Hur avslutar man ett förvaltarskap?

2021-06-28 i God man
FRÅGA |hej om man inte vill ha förvaltare längre hur ska man gå till väga för att bli av med dom. har ett par som mina förvaltare som inte gör ett bra jobb plus att dom går bakom ryggen på en plus att dom ljuger, mvh jonathan
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).Hur kan förvaltarskap upphöra?Förvaltarskapet ska som huvudregel upphöra när behovet inte längre finns (11 kap. 19 § FB). Om förvaltaren missköter sina uppgifter eller på något sätt är olämplig för uppdraget ska hen bli entledigad och skiljas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande tas över överförmyndaren i din hemkommun (11 kap. 20 § FB). Kan man säga upp förvaltare?Om du vill att förvaltarskapet ska upphöra helt ska du ansöka om detta till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). Om du vill byta förvaltare kan du själv ansöka om att din förvaltare ska skiljas från sitt uppdag om du fyllt 16 år. Även dina närmsta släktingar eller make/sambo kan ansöka (11 kap. 15 § samt 11 kap. 21 § FB). Om överförmyndaren finner att förvaltaren inte är lämplig för uppdraget samt missköter sitt uppdrag så kan förvaltaren avsättas. I din ansökan bör du därför skriva varför förvaltaren är olämplig för uppdraget och varför ett byte av förvaltare skulle vara aktuellt. SammanfattningEtt förvaltarskap ska upphöra när behovet inte längre finns. Om du vill att förvaltarskapet ska upphöra kan du ansöka om detta till tingsrätten. Om du istället vill byta förvaltare kan du ansöka om det till överförmyndaren i din hemkommun. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Får gift särbo ta över hyresrätt vid arvskifte?

2021-06-27 i Arvsskifte
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande hyresrätt.Om man är gifta par men särbor. Mannen bor i sin egen ett rums lägenhet. Frugan bor i sin egen tre rumslägenhet tillsammans med parets gemensamma barn. Om frugan avlider, har mannen rätt att ta över kontraktet för tre rumslägenhet som tidigare stod på frugans namn?Paret har varit gifta men nu har frugan avlidit och deras gemensamma barn är folkbokförda i tre rumslägenhet, vilken är rymlig för både mannen och barnen. Mannen har kontrakt för ett rumslägenhet vilken är för trång för barnen. Har mannen rätt att ta över kontraktet för tre rumslägenheten?Tack för hjälpen.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i 12 kap. jordabalk (JB).Det finns ett överlåtandeförbud i 12 kap. 32 § JB. Detta medför att en hyresgäst inte kan överlåta sin hyresrätt till annan om inte hyresvärden ger sitt samtycke härför. Överlåtandeförbudet har dock flera undantag. Om hyresgästen har efterlevande make/sambo eller annan närstående kan denne ha rätt att överta hyresrätten. Då efterlevande make/sambo tilldelats hyresrätten till en bostadslägenhet genom bodelning, arv eller testamente kan hyresvärden inte motsätta sig överlåtelsen eller pröva huruvida efterlevande make/sambon är godtagbar som hyresgäst, om lägenheten har använts huvudsakligen som gemensam bostad. Detta gäller även om den avlidne sagt upp hyreskontraktet före tidpunkten för dödsfallet. Efterlevande make/sambo har då rätt att erhålla förlängning av avtalet och överta detsamma. En överlåtelse kan också ske till dödsbodelägare eller annan närstående till den avlidne. Med annan närstående avses exempelvis föräldrar, barn, syskon och andra när släktingar till den avlidne. De krav som uppställs är att den som vill överta lägenheten ska ha varit varaktigt sammanboende med den avlidne före dödsfallet samt att hyresvärden skäligen kan nöja sig med den nya hyresgästen. Kravet skäligen nöja sig med hyresgästen innebär att den nya hyresgästens person och dennes ekonomiska situation beaktas. Däremot beaktas inte hyresvärdens behov av lägenheten.Som sagt krävs att sammanboendet har varit varaktigt. I regel krävs ca tre års sammanboende men under vissa situationer har rätten gjort undantag om det varit skäligt i det enskilda fallet. I flera fall har avsikten varit att sammanboendet skulle bli varaktigt men den ena parten har avlidit. I sådana fall har en kortare tid är tre års sammanboende godtagits och den närstående har fått ta över hyresrätten.Sammanfattningsvis är det mer komplicerat med hyresrätt på grund av överlåtelseförbudet i JB. Om barnen står på kontraktet kan överlåtelsen ske till dem eftersom de har varit varaktigt sammanboende med mamman. Annars kan mannen prata med hyresvärden och fråga honom eller henne om han får flytta in i lägenheten. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vilka handlingar blir offentliga?

2021-06-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Om någon varit misstänkt för brott varit på förhör men inte blivit åtalad och dömd är detta då en offentlig handling ?Tex på vissa hemsidor kan man se vad människor varit misstänkta för men inte dömda? Vart kommer den informationen?Tacksam för svar.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör vilka handlingar som är allmänna handlingar. En handling är allt som innehåller information av något slag. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.Huvudregeln är att de flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att begära ut dem. Dock måste domstolen göra en sekretessprövning varje gång någon begär ut en handling, och om det finns känsliga eller personliga omständigheter som gör att handlingarna är skyddade av sekretess lämnar domstolen alltså inte ut handlingarna. Sammanfattningsvis måste domstolen göra en sekretessprövning innan de lämnar ut handlingar till en annan part, och efter denna bedömning kan handlingen bli offentlig. Om du vill läsa mer besök: https://www.domstol.se/domar-och-beslut/detta-blir-offentligt/Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Kan en förälder som brister i omsorgen av barnen bli fråntagen vårdnaden?

2021-05-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Söka om ensamvårdnad då barnens pappa missköter barnen samt lämnade barnen själva hemma Ena pojken sov, den andra var vaken endaste 2.5 årMedan han gick ut genom lgh dörr 2 våningar ner, stor utanför portenDetta har polisen sett med egna ögonÄr detta ett fall som hade kunnat styrka mina chanser att få ensamvårdnad
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).Vårdnads-, boende- och umgängestvisterGemensam och ensam vårdnad är de två vårdnadsformer som finns i svensk rätt. Inom ramen för gemensam vårdnad kan barnets boende regleras genom domstolsbeslut eller avtal (6 kap. 14 § a FB). Den gemensamma vårdnaden består som huvudregel även när barnens föräldrar inte lever tillsammans. Att gemensam vårdnad är huvudregel manifesteras genom domstols möjlighet att besluta om gemensam vårdnad också mot en förälders vilja (6 kap. 5 § 1 st. FB) liksom av det förhållandet att domstol enligt 6 kap. 4 § 1 st. FB och socialnämnd enligt 6 kap. 6 § 2 st. FB ska godkänna föräldrars överenskommelse om gemensam vårdnad så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Vid prövning om vad som är barnets bästa ska en riskbedömning göras och det är viktigt att tillgodose barnets behov av båda föräldrarna. Vad som är stadgat i 6 kap. 1 § kan användas som vägledning av vilket bland annat framgår att barnet har rätt till trygghet och en god fostran. Barnets vilja ska även i förhållande till barnets ålder och mognad vägas in i prövningen kring barnets bästa. Väcka talan i domstolKan föräldrarna inte nå en överenskommelse om barnets vårdnad, boende och umgänge kan en förälder väcka talan vid domstol och yrka att domstolen avgör tvisten (6 kap. 5 § FB). I alla tvister kring barnet ska barnets bästa vara avgörande vid prövningen, 6 kap. 2 § FB. Processen kring vårdnad, boende och umgänge är ett indispositivt tvistemål, vilket innebär att domstolen har en skyldighet att själva pröva om överenskommelser är till barnets bästa. Domstolen har en egen utredningsskyldighet att se till att frågorna kring barnet blir ordentligt belysta. Även under en process i domstol söker man i stor utsträckning få föräldrarna att hitta samförståndslösningar för att undvika vidare tvistande.OlämplighetOm en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet brister i omsorgen om barnet på sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten enligt 6 kap. 7 § FB frånta denna förälder vårdnaden. Skulle domstolen finna att det föreligger olämplighet hos någon av föräldrarna kan således domstolen inte ge den föräldern vårdnaden.Sammanfattningsvis kan det möjligtvis styrka dina chanser att få ensamvårdnad om domstolen finner att det föreligger olämplighet hos pappan kan han bli fråntagen vårdnaden om barnen.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Får en förälder flytta utomlands med sitt barn utan den andra förälderns samtycke?

2021-06-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har delat vårdnad på 2 barn med min exman. Dottern som är 15 år vill följa med mig när jag flyttar under ett år utomlands till hemlandet. Dottern har dubbel medborskap både här och i mitt hemland. Kan hon få följa med om hennes pappa inte går med om det?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om hos vem av föräldrarna som barnets ska bo. Du har därför tyvärr inte rätt att flytta med barnen utan pappans godkännande.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Kan jag kräva underhållsbidrag av den förälder som tjänar mer?

2021-06-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag och barnens pappa har delad vårdnad om våra 3 barn.de är snart 14, 9 & 9 år.De bor hos mig varannan vecka och pappa varannan , dock är de fta hos mig någon dag extra då och då den veckan som är pappans.Jag får in deras barnbidrag och jag står för alla kostnader som kläder, mobiler, abonemang,fritidsavgift,försäkringar och övriga saker som leksaker och andra aktiviteter, fickpengar. Pappan anser att barnbidraget ska täcka allt. Han betalar givetvis mat den veckan de bor hos honom.Han tjänar minst 1 tredjedel mer än mig.Jag undrar om detta är rätt eller kan jag kräva underhåll ? Han kommer troligtvis inte hjälpa till med att tex handla kläder och annat då han aldrig " blir färdig till det" och jag har slutat be om ekonomisk hjälp som att han ska handla tex vinter kläder då det aldrig blir av då.Mvh en mamma som försöker få det att gå runt.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighetFöräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna ska svara för barns underhåll fram tills barnet fyller 18 år, eller om barnet går i skolan, fram tills barnet fyller 21 år. Därefter upphör föräldrarnas underhållsskyldighet (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten innebär att barnets grundläggande försörjning ska tillgodoses. Högre krav kan dock ställas beroende på föräldrarnas ekonomiska situation.Om underhållsbidragDen förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB). Kan föräldrarna inte komma överens om underhållsbidragets storlek kan domstol fastställa ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Har föräldrarna gemensam vårdnad och växelvis boende så ska som utgångspunkt ingen förälder betala underhållsbidrag. Men Högsta Domstolen har i ett rättsfall kommit fram till att en förälder som inte fullgör sin underhållsskyldighet ska betala underhållsbidrag även om föräldrarna hade gemensam vårdnad och barnet bodde växelvis hos båda föräldrarna. Detta med hänsyn till att barnet har rätt till samma standard som den förälder med bäst ekonomiska förutsättningar kan erbjuda, även då barnet inte bor hos denna förälder (7 kap. 6 § FB). Detta innebär att en förälder som har bättre ekonomiska förutsättningar än den andra föräldern kan behöva betala underhållsbidrag trots gemensam vårdnad och växelvis boende.SammanfattningsvisDå ni har gemensam vårdnad och barnen växelvis boende hos er så är pappan som utgångspunkt inte skyldig att betala underhållsbidrag. Men då han har bättre ekonomiska förutsättningar än dig kan det ställas högre krav på honom avseende underhållsskyldigheten gentemot barnen eftersom de har rätt att ha en likartad ekonomisk standard hos er båda. Om ni inte kan komma överens om underhållsbidrag kan ni vända er till familjerätten, som är en del av socialtjänsten, i din kommun. De kan bland annat erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal där ni får hjälp av en utomstående att prata om situationen och reda ut den. Familjerätten kan också hjälpa er att upprätta avtal som exempelvis reglerar det ni kommer fram till och ett eventuellt underhållsbidrags storlek. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har jag om hyresvärden hyr ut olagligt i andra hand till mig?

2021-05-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr en lägenhet i andra hand över sommaren (maj-augusti) och har skrivit på kontrakt med min hyresvärd som initialt intygade att allt var lagligt. Nu vill hon vräka mig inom 2 dagar då hennes bostadsförening fått reda på den olagliga uthyrningen. Jag var inte medveten om att hon hyrde ut olagligt och har ljugit för mig. Enligt kontraktet har vi en ömsesidig 1 månadsuppsägningstid. Hur gör jag nu? Vilka rättigheter har jag? Jag kan inte hitta ett nytt boende på 2 dagar. Tacksam för all hjälp jag kan få!
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i jordabalk (JB).En andrahandsuthyrning är egentligen enbart ett avtal mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. Det har ingen påverkan alls på det första hyresavtalet mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen. Det innebär i sin tur att om hyresvärden väljer att säga upp hyresavtalet på förverkandegrunden att andrahandsuthyrning skett utan samtycke, eller för att hyresgästen inte betalar hyran så så måste hen flytta och avtalet till andrahandshyresgästen sägs automatiskt upp då det inte längre finns någon hyresrätt att ha ett avtal kring. Det finns inte heller någon särskild rätt för andrahandshyresgästen att ta över första hyreskontraktet. Det kan alltså vara riskfyllt att inneha ett andrahandskontrakt, och man bör därför vara medveten om detta.Dock finns visst skydd. En hyresgäst som tagit betalt allt för oskäligt hög hyra av sin andrahandshyresgäst kan bli återbetalningsskyldig för den del som var oskälig (12 kap. 55 f § JB). En andrahandshyresgäst har också möjlighet att få besittningsskydd efter 2 år, som innebär att man inte kan tvingas flytta utan skäl på uppsägningsdagen (12 kap. 45 § p.1 JB). Vad gäller för dig?Som beskrivits ovan har andrahandshyresgästen väldigt få rättigheter, utan får lita på att förstahandshyresgästen fullföljer sina plikter enligt hyresavtalet. Trots att olaglig andrahandsuthyrning fått skarpare regler nyligen, verkar det inte finnas någon rätt till ersättning enbart på grunden att avtalet varit otillåtet. Däremot om förstahandshyresgästen dessutom krävt en oskälig hyra riskerar hen straff samt blir återbetalningsskyldig för den summan av hyran som varit oskälig. Om du misstänker att ditt avtal inte är tillåtet kan du göra en anmälan till Hyresnämnden, som kan undersöka saken och hjälpa dig om det visar sig att du har rätt. Lycka till!Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

När inträder avtalsbundenhet för kontrakt om andrahandsuthyrning?

2021-05-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag och en person har skickat in en ansökan om att jag ska hyra hens lägenhet i andrahand i ett år till hens hyresgästförening. Jag vill inte längre flytta in och vi har inte skrivit ett kontrakt utöver ansökan om att få hyra och enligt hyresgästföreningen räknas ansökan inte som ett kontrakt utan det ska vi bestämma sinsemellan. Däremot så har vi kommit överens om vissa saker via Messenger, så som ev inflyttningsdag, en uppsägningstid på 3 månader och att vi ska ses och skriva kontrakt om ovan. Min fråga är om vår Messenger konversation är bindande precis som ett kontrakt eller om det behövs ett andrahandskontrakt som är undertecknat av oss båda för att det ska vara juridiskt bindande?Tack!
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör när och hur avtalsbundenhet uppstår. Vid hyreskontrakt finns det inga formkrav för när avtalsbundenhet uppstår, dvs. avtalet kan både vara muntligt och skriftligt samt det behövs ingen underskrift för att avtalet ska gälla. För bevisningens skull bör kontraktet vara skriftligt för annars vid tvist finns det inget som kan bevisa vad avtalet gällde från början – det blir ord mot ord. Det blir dock en bedömningsfråga om du och din avtalspart är i den s.k. förhandlingsfasen (förstadiet till bindande avtal) eller om bundenhet har uppstått och att du inte längre kan ångra dig utan att riskera rättsliga påföljder (t.ex. skadeståndsskyldighet). Frågan är om er kommunikation är av slutlig karaktär, det ska uttryckas en vilja av att förplikta sig rättsligt och således en vilja av att inte kunna ångra sig. Jag skulle rekommendera dig att berätta för din motpart att du ångrat dig så snart som möjligt eftersom ni fortfarande är på gränsen mellan förhandlingsstadiet och bindande avtal (dock beroende på hur ni formulerat er i er Messenger konversation). Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,