Har allmänheten rätt att ta del av en maskerad handling från förundersökningen som kan skada den pågående förundersökningen?

2021-10-11 i Sekretess
FRÅGA |Jag har en fråga avseende handlingar som är inkomna till polisen i en förundersökning i brottmål, och som därmed är allmänna. Har allmänheten rätt att ta del av en sådan handling maskerad för eventuella uppgifter som kan skada den pågående förundersökningen om de lämnas ut?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det råder så kallad förundersökningssekretess under den pågående förundersökningenDu har helt rätt i att handlingar som finns hos myndigheter är offentliga och offentliga handlingar har allmänheten rätt att begära ut enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Rätten att begära ut handlingar får dock begränsas med hänsyn till bland annat intresset att beivra och förebygga brott samt att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § TF). De specifika undantagen till rätten att ta del av allmänna handling följer av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . Av 18 kap. 1 § följer att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Detsamma gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men (35 kap. 1 § OSL). Uppgifterna i förundersökningen omfattas därför av sekretess. Sekretessen på dessa handlingar består tills dess att åtal väcks eftersom att det inte längre kan antas att förundersökningen kommer skadas längre om uppgifterna röjs. Det är egentligen enbart i undantagsfall som uppgifter kan lämnas ut under en pågående förundersökning. Om du vill veta mer om sekretessen kring förundersökningen, kan du läsa mer här på åklagarmyndighetens hemsida. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga för att driva in en skuld?

2021-10-03 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag och min framtida fru skrev ett avtal med en bröllopsfotograf om att fotografera vårt bröllop. Vi betalade enligt avtalet en deposition och skrev in i avtalet att depositionen vi betalade skulle betalas tillbaka om bröllopet ställdes in senast 90 dagar innan utsatt datum. Så är nu fallet och fotografen vill inte betala tillbaka depositionen. Hur går jag till väga för att kräva in den skuld fotografen har till mig?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att driva in en skuld behövs en exekutionstitel vilket kan åstadkommas genom ansökan om betalningsföreläggandeFör att kunna driva in en skuld på rättslig väg krävs en exekutionstitel (3 kap. 1 § Utsökningsbalken). Det finns olika tillvägagångssätt att få en exekutionstitel. Ett sätt är att stämma i domstol, men eftersom att det alternativet ofta är det dyraste och mest tidskrävande skulle jag inte rekommendera detta i ert fall. Ett mycket smidigare tillvägagångssätt är att ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande, vilket jag skulle rekommendera då det verkar som att det handlar om en relativt otvistig fordran (1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). Detta är en summarisk processform, vilket innebär att Kronofogden inte kommer pröva om skulden är materiellt riktig utan kommer enbart skicka ut en föreläggande till fotografen om att ni vill ha betalt för en viss angiven skuld. Ni kan ansöka om betalningsföreläggande om skulden är förfallen till betalning och avser pengar (2 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). När fotografen får föreläggande har denne tre val. Antingen betalar fotografen enligt vad ni begärt och ni bör då dra tillbaka er ansökan. Om fotografen istället skulle invända mot kravet, måste ni ta ett beslut om ni vill driva ärendet vidare till domstol. Domstolsvägen kan som nämnt vara rätt kostsam. Om fotografen varken skulle bestrida eller betala kravet, så kommer Kronofogden att besluta om utslag som innebär att fotografen ska betala beloppet i enlighet med ansökan (42 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). Utslaget kan senare användas som en exekutionstitel som är nödvändig för att exempelvis ansöka om utmätning hos kronofogden, vilket är ett sätt att få in pengar om fotografen inte självmant skulle betala. Sammanfattningsvis skulle jag alltså rekommendera att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden och förhoppningsvis så betalar fotografen alternativt att utslag meddelas. Lycka till och hoppas allt löser sig! Vänliga hälsningar,

Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?

2021-10-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Gällande försäkringsersättning. Har ett försäkringsbolag och mellan hemförsäkring (ej via något fack) och undrar hur rimligt det är att inte få förlängt boendehjälp, de vill mena att efter en vecka på hotell får man klara sig själv och de betalar sedan kostnaden utöver hyran. Jag känner att det är för kort varsel att ens landa i det som hänt samt att hinna hitta nytt boende när boendesituationen ser ut som den gör i Göteborg idag. Är det så långt det sträcker sig i deras paragrafer? Med vänliga häslningar
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringsbolagen är enbart skyldig att betala ut ersättning enligt vad som följer av försäkringvillkoren (6 kap. 1 § Försäkringsavtalslagen). Tyvärr är det därför svårt att ge något direkt svar på om det är rimligt att inte få förlängd boendehjälp eller inte, då den bedömning som nämnt grundar sig på en tolkning av villkoren. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta din handläggare på försäkringsbolaget och be att få villkoren förklarade och om det går att få beslutet överprövat. Är du fortfarande inte nöjd med försäkringsbolagets beslut, finns det oberoende prövningsinstanser du kan vända dig till. Exempelvis kan ARN pröva försäkringsfrågor om värdet på ersättningen uppgår till minst 2000 kr.Även om jag inte kan ge något direkt svar, så hoppas jag att du fått lite mer vägledning hur du kan gå tillväga för att överpröva försäkringsbolagets beslut. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?

2021-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Min son åkte fast för snatteri ( en monster dricka för 18kr). Polisen benämnde det hela tiden som stöld. Stämmer det? Och vad kan straffpåföljden bli? Han är nyss fyllda 16 så han är ju straffmyndig sedan ett år tillbaka. De pratade även om anmälan till socialen och möte med dem och kallelse till förhör hos polisen. Var detta skrämseltaktik eller kan allt detta ske?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Snatteri är talspråk för ringa stöldSnatteri är egentligen samma sak som ringa stöld (8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB)). Det kan därför vara av den anledningen som polisen benämnde det som stöld. Ringa stöld är den lägsta graden av stöld, vilken man brukar dömas för om värdet på det tillgripna understiger 1250 kr (Se NJA 2019 s. 951). Eftersom din son har tagit en sak som kostade 18 kr, så har han därför begått ringa stöld eller snatteri. Din son kommer förmodligen dömas till böterPåföljden för ringa stöld är böter eller fängelse högst sex månader. Men jag vågar säga att ett fängelsestraff definitivt är uteslutet i din sons fall. Förmodligen kommer han dömas till böter, antingen dagsböter eller penningböter. Domstolen, eller i vissa fall åklagaren gör en straffmätning där de bestämmer vilket straffvärde som din sons gärning bör ha. Straffvärdet baseras dels på hur brottet gick till, men också personliga förhållanden (Se 29 kap. BrB). Även din sons ålder, ska beaktas vid straffmätningen. Är man under 21 år kan man få ett mildare straff enligt 29 kap. 7 § BrB. Skulle det vara så att domstolen eller åklagaren kommer fram till att straffet är värt mindre än 30 dagsböter, ska penningböter dömas ut (25 kap.1 § BrB). Det är svårt att säga exakt hur mycket böter det kan bli, men som utgångspunkt kan sägas att enligt Åklagarmyndighetens bötespraxis brukar vanligtvis en vuxen person som begått ringa stöld med ett värde under 60 kr, dömas till 800 kr i penningböter (Se RättsPM 2012:7). Om du misstänks för ett brott håller polisen ett förhör med dig. Om brottet är mindre allvarligt kan polisen förhöra dig på platsen efter att ha gett dina föräldrar och socialtjänsten möjlighet att vara med vid förhöret.När man blir misstänkt för ett brott så kan polisen hålla ett förhör, vilket man är tvungen att inställa sig till (23 kap. 6 § Rättegångsbalken). Det finns dock speciella regler som ska beaktas när en ung person begår ett brott. Detta regleras i Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Enligt 5 § LUL, ska exempelvis vårdnadshavare omedelbart underrättas och kallas till förhör om gärningspersonen är under 18 år. När någon under 18 år begår ett brott som kan leda till fängelse, ska även socialnämnden underrättas. Detta avser även lindrigare brott, under förutsättning att fängelse ingår i straffskalan (vilket det gör i ringa stöld). Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. För vissa grupper, däribland barn och unga, har socialnämnden ett särskilt utpekat ansvar i socialtjänstlagen (SoL). Av 5 kap. 1 § SoL framgår att socialnämnden bland annat ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Socialnämnden har också särskilda arbetsuppgifter med unga lagöverträdare. Att förhör hålls och socialen kontaktas är mer rutinåtgärder och inte tänkt att vara en skrämseltaktik. Sammanfattningsvis riskerar din son att dömas för böter för den ringa stölden (snatteriet). Att förhör hålls och socialen kontaktas är inte tänkt att vara en skrämseltaktik, utan förhör krävs för att klara upp vad som hänt och klargöra din sons inställning till brottet. Socialen kontaktas för att de har en särskild roll i det preventiva arbetet med ungdomar. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?

2021-10-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejMin son och hans sambo hyr i andrahand en lägenhet där dem skrev ett kontrakt på 1 år.Nu har ägaren till lägenheten hört av sig att hon behöver få tillbaka sin lägenhet, och dem har 3 månader på sig att flytta ut. Har ägaren rätt att göra så här, även fast det finns ett kontrakt?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte i din fråga om din son och hans sambo hyr en bostadsrätt eller hyresrätt i andra hand. Med anledningen av att du skriver "ägaren" verkar det som att din son hyr en bostadsrätt, men jag kommer redogöra för båda scenarierna. I övrigt förstår jag din fråga som att du funderar på om ägaren till lägenheten kan säga upp hyreskontraktet i förtid, fast kontraktet är tidsbestämt till ett år. Din fråga handlar därför i stora drag om när och om besittningsskyddet uppkommer. Besittningsskyddet är en laglig rättighet att bo kvar i hyreslägenheten trots att hyresvärden vill att hyresgästen ska flytta.Vid uthyrning av hyresrätt i andra hand uppkommer besittningskyddet efter två år enligt jordabalkenNär en hyresgäst hyr i första hand, har denne ett starkare besittningsskydd än om man hyr i andra hand. När man hyr i första hand har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid enbart om en förverkandegrund enligt 12 kap. 42 § jordabalken föreligger. Det handlar exempelvis om när hyresgästen dröjer med att betala hyran eller vanvårdar lägenheten. Föreligger inte en förverkandegrund så gäller avtalet i ett år då det är tidsbestämd (se 12 kap. 3 § Jordabalken). Tyvärr föreligger dock inget bestittningsskydd för andrehandshyresgästen gentemot varken hyresvärden eller förstehandshyresgästen så länge inte hyresförhållandet har varat sammanhängande i mer än två år (12 kap. 45 § 1 p. Jordabalken). Detta innebär att om din son och hans sambo hyr en hyresrätt i andra hand, så får förstahandshyresgästen säga upp avtalet i förtid med tre månaders uppsägningstid. Vid uthyrning av en bostadsrätt i andra hand har varken första- eller andrehandsuthyraren besittningsskyddHyr din son och sambo en bostadsrätt i andra hand så föreligger inget besittningskydd överhuvudtaget för varken första- eller andrahandsuthyraren om inget särskilt har avtalats (se 3 § Privatuthyrningslagen). Sammanfattningsvis har din son och hans sambo tyvärr inte något besittningsskydd varken om de hyr en bostadsrätt eller hyresrätt då hyrestiden sträcker sig mindre än två år. Det innebär att "ägaren" av lägenheten har rätt att be dem flytta ut, även om det finns ett kontrakt. Hoppas det var svar på din fråga!

Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?

2021-10-03 i Parter i rättegången
FRÅGA |Min 17-årige kompis har pekats ut av polisen såsom målsägande i ett mål om utnyttjande av barn för sexuell posering. Min kompis säger att han av den misstänkte förmåtts att posera men att poseringen inte var sexuell, och att han redan på den grunden inte utsatts för brott. Han önskar därför inte inställa sig vid huvudförhandlingen dit han är kallad. Jag undrar nu om min kompis såsom utpekad målsägande är skyldig att inställa sig vid huvudförhandlingen?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du funderar på om målsägande (den som blivit utsatt för ett brott) måste inställa sig vid en eventuell rättegång. Utgångspunkten är att målsägande inte behöver komma till huvudförhandling. Detta gäller dock enbart om målsägande inte blir kallad till rättegången, vilket verkar ha skett i din kompis fall och ofta sker då målsägande är en stor del av åklagarens bevisning . Om målsäganden ska infinna sig personligen, kan domstolen dessutom förelägga kallelsen med vite. Det innebär att om din kompis inte dyker upp på huvudförhandlingen, kan han få betala ett penningbelopp till staten (45 kap. 15 § Rättegångsbalken (RB)). Eftersom din kompis verkar vara kallad till huvudförhandlingen, så är han tyvärr skyldig att dyka upp. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för att använda någon annans körkort?

2021-09-20 i Övriga brott
FRÅGA |Min 17 åriga vän lånade i helgen sin andra väns körkort, men visade inte upp det i första början utan gick in utan att vakten såg, när hon väl var där inne följde vakten med ner, för hon tidigare hade blivit utkastad under dagen när hon inte hade ett Id kort. Vakten började pressa på att hon skulle visa leg och hon letade och tog sedan upp i press id kortet, hon sa först det är jag, det är jag, sedan sa hon jag har tagit fel. Vad är straffet för detta? Vad har man för rättigheter?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din kompis har gjort sig skyldig till missbruk av urkundSom jag förstår det har din vän använt någon annans legitimation. Den som missbrukar någon annans identitetshandling gör sig skyldig till missbruk av urkund, om det innebär fara i bevishänseende (15 kap. 12 § Brottsbalken (BrB)). Fara i bevishänseende innebär ett krav på att det ska vara möjligt att legitimationen kan komma till användning som bevis i något sammanhang och att det är rimligt att så sker. I och med din vän har använt någon annans legitimation för att komma in/legitimera sig, så uppfyller din kompis alla förutsättningar för att ett brott ska anses vara begånget. För straffansvar krävs dock också uppsåt, vilket i enkla ordalag innebär att din kompis måste ha använt din andra kompis körkortet med "vilje". Om hon väljer att vidhålla invändningen om att hon tagit fel, får domstolen pröva rimligheten i den. Sannolikt kommer påföljden bli ett bötesbelopp men åklagaren kan också besluta om åtalsunderlåtelse om din kompis väljer att erkänna Missbruk av urkund föreskriver ett straff på böter eller fängelse högst sex månader. Sannolikt kommer påföljden bli ett bötesbelopp. Vanligtvis brukar det dock sluta med åtalsunderlåtelse för ungdomar under 18, vilket innebär att brottet utreds men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret och finns kvar i tre år. (3 och 7 §§ Lag om belastningsregister). En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkta personen har erkänt. (Se 20 kap. 7 § Rättegångsbalken (RB) och 16-17 §§ Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)). Rätt att veta vad man är misstänkt för, rätt till försvarare och rätt till tystnad När ett brott är begånget påbörjas en utredning av brottet (förundersökning) (23 kap. 1 § RB). Om din kompis är misstänkt för brottet, kommer hon att bli kontaktad av en polis eller åklagare. Under ett förhör kontrollerar polisen den misstänktes identitet och förklarar vilket brott denne är misstänkt för. Det finns då möjlighet att lämna sin berättelse av det som inträffat samt inställningen till brottet (23 kap. 18 § RB). Den som är misstänkt har rätt till en advokat (21 kap. 3 § RB) samt att vara tyst. När den som är misstänkt är under 18 år, ska också dennes vårdnadshavare kontaktas och kallas till förhör. (5 § LUL). Sammanfattningsvis riskerar din kompis att dömas för missbruk av urkund där straffet är böter eller fängelse högst sex månader. Om din kompis väljer att erkänna, skulle åklagaren kunna besluta om åtalsunderlåtelse där det varken blir åtal eller rättegång, men brottet kommer antecknas i belastningsregistret. Hoppas det var svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?

2021-09-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, mina föräldrar och jag har en dålig relation. Jag är myndig, har egen bil och bor med min sambo. De har vid ett flertal tillfällen nu stått vid min bil (min jobbplats), efter jag slutat och försökt prata med mig. Jag har bara suttit mig i bilen och åkt iväg. Men idag stod båda där och jag gick till bilen som vanligt. När jag satte mig så låste jag och då började min pappa banka på rutan och rycka i handtaget för att försöka få upp dörren. Har även skickat ett röstmeddelanden där jag förklarar att jag inte vill ha kontakt med dem. Min fråga är ifall det är olagligt att de håller på så? Om inte blir det olagligt om de forsätter med detta beteende?
Malin Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att utsätta någon för störande kontakter betecknas som ofredande om det typiskt sätt kränker din fridInom brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken), inryms att någon annan utsätter någon för störande kontakter. Med störande kontakter avse dels kontakter vid personliga sammanträffanden, men också på andra sätt såsom vid elektronisk kommunikation. Kontakterna kan vara upprepade och oönskade och kan beroende på antal och när de sker och hur de sker, ha den effekten att de stör nattsömn, koncentration, arbete eller andra aktiviteter. De kan också frammana känslor som oro och obehag. Av betydelse, utöver antalet, tidpunkten och hur de skett, bör också vara vad kontakterna inneburit. Om det är fråga om nedsättande och kränkande budskap, kan ett mindre antal meddelanden krävas, jämfört med till innehållet harmlösa eller innehållslösa kontakter. Ofredande kan även begås genom "annat hänsynslöst agerande"De störande kontakterna måste även vara "ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt" för att betecknas som ofredande. Med detta avses att de störande kontakterna typiskt sett måste vara av arten att någons frids kränks. Det behöver därmed inte uppkommit någon fridskränkning i det enskilda fallet, utan bedömningen utgår från vad en person i din sits rimligen behöver tåla. Att dina föräldrar uppsöker dig skulle kunna bedömas som ofredandeSom jag förstår det har din pappa vid flertalet tillfällen dykt upp vid din bil och försökt prata med dig och jag skulle därför beteckna det som att du blir utsatt för störande kontakter då de är vid upprepade gånger samt oönskat från din sida. Jag är osäker på om enbart detta skulle ha varit tillräckligt för att anse som ett ofredande, då jag skulle anse att man typiskt sett får tåla som en dotter att ens föräldrar försöker ta kontakt med en (även om jag kan förstå att det är jobbigt). Det verkar dock som att kontakten i viss mån ökat och eskalerat till att bli mer fysiskt, och för dig skulle kunna uppfattas som obehagligt. Man kan åtminstone argumentera för att man inte rimligen behöver tåla att sin pappa bankar på rutan och rycker i handtaget för att få upp dörren. Den omständigheten talar därför mer för att handlingarna kränker din frid. Som svar på din fråga så kan det vara brottsligt att de uppsöker dig på ditt jobb. För att dömas för ett brott måste dina föräldrar också ha uppsåt, dvs de måste åtminstone inse att det finns en risk att de kränker din frid genom att uppsöka dig. Då du har lämnat flertalet meddelande där du förklarar att du inte vill ha kontakt med dem, torde det föreligga uppsåt. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,