Ingår min fastighet i arvet som tillfaller särkullbarn?

2021-03-31 i Särkullbarn
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1Jag är ensam ägare till en fastighet där jag bor tillsammans med min man. Om han skulle dö före mig och hans särkullbarn ska ärva, ingår då min fastighet i särkullbarnets arv?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer börja att förklara hur en bodelning går till och hur arvet kan komma att fördelas. Sedan kommer jag reda ut din fråga om fastigheten. Slutligen kommer jag sammanfatta mina slusatser.Regler som berör din fråga hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). BodelningNär en make/ maka avlider ska först en bodelning upprättas. En bodelning innebär att man delar upp den egendom som båda makarna innehar. I bodelningen ingår det man kallar för giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom förutom enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som på något vis har avtalats att vara just enskild, till exempel genom äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Du skriver att du är ensam ägare men så länge fastigheten inte enskild egendom kommer värdet på denna räknas in i bodelningen. Vid en bodelning räknar man samman giftorättsgodset efter att båda makar gjort avdrag för sina skulder. Den totala egendomen ska sedan delas lika mellan båda makarna (11 kap ÄB). Enkelt sett kan man alltså säga att ni ska dela lika på fastigheten.ArvGifta par ärver i de flesta fall varandra, detta då man som make/ maka har företräde framför gemensamma barn. När det finns barn som inte är gemensamma, särkullbarn, är dock reglerna annorlunda. Som särkullbarn har man nämligen rätt att få ut sitt arv direkt då särkullbarn som regel inte kan ärva den make/ maka som inte är dess förälder. Hela den delen som tillfaller din man efter bodelningen kommer alltså tillfalla hans barn (3 kap 1 § ÄB). Detta betyder att din mans del av fastigheten kommer att ingå i särkullbarnens arv eftersom du förlorar arvsrätten efter din man när det finns särkullbarn. Dock ska tilläggas att det finns en möjlighet för särkullbarnen att avsäga sig arvet tills dess att även du avlider. I sådant fall ärver du hela den delen din fru erhåller efter bodelning och hennes barn får sedan ta del av sin mors arv när även du avlider (3 kap 9§ ÄB). Vem får fastigheten?Som jag skrivit ovan kommer din mans del av fastigheten tillfalla hans barn. När det dock kommer till makars gemensamma bostad är det maken/makan med bäst rätt till bostaden som efter bodelningen ska få behålla den (11 kap 8 § ÄktB). Detta innebär att du som efterlevande make i bodelningen kan erhålla just fastigheten eftersom du är is tort behov av den. Då allt ska delas lika i en bodelning måste du oftast lösa ut din mans barn från den del av fastigheten som de har ärvt. SammanfattningOm din man dör kommer först en bodelning göras där ni delar lika på er egendom, däribland fastigheten. Om hans barn inte väljer att avstå sitt arv till förmån för dig kommer de ärva hans del av bodelningen i vilken halva värdet av fastigheten ingår. Du kan få behålla fastighet men måste då lösa ut din mans del för att hans barn ska kunna erhålla sitt arv. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Särkullbarn och efterlevande makes arvsrätt

2021-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan!! Är lite nyfiken om vad som gäller i ett sån här situation.K och M har två barn, dem skiljer sig och K gifter om sig med en S,Dem är gifta i 20 år och sedan avlider K, vad är det då som gäller,Vem ärver, barnen eller S?? Tänker på egendomar som Lägenhet, husbil, bil mm.Tacksam för svar
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga såsom att du undrar vem som ärver efter K avlider. För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad sker vid K:s bortgång?Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ska inte delas i bodelningen och kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna fått en gåva, arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar.Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrättBarn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). De två barnen från K:s tidigare äktenskap benämns i lagen särkullbarn då de inte är K och M:s gemensamma barn inom äktenskapet. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså skulle K:s barn ärva hela faderns kvarlåtenskap när han går bort. Det betyder att efterlevande maka S inte har någon rätt att ärva K om de inte har upprättat testamente.Dock finns det en möjlighet för särkullbarn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och istället få rätt till efterarv (3 kap. 9 § första stycket ÄB). I så fall skulle den efterlevande maken S ärva K:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid K:s död skulle sedan särkullbarnen få rätt till sin andel av K:s arv. Detta förutsätter såklart att särkullbarnen frivilligt går med på det.Möjligheter att begränsa särkullbarnens arvsrättSärkullbarnens arvsrätt går att delvis begränsa genom upprättande av testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott (hälften av arvslotten). Om det sker kan särkullbarnen begära jämkning för att få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).Dessutom kan särkullbarnens arvsrätt bli uppskjuten på grund av basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Regeln ger efterlevande maken rätt att alltid få ut ett värde av fyra prisbasbelopp. Det betyder att ifall bodelningen skett och den efterlevande maken inte uppnår det beloppet på sin egendom kan resterande belopp tas från den avlidnes makes kvarlåtenskap det vill säga särkullbarnens arv. Det som sedan tas från kvarlåtenskapen för att uppnå fyra basbelopp blir efterarv för särkullbarnen. Det innebär att de får ut det när den efterlevande maken avlider. SammanfattningDetta betyder att särkullbarnen har rätt att erhålla hela K:s kvarlåtenskap om inget testamente har skrivits. Om man vill skydda efterlevande make S:s arvsrätt går det att upprätta testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott. Dessutom kan särkullbarnen gå med på att avstå från sitt arv vid K:s bortgång och istället få ut efterarv när S avlider.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Kan ett gåvobrev mellan makar göra gåvan till enskild egendom?

2021-03-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. En fråga ang. gåvobrev. Om min pappa ägde en lägenhet själv från början, men valt att ge bort halva delen till sin fru, genom ett gåvobrev, skall hennes del då exkluderas från giftorättsgods? Alltså, ska denna del inte räknas med i bodelningen? I gåvobrevet står det ikryssat "gåvan skall vara govotagarens enskilda egendom". Men när jag läser om det i en annan tråd här, så står det att det inte gäller trots att det står i gåvobrevet. Stämmer det?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om enskild egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB. I andra punkten stadgas att en gåva kan utgöra enskild egendom om gåvan givits av någon annan än den andra maken och om givits med ett villkor om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Av din fråga framgår att din pappa gett gåvan till sin fru. Detta är inte i lagens mening tillräckligt för att gåvan ska utgöra enskild egendom. För att gåvor mellan makar ska anses utgöra enskild egendom krävs det att ett äktenskapsförord upprättas (7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattningsvis gör alltså inte gåvobrevet att lägenheten utgör enskild egendom, eftersom gåvan har givits mellan makar. Av den anledningen ska lägenheten tas upp i bodelningen eftersom den utgör giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hälften var som huvudregel vid skilsmässa

2021-03-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejÄr på väg att lämna min man .Men han kräver pengar av mig jag har bara aktivetetstöd och vi har inga avtal har han rätt till detta jag måste ju betala där jag ska bo och leva .
Karolina Sandgren |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din man är gifta, och nu är påväg att skilja er. Jag tolkar det även som att det är din inkomst han vill ta del av, men jag kommer nedan gå igenom även vad som generellt gäller vid bodelning vid en skilsmässa.Du skriver att du och din man inte har några avtal. Som jag förstår det betyder det att ni inte har något äktenskapsförord och att all egendom ni båda äger är giftorättsgods. Man kan enkelt uttrycka det så, att all makarnas egendom i ett äktenskap utgör giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom är sådan egendom som tillhör endast den ene maken, vilket man kan stadga genom ett äktenskapsförord eller om egendomen är sådan man fått genom exempelvis ett arv eller en gåva man fått, med villkoret att gåvan/arvet ska utgöra enskild egendom.Vid ett äktenskaps upplösande ska bodelning ske om en make begär det, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. En bodelning går till så att man först beräknar makarnas respektive andelar i boet, 11 kap. 1 § äktenskapsbalken, vilket i ert fall verkar vara all egendom ni båda äger, och därefter dras makarnas eventuella skulder bort, 11 kap. 2 § äktenskapsbalken. Sedan räknas resterande giftorättsgods ihop och delas upp i två lika delar, som utgör varderas makes del i bodelningen.Det ska även tilläggas att det som ska ingå i bodelningen är den egendom som utgjorde giftorättsgods vid den kritiska tidpunkten, vilket innebär den dagen då talan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten, 9 kap. 2 § äktenskapsbalken. Egendom förvärvad därefter ska inte ingå.Du är kan vara underhållsskyldig gentemot din make under betänketidenVad gäller makars underhållsskyldighet regleras detta i äktenskapsbalkens 6 kapitel.I ett äktenskap ska var och en av makarna bidra efter förmåga till det underhåll som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov, 6 kap 1 § äktenskapsbalken. Meningen är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard, oavsett vem av makarna som tjänar mest. Försörjningsplikten gäller även under en eventuell betänketid, av din fråga framgår dock inte om er äktenskapsskillnad kommer föregås av en sådan, men om så är fallet gäller försörjningsplikt er emellan tills den dag då äktenskapet upplöses. Försummas denna plikt, kan en make åläggas av domstolen att betala underhållsbidrag till den andra maken, 6 kap. 5 § äktenskapsbalken.Eftersom det av din fråga framgår att du endast har aktivitetsstöd som inkomst verkar det inte troligt att du skulle vara underhållsskyldig gentemot din make, men jag ville ändå nämna det för dig.Ovan sagda angående underhållsplikt gäller om en make inte på egen hand kan täcka sina behov med de medel denne själv innehar, och den andre maken är underhållsskyldig endast till den del som eventuellt behövs för att täcka gemensamma och personliga behov, 6 kap 2 § äktenskapsbalken. Det vill säga, har din make en inkomst som är likvärdig din eller högre, har du ingen skyldighet att försörja honom eller ge honom några pengar under betänketiden.Mer precist svar än såhär kan jag tyvärr inte ge, baserat på den information som framgick av frågan, men du får gärna kontakta oss på info@lawline.se om du önskar vidare hjälp med att reda ut vad som gäller i just er situation.Med vänlig hälsning,

Ingår utländsk egendom i bodelningen?

2021-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min far, ej svensk medborgare, dog 2018. Han var då bosatt sedan 25 år i USA. Jag är ens barnet och ärvde då allt, hus, livförsäkring och pensionssparande. Allt finns kvar där och jag har fått ett ITIN nummer. Det jag undrar nu är, eftersom jag är gift med en svensk och bosatt i Sverige vad händer vid ev skilsmässa. Räknas dessa egendomar in i den svenska lagen? Vi har inget äktenskapsförord.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni är gifta i Sverige kommer svenska regler att bli tillämpliga på bodelningen. Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå enligt 10:1 ÄktB. All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. I din fråga framgår det inte om ni har äktenskapsförord eller annat som reglerar enskild egendom, 7:2 ÄktB. Ifall det finns, ska det inte ingå i bodelningen. Det finns alltså inget undantag i svensk lag som bestämmer att egendom som är placerat utomlands inte ska ingå i bodelningen. Med det sagt, kommer din egendom i USA att betraktas som giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Vad gäller pensionssparande kommer den förmodligen ingå i bodelningen om den sker privat, då det är egendom som du äger. Om det däremot är tjänstepension blir situationen annorlunda. Tjänstepension anses som huvudregel vara en oöverlåtbar eller personlig rättighet som inte ska ingå i bodelningen, 10:3 1 st. ÄktB. Om du dock skulle äga tjänstepensionen och arbetsgivaren endast betalar premierna, kan det möjligtvis likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Om din arbetsgivaren äger försäkringen innebär det att du inte kan överlåta den rättigheten och den ska därmed inte ingå i bodelningen. Om du dock har möjlighet att förfoga över pensionen och dess utformning kan det trots allt ingå i bodelning, det är alltså medbestämmanderätten som är avgörande. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Hur stor är särkullbarnets laglott?

2021-03-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Min man och jag är gifta vi har en tillgång cirka 4.5000 kr, min man har ett barn vi har inga gemensamma. vad blir laglotten om han avlider före mej?MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Vad händer om en make avlider?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom att den ena maken avlider, ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur fördelas arvet?Den egendom som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är helt och hållet dennes, och den egendom som tillfaller den avlidne maken utgör dennes kvarlåtenskap och ska fördelas enligt reglerna om arv.Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Den avlidnes bröstarvingar ska dela lika på arvet, och den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Eftersom din man har ett barn, är det barnets arvslott hela kvarlåtenskapen. Bröstarvingar har även en särskild laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är ett förstärkt skydd för bröstarvingar; de har alltid rätt till sin laglott och kan till exempel begära att ett testamente som inskränker laglotten ska jämkas (7 kap. 3 § ÄB). I ditt fall är alltså din mans barns laglott hälften av arvslotten, och alltså hälften av all din mans kvarlåtenskap.Efterlevande makes arvsrättOm den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något.Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2021 är ett prisbasbelopp 47 600 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Din situationOm din man skulle avlida ska alltså en bodelning göras, där ert giftorättsgods delas upp. Det som tillfaller dig, plus din eventuella enskilda egendom, är helt och hållet ditt. Det som tillfaller din man, plus hans eventuella enskilda egendom, ska fördelas som arv efter honom. Eftersom ni inte har några gemensamma barn utan din man endast har ett särkullbarn kommer hans barn ha rätt att få ut hela arvet efter sin pappa direkt. Detta innebär att du inte har någon arvsrätt efter din man, så länge du efter bodelningen har tillgångar till ett värde av minst fyra prisbasbelopp.Om din man upprättat ett testamente för att du ska ärva istället för hans barn, är den laglott hans barn har rätt att begära att få ut hälften av all hans kvarlåtenskap.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad sker med den enskilda egendomen om jag sammanblandar den med gemensam egendom?

2021-03-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi har det skrivit i vårt äktenskapsförord att arv och gåva är enskild egendom och att allt som kommer att ersätta eller avkastning från detta är att betrakta som enskild egendom.Om jag skulle välja att köpa fonder för t.ex. 100000 kr från arvspengarna och sedan månadssparar i samma fonder med pengar från mitt lönearbete. Tolkar jag det då rätt att värdet på de 100000 kr från arv fortfarande räknas som enskild egendom vid bodelning, trots att jag blandat dem med mitt lönesparande?Tack på förhand!
Josefine |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver i din fråga så kommer värdet från dina arvspengar fortsätta vara enskild egendom även om pengarna inte ligger krav i ditt arv utan istället används till att köpa en båt eller som i ditt fall köpa fonder (7 kap. 2 § punkten 6 Äktenskapsbalken). Detta innebär alltså att det nya träder in i den ursprungliga egendomens ställe, vilket kallas för surrogat. Eftersom egendomen träder in i den enskilda egendomens ställe är det dock viktigt att hålla noga ordning på varifrån pengarna kommer. Det måste alltid finnas en så kallad obruten kedja som gör att man kan följa den enskilda egendomen. Därav skall alltid exakt samma pengar kunna följas om man väljer att betala en egendom med pengarna etc. När det kommer till att enskild egendom sammanblandas med gemensam egendom så blir det däremot lätt en gråzon, ingenting är svart eller vitt och många diskussioner kan uppkomma om man inte lätt kan följa pengarna. Min rekommendation är därav för att vara säker på din sak att så långt som möjligt försöka frånskilja den enskilda egendomen med er gemensamma egendom. Lättast görs detta givetvis med att ha pengarna på olika konton eller i olika fonder. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Vänligen,

Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?

2021-03-27 i Make
FRÅGA |Jag och min man är gifta. Han har två döttrar sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn.Min mor gick bort för ett år sedan och jag fick då ut ett större arv. Vad sker om min man dör (barnens far)? Behöver jag då ge halva mitt arv till hans döttrar eftersom vi är gifta?Förstår att de ska få ut sin arvslott men vill helst inte att mina ärvda pengar ska gå till hans barn.
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill undvika att din mans barn skall få halva ditt arv som du har fått från din mor. I mitt svar till dig kommer jag delvis beskriva vad som kommer att hända om din man skulle dö. Slutligen kommer jag också ge dig råd över hur du kan säkra dina pengar och sammanfatta mitt svar. De lagarna som vi kommer att behöva titta på för att finna svaret på din fråga är ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som kommer att ske när din man avlider När din man avlider så kommer hans barn att få dela på hans egendom (2 kap. 1 § ÄB). De kommer däremot inte få något ifrån dig endast för att du är gift med deras far. Däremot så kommer en bodelning att behöva genomföras för att få ut vad som är din mans egendom (23 kap. 1 § stycke 2 ÄB och 9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning så skall din och din mans giftorättsgods delas lika på (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att alla tillgångar som inte har ett avtal om att den skall tillhöra någon av er (enskild egendom), skall delas upp vid en eventuell bodelning. För att få lov att inte ta med något i en bodelning måste man alltså ha ett avtal som exempelvis äktenskapsförord eller ett förbehåll i ett testamente. Så har din mor exempelvis skrivit i ett testamente att de pengarna som du ärvt är din enskilda egendom, så kommer inte pengarna att ingå vid bodelningen och din mans barn kommer inte få en rätt till dem. Är det dock så att det inte finns något avtal som säger att pengarna inte skall tas med i en bodelning, så kommer hälften att tillfalla din man, och därför fördelas mellan din mans barn i arv. Undantag Det finns däremot ett undantag från denna huvudprincip. Ifall det är så att din man avlider före dig, så får du lov att begära att behålla din del av giftorättsgodset (12 kap. 2 § ÄktB). Detta alternativ är bäst för dig om det är så att du har mer tillgångar än din man. Ni kommer alltså inte behöva dela upp er egendom utan du kommer behålla din del och din mans del kommer gå till hans barn. Råd Jag rekommenderar er trots allt att skriva ett äktenskapsförord på att ditt arv från din mor är din enskilda egendom. På detta sätt kommer inte pengarna att kunna delas upp vid en eventuell bodelning, och därav kommer inte heller pengarna att kunna tillfalla till din mans barn om han skulle gå bort. Slutsats Ifall din man avlider först så kommer ni som utgångspunkt behöva genomföra en bodelning. Genom denna bodelning kommer alla era tillgångar att delas på hälften, där din mans del kommer att tillfalla hans barn. För att undvika denna situation kan du antingen begära att det inte skall ske en bodelning, vilket dock endast gynnar dig om du har mer tillgångar än din man. Eller så kan du skriva ett äktenskapsförord på att pengarna från din mor är din enskilda egendom, vilket kommer att göra att du inte behöver ta med dem vid en eventuell bodelning. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så får du inte tveka på att höra av dig till oss på Lawline igen. Ha en fortsatt trevlig helg! Vänligen,