Kan en förälder göra sitt barn arvlös?

2021-08-31 i Laglott
FRÅGA |Jag är vuxen och har ingen kontakt med min pappa sedan ca 15 år. Jag har 2 vuxna bröder som har fortsatt kontakt med honom. Jag har fått veta att han för flera år sedan har skrivit över alla sina tillgångar på dem för att göra mig arvslös. Det är en sommarstuga, en bostadsrätt, bilar osv . Allt han äger med andra ord. Det handlar om ganska många miljoner kronor.Han är fortfarande vid liv och arv är inte aktuellt ännu, men jag undrar om han kan göra mig helt arvslös på detta sätt ? Har jag någon rätt /chans att bestrida det han gjort ? Med vänlig hälsning
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). Den legala arvsordningenI svensk lag har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. I första hand ärver den avlidnes barn eller barnbarn, i andra hand den avlidnes föräldrar eller syskon och syskonbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar och morbröder, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB. LaglottLaglott är den del som en bröstarvinge alltid kan kräva att få som arv, 7 kap. 1 § ÄrvB. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen. Har ett testamente skrivits har en bröstarvingen alltid rätt att kräva att få sin laglott oavsett vad som skrivits i testamentet. I vissa fall kan du kräva din laglott ur gåvor som din förälder givit bort före sin bortgång. Det förstärkta laglottsskyddetI vissa fall kan skyddsregeln i 7 kap. 4 § ÄrvB aktualiseras, det s.k. förstärkta laglottsskyddet. En förutsättning för att denna bestämmelse ska kunna tillämpas är att förälderns avsikt med gåvan kan antas ha varit att i förväg fördela sitt framtida arv, d.v.s. föräldern har givit bort gåvan därför att denne börjat tänka på sin död. Det förstärkta laglottsskyddet aktualiserar två typer av gåvor, dels gåvor som föräldern ger bort då denne vet/tror att döden är nära och dels gåvor som innebär att föräldern behåller den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen, med andra ord gåvor som är att likställa med testamente; ett exempel på en sådan gåva är om en förälder ger bort en fastighet som gåva men förbehåller fri nyttjanderätt fram till sin död. Om föräldern har huvudsaklig nytta av egendomen efter gåvans fullbordats så aktualiseras det förstärkta laglottsskyddet. Andra typer av gåvor faller inte under skyddet i 7 kap. 4 § ÄrvB. Om det visar sig att det förstärkta laglottsskyddet går att tillämpas så ska laglottens storlek beräknas som om gåvan aldrig hade getts bort utan finns kvar bland förälderns övriga kvarlåtenskap. Det är gåvans värde vid arvet som ska beaktas, inte vid gåvotillfället. Ett förtydligande exempel: En förälder avlider och efterlämnar 3 barn, föräldern har en kvarlåtenskap på 60 000 kr. Några år innan sin bortgång gav föräldern ett av barnen en fastighet som vid gåvotillfället var värd 10 000 kr och vid förälderns bortgång var värd 30 000 kr. Gåvan skedde på så sätt att den aktualiserar skyddet i 7 kap. 4 § ÄrvB. När laglotten ska beräknas ska kvarlåtenskapen och gåvans värde läggas samman vilket blir 90 000 kr. Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten är 90 000/3 = 30 000, laglotten blir då 15 000 kr. Hade det förstärkta laglottsskyddet inte varit tillämplig på gåvan hade laglotten istället varit 10 000 kr. Gåvomottagaren kan alltså bli återbäringsskyldig eller, om egendomen inte kan återbäras, ersättningsskyldig motsvarande gåvans värde. I ditt fall är gåvomottagaren dina syskon, detta innebär att reglerna om förskott på arv också blir aktuella. Förskott på arvEnligt 6 kap. 1 § ÄrvB anses större gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv och ska avräknas från gåvotagarens andel vid fördelning av den bortgångnes kvarlåtenskap, d.v.s. gåvan "läggs på" din fars kvarlåtenskap som sedan delas lika mellan barnen och gåvan avräknas sedan från gåvomottagarens arv. Tanken med detta är att bröstarvingar ska få lika mycket av sin förälder och därför ska det barn som mottagit gåvor under förälderns livstid få mindre vid fördelning av arvet. Att ge bort sommarstugan, bostadsrätten och bilarna kan anses utgöra förskott på arv om din pappa inte uttryckligen angivit i t.ex. ett gåvobrev eller testamente att det inte ska anses vara förskott på arv. Det kan även ske muntligen. Det är inte endast gåvor som ges bort helt gratis som omfattas av 6 kap. 1 § ÄrvB utan också t.ex. försäljning av fastighet till underpris. SammanfattningOm din pappa gett bort egendomen eller sålt dessa till underpris kan de anses utgöra förskott på arv om han inte uttryckligen angett annat. Om de anses utgöra förskott på arv ska de avräknas från dina syskons andel vid fördelningen av er fars kvarlåtenskap. I vissa fall kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras om er pappa gett gåvan då han tror att döden är nära eller om han efter att ha gett bort egendomen fortfarande har huvudsaklig nyttjanderätt av dessa, t.ex. att han bor kvar i bostadsrätten tills dess att han gått bort. I sådana fall måste talan väckas inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutats. Detta är endast en sammanfattning av aktuella områden inom arvsrätten och att bevisa din pappas syfte med gåvorna kan bli jobbigt, det kan därför vara bra att kontakta en jurist som arbetar med arvsrätt för att klargöra din situation. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för borttappat paket?

2021-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt en produkt från ett företag online. Företaget anlitade PostNord för att skicka paketet till mig, men paketet försvann hos PostNord och kom alltså inte fram. Är jag ansvarig för den försvunna varan, eller är det företaget som jag handlat av som är ansvarigt?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Risken för varanDå du köpt produkten från ett företag blir konsumentköplagen (KKL) aktuell. Risken för varan övergår från säljaren till köparen när varan avlämnats, 8 § andra stycket KKL. Enligt 6 § KKL anses varan avlämnad när du, själv eller genom transportör som företaget anlitat, fått varan i din besittning. Eftersom du inte fått varan i din besittning är det företaget som är ansvarig för den försvunna varan.PåföljderDu har en rätt att hålla inne betalningen enligt 11 § KKL. Du kan även välja mellan att kräva att företaget fullgör köpet enligt 12 § KKL och häva köpet enligt 13 § KKL. Du kan dessutom ha rätt till ersättning för dröjsmålet om det inneburit skada för dig enligt 14 § KKL.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Är Onlyfans lagligt?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur ser lagen ut när det kommer till att köpa innehåll för t.ex onlyfans. Samt hur definer man köp av Sexuella tjänster.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), specifikt 6 kap. 11 § BrB som anger att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Köp av sexuell tjänstFör att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst krävs det att man uppfyller vissa rekvisit. Det första rekvisitet är att man skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse. Med sexuell förbindelse avser man samlag eller sexuell handling. För att samlag ska anses föreligga är det tillräckligt att könsdelarna kommit i beröring med varandra. Sexuell handling brukar kännetecknas av att den väcker eller tillfredsställer gärningsmannens eller offrets sexuella drift. Att beröra könsorganet eller beröra en kroppsdel med ens könsorgan under en någorlunda varaktig tid kan anses vara en sexuell handling. I vissa fall krävs det inte att det sker en beröring, t.ex. när offret tvingas onanera på sig själv (se prop. 2004/05:45 s. 140). I ett annat förarbete till lagen, prop. 1997/98:55 s. 137, nämner man att nakenposering inte omfattas av denna bestämmelse. Det andra rekvisitet är att den sexuella förbindelsen ges i utbyte mot ersättning. Ersättningen kan vara i form av pengar eller annan allmän egendom som t.ex. alkohol eller en middag på restaurang. Det räcker att gärningsmannen utlovat ersättning, d.v.s. att betalning var en förutsättning för samlaget eller sexuella handlingen. Gärningsmannen måste inte själv ha betalat för den sexuella tjänsten; den som lämnar ersättning åt gärningsmannen blir ansvarig för medhjälp. Är köp på Onlyfans lagligt?Frågan är framförallt om det anses vara köp av en sexuell tjänst att köpa innehåll på Onlyfans. På Onlyfans kan användare ladda upp bilder och videos där de bl.a. poserar naket. Då det inte sker någon fysisk kontakt vid köp av dessa bilder eller videos så borde det falla under begreppet nakenposering. Jämför med pornografi som är lagligt i Sverige. Som ovan nämnt anses nakenposering inte vara en sexuell förbindelse, något som krävs för att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vad händer efter en polisanmälan?

2021-08-01 i Förundersökning
FRÅGA |På torsdagen innan midsommar afton så kom en tjej till mig och började tjabba om en sak. Jag sa att jag inte ville diskutera det och på fredag på midsommar kom hon igen och drog upp det, som om hon ville börja bråka. Eftersom jag har en utvecklings störning blev jag lite våldsam enligt henne puttade henne utan att något hände och enligt henne hade jag försökt klämma henne i en dörr vi stod vid.Hon har polis anmält mig och jag sitter med ångest och är ledsen för vad som kommer hända Polisen hade ringt ett vittne via telefon och ställt frågor.Vad kommer hända nu?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer efter att en polisanmälan mot dig gjorts.Vad händer efter en polisanmälan?När polisen fått in en anmälan ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna att utreda brottet. De beslutar sedan om en förundersökning ska inledas eller inte. Om de väljer att inleda en förundersökning är polisens nästa steg att utreda vad som hänt och vem som kan vara skyldig till brottet.Under och efter förundersökningenUnder förundersökningen kommer förhör ske med dig, den misstänkta och eventuella vittnen. Då du nämner att polisen ringt vittnen tolkar jag det som att en förundersökning har inletts. Om det under utredningen visar sig att inget brott begåtts eller att det inte finns tillräcklig bevisning så kommer förundersökningen att läggas ned.Om det istället anses att ett brott begåtts och att det finns tillräckliga bevis så kommer åklagaren besluta om att väcka åtal vilket innebär att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång. Om detta sker kommer du få en kallelse till rättegång. Istället för att väcka åtal kan åklagare besluta om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse . Strafföreläggande innebär ofta att man betalar böter och det införs också en anteckning i belastningsregistret. Åtalsunderlåtelse innebär att det inte blir en rättegång eller straff, men det införs en anteckning i belastningsregistret om brottet och vem åklagaren ansåg vara skyldig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad anses som normalt slitage?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en hyresgäst som har bott i min lgh i 2 år. Nu när utflyttning va så upptäcktes ett "hål" i golvet. Denna utan är drygt 10x10cm stor och ca 2 mm djupt. Dom har haft dator stolar som dom har kört med fram och tillbaka på denna yta. Dom har haft skydd under där stolarna har varit men säger dom. Men ändå så har det blivit ett "hål". Hyresgästen säger att detta är normal slitage. Men jag tycker att det är mer än det då den ligger typ mitt i rummet. Hur ser ni på detta?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Jordabalken (JB). Hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten med vad därtill tillhör 12 kap. 24 § första stycket JB. Vidare är hyresgästen skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande. En skada på lägenheten som uppkommer genom normalt slitage är hyresgästen däremot inte skyldig att ersätta. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel enligt 12 kap. 1 § femte stycket JB är det du som hyresvärd som har bevisbördan att bevisa att skadan skett genom försummelse hos hyresgästen. Vad anses vara normalt slitage?Normalt slitage uppkommer genom naturligt användande av bostaden. Bedömningen om en skada har uppkommit genom normalt slitage eller inte görs i det enskilda fallet och det är därför svårt att ge ett klart svar på vad som anses vara normalt slitage då det inte uttryckligen står i lagtext, man tar därför hjälp från praxis. Några exempel på normalt slitage är hål i väggar efter tavlor, små repor i golv efter möbler, liten mängd fettfläckar på vägg och tak, små repor i handfat och badkar. En repa av den storleken du beskriver kan eventuell anses vara mer än normalt slitage med hänsyn till de nämnda exemplen. SlutsatsAtt besluta om vad som räknas som vårdslöshet och vad som räknas som normalt slitage är inte helt enkelt. Huvudregeln är att bostaden ska återlämnas i samma skick med undantag för viss normalt slitage som uppstår vid normalt boende. Hyresgästen svarar endast för skador som uppstått under hyrestiden och som motsvarar onormal användning av bostaden. Att använda en datorstol är att anse som normalt, men att använda den på ett sätt som orsakar en så stor skada som sannolikt vuxit under en längre period kan eventuellt anses vårdslöst. Det är som nämnt du som hyresvärd som har att bevisa att skadan hör till onormalt slitage och har uppkommit genom vårdslöshet från hyresgästens sida. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

När anses en gåva vara förskott på arv?

2021-08-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag undrar om vi föräldrar kan skriva ett testamente/dokument, på att ett av våra barn emottar en större summa pengar som förskott på sitt arv.Måste det skrivas enligt en förutbestämd mall eller kan vi formulera det själva? Och ha 4 personer som är vittnen och också bekräftar/skriver under dokumentet?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). Förskott på arv innebär att ert barn mottagit egendom eller pengar från er innan ni har avlidit, 6 kap. 1 § ÄrvB. I bestämmelsen finns det dessutom ingen tidsgräns och allt barnet mottagit under er livstid kan räknas som förskott på arv om inget annat angivits. Om ni väljer att ge ett av era barn en större summa pengar kommer detta automatiskt anses vara förskott på arv, det är först då man inte vill att det ska anses vara förskott på arv som man uttryckligen anger detta i t.ex. ett gåvobrev eller testamente. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig en hundägares strikta ansvar?

2021-08-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejNyligen inträffade en olycka där en hund blev påkörd av en cyklist. Cyklisten avvek från platsen - utan att ge sig till känna. Hunden fick omfattande skador med dryga veterinärkostnad som följd.Vad gäller under följande tre scenarier:1. Hunden gick i koppel bredvid sin ägare.2 Hunden var okopplad och sprang lös runt sin ägare.3 Hunden hade både halsband och koppel men hade slitit sig loss från ägaren.Jag är införstådd med ägarens strikta ansvar, men kan det gälla även i första fallet och hur skulle man bedöma fall nummer tre?Hur ser man på att cyklisten avvek från platsen?Vänligen
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen om tillsyn över hundar och katter, framförallt 19 § som anger att ägaren ska ersätta skador orsakade av hans hund även om han inte är vållande till skadan.I ett rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 1947 s. 594, blev en hundägare skadeståndsskyldig efter att hans hund hade sprungit ut i cykelbanan och kolliderat med en cyklist. I ett annat rättsfall från Svea Hovrätt, T 9602-06, blev hundägaren inte skadeståndsskyldig då hunden varit passiv; hunden hade gått i koppel bredvid ägaren när en cyklist i hög fart hade försökt åka förbi och blivit tvungen att tvärbromsa när han såg hunden. Cyklisten ansåg att längden på kopplet hade varit vårdslöst av hundägaren men hade inte kunnat bevisa detta och fick därför ingen ersättning för sina skador. Det senare rättsfallet visar dock att det finns en möjlighet att en hundägare blir ansvarig även om hunden varit passiv och i koppel, t.ex. om man lyckas bevisa att längden på kopplet varit för långt. Sedan dessa rättsfall avgjordes har en ny lag om tillsyn över hundar och katter trätt i kraft, men det borde inte innebära någon förändring i denna sak.I ett senare rättsfall från Hovrätten, HovR T 30-12, hade en schäferhund slitit sig och bitit en annan hund i ryggen och schäferns ägare blev tvungen att betala ersättning. Dock jämkas ersättningen till hälften då den andra hunden hade haft på sig ett flexikoppel som tillåter den att röra sig mer fritt vilket i sin tur möjliggjort attacken. Enligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas om den skadelidande varit medvållande till skadan.En vägtrafikant, som med eller utan skuld till trafikolyckan, lämnar olycksplatsen kan göra sig skyldig till smitning enligt 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Begreppet trafikolycka är inte definierat, men kräver åtminstone att en skada uppstått. Enligt 2 § förordningen om vägtrafikdefinitioner är en trafikant någon som uppehåller sig på en väg; en väg i sin tur är sådan väg, gata eller led som används för trafik med motorfordon, led som är anordnad för cykeltrafik eller gångbana bredvid nämnda vägar.Sammanfattningsvis kan man utifrån ovan rättsfall se att det strikta ansvaret sträcker sig väldigt långt och omfattar sannolikt fall nummer två och tre, men att eventuell ersättning kan jämkas om det visar sig att den andra parten på något sätt varit medvållande till skadan. Det verkar finnas en möjlighet att man inte anses ansvarig i fall nummer ett, men detta kan påverkas av faktorer som t.ex. längden på kopplet och vad för typ av koppel man har.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?

2021-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag har efter en längre tids avsiktliga störningar börjat föra en logg över trakasserier från grannarna ovanför, för att kunna anmäla dem för ofredande (på uppmaning av polisen). Jag känner igen fotstegen baserat på hur tungt de går, och kan således differentiera mellan fadern, sonen och dottern/modern. Problemet är är att även om sonen är den enda som är minderårig, så kan jag inte alltid avgöra om det är dottern eller modern, och därtill så kommer automatiskt funderingar kring om man ens kan anmäla en hel familj för ofredande på det sättet? Vad behövs för att jag ska kunna anmäla, och vem riktar jag den mot? Tackar för svar.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur gör man en polisanmälan?För att göra en polisanmälan kan du antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation. De enda uppgifter du behöver ge polisen vid anmälan är ditt personnummer och information om vad som hänt och när det hänt.Vad händer efter att du lämnat in din polisanmälan?När polisen fått in en anmälan ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna att utreda brottet. De beslutar sedan om en förundersökning ska inledas eller inte. Om de väljer att inleda en förundersökning är polisens nästa steg att utreda vad som hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Under förundersökningen kommer förhör ske med dig, den misstänkta och eventuella vittnen. Om det under utredningen visar sig att inget brott begåtts eller att det inte finns tillräcklig bevisning så kommer förundersökningen att läggas ned. Om det istället anses att ett brott begåtts och att det finns tillräckliga bevis så kommer åklagaren besluta om att väcka åtal vilket innebär att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång.Sammanfattningsvis behöver du inte rikta din anmälan mot en specifik person, men det hjälper polisen vid en eventuell utredning om du kan berätta om händelsen så detaljerat som möjligt - här är det därför till fördel att du fört en logg över störningarna.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,