ett föravtalI lagen står det också att "makar får inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad avtala om den kommande bodelningen eller om annat som har samband med denna genom ett så kallat föravtal, vilket alltså är ett alternativ om ni redan är väldigt långt gångna i processen att skilja er (9 kap. 13 § första stycket ÄktB).Några avslutande ordJag hoppas att du fått svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!Med vänliga hälsningar