När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om person A gör sig skyldig till något brott och isåfall vilket. Person A har fixat/förmedlat sexuella kontakter till person B som lider av en utvecklingsstörning. Person B påstår sig haft sex med kontakterna och ångrat sig. Med tanke på att utvecklingsstörda inte kan anses kunna samtycka till sex så undrar jag om person A gör något olagligt även fast person A inte haft sex med person B utan bara fixat kontakter.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka kraven är för att dömas till brottet koppleri samt huruvida personer med en funktionsnedsättning kan begå brott och även samtycka till sex. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB). Koppleri (och köp av sexuell tjänst)Brottet koppleri innebär ett främjande eller ett ekonomiskt utnyttjande av att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap 12 § 1 st BrB). För att A i detta fall ska kunna fällas för brottet krävs att denne har förmedlat sexuella kontakter till B som betalat för dem. Att främja andra sexuella förbindelser än just prostitutionskontakter är inte straffbart som koppleri. Om det skulle vara så att ersättning har utgått så innebär det att B uppfyller rekvisiten för brottet köp av sexuell tjänst (6 kap 11 § BrB). Rekvisitet "sexull förbindelse" tar sikte på främst samlag, men även annat sexuellt umgänge avses. Vem kan begå ett brott?Alla människor kan enligt svensk rätt begå brott (även barn och personer med en funktionsnedsättning). Det är när man ska fastställa den subjektiva skulden som personliga förutsättningar kommer att spela roll i frågan om personen fälls eller inte för brottet samt vilken eventuell påföljd som ska utdömas. Samtycke En person med en utvecklinggstörning kan samtycka till sex. För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs att ett deltagande inte är frivilligt (6 kap 1 § BrB). En person med en funktionsnedsättning kan delta frivilligt vid samlag. Hur blir det i detta fallet? Under förutsättning att det inte har förekommit någon betalning för de sexuella kontakter som A förmedlat till B så kan A inte göra sig skyldig till koppleri och B kan inte göra sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst. Att förmedla kontakter där ingen ersättning utgivs kan normalt sett inte anses olagligt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Parkeringsböter vid angivelse av fel registreringsnummer i parkeringsapp

2020-12-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.Har en fråga ang. En p-bot. Jag lyckades betala för fel bil. Dvs att jag kan bevisa att ena bilen som är betald för hsr varit hemma utanför staden (dvs kolla betaltullarna)Har försökt överklaga hos kontrollföretaget. Är det lönt att ta ärendet vidare till tingsrätten. För det är det de säger som är nästa instans. För Har blivit en principsak. Dvs jag har betalt en biljett. Som ej är utnyttjad och fått en bot. Dvs det har blivit fel. Som man borde kunna rätta till..
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar situationen som att du har betalat parkering via en parkeringsapp. Tyvärr så är det du som har skyldigheten att se till så att du betalar parkering för rätt bil. När du väljer att använda dig av en parkeringsapp så accepterar du de avtalsvillkor som parkeringsbolaget ställer upp. Som avtalspart är det din skyldighet att läsa de villkor som parkeringsbolaget ställer upp. Liknande fall har tidigare prövats i domstol. Hovrätten har fastslagit att man har ett "långtgående ansvar" för att lämna rätt registreringsnummer och se till så att man betalar för rätt bil. Chanserna är således små för att du ska nå framgång med din talan i domstol. Mitt tips till dig är att betala boten även om det kan kännas orättvist. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När kan man dömas för brottet vårdslöshet i trafik?

2020-12-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Tjena jag blev tagen av polisen på min trimmad moped men dom har ingen hastighet uppmät. Dom tog mopeden och mitt körkort i beslag och på den tekniska undersökningen så startar inte mopeden och dom har ingen hastighet där heller. Min fråga är om jag fortfarande kan bli dömd?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket beviskravet är för att dömas för brottet vårdslöshet i trafik (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott). För brottet döms den som brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Frågan om någon gjort sig skyldig till brottet bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna. Bestämmelsen får sitt innehåll genom framförallt trafikförordningen. Genom att i väsentlig mån visa omsorg och varsamhet i trafiken ska en olycka kunna undvikas. Handlandet blir i regel straffbart när trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Den som döms för vårdslöshet i trafik får påföljden dagsböter eller, om brottet är grovt, fängelse i högst två år. Beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" För att kunna fällas för brottet måste åklagaren kunna bevisa att den tilltalade handlat i enlighet med den aktuella brottsbeskrivningen. Bevisningen ska innebära att det är ställt utom tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Domstolen ska sedan värdera bevisen för att kunna fastställa om den tilltalade ska fällas för brottet eller inte (35 kap 1 § Rättegångsbalken)Sammanfattningsvis innebär detta för dig att åklagaren måste kunna bevisa att du brustit i din omsorg och varsamhet på ett sätt sätt som inneburit fara för att trafikolycka uppstått. Om det handlar om en hastighetsöverträdelse måste åklagaren kunna bevisa att du framfört ditt fordon över den tillåtna hastighetsgränsen. Domstolen avgör sedan om beviskravet är uppnått (dvs om har åklagaren lyckats bevisa att du begått brottet). Vid fall domstolen finner att beviskravet är uppnått riskerar du att få en fällande dom. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåvoskatt

2020-12-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall det finns någon gräns på gåvor man kan få skattefritt, vad händer om man får gåvor månadsvis i form av pengar som blir insatta i ens konto.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Gåvoskatten avskaffades år 2005. Detta innebär att förvärv respektive givande av gåvor är skattefria enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala skatt på dessa pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke

2021-01-18 i Adoption
FRÅGA |Hej, behöver råd och information! Min dotter är 14 år och gravid! Hon är tillsammans med barbentes pappa som är 16 år. Dom har nu gemensamt kommit fram till att de vill att jag och min man (inte dotterns biologiska pappa) ska adoptera deras barn då de inte hat möjlighet att försörja eller ta hand om barbent själva. Jag är 35 och min man 46 år. Vi har diskuterat saken och är med glädje villiga att ta oss an barnet. Men hur fungerar det? Har sökt hjälp både hos socialtjänsten och familjerätten men ingen vet vad som gäller! Vi är inne på att kontakta en jurist privat men tänkte kolla om ni har tips och råd. En överhängande oro är att pojkvännens föräldrar ska motsätta sig adoptionen. Är det mest fördelaktigt att ansöka om adoption när barnet är 6 veckor eller är det bättre att vänta tills barnet är tex 1 år? Ytterligare en oro är att om vi inte skulle bli godkända som adoptiv föräldrar...vad händer då? Mvh Lovisa
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka möjligheter du och din man har att adoptera din dotters barn. Frågor avseende adoption regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB). När det kommer till frågor avseende adoption av barn så måste man främst beakta vad som är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Man ser till barnets behov av adoption och dessutom görs en lämplighetsbedömning (4 kap 2 § FB). Behov av adoption Huruvida barnet är i behov av nya föräldrar beror bl.a. på föräldrarnas vilja och förmågan att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. I denna bedömning ställs barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv mot barnets behov av trygghet och stabilitet. Lämplighetsbedömningen Detta innebär man gör en sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Främst avser lämplighetsbedömningen adoptivföräldrarnas lämplighet att adoptera. Bedömningen utgår från adoptivföräldrarnas möjligheter att ta hand om barnet och ge det en stabil och säker uppväxt. Omständigheter såsom personliga egenskaper, socialt nätverk, ålder och hälsa kan tas med i bedömningen. Samtycke I första hand är det Tingsrätten (TR) som prövar frågan om adoption och domstolen måste se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap 12-13 §§ FB). Det är TR som sen ger socialnämnden i uppdrag att göra en adoptionsutredning. Här klarläggs bl.a de biologiska föräldrarnas samtycke och inställning till adoptionen. Kvinnan har rätt att samtycka till att adoptera bort sitt barn när mist sex veckor har förflutit sedan förlossningen. Hon måste ha hunnit återhämta sig innan samtycke kan inhämtas (4 kap 9 § FB). I Sverige får man inte adoptera bort sitt ofödda barn vilket hänger ihop med att surrogatmödraskap är otillåtet.Vad innebär detta för dig? Under förutsättning att din dotter och hennes kille inte har möjlighet att ta hand om barnet så finns möjlighet för dig och din man att adoptera det när minst sex veckor förflutit. Det finns ingen övre åldersgräns vad gäller möjligheten till adoption och om era förutsättningar att ta hand om barnet är goda (vad gäller personliga egenskaper, socialt nätverk och hälsa) så finns chansen att domstolen godkänner adoptionen. Vidare är det de biologiska föräldrarna som måste samtycka till adoptionen vilket innebär att farföräldrarnas åsikt spelar mindre roll i det sammanhanget. Om domstolen inte skulle finna er lämpliga som adoptivföräldrar rekommenderar jag att föräldrarna hör av sig till socialtjänsten för vidare rådgivning. Socialtjänsten verkar för att barn och unga vuxna ska växa upp under trygga förhållanden. Hur går du vidare?Det är till socialnämnden i den kommunen du bor i som du ska höra av dig. Där ska du få information och rådgivning om hur det närmare går till vid adoption.Hoppas detta var till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Naturrätt och rättspositivism

2020-12-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är likheterna och skillnaderna mellan juridisk rätt och natur rätt?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vad som utmärker rättspositivismen respektive naturrätten.Naturrättsläran Naturrätten är ingen skriftlig lag utan existerar enbart för att den måste finnas. Den står över tid och rum och är universell och måste accepteras av alla i samhället. Enligt naturrättsläran finns det rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och står över de lagar som stiftas av människor. Läran kan delas in i två underkategorier. En gudomlig grund vilken grundar sig på religion. En mänsklig grund som grundar sig på principer som är nedlagda i människans natur. RättspositivismRättspositivismen gäller under vissa givna förutsättningar och utgörs av de stiftade lagarna. Enligt detta synsätt är rätten en konstruktion snarare än grundad på en universell moral. Till skillnad från naturrätten ansåg man att en lag var gällande om den var fastslagen i en viss källa oavsett om den var rättvis eller inte. Rättspositivismen anser att rätten är knuten till en viss tid och en viss plats. Domaren får inte själv göra några moraliska överväganden när han eller hon bestämmer vad som är gällande rätt.Avslutningsvis Detta är bara en översiktlig redogörelse för vad som kännetecknar naturrätten respektive rättspositivismen. Det finns mycket mer intressant information att ta del av på nätet samt i litteraturen.Med vänlig hälsning,

Hyresvärds och hyresgästs förpliktelser

2020-12-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresrätt angående avlopp.Är det hyresgästens ansvar att hålla vattenlås i handfat-golvbrunn-toalett rena för att undvika stopp.Om hyresvärd ombeds att göra rent i vattenlås kan han kräva ersättning ?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka förpliktelsen som finns för en hyresvärd respektive en hyresgäst. I enlighet med 12 kap 24 § Jordabalken måste hyresgästen beakta en s.k. vårdnadsplikt. Detta innebär att hyresgästen måste iaktta viss aktsamhet och rengöring. Som hyresgäst kan man bli ersättningsskyldig för de skador som uppkommit under hyrestiden. Hyresvärden måste dock under hyrestiden hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick för det avsedda ändamålet. Hyresvärden ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap 9 och 15 §§ Jordabalken). Detta innebär att det är hyresgästen som ska ombesörja rengöring av vattenlås. Om det skulle bli stopp i avloppet kan hyresgästen bli ersättningsskyldig om denne inte beaktat sin vårdnadsplikt. Om det däremot skulle vara så att stopp i avloppet uppstår på grund av att exempelvis avloppsrören är gamla så ska hyresvärden svara för den skadan och hyresgästen är då inte ersättningsskyldig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ok att fotografera annans hus i marknadsföringssyfte?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får ett företag i marknadsföringssyfte använda bild på vårt hus utan att ha tillfrågats oss?VänligenKerstin
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella lagen är Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen)Enligt 2 kap 24 § 2 st får byggnader fritt avbildas. Detta innebär att det är ok för företaget att fotografera ert hus. Jag kan inte hitta någon bestämmelse vilken skulle förbjuda företaget att sedan använda en bilden i marknadsföringssyfte. Om någon person däremot hade varit med i bilden hade företaget behövt samtycke från den personen för att sedan kunna använda bilden i reklamsammanhang (1 § Lag (1978:800) om namn och bild i reklam.)Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,