Frågor & Svar

Arrendefrågor

En liten ideell förening A vil ingå ett 3 årigt arrendeavtal med markägare (MÄ) för att få bygga en lite brygga på MÄs småhus tomt. B, en liten ekonomisk förening (B) vill också göra samma sak.(1) Eftersom vid framtida inlösen betalar MÄ bryggan på marknadsvärde,läget,utförande & skick,håller det vid prövning att MÄ ställer krav att inlösen baseras bara på skick och bokfördsvärde som kommunen brukar kräva? Eller finns det ett fmest ördelaktig sätt för MÄ ?(2)Vid nytt arrendeavtal,råder det avtalsfrihet avseende hyran,om kommunen har ca 250kr/kvm/år,får MÄ ta 300-400kr?(3)Markvärde 2 milj, byggnad 1 milj. Använd taxeringsvärde(dvs ca 75% av marknadsvärde) att räkna fram hyran? Totalt vatten område som ev. hyrs ut ca 25% av vattenområde, men resten av vatten område ej får användas pga. strandskyddet (vilket borde höja hyran) (4) Den ideella föreningen brukar inte näringsidkare som ekonomisk förening. Räknas MÄ som näringsidkare när hen hyr ut en bit av sin mark till utomstående ( ideell eller ekonomisk förening eller privat person)?(5) Fysisk person har starkare skydd än juridisk person /näringsidkare, är det bättre för MÄ att ingå avtal med ekonomisk förening istället?(6)Om en ekonomisk förening ingår avtal med MÄ och MÄ tillåter den ekonomiska föreningen att hyra ut i andra hand marken och bryggan som föreningen byggt till en ideell förening med samma medlemmar som i den ekonomiska föreningen.Vad är nackdelarna och fördelarna med detta upplägg för de tre inblandade parter?

Elsäkerhetsbrister

Ang. polisanmälan baserat SFS 2016:732 1. Om anmälan är baserad på 35 §, ESL, 2. Om brott mot ESL ger straff enl. 48,49 §§ 3. Polisanmälan avslutades 18 mån. efter min anmälan, pga, att brotten var preskriberade, vilket jag inte förstår, då enlig min mening § 35.1 är och var uppfylld 4. Bristerna kvarstår enl. 3 §, ESL 5. Elinpektören avslutade ärendet 21EV5183, med telefonen samtal med innehavaren, utan att besöka anläggningen och gav råd till mig att samtala med innehavaren 6. Innehavaren bedriver en hotellverksamheten, enl. gällande lag, vilket torde ge tillträde till de offentliga lokalerna enl. 39 §, ESL. Verksamheten är ej delad, enl. registreringsbeviset, bostäder och offentliga lokaler, om så vore då gäller § 38, ESL, viket ej ger tillträde för tillsynsmyndigheten. 7. Innehavaren bryter mot 6 & 19 §§, ESL fortsatt, så rådet jag fick, gav ingen aktion från innehavaren sida 8. Den gemensamma lokalen har ej installerad jordfelsbrytare, enl. ELSÄK-FS 2008:1, ej heller säkerhetsåtgärder enl. SS-EN 436 40 00 , Min bostad, var utan jordfelsbrytare I 7 år. men har ej säkerhetskraven uppfyllda i rum 701, badrum, enl. SS-EN 436 40 00 9. Vart ska man vända sig till. Jag har anmält detta till hyresnämnden, men inget av det jag tog upp kunde avgöras av hyresnämnden, det var de tydliga meddelandet, torsdag 2 Feb så jag kunde inte hävda något. 10. Jag var fram till igår medlem i hyresgästföreningen, har de inget ansvar att förhandla med hyresvärden om boende som är säkra

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000