Hot om omplacering enligt LVU

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Har socialtjänsten rätt att hota mig att jag måste begära ensam vårdnad annars placerar dom barnen
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet tyvärr inte något om barnets hemmasituation vilket innebär att det inte är möjligt för mig att säga om socialnämnden kan besluta att placera om barnen. Däremot kan jag redovisa de regler som finns för att en sådan omplacering ska bli aktuell. Beslut om omplacering enligt LVUNär socialtjänsten tar beslut om att omplacera ett barn görs det med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och den som är under 18 kan om särskilda skäl föreligger tvångsomhändertas utan vårdnadshavares samtycke. (1 § LVU) Det är inte socialnämnden som tar beslutet om tvångsvård utan de skickar in en ansökan till förvaltningsrätten men de kan utan förvaltningsrättens stöd omedelbart omhänderta barnet i väntan på beslut om det föreligger stor risk för barnets utveckling och hälsa. (4, 6 §§ LVU) Det som är avgörande för att ett beslut ska läggas är att barnets bästa ligger till grund och i regel sker ett omhändertagande i samförstånd med barnet och dess vårdnadshavare. (1 § LVU)För att vård ska kunna beslutas krävs att barnet lider av psykiskt eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att barnet hälsa eller utveckling skadas (2 § LVU). Detsamma gäller om den unga själv utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom någon form av missbruk (3 § LVU) Socialnämnden har skyldighet att med jämna mellanrum utreda om vård fortfarande är nödvändigt och om det framkommer att den inte längre är det så ska vården upphöra. (13, 21 §§ LVU) För att socialnämnden ska kunna besluta om att vården ska upphöra kräver det att den anledning som fanns för vården inte längre utgör ett problem. Till exempel att en vårdnadshavare lämnar en våldsam partner eller att vårdnadshavare med alkoholproblem har slutat dricka. En central del i bedömningen är föräldrarnas aktuella omsorgsförmåga för barnet. Det är vårdnadshavares skyldighet att se till att barnet har en trygg hemmamiljö och inte utsätts för någon form av våld. Om en vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling skall rätten besluta om ändring i vårdnaden och sådan prövning tas upp på talan av socialnämnden (6 kap. 7 § Föräldrabalken (FB)).Sammanfattning och svar på din frågaKan då socialnämnden hota om att någon måste begära ensam vårdnad annars kommer barnen omhändertas enligt LVU? Ja och nej. Socialnämnden har ett ansvar att se till barnets bästa. De har därför möjlighet att inom vissa ramar ge dig råd på handlande som kan hjälpa dig att behålla barnen. Detta ifall de anser att du som ensam förälder kan ge barnet de skydd som föräldrabalken kräver för att inte LVU ska kunna göras gällande. När de då sagt att du bör begära ensam vårdnad vill jag göra en gissning på att de har gjort det för att de har gjort bedömningen att det ligger i barnets intresse att få stanna kvar hos dig men att den andra föräldern inte är lämpad som vårdnadshavare. De kan dock verkställa beslutet om LVU utan ditt medgivande om de och förvaltningsrätten bedömer att detta krävs för att skydda barnet. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Det föreligger inte något krav på flyttstädning i hyreskontrakt men den övertagande hyresgästen kräver den utflyttade på ersättning för städfirma.

2021-09-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt en lägenhet I andrahand. När jag flyttade ut från denna så tyckte nästkommande hyresgäst att jag städat för dåligt, tog tag och gjorde en djup städning själv och vill ha 3800 kr i ersättning lägenheten som är 38 kvm. Städning ska ha varit ostädat golv, fettfläckar i kök på spisfläkt, smutsfläckar på kylskåp och köksluckor etc.Vi har inget avtal på hur det skulle vara städat vid utflytt. Vem äger frågan? Finns det någon standard Vad man som nästkommande hyresgäst kan kräva från föregående hyresgäst när man flyttar in i en lägenhet om ej avtal finns? Har personen som flyttar in rätt att kräva ersättning från mig som flyttade ut och isf hur mycket?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga har du hyrt en lägenhet i andra hand. Det finns ett kontrakt mellan dig och uthyraren men i det kontraktet framkommer det inte något om att du ska genomföra en flyttstädning innan nästa hyresgäst tar över. Nu har du flyttat och den nya hyresgästen kräver dig på ersättning då lägenheten inte var flyttstädad och hen har själv lagt ut pengar för att få detta behov tillgodosett. Denna hyresgäst är inte densamma som hen du hade hyrt utav utan är en annan andrahandsuthyrare. Om vi då bakar ner denna fråga till olika delfrågor så kommer jag först det kontraktet som finns (eller inte finns) mellan dig och uthyraren. Till sist kommer jag att gå in på det krav som den nya hyresgästen ställer på dig. I Dina rättigheter som andrahandsuthyrareReglering av hyreslägenheter återfinns i 12 kap. Jordabalken (JB). En andrahandshyresgäst har normalt bara ett avtal med förstahandskontraktsinnehavaren och om den som hyr i andra hand inte sköter sig så är det hyreslagens regler som gäller. Flyttstädning utan reglering i kontraktUnder hyrestiden har en hyresgäst ansvar att vårda lägenheten (12 kap. 24 § JB) och denna vårdplikt medför att hyresgästen ska iaktta aktsamhet och rengöring. Det finns dock inga regler i Jordabalken angående flyttstädning utan i detta fall är det hyreskontraktet som avgör och om det saknar reglering kan det bli svårt för en hyresvärd att kräva ersättning om städningen är bristfällig. Om en städfirma anlitas och den gamla hyresgästen senare får ett ersättningskrav kan hen bestrida detta, oavsett om flyttstädningen regleras i hyreskontraktet eller ej. Värt att notera är att skrivningar som "lämnas i samma skick som vi fick den" kan innebära ett indirekt krav på flyttstädning. Att då lämna lägenheten i sämre skick innebär då ett kontraktsbrott. Hyresgästens krav på digDet finns inget avtal mellan dig och den nya hyresgästen och därför kan inte den nya hyresgästen ställa dig till ansvar utan bör vända sig till uthyraren. SammanfattningSom andrahandsuthyrare är kontraktet mellan dig och den du hyr utav. Detta innebär att den nya hyresgästen inte kan ställa något krav på dig om betalning utan bör vända sig till den som hyr ut bostaden. Om uthyraren sedan vänder sig till dig med ett betalningskrav gällande städfirmans kostnad kan du bestrida detta oavsett om flyttstädning står skrivet i kontraktet eller ej. Om det inte finns någon skrivelse i kontraktet om att en flyttstädning ska ske innan utflytt bär inte du ansvar för att detta ska ske. Däremot kan skrivelser såsom att lägenheten ska "lämnas i samma sak som vi fick den" innebära ett indirekt krav om den övertogs flyttstädad. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

2021-09-29 i Faderskap
FRÅGA |Om ja inte uppger vem som är pappan inför familjerätten fastän ja är medveten om vem det är, kommer detta straffa mig på något vis?Han har varit tydlig med att han inte vill ha med oss och göra och sagt vid ett flertal gånger att han kommer döda oss om hans namn kommer upp och han blir tvungen och betala underhåll. Han har endel kriminella vänner så det är inget som ja tror skulle hindra honom från att fullfölja. Därav har ja valt att inte vilja säga hans namn inför soc.Fick höra av en vän att om han 10 år senare skulle höra av sig till socialen och berätta att det är han som är pappan och att ja varit fullt medveten om detta hela tiden, att ja då kan förlora vårdnaden för min dotter då ja medvetet har förhindrat umgänge för han med sitt barn. Vill få klarhet i detta inför mitt kommande beslut till familjerätten..
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga funderar du om du kan få repressalier för att du medvetet undanhåller information kring vem som är far till ert gemensamma barn. Jag kommer först att gå igenom de gällande reglerna kring fastställande faderskap i enlighet med föräldrabalken (FB) för att sedan gå in på socialnämndens ansvar att fastställa faderskapet. Till sist kommer jag att ta upp vad som sker om modern vägrar medverka utredningen. En sammanfattning kommer att finnas längst ner i mitt svar. Fastställande av faderskap enligt Föräldrabalken (FB)I föräldrabalken 1 kap. 3 § framkommer att om ett par inte är gift föreligger inte någon presumtion om mannens faderskap till barnet. I sådana fall fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. Om ett fastställande görs genom bekräftelse så detta ske skriftligen och bevittnas av två personer. Denna ska skriftligen godkännas av både modern och socialnämnden. I stället för modern bekräftelse kan annan som är registrerad som barnets vårdnadshavare godkänna faders bekräftelse. Är barnet myndigt vid faderns bekräftelse ska barnet godkänna det i stället för modern eller vårdnadshavare. Om det vid senare tillfälle visar sig att bekräftelsen inte är giltig och han inte är far till barnet saknar bekräftelsen verkan mot honomOm faderskapet fastställs genom dom förklaras han vara far efter en genetisk undersökning som utrett att han är barnets far, det är utrett att det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet tillkommit genom samlag mellan parterna. Socialnämndens ansvar att fastställa faderskapetSocialnämnden är skyldig att försöka utreda men som är far till barnet och denna skyldighet gäller fram till att barnet fyllt 18 år. Detta gäller oavsett om fadern fortfarande är vid liv eller ej. Socialnämndens utredningsansvar är alltså mycket långtgående. (2 kap. 1 § FB) I utredningen skall socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer (2 kap. 4 § FB). Utgångspunkten för utredningen är i normalfallet moderns uppgifter men socialnämnden är inte bundna av dessa och kan utan moderns medgivande begära in uppgifter från utomstående. Till exempel om hon lämnar bristfälliga uppgifter eller vägrar medverka i utredningen. I sådana fall hämtas dessa uppgifter in med stöd av 19 kap. 2 § offentlighet- och sekretesslag (OSL). Detta görs med syfte att verka för barnets intresse. Utredning när modern inte medverkarOm en mor inte vill medverka i utredningen är det viktigt för socialnämnden att i första hand ta reda på varför hon inte vill uppge tänkbar far till barnet. Om skälet till moderns ofrivillighet ligger i att hon är rädd för mannen ska socialnämnden stödja henne i detta. Till exempel genom att utesluta hennes adress på alla handlingar mannen får ta del av och ärendet kan även flyttas över till annan kommun än hennes vistelseort. Dessa möjligheter är något som diskuteras med socialnämnden vid möte med dem. I vissa fall kan moderns rädsla vara så allvarlig att faderskapsutredningen bör läggas ner. I 2 kap. 7 § 4 punkten FB framgår att utredningen får läggas ner om det finns skäl att anta att den kan vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för moderns psykiska hälsa. Detta sker dock endast i undantagsfall. Faderskapsutredningen har inte något att göra med hur lämplig han är som far. Repressalier vid vägran att medverka för att fastställa faderskap. Om modern utan att ha giltiga skäl för det vägrar att vidta eller medverka till åtgärder för att fastställa faderskapet kan inte underhållsstöd lämnas. (18 kap. 8 § Socialförsäkringsbalken (SFB)) Denna regel tillämpas endast i mycket klara fall av vägran och det krävs att detta utgör en betydande del av anledningen till att faderskapet inte kan fastställas.Om barnets far kunnat antagas komma att utsätta modern eller barnet för hotelser eller trakasserier har detta godkänts som giltigt skäl för moderns underlåtenhet.SammanfattningSammanfattningsvis har du som hotat mor möjlighet att vägra uppge faderskapet om du har giltigt skäl till detta men i regel väger barnets rätt till att veta vem hens far är tyngre än moderns rädsla för honom. Socialnämnden kan vidta åtgärder för att göra er situation tryggare och därmed se till att han inte har möjlighet att veta vart du bor. Om du inte kan uppvisa giltig ursäkt till att vägra medverka i utredningen och denna vägran medför att faderskapet inte kan fastställas så förlorar du underhållsstödet för barnet. Jag rekommenderar dig att prata med din kontakt på socialnämnden och förklara din situation med hoten som du fått från barnets far. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Krav för uppsägning av arrendeavtal

2021-08-31 i Arrende
FRÅGA |Hej!Vi har i bolaget beslutat att inte förlänga det avtal vi har med vår nuvarande arrendator. Avtalet går ut i januari 2022. Räcker det att VD för vårt aktiebolag skriver på uppsägningen eller måste det även göras av arrendatorerna? Som en bekräftelse på att avtalet inte kommer att förlängas?Tacksam för svar
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Långt svar på din frågaUppsägningen är avklarad när du gjort vad du kan för att lämna över uppsägningen till den som arrenderar marken. Med detta innebär att uppsägningen ska ske skriftligen och överlämnat minst åtta månader innan arrendetidens utgång. Det ställs inte något krav på undertecknande från arrendatorn för att uppsägningen ska vara giltig. (8 kap. 8 § Jordabalken) Viktigt att tillföra är att ni måste kunna visa på att ni gjort vad ni kunnat för att nå arrendatorn om uppsägningen inte kan lämnas personligen. Dvs. att ni skickat uppsägningen genom rekommenderat brev till den adress som personen har som stadigvarande bostad. Om ni blir tvungna att skicka med rekommenderat brev så ställer lagen upp ytterligare krav på er i överlämnandet. Om personen som blir uppsagd driver rörelse med fast kontor ska uppsägningen även lämnas in på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas inte någon anställd får uppsägningen lämnas i den söktes postlåda, om sådan finns. Om arrendatorn inte driver rörelse ska uppsägningen lämnas i dennes bostad till annan vuxen medlem av det hushållet. Om inte annan vuxen medlem påträffas får uppsägningen lämnas i dennes brevlåda. Om ni fullgör dessa moment är uppsägningen avklarad. Kort svar på din frågaDet finns inte något krav på undertecknande av arrendatorerna. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

När syns en lagöverträdelse i belastningsregistret?

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag satt med vänner igår och rökte cannabis vilket ledde till polison och fick dagsböter. Har bokat in ett tid i tingsrätten vilket jag måste inte vara med och undrar när detta registreras och syns på belastningsregister. Efter tingsrätten eller nu på engång? Jag har erkännt brottet
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så undrar du om din lagöverträdelse kommer synas på belastningsregistret innan du blivit dömd för brottet. Ett belastningsregister ska innehålla uppgifter om den som blivit meddelad en dom som i regel innebär en påföljd eller ett beslut. En rättegång måste alltså ägt rum för att lagöverträdelsen ska synas i en gärningspersons belastningsregister (3 § Lag om belastningsregister).För dig innebär det att du inte kommer få lagöverträdelsen inskriven i ditt belastningsregister fören tingsrättsdomen dömt dig skyldig till brottet och detta gäller oavsett om du erkänt brottet vid förhör eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fastställa faderskap som myndig

2021-09-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag tänkte höra med er om hur man fastställer en faderskapsbekräftelse. Han var gift vid det tillfället då jag fick vår dotter.Hon är idag 25 år och vill gärna att vi fastställer faderskapet då han ärfinsk medborgare och har 2 tidigare äktenskap med 2 barn i varje förhållande.Det är inte någon fråga om pengar då han har skickat underhåll till mig som jag har sparat till min dotter. Hon vill gärna kunna träffa sina syskon en dag men förmodligen kommerde inte att tro på att hon är deras syster eftersom det inte vet något om detta.Hur går jag tillväga för att göra detta utan att blanda in för många myndigheter. Jag vill inte atthan skall få några problem.Vänliga Hälsningar
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar frågan du ställer så undrar du ifall det finns en möjlighet att fastställa en faderskapstalan utan att gå genom någon myndighet. Er gemensamma dotter är över myndig ålder och fadern har inte ett svenskt medborgarskap. Vid fastställande av faderskap när ett barn är över 18 gäller andra regler än om barnet är under 18 år vid fastställandets skede. Fastställande av faderskap kan ske på tvåolika sätt för dig som är över 18. Det första och det enklaste är att fastställande sker genom bekräftelse. Det andra sättet för att fastställa faderskap är att väcka talan vid en svensk domstol. (1 kap. 3 § Föräldrabalken (FB))Fastställelse genom bekräftelseI regel gäller att fadern ske bekräfta faderskapet skriftligen och att detta ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan skriftligen godkännas av barnet själv utan någon inblandning av mor eller socialnämnden (1 kap. 4 § FB)). Vidare ska inte någon handling skickas in för arkivering hos socialnämnden utan parterna ska själva ansvara för förvaringen av handlingen. Handlingen ska dock skickas till Skatteverket för registrering. Som myndig är inte socialtjänsten skyldig att utreda vem som är far men de kan bistå med användbar information om du väljer att kontakta dem. Detta är något jag rekommenderar att du gör.Fastställelse genom domOm han är ovillig att fastställa faderskapet kan din dotter vända sig till svensk domstol för att få det fastställt. Då kommer faderskapet att fastställas oavsett om han vill det eller inte. För att kunna genomföra fastställandet krävs det att en genetisk undersökning skett som utrett att an är far till barnet. Eller, om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit. Eller, om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit. (1 kap. 5 § FB) Rätten kan förordna en DNA-undersökning av fadern om det görs sannolikt att han haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit. SammanfattningsvisDet finns två tillvägagångssätt för att fastställa ett faderskap, detta genom bekräftelse eller genom dom. Det förra är optimalt om fadern är med på att bli juridiskt far till sin myndiga dotter eftersom det inte kräver mera än att båda parter skriver på och skickar in till Skatteverket. Det senare blir aktuellt om fadern vägrar att samarbeta och dottern vill tvinga fram en faderstalan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Glömt p-skiva pga. mänsklig faktor eller tillfällig sinnesförvirring

2021-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. har en fråga kring kontrollavgiften. Har parkerat bilen i 10 minuter. Glömt skiva, eftersom tidigara fanns ingen avgift för parkeringen. Efter 10 minuter kommer ut och ser lappen. ser ingen annan vid bilen. avgiften är på 600 kronor. har ring till företaget och försökte förklara, dock fick imgen gehör. ställde fråga om överklagan, blev hänvisad att skriva mejl. har nu skrivit mejl med min förklaring. jag undrar vad gäller i form av mänslig faktor glömska eller demens eller någon annan funktionsvariation¿ tacksam för svaret
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med 5 § lag om felparkeringsavgift har parkeringsvakt rätt att påföra parkeringsavgift när ett fordon stannat eller parkerat i strid med de på området gällande föreskrifter. Om dessa är att p-skivan ska vara uppe så innebär det att parkeringen är förbjuden utan den. Det är vanligt att detta är anledningen till att överklagan sker. I praxis så är tyvärr inte glömska en giltig ursäkt för att slippa undan parkeringsböter. Du kan välja att bestrida betalningsansvaret genom att begära rättelse hos polisen. Jag kan tyvärr inte finna något kring hur de går till väga vid denna typ av lagöverträdande när en person lider av tillfällig eller långvarig sinnesförvirring som demens eller liknande. Däremot torde det finnas en möjlighet för en rätt att döma till ett lägre straff för parkeringen än vad som föreskrivits på denna grund. Men något rättsfall där frågan berörs går inte att hitta så jag kan inte med säkerhet säga att det är möjligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Familjeåterförening för person över 18 år.

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag kom till Sverige år 2014 som ensamkommande barn och fick permanent uppehållstillstånd. Jag är från Afghanistan och min familj är kvar där. Jag undrar om det finns någon jurist eller advokat som kan hjälpa mig att ta de hit till Sverige. Min pappa, mamma och en yngre bror som är under 18. Jag är själv 23 år gammal. Tack på förhandMvh,
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag förstår det undrar du ifall det finns någon möjlighet för dig som vuxen att stå som anknytningsperson för dina föräldrars och din brors rätt till uppehållstillstånd. Jag kan självklart gå igenom dina möjligheter men tyvärr kan jag inte hjälpa dig mera än så. Behöver du ytterligare hjälp hänvisar jag dig i stället till en byrå i din närhet eller till migrationsverket. Din möjlighet att få hem dina föräldrar och din bror.En svensk med bland annat permanent uppehållstillstånd i Sverige har möjlighet att ta in sin närmaste familj genom vad som kallas familjeåterförening. Om man är över 18 år när man gör ansökan om familjeåterförening omfattas inte föräldrarna av den närmsta familjen utan det är make/maka, biologiska barn och adoptivbarn under 18 år som då har rätt till uppehållstillstånd genom den som befinner sig i Sverige. I undantagsfall går det att få uppehållstillstånd för någon som inte innefattar någon av de ovan nämnda personerna. Detta kan vara föräldrar och/eller syskon. Sökande måste då kunna visa på att ni bott tillsammans omedelbart innan familjemedlemmen flyttade till Sverige och att ni i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda. (5 kap. 3a § Utlänningslagen (UTL)) Har det gått lång tid är det i regel mycket svårt att få igenom en förfrågan om uppehållstillstånd. Desto svårare om beroendet har uppstått efter flytten. Utöver det finns det krav på möjlighet till att försörja den eller de familjemedlemmar som kommer hit samt krav på att bostaden ska vara av tillräcklig storlek och standard för alla att bo i.Mitt svarTyvärr ser det inte lovande ut att få in din familj genom uppehållstillstånd då det endast i undantagsfall beviljas en vuxen person att ta in annan än egna barn och make/maka. Jag rekommenderar också att kolla vidare på rätten till asyl, vilket din familj kan ansöka om till migrationsverkets ansökningsenheter eller vid gränspolisen vid deras inresa. I och med läget idag finns det en större möjlighet för dem att komma in på det viset. Framför allt din bror som är under 18 år. En annan möjlighet är ifall de skickar din bror som ensamkommande barn och att han i sin tur när han får uppehållstillstånd tar in föräldrarna genom familjeåterförening. Under förutsättningen att han då fortfarande är under 18. Jag förstår att det är en mycket jobbig och orolig tid för er just nu med allt som pågår. Tyvärr kan jag inte ge mer glädjande besked än detta. Jag skulle trotts allt rekommendera dig att ta kontakt med migrationsverket och förklara situationen och höra vad de säger om saken. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,