Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?

2021-06-09 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par i 70-års åldern med äktenskapsförord, som hanterar min hustrus tillgångar före vårt giftermål. Vi äger ett radhus tillsammans (50/50).I samband med köpet av radhuset tog jag ett eget lån med fastigheten som säkerhet för att lösa en del av mina uppskov.Nu har vi köpt en nyare bil tillsammans och där hustrun tagit av "sina medel" medan jag har lånat en del återigen med fastigheten som säkerhet.Min fråga: Hur kan jag/vi säkra att vid en bodelning (pga dödsfall / skilsmässa) att mina "uttag" ej drabbar min hustru negativt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga finns det mellan er ett äktenskapsförord vilket hanterar din hustrus tillgångar före ert giftermål. Tillsammans äger ni ett radhus, hälften vardera. När ni köpte radhuset tog du ett lån med fastigheten som säkerhet. Ni har nu köpt en nyare bil, din hustru har tagit av sina "egna medel" (med det utgår jag från att du avser hennes enskilda egendom). Du har tagit nya lån med fastighetens som säkerhet. Du undrar nu hur ni kan säkra vid en bodelning på grund av dödsfall/skilsmässa att dina "uttag" (med detta utgår jag från att du menar de lån du tagit) inte drabbar din hustru negativt.I det fallet du beskriver är det lite svårt att tolka hur du menar "negativt", varför jag inledningsvis kommer att gå igenom reglerna för bodelning och ha de som utgångspunkt. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses om någon av makarna avlider, eller vid skilsmässa. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).I ert fall innebär det att i en bodelning kommer din hustrus enskilda egendom inte att ingå. Jag förstår det däremot som att såväl radhus som bil utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det finns en risk att den enskilda egendom din hustru använt för att delvis finansiera bilen med inte längre utgör enskild sådan på grund av sammanblandning med giftorättsgods.Vad gäller dina lån så kommer din hustru inte att bli skyldig att ta över dem. I Sverige ärver man inte skulder och tilldelas inte dem i en skilsmässa heller. Om du avlider kommer dina skulder att ingå i dödsboet. Däremot har du tagit lånen med radhuset som säkerhet. Det kommer att innebära att banken vill ha betalt och att din hustru i praktiken blir tvungen att lösa lånen för att kunna behålla det. Vid en skilsmässa ska det göras en skuldtäckning innebärande att du kommer att gå in med en lägre andel giftorättsgods efter skuldtäckningen.I ert fall kommer de lån du tagit att på ett eller annat sätt att påverka din hustru; det enda sättet att så inte ska ske är att betala tillbaka lånen. Vid skilsmässa innebär det att din hustru kommer att få mindre i likadelningen. Vid dödsfall kommer hon inte att ärva lånen men blir tvungen att lösa dem för att ha möjlighet att behålla radhuset. Eftersom du äger halva radhuset ingår det i ditt giftorättsgods och det hade i praktiken varit egalt om lånen var med radhuset som säkerhet eller ej. Finns det skulder efter dig i samband med att du avlider ska det tas från dina tillgångar. Har du inte andra tillgångar som kan täcka det är din del i radhuset sådant som kan tas i anspråk för betalning. Den största skillnaden med att du har lånen med radhuset som säkerhet är att banken står först i kön för att ta radhuset i anspråk, om skulderna inte betalas på annat sätt.Sammanfattningsvis finns det ingen direkt lösning för att din hustru inte ska påverkas av lånen (mer än det självklara att betala av dem). De lån du har tagit ska räknas av i likadelningen vid en bodelning oavsett om det är på grund av skilsmässa eller dödsfall.Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar skulder för gifta särbos?

2021-06-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan!Har 2 frågor....1. Kan man vara gift o särbos?2. Om man kan det, hur räknas inkomsten ifall den ena parten har skulder hos KFM?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din första fråga kan framhållas att det inte finns någon lag som tvingar gifta par att bo ihop. Med andra ord är det fullt möjligt att vara gift och särbo. Ett äktenskap upphör inte att existera av denne anledning, utan det råder valfrihet mellan makarna att välja hur de vill göra med sin bosituation. Vad gäller din andra fråga ska det till en början erinras om att skulder är personliga. Enligt 1 kap. 3§ Äktenskapsbalken, råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Skulder skrivs således ej över på den andre maken till följd av äktenskap. Däremot finns vissa presumtionsregler som kan påverka makarnas ekonomi. En sådan presumtionsregel är att egendom som befinner sig i den skuldsattes besittning (gäldenären) anses tillhöra denne om det inte görs sannolikt att egendomen samägs med den andra maken eller helt tillhör den andre maken, 4 kap. 19§ Utsökningsbalken. Det är den andre maken som har bevisbördan, dvs som ska stärka bevis att egendomen är samägd eller dennes själv. Som sagt är detta en presumtionsregel som gäller makar som sammanbor, varför detta inte bör utgöra något större problem om ni är särbor. Skulle du vilja flytta ihop med din make eller önskar du generellt undvika komplikationer, rekommenderar jag dig att upprätta ett äktenskapsförord. Där kan ni tydligt ange vad som ska utgöra enskild egendom osv, men återigen återstår som sagt huvudregeln- att varje make svarar för sina skulder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ska aktier i ett eget aktiebolag ingå i bodelningen?

2021-06-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag tänker på skilsmässa med min man. Jag själv äger en aktiebolag firma i 75% resten äger min tjej kompis på 25%. Jag undrar om min man vid skilsmässa har rätt till att ta del av aktier i firman eller vi ska dela bara på varat boende som i detta fall är bostadsrätter?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning vid äktenskapsskillnad När makar skiljer sig ska en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen ingår all egendom som är giftorättsgods (ÄktB 10 kap. 1 §). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Egendom som är enskild egendom ingår alltså inte i bodelningen mellan makarna.Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande och där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 2 §).Jag utgår från att andelarna i aktiebolaget inte är enskild egendom, eftersom du inte nämner något om att exempelvis du och din make har ett äktenskapsförord där det står att aktierna i ditt aktiebolag är enskild egendom.Aktierna i ditt aktiebolag är alltså giftorättsgods, och aktierna ska ingå i bodelningen ifall du och din make skiljer er. Detsamma gäller även för bostadsrätten. Andelsberäkning och lottläggning vid bodelningenVid bodelningen så kommer först det giftorättsgods som vardera maken äger listas på denne make. Aktierna i ditt aktiebolag kommer alltså listas på dig eftersom det är du som äger aktierna. Det är bolagets marknadsvärde som ska tas upp och på dig. Därefter görs avdrag för eventuella skulder som makarna har mot det värde som deras respektive giftorättsgods uppgår till (ÄktB 11 kap. 2 §). Det värde som återstår för respektive make efter skuldavräkningen, adderas och delas sedan lika mellan makarna (ÄktB 11 kap. 3 §). Resultatet av detta utgör respektive makes andel i boet (ÄktB 11 kap. 1 §). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning.Den faktiska omfördelningen av egendomen kallas alltså för lottläggningen. Vid lottläggningen är utgångspunkten att vardera maken har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (ÄktB 11 kap. 7 §). Detta innebär att du som äger aktierna i första hand har rätt att få aktierna i bolaget på din lott. Skulle det dock visa sig att du äger mer egendom än din make, så kommer du behöver ersätta din make upp till den summa som hans andel i boet uppgår till (ÄktB 11 kap. 9 §).Även om aktierna ingår i bodelningen, så innebär detta alltså inte nödvändigtvis att din man kommer få äganderätt till 50 % av de aktierna som du äger, dvs. att du och din make skulle äga 37,5 % var i aktiebolaget, och att din vän skulle äga 25 % fortsättningsvis. SammanfattningAktierna i ditt aktiebolag ska ingå i bodelningen eftersom allt giftorättsgods ska tas med i bodelningen. Jag utgår från att aktierna är giftorättsgods, eftersom det inte framgår att aktierna är enskild egendom. Bostadsrätten ska också ingå i bodelningen. Även om aktierna ska ingå i bodelningen, så behöver detta inte nödvändigtvis innebära att din make får äganderätt till hälften av de aktier som du äger i aktiebolaget. Detta eftersom utgångspunkten vid lottläggningen är att respektive make får behålla sin egen egendom. Ifall du skulle inneha mer giftorättsgods än din make så kan du lösa ut din make så att han inte får äganderätt över hälften av aktierna som du äger just nu. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Köp av egendom inom äktenskapet - gemensam egendom

2021-06-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag och min man ( vi är gifta) har köpt en båt tillsammans. Maken köper halva för ett arv och jag min halva för ett arv. Av praktiska skäl så åkte maken ensam och skrev kontrakt på båten. Gör det någon skillnad om vi skulle skilja oss att jag inte står med som ägare på kontraktet?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det framgår av din fråga att du och din make är gifta, vilket innebär att svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar HÄR.Rättsliga utgångspunkterVardera make äger sin egendom och svarar för sina skulder. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Kännetecknande för giftorättssystemet i den nordiska lagstiftningen är å ena sidan att äktenskapet inte påverkar en makes äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andra makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.Egendomen som omfattas av giftorätt kallas enligt lagen för vardera makens giftorättsgods. Rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att den ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Eventuell annan egendom som någon av makarna äger är vederbörandes enskilda egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB.Genom äktenskapsförord kan makar enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom, vilket därmed undantas från eventuell bodelning vid skilsmässa. Som jag nämnt så råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB, vilket är en stark huvudregel för hela giftorätten.Olika sätt att ha äganderätt till egendomMakar kan inneha egendom med samäganderätt, t.ex. genom gemensamma köp. Huvudprincipen vid en makes förvärv av egendom är att den som faktiskt köpt och bekostat egendomen också blir dess ägare.Emellertid kan även dold samäganderätt föreligga. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans. Sannolikt kommer detta inte ens på tal eftersom det framgår att du tillskjutit hälften för arv och din make tillskjutit den resterande hälften för ett arv. SammanfattningGenerellt blir svaret på din fråga hur köpet gått till och i vilket ändamål, eftersom båda bidragit till köpet med lika stora delar och den utgör inte enskild egendom rör det sig om gemensam egendom som är eran till lika stora delar. Du behöver med andra ord inte oroa dig för vad som sker vid en eventuell separation, även om du inte stått med på kontraktet. Är ni INTE gifta gäller i de flesta fall generellt sätt att den som betalar köpet samt står på kontraktet också är egendomens ägare. Men eftersom ni är gifta framgår svaret på frågan ovan, samäganderättslagen blir därför heller inte aktuell. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?

2021-06-09 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej.Vi är två särkullbarn efter vår far som avled 2003, i testamentet från 1979 fanns förteckning över personliga tillhörigheter i hemmet vilka vi erhöll efter bouppteckningen (gjord av Fonus) .Lösöret (utöver personliga tillhörigheter värderades till 1000:-.)Den gemensamt ägda bostadsrätten nämns ej vare sig i testamentet eller i bouppteckningen.I testamentet skrivs att den som, överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt. Om bröstarvingar kräver laglott skall den regleras ( vilket delvis gjordes utom lgh samt gemensamma ägodelar)Nu kommer den efterlevande att flytta in på äldreboende och lägenheten kommer att säljas.Hur fungerar detta juridiskt?Har vi fått det vi ska ha eller har vi någon del i försäljningen av lägenheten?Tacksam för svar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av er fråga om er far var gift men jag utgår från att så var fallet. När den avlidne är gift gäller enligt 3 kap. 1 § ÄB att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Som du säger så har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott med en gång. Man har också rätt att avstå från den rätten och i stället vänta till dess att den efterlevande maken dör och få den del av arvet som utgörs av den första förälderns bodelning. Detta måste man dock ange vid tiden för förälderns död. Det verkar lite oklart varför bostadsrätten inte upptogs i bouppteckningen. Testamentet var ju ganska gammalt och det kan ju vara så att ändringar i ägandet gjordes därefter, exempelvis att bostadsrätten var enskild egendom till följd av ett äktenskapsförord eller gåva enligt äktenskapsbalken 7 kap. 2 §. I det fallet hade den inte tagits med i den bodelning som görs när ena parten dör eftersom den inte är giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Både äktenskapsförord och gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Det kan även vara just testamentet som är problemet i kråksången. En person kan försöka skriva bort exempelvis särkullbarns arvsrätt i ett testamente och det är då upp till särkullbarnen att klandra testamentet och begära jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB för att få ut sin laglott (vilket uppgår till hälften av arvslotten, alltså det totala som arvingen skulle ärvt). Den rätten går man dock miste om, om man inte klandrar inom sex månader från det att man fått vetskap om testamentets innebörd. Det kan också vara så att det är ett resultat av bodelningen. En efterlevande make har alltid rätt till tre gånger det prisbasbelopp som gällde för tiden vid bortgången enligt 3 kap. 1 § ÄB. Även rena fel kan ju förekomma vid en bouppteckning och dessvärre så ska sådana fel i en bouppteckning påtalas inom en månad från det att bouppteckningen förrättats enligt 20 kap. 10 § ÄB. I det fallet görs en till bouppteckning eftersom det kan förändra fördelningen av arvet. Därför gäller det att vara med och insatt om man är dödsbodelägare. Som ni förstår finns det några anledningar till varför det är svårt att besvara frågan i ert specifika fall, det krävs mer information och dokumentation för att ge ett bättre svar åt er! Förhoppningsvis har ni fått någon hjälp på vägen och kan leta vidare i eran dokumentation! Med vänlig hälsning,

Kan bodelning sker trots äktenskapsförord?

2021-06-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min mormor har förlorat sin make. Make hade en dotter från tidigare förhållande (särkullbarn). När min mormor och den avlidne maken gifte sig skrev ett äktenskapsförord dom innebär att alla egendomar samt framtida förvärvade egendomar skall vara ägarens enskilda egendom. Min fråga blir nu om min mormor går helt lottlös efter 40 års äktenskap. Måste hon sälja deras gemensamma bostad (bostadsrättslägenhet) för att särkullbarnet ska få sitt arv (om särkullbarn inte väljer att avstå). Bostadsrättslägenheten ägdes av den avlidne (100%).Pengar som den avlidne hade på sina bankkonton. Räknas det som enskild egendom eller ska det ingå i bodelning?Tack på förhand
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, vill du veta om det finns möjlighet för din mormor att få del av giftorättsgodset trots att äktenskapsförord finns. Du undrar även om pengar som finns på ett bankkonto också räknas som enskild egendom. För att besvara din fråga, kommer jag att hänvisa till Äktenskapsbalken (ÄtkB).ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan två makar och blivande makar. Makarna kan genom detta bestämma hur det de äger ska delas upp vid en eventuell separation/skilsmässa. Utan ett äktenskapsförord har vardera make enligt bodelningsreglerna i ÄktB rätt till hälften av allt de äger när en bodelning görs.Ingår pengar på privat konto i äktenskapsförord?Vid giftermål, äger makarna fortfarande sina tillgångar var. Detta spelar hursomhelst inte roll när det kommer till vad som räknas som enskild egendom samt giftorättsgods. Vid bodelning ska allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och ingår, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är sådant som hålls utanför bodelning och de finns i 7 kap. 2 § ÄktB.Detta innebär att, för att pengar på privata konton ska undantas från en bodelning måste de ha gjorts till enskild egendom. Detta kan vara fallet om pengarna har tillförts en make p.g.a. arv, testamente eller gåva med förbehåll om att den ska vara fråga om enskild egendom. Pengarna kan även bli enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Är ett sådant upprättad och det är däri angiven att pengarna ska vara enskild egendom ska de således räknas som det.Möjlighet till bodelning trots äktenskapsförordHuvudregeln är pacta sunt servanda vilket innebär att avtal ska hållas. Det finns dock en möjlighet att jämka ett äktenskapsförord i 12 kap. 3 § ÄktB. Enligt bestämmelsen får ett äktenskapsförord jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om det är oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta gäller oavsett av vilken anledning bodelning sker och kan även åberopas av den avlidnes rättighetsinnehavare.Enskild egendom kan p.g.a. förevarande bestämmelse, dras in i bodelning och behandlas som giftorättsgods. Bestämmelsen är avsedd att användas för att ge den av makarna som är ekonomiskt svagare ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske långvarigt äktenskap.Av förarbetena framgår dock att bestämmelsen ska behandlas restriktivt eftersom det rör sig om makarnas gemensamma vilja.För att avgöra om oskälighet föreligger ska en helhetsbedömning av samtliga omständigheter göras. I förarbetena tas som ex. omständigheter som behovet av skydd för en ekonomiskt svagare make, utvecklingen av makarnas förmögenhetsbild och makarnas inbördes ekonomiska relationer. Det kan vara att ena maken har varit hemma och skött om hemmet medan den andra maken arbetat och båda makarna endast har enskild egendom. Jämkning kan även komma i fråga om egendomen som gjorts till enskild egendom och lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden.Bestämmelsen kan appliceras även om det bara är ett villkor i hela äktenskapsförordet som är oskälig. Hela äktenskapsförordet måste alltså inte vara oskäligt för att jämkning ska äga rum. Av förarbetena följer dock att jämkning inte får innebära att en makes egendom överförs till den andra maken till förfång för den förste makens borgenärer.Hur kan jämkning påkallas?Prövning om ett äktenskapsförord är oskäligt och bör jämkas görs av domstolen efter ansökan från den som vill få äktenskapsförordet prövat.Som ovan nämnt tillämpas jämkningsregeln restriktivt. Det finns inte så många rättsfall där HD har prövat frågan om jämkning som har blivit jakande. Ett betydande exempel är NJA 1993 s. 583 där jämkning inte beviljades. HD framhöll där att jämkning bör endast ske om oskäligheten beror på omständigheter som förelåg vid upprättandet och den i betydande grad missgynnar den ena maken.Ditt fallSvaret på din fråga är således att det finns en möjlighet till jämkning av äktenskapsförordet för att din mormor ska få ta del av den avlidnes enskilda egendom. Detta är dock väldigt restriktivt och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Och ja, pengar på konton kan räknas som enskild egendom om det står så i äktenskapsförordet.Jag hoppas att detta var hjälpsam och återkom gärna med fler frågor.Vänligen,

Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa?

2021-06-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har äktenskapsförord där allt vi har och kommer att anskaffa är enskild egendom. Vi bor i en hyresrätt, har barn och min man är arbetslös. Vad händer om vi skiljer oss? Måste jag försörja honom pga han är arbetslös trots vi har äktenskapsförord?Hur länge behöver jag göra det isåfall? Tack på förhand!
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det framgår av din fråga att du och din make är gifta men att allt ni köper utgör enskild egendom. Regler om bodelning finns stadgat i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad menas med enskild egendom?Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning när äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller ena makens dödsfall. All egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom ett förbehåll för att egendomen man mottar genom gåva, arv eller testamente ska utgöra enskild egendom kommer att utgöra giftorättsgods. I en bodelning ingår allt giftorättsgods och delas lika mellan makarna medan enskild egendom lämnas utanför och ingår således inte i bodelningen utan är den ena makens egna egendom (7 kap. 1-3 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Vad händer vid skilsmässa?Det korta svaret på frågan är alltså att inget händer vid skilsmässa, den enskilda egendomen förblir orörd och undantas från bodelningen. Om ni kommit överens om att samtliga inköp som vardera make gör ska utgöra enskild egendom eller liknande som gör att ni inte äger något "gemensamt", saknas skäl att överhuvudtaget göra en bodelning eftersom det inte finns saker som ska delas lika. Det är endast makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och den enskilda egendomen landar således utanför förfarandet.Försörjningsplikt med meraHuvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att vardera make svarar för sin egen försörjning, 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (ÄB). Om det däremot föreligger ett behov av underhållsbidrag under en övergångstid hos din make, kan han få detta beviljat förutsatt att du har förmågan att utge ett sådant bidrag. För att tydliggöra krävs det alltså 1. Ett behov hos din make av underhållsbidrag 2. En förmåga hos dig att betala. Hur länge du eventuellt betalar detta bidrag avgörs genom en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Alltså kan det variera från t.ex. några månader till ett år. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får jag vara sambo med partner innan bodelning med hans exfru?

2021-06-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Får jag sambo med min partner innan han har bodelat med min exfru? Vad är det som gäller? Lägenheten är hans enligt äktenskapsförord.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ett förbud att gifta sig med någon annan om man redan är gift, däremot finns det inget förbud mot att flytta samman med någon annan under äktenskapet. Det finns alltså inget hinder för att du ska kunna flytta in med din partner. Är lägenheten hans enligt äktenskapsförordet så kommer den heller inte vara med på bodelningen då det klassas som egen egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,