Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

2021-10-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Om spisen i min lägenhet går sönder och fastighetsägaren anser att den ej går att laga eller att det ej lönar sig att laga den, kan då fastighetsägaren öka min hyra för att de byter till en modernare spis? Fastighetsägaren har ej givit något alternativ utan byter till en spis med häll och säger att de därför ökar hyran med cirka 40 kr/månad.
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det rör sig om en hyresrätt och därför blir Jordabalken (JB) 12 kap. aktuellt. Förhöjd hyraNär din hyresvärd vill ändra din hyra så måste hen skriftligen meddela dig (JB 12 kap. 54 §). Om du inte håller med din hyresvärd (som i detta fall) så kan du ansöka till hyresnämnden om ändring av hyresvillkoren (JB 12 kap. 54 §). Detta då hyresavtal är ett avtal som inte är ensidigt, vilket innebär att din hyresvärd inte kan höja hyran utan att du går med på det.Ansökan till hyresnämnden innebär att det är de som avgör om hyran får höjas eller inte. Om du skulle vilja göra denna ansökan, så får det tidigast göras en månad från det att hyresvärden meddelat dig om höjningen. Tills hyresnämnden bestämt angående höjningen så gäller fortfarande den gamla hyran, dvs de är bara är skyldig att betala den gamla/ursprungliga hyran till dess att hyresnämnden bestämt något annat. När hyresnämnden beslutar om hyran så ska den fastställas till ett skäligt belopp (JB 12 kap. 55 §). Vid den bedömning tillämpas "bruksvärdesregeln", vilket innebär att hyran inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter vars bruksvärde är likvärdigt med den lägenhet som tvisten avser. Då brukar man kolla på andra lägenheter på samma ort eller lägenheter i en annan ort men med jämförbart hyresläge och i övrigt liknande förhållanden på hyresmarknaden (JB 12 kap. 55 § första och andra stycket).Att din hyresvärd byter ut spisen i din lägenhet blir en form av modernisering vilket kan leda till att lägenhetens bruksvärde ökar. Detta kan ge hyresvärden en rätt att höja hyran till skillnad om de bara hade åtgärdat ett fel på en redan befintlig spis.SammanfattningDet snabba svaret på din fråga är; ja fastighetsägaren/hyresvärden kan höja hyran på din lägenhet vid ett byte av spisen. Detta då det blir en fråga av en modernisering av lägenheten. Men du har en möjlighet att få detta prövat av hyresnämnden genom att skicka in en ansökan om ändring av hyresvillkoren. Om du vill veta har man skickar in en ansökan till hyresnämnden: kolla Här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?

2021-10-17 i God man
FRÅGA |Jag ansökte om att få bli godman åt en vuxen kvinna inom LSS vilket jag även är kontaktperson åt.2014 blev jag dömd till försök till medhjälp till försök till misshandel!Efter 5 år så fanns inte detta med i mitt brottsregister/belastningsregisterMen jag kunde inte bli godman pga att jag fanns i brottsregistretVar hittade dom den uppgiften då jag ska ha gått ur registret?Har de sökt via mitt person nummer på tingsrätterna i sverige och ej gjort ett utdrag ur brottsregistret?Och i sådana fall är det något som de får göra?Och hur lång tid tillbaka ska/kan de gå i tid?Jag vet i ett fall där jag var åhörare på en rättehång och åklagaren läste upp domar fron 1954 vilket även det kändes felSka jag aldrig gå ur registret
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! BelastningsregisterBestämmelser om belastningsregistret finns i Lag om belastningsregister. I belastningsregistret finns det uppgifter om dig när det kommer till straffpåföljder för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (Lag om belastningsregister, 3 § 1 punkten). Hur länge detta finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du dömdes till. I detta fall framgår det att du fick uppgifter om att det skulle finnas kvar i 5 år, vilket är fallet vid exempelvis straffpåföljden böter (Lag om belastningsregister, 17 § 9 punkten). Om personen istället döms till fängelse, kommer brottet att finnas kvar i belastningsregistret i tio år räknat från frigivningen (Lag om belastningsregister, 17 § 1 punkten).Men med detta sagt går det fortfarande att se att någon blivit dömd trots att informationen inte längre finns i belastningsregistret. Domar från en domstol lagras nämligen i enlighet med andra regler än de uppgifter som finns i belastningsregistret. Domstolen för register över brottmål och vad de beslutet i målet enligt Rättegångsbalken (RB) 6 kap. 1–2 §. Denna registrering sparas på obestämd tid och det finns inga gallringsregler för registrerade domar på samma sätt som det finns för uppgifterna i belastningsregistret.För att bli god manFör att få bli god man ska du vara lämplig, vilket innebär att du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt en lämplig person (FB 11 kap 12 § första stycket). Föreslår personen dig som god man ska du förordnas om du anses lämplig och vill åta dig uppdraget (FB 11 kap 12 § första stycket). Men först ska som sagt din lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs (FB 11 kap 12 § andra stycket). Av någon anledning har inte de ansetts lämplig pga. ditt tidigare brott. Det du kan göra nu är att överklaga beslutet. Om det är Överförmyndarens beslut så ska överklagan göras till Tingsrätten, men skickas in till Överförmyndaren. Om det är Tingsrättens beslut så ska överklagan ske till hovrätten, men skickas in till tingsrätten (RB 49 kap. 3 §).Tänk på att överklagan ska skickas in inom 3 veckor från och med då du tog emot beslutet (RB 52 kap. 1 § 2 stycket). Dessutom ska överklagan innehålla vissa uppgifter, dvs ha vissa formkrav (RB 52 kap. 1 § och 3 §)För att kunna formulera en överklagan med korrekta uppgifter skulle jag råda dig att vända dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Reklamation vid andrahandsköp.

2021-10-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett par Airpods Pro begagnat på blocket i veckan. Det verkar nu vara problem med med högra hörluren och jag skulle därför behöva reklamera. Personen som sålde hörlurarna köpte dom på X den 2021-03-22 så både garanti och reklamtionsrätt ska finnas kvar. Jag kontaktade X men de säger att andrahandsköpare inte har någon rätt till varken garanti eller reklamtionsrätt. Stämmer det?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! AndrahandsreklamationNär det kommer till reklamation mellan näringsidkare och konsument så blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell. Här är det viktigt att skilja på garanti och reklamationsrätt. Reklamationsrätten är lagstadgad och gäller i tre år från köpet enligt konsumentköplagen 23 § 3 st. Enligt lagstiftningen gäller denna reklamationsrätt mellan den ursprungliga konsumenten och näringsidkaren, dvs inte dig som köper hörlurana i andra hand. Medan garanti är något som butiker frivilligt ger konsumenter, som gör att butikerna själva avgör villkoren. Detta gör att butiken själva avgör om garanti ska gälla för dig som är andrahandsköpen. För att kolla upp om butiken har en garanti för andrahandsköpare, framgår det antagligen på kvittot eller på en eventuell hemsidan. Med detta sagt så stämmer det som utgångspunkt att du inte har någon rätt till reklamation och inte heller garantin (så länge det inte finns någon sådan rättighet). Med detta sagt finns det dock ett rättsfall från Högsta domstolen där en andrahandsköpare av ett hus fick överta reklamationsrätten (NJA 2015 s.1040). Eftersom denna dom är prejudicerande så finns det en chans att du har en möjlighet att reklamera. Men då omständigheterna är ganska annorlunda från detta fall så är det inte säkert att utfallet skulle bli så. Reklamation till säljarenNågot du skulle kunna göra är att reklamera hörlurarna till säljaren på blocket, eftersom detta handlar om köp mellan två privatpersoner så blir köplagen (KöpL) aktuell. När det kommer till varor som säljs i andra hand som exempelvis på blocket så anses det enligt praxis att de säljs i "befintligt skick". Detta innebär en sorts av friskrivning för säljaren då dom inte får samma ansvar för att varan ska ha en viss standard. Detta innebär dock inte att du som köpare inte kan påstå att varan är felaktig och ha rätten att få köpet att återgå. Det kan anses vara fel på hörlurana om de inte uppfyller de i annonsens föreskrivna förutsättningar, om säljaren underlåtit att informera om ett väsentligt fel som hen känt till (som hade inverkat på köpet) eller om varan avviker i väsentlig mån från vad köparen med fog kunnat förutsätta med tanke på priset och övriga omständigheter vid köpet (KöpL 19 § ). Eftersom ena sidan av hörlurana inte verkar fungera som det ska, är det ett väsentligt fel som du som köpare som huvudregel inte ska förutsätta (detta självklart beroende på priset osv)Du har som köpare rätten att reklamera i upp till 2 år efter köpet (KöpL 32 § 2 stycket). Men du ska även meddela säljaren inom skälig tid efter du upptäckt felet att varan är felaktig, dvs ganska omgående i ditt fall (KöpL 32 § 1 stycket). Det viktigast här är att du kan visa på att varan är felaktig och att det inte är ditt fel som då gör att du ska kunna häva köpet (KöpL 30 § och 39 §)Vad du kan göra nuJag skulle rekommendera dig att kontakta säljaren till hörlurarna och berätta om du har rätten att häva köpet. Om det inte fungerar skulle jag antingen råda dig att vända dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka. Annars kan du även vända dig till tingsrätten och ansöka om en stämning Här. Men med detta sagt vill jag dock pointera kostnaderna som kan uppstå vid en domstolsprocess och då det handlar om ett par hörlurar kanske det inte är värt det. Med vänliga hälsningar

Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?

2021-10-16 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag arbetar inom socialtjänsten med barn och familjer. Vi (socialtjänsten) får in många orosanmälningar från skola/barnomsorg då barnet berättat om att de varit utsatta för brott, inte sällan från en närstående. På mitt kontor är det då så att vi (socialtjänst) bedömer och tar beslut om brottet ska polisanmälas eller inte. Jag har inte arbetat så länge inom socialtjänst och känner mig inte helt bekväm i detta, jag tänker att det är polisen som ska utreda om brott begåtts eller inte. Min fråga till er är: Har skolan anmälningsplikt till polis om ett barn berättar för dem att hen blivit utsatt för ett brott?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I socialtjänstlagen (SoL) anges det att alla yrkesverksamma inom skolan är skyldiga att genast göra en anmälan till socialnämnden, detta om de inom sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (SoL 14 kap. 1 §). Detta innebär att skolan har anmälningsplikt om ett barn berättar för dom att hen far illa på något vis. Om personalen i skolan inte gör en anmälan vid misstanke av brott mot barnet så kan de dömas till tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap 1 §. Anledningen till att det finns en anmälningsplikt till socialnämnden vid misstanke är för att skolpersonal inte ska göra bedömningen om brott föreligger eller ej, utan det är upp till socialnämnden att avgöra. Så sammanfattningsvis; ja det finns en anmälningsplikt för skolpersonal men denna är som huvudregel till socialnämnden. Skillnad blir det om ett brott sker i eller i anknytning till skolan, då ska skolan (som huvudregel rektorn) göra en polisanmälan till polisen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att skicka in en till.Med vänliga hälsningar

Får man sälja någon annans familjefotografier?

2021-10-17 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag arbetar i second hand butik där vi säljer sådant som privatpersoner har skänkt till oss. Ofta skänker folk utan att ha gått igenom det först eller så skänker man ett helt dödsbo där rubbet följer med, inklusive alla familjefoton, inramade bilder på barnbarn, bröllopsfotografier mm. som sedan hamnar i vår butik med en prislapp på. Personligen tycker jag det känns väldigt olustigt och undrar ofta om vi verkligen får lov att ställa ut alla dessa foton till försäljning? Eller är det bara en moralisk fråga?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det viktiga här är om ni har fått tillstånd att sälja dessa fotografier. Du skriver i din fråga att de skänker utan att ha gått igenom sakerna först. Som utgångspunkt finns det ingen lag som säger att man inte får sälja någon annans privata foton så länge man fått tillstånd. Olovligt förfogandeDet de skulle kunna handla om är ett olovligt förfogande enligt Brottsbalken (BrB) 10 kap 4 §. Detta kan bli aktuellt då man har lov att ha en egendom i sin besittning men ej exempelvis rätt att sälja den vidare (exempelvis vid lån) då den andra personen fortfarande äger föremålet, dvs inte rätten att förfoga över föremålet. I ditt fall finns det dock inget som visar på att dessa personer vill ha tillbaka fotografierna, utan ni som butik har fått rätten att förfoga över de. Så länge det inte är uppenbart att dessa skickades med oavsiktligt, i så fall kan det bli osäkert hur man ska förhålla sig. Moralisk frågaDetta handlar snarare om en moralisk fråga som du säger. Ni har därmed rätten att sälja exempelvis familjefotografier. Då det kan bli osäkert huruvida ni bör göra det eller ej är när det är uppenbart att dessa råkat följa med. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När får man köpa alkohol ute?

2021-10-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Får man gå in och köpa alkohol på en klubb samma dag som man fyller 18 år dvs dagen man är född eller måste man ha fyllt år innan man väljer att klubba? Har en vän som tänkte fira sin 18 års dag genom att klubba och undrade ifall hon skulle bli insläppt.
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Åldersgränsen för att köpa alkohol ute på exempelvis en bar eller restaurang som har alkoholtillstånd är 18 år (alkohollagen 3 kap. 7 § 2 stycket). Detta innebär att du måste ha fyllt 18 år, dvs din kompis får köpa alkohol samma dag som hon fyller år. Med vänliga hälsningar

Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

2021-10-16 i Barnrätt
FRÅGA |Jag flyttade från min familj till fosterfamilj pågrund av våld i hemmet. Jag flyttade där ifrån när jag gick 8an och nu plugga jag på universitet. Det har inte funkat för mig och min riktiga familj och vi har därmed klippt kontakten. Problemet är att jag har en lillebror som bor hos dem och dem låter mig inte träffa honom eller ringa alls. Han är Xår och jag är XXår. Vad ska jag göra för att kunna umgås med min lillebror igen?. Skolan har tidigare gjort en orosanmälan för att min lillebror har sagt att mamma har slagit honom. Men jag vet ej hur det har gått med den processen.
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha rätt att träffa din lillebror trots att din familj inte tillåter dig. Därmed blir Föräldrabalken (FB) 6 kap. tillämplig, gällande vårdnadshavares ansvar. Umgängesrätt och vårdnadshavarens ansvarDetta blir en fråga om rätten till umgänge, och mer specifikt ett barns rätt att umgås med någon som står särskilt nära (FB 6 kap. 15 § 3 stycket). Det är viktig att komma ihåg att det hela handlar om barnets rätt och behov och att det är barnets bästa som alltid ska vara avgörande vid dessa typer av frågor (FB 6 kap. 2 a §).Det är vårdnadshavarna till din lillebror som har en rätt och en skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att din lillebrors vårdnadshavare har en skyldighet att tillgodose hans behov. Om din lillebror kan ha ett behov av att ha ett umgänge med någon som står han särskilt nära (exempelvis du som är hans storasyster) då ska detta behov tillgodoses så lång som möjligt av vårdnadshavarna (FB 6 kap. 15 § 3 stycket). Vårdnadshavarna är oftast samma personer som barnets föräldrar (FB 6 kap 2 §), men då jag inte vet i detta fall så kommer jag endast använda begreppet "vårdnadshavare". När det kommer till vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter så ska man särskilt beakta barnets "mognad" i form av ålder och utveckling. Dvs hur mognare/ äldre barnet blir desto större hänsyn ska vårdnadshavare ta till barnets synpunkter och önskemål (FB 6 kap. 11 §). Din lillebror låga ålder gör att hans vårdnadshavare som huvudregel får ta de flesta besluten, till skillnad ifrån om han han hade varit nära att vara myndig. Men detta ändrar inte på det faktum att hänsyn ska tas till barnets behov av att umgås med en som står denne särskilt nära (FB 6 kap. 15 § 3 stycket).Vad du kan göra nuEftersom din familj inte låter dig ha någon kontakt med din lillebror så kan frågan om umgängesrätt tas till domstol. Du kan dock inte själv föra denna talan om rätten till umgänge med din lillebror, det kan bara socialnämnden göra. Vilket innebär att du bör vända dig till socialnämnden i detta läge för att dom i sin tur ska överväga vad som är bäst för din lillebror. Avvägningen socialnämnden gör är de nackdelar en process i domstol kan ha för barnet jämförelse med fördelarna umgänget ger. Detta blir tyvärr högst troligtvis till nackdel för dig, då socialnämnden oftast inte för en sådan talan. Detta då det är svårt att veta utfallet i domstolen och eftersom processen brukar ha stora nacklederna för barnet psykologiskt, anser dom inte det värt risken. Du nämner dock i omständigheterna att det finns en orosanmälan sedan tidigare mot din mamma, detta kan eventuellt vara till fördel för dig när socialnämnden överväger.Ett annan sak du kan göra innan du vänder dig till socialnämnden är att tala med din familj åter igen. Då kan du berätta vilka rättigheter din lillebror har enligt lag och att du eventuellt tänker vända dig till socialnämnden om ni inte kommer fram till en lösning tillsammans. Men med detta sagt så anser jag inte att du ska ta detta råd om du anser det föreligger någon som helst fara för dig om du gör så. Sammanfattning Du ska som huvudregel kunna ha umgänge med din lillebror då han har en rätt till det enligt lag. Att din familj håller dig borta från din lillebror är högst sannolikt inte okej och kan dessutom vara lagstridiga handlingar. Tyvärr finns det en stor chans att socialnämnden inte väljer att föra denna talan i domstol.Mitt råd nu, om du fortfarande känner sig osäker, är att du vänder dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas med detta sagt att det löser sig, och att du och din lillebror därmed i framtiden kommer ha kontakten igen. Lycka till!Med vänlig hälsning

Kan man bli nekad anställning pga. betalningsanmärkningar?

2021-09-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej, är det lagligt att bli nekad efter jobbintervju som chef pga gamla skulder hos kronofogden? Och just efter dem tycker att jag passar super bra för dem och hade suttit med dem tre gånger samt träffat hela ledningen från HR och närmaste chef till COO CEO och alla var glada och nöjda?Tack på förhand!
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare får som huvudregel välja vem hen ska anställa eller ej. Detta innebär att du kan bli nekad ett jobb pga. gamla skulder hos kronofogden. De inskränkningar som finns i förhållande till huvudregeln är att man ej får bli nekad anställning pga. någon diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Att du inte får anställning pga. gamla skulder är inte en diskrimineringsgrund enligt lagen. Då du inte har ingått ett anställningsavtal (antingen muntligt, eller skriftligt) så kan du tyvärr blir nekad anställning. Därmed är det inte olagligt baserat på informationen i frågan. Med detta sagt hoppas jag du kan hitta ett annat arbete inom snar framtid. Jag vill även nämna att du inte behöver berätta om dina betalningsanmärkningar när det kommer till de flesta arbeten, även om det självklart kan synas vid en kreditupplysning. Med vänliga hälsningar