När måste hyresgästen ansöka uthyrning av lägenhet i andra hand?

2021-02-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |hyresvärden vill kasta mig och min inneboende ut för jag har jobb i en annan stad och jag kommer hem varannan helg då tror de att jag inte kommer och jag hyr ut lägenheten på olagligt set jag har jobb kontrakt i ett år då jag vill ej förlora lägenheten samt jobbet
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida du behöver söka tillstånd hos hyresvärden för att din inneboende ska tillåtas bo kvar i din hyresrätt. Om någon bor med dig i din lägenhet kallas det för att du har en inneboende. Oftast handlar det om att någon hyr ett rum i din lägenhet. Under sådana förhållandet krävs inget tillstånd från hyresvärden. Om personen som du låter bo in din lägenhet bor där självständigt, utan att du bor där samtidigt, måste du dock ansöka om tillstånd. Det blir då tal om en uthyrning i andra hand. I 12 kap 39 § Jordabalken (1970:994) (JB) framgår att hyresgästen inte får hyra ut lägenheten i andra hand utan samtycke. I 12 kap 40 § JB regleras dock ett undantag som säger att en hyresgäst får hyra ut i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Tillstånd ska lämnas enligt 12 kap 40 § JB om hyresgästen exempelvis tillfälligt studerar eller arbetar på annan ort. Enligt bestämmelsen finns även andra omständigheter som kan komma att spela in i frågan om du har rätt att hyra ut i andra hand eller inte. Jag skulle råda dig att ta kontakt med din hyresvärd och ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andra hand med tanke på att du har jobb på annan ort och inte är hemma så mycket. Om hyresvärden inte samtycker kan du höra av dig till hyresnämnden. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka krav kan man rikta mot en säljare som sålt stöldgods?

2021-02-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej !Jag har köpt en bil från en firma i Stockholm 2019 , nu försöker jag att sälja den men det visar sig att bilen har varit stulen under 2017 , det gör det svårt att sälja bilen eftersom ingen vågar göra affär med en sån bil .Jag undrar då om jag kan kräva från firman att dom tar tillbaka bilen och betalar det som är kvar av bilen , eftersom dom nämnde aldrig att bilen have varit sluten när vi köpte den från dom.Tack för hjälpen
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka anspråk du kan rikta mot en säljare som sålt stöldgods. Först tänker jag dock att det kan vara bra att redogöra för vad ett godtrosförvärv är eftersom jag utgår ifrån att du förvärvat bilen i god tro. Om godtrosförvärv I detta fall innebär det att du köpt den ifrågavarande bilen av en firma som inte varit berättigad att sälja den, men du trodde det. Du ska med andra ord inte ha misstänkt att bilen varit stöldgods. Enligt huvudregeln i Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL) får du äganderätt till bilen eftersom du också fysiskt har den i din besittning (2 § GFL). Den rättmätige ägaren har dock rätt att ta tillbaka bilen genom lösen (betalning) inom sex månader från dess att ägaren fått kännedom om vem som innehar bilen. Förutsättningen är att bilen olovligen tagits från denne, vilket den med största sannolikhet har om den blivit stulen. När sex månader förflutit tillfaller bilen dig (3 § GFL).Om konsumentköpJag utgår ifrån att du köpt bilen i egenskap av privatperson. Detta innebär att Konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL) är tillämplig. Om den rättmätige ägaren har rätt att återfå bilen föreligger ett rättsligt fel och du har rätt att i första hand kräva omleverans av säljaren (21a § och 26 § KKöpL). Om det inte blir tal om omleverans kan du hävda rätt till prisavdrag eller hävning (få tillbaka pengarna) enligt 28 § KKöpL. Detta förutsätter dock att du reklamerar bilen och det rättsliga felet inom skälig tid från dess att felet upptäcktes (23 § KKöpL). Om ytterligare skador uppkommit till följd av det rättsliga felet har du rätt till skadestånd enligt 30 § KKöpL. Sammanfattningsvis Om du köpt bilen och förvärvat den genom ett godtrosförvärv har du rätt att gentemot firman hävda att det föreligger ett rättsligt fel om den rättmätiga ägaren har rätt till bilen. Du kan då hävda omleverans eller, om det inte kommer i fråga, prisavdrag eller hävning och på så sätt få tillbaka dina pengar. Du måste dock ha reklamerat det rättsliga felet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Skillnaden mellan sexuellt ofredande och olaga integritetsintrång

2021-02-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej en kille har spridit nakenbilder på någon. Räknas detta som sexuellt ofredande?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilket brott man kan göra sig skyldig till om man sprider nakenbilder på någon annan samt under vilka förutsättningar man kan dömas för sexuellt ofredande. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB). Sexuellt ofredande Brottet regleras i 6 kap 10 § BrB. Enligt paragrafens första stycke döms den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Enligt andra stycket döms även den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller genom ord eller handlade ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Om en nakenbild skickas till en person under 15 år så räknas det som sexuellt ofredande även om bilden var önskad. Om bilden skickas till någon som är 15 år eller äldre räknas det som sexuellt ofredande om bilden var oönskad och kränkte mottagarens sexuella integritet. Gentemot mottagaren av nakenbilden kan killen i ditt fall alltså i dömas för sexuellt ofredande under förutsättning att mottagaren var under femton år eller om mottagaren var över 15 år samt att bilden var oönskad och kränkte den sexuella integriteten (det sexuella självbestämmandet). Olaga integritetsintrång I detta fall kan även brottet olaga integritetsintrång bli aktuellt. Bestämmelsen regleras i 4 kap 6c § BrB. Bestämmelsen säger bl.a. att om någon sprider en bild på en persons nakna kropp som är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör så kan personen som sprider bilden dömas till böter eller fängelse i högst två år. Man döms dock inte till ansvar om gärningen kan anses vara försvarlig. Alltså, gentemot den personen vars nakenbilder sprids kan den som sprider dem dömas för olaga integritetsintrång. Killen i detta fall måste ha spridit bilderna i syfte att orsaka den här personens allvarlig skada och gärningen får inte ha varit försvarlig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Är det olagligt att köra med sommardäck på vintern?

2021-01-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad händer om man övningskör (lagligt) men att bilen är olaglig, tex utan vinterdäck?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på ifall det är olagligt att köra bil på vintern utan vinterdäck. Det är tillåtet att köra med sommardäck på vintern under förutsättning att det inte råder vinterväglag på den vägen du färdas på eller angränsande vägar under tiden 1 december - 31 mars. Annars måste du ha godkända vinterdäck. Bötesbeloppet för att inte använda vinterdäck när det krävs är 1 200 kr. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilken ställning intar EKMR i det svenska rättsystemet?

2021-02-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som händer om EKMR står i stird med någon av våra grundlagar - normkonflikt. Hur dömer domstolen? I enlighet med RF eller EKMR?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilken ställning EKMR intar i det svenska rättsystemet. Europakonventionen (EKMR) är inte en av de svenska grundlagarna, men räknas ändå som det. Konventionen nämns i 2 kap 19 § Regeringsformen (1974:152) (RF) där det står att lag eller annan föreskrift inte får strida mot Sveriges åtaganden på grund av EKMR angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionens ställning är överordnad svenska lag i och med att den inkorporerats i svensk rätt (den har tagits in i den svenska lagstiftningen). I 12 kap 10 § RF står det att om en domstol eller myndighet i ett enskilt mål kommer fram till att svensk lag strider mot en överordnad författning så ska lagen inte tillämpas. Vid fall en svensk domstol skulle döma mot EKMR så kan Europadomstolen komma att ta upp målet. Att döma mot EKMR skulle kunna likställas med att döma mot det svenska grundlagsskyddet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?

2021-02-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får en arbetsgivare säga upp all personal, utom dom som har lönebidrag?Gäller inte turordning?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du vill ha reda på vilka som omfattas av Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS). LAS omfattar arbetstagare på hela arbetsmarknaden (dvs både i privat och offentlig tjänst), oavsett om anställningen gäller på heltid eller deltid (1 § LAS). Detta innebär att vid fall en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare enligt 7 § LAS så måste denne ta hänsyn till turordningsreglerna vilka är reglerade i 22 § LAS. Turordningsreglerna innebär att när arbetsgivaren behöver säga upp anställda pga arbetsbrist (exempelvis när det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har råd att betala ut löner) så måste denne ta hänsyn till en viss turordning. Det som är avgörande för ordningen på listan är hur länge de anställa arbetat på företaget. Huvudregeln är sist in- först ut. Denna regel säger att äldre personer har ett starkare skydd mot uppsägning än vad yngre personer har under förutsättning att de varit anställda lika länge. En arbetstagare med lönebidrag omfattas alltså av LAS och arbetsgivaren måste därför vid en uppsägning ta hänsyn till turordningsreglerna. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan en förening dömas för förtal?

2021-01-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person i media framställer och sarkastiskt och obefogat kritiserar t ex en idrottsförening på en mängd olika punkter, kan man då driva en process mot denne...det hela leder ju till att föreningen åsamkas stor skada och kan ju leda till att man får lägga ner verksamheten i slutänden.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att förtala en förening. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB).Förtal regleras i 5 kap 1 § BrB och innebär att den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Detta innebär att man inte kan förtala en förening i sig utan uppgifterna måste rikta sig mot en enskild person. Vidare måste uppgifterna som lämnats (kritiken) leda till att man börjar missakta den utsatta. Detta kan exempelvis innebära att man sprider en uppgift som pekar ut en person som brottsligt. Det krävs inte att uppgifterna som sprids faktiskt stämmer. Därmed går att konstatera att de som framför kritiken i ditt fall omfattas av yttrandefriheten och tryckfriheten och uttalandena kan därmed inte anses som brottsliga. Att driva process mot personen som framfört kritiken tror jag tyvärr inte att du skulle vinna någon framgång med. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När kan du kräva skadestånd från en fastighetsägare?

2021-01-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej halkade i en kunds källartrappa som han ej hade halkbekämpat , det enda kunden sa var ojsan kanske skulle ha sandat trappan , Har skadat höger bicepsfäste i axeln slog i armbågen , höger hand som är jättesvullen ,slog upp en whiplash skada och slog en lite kartong med reservdelar utan för höger öga och okben och en blåtira på köpte Kan jag kräva skadestånd för skadan ?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att du vill ha reda på under vilka omständigheter du kan kräva skadestånd från en fastighetsägare. De aktuella lagarna är Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:929). Fastighetsägarens ansvar och vårdslöshet samt bevisbördans placering.Fastighetsägare har en skyldighet att sanda marken, som denne ansvarar för, när det är halt. Entréer till fastigheten omfattas av denna skyldighet (2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska kunna kräva skadestånd av kunden krävs att denne har ansvaret för att sanda den trappa som du halkat i samtidigt som personen inte uppfyllt sin underhållningsskyldighet (2 kap 1 § SkL). Det är du som har bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös i sitt agerande. Du måste alltså kunna bevisa att anledningen till att du halkat berott på att fastighetsägaren inte sandat trappan. Vad omfattar skadeståndet?Du har rätt att kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster, för sveda och värk eller för skador av bestående art samt för eventuella olägenheter till följd av skadan (5 kap 1 § SkL). Sveda och värk innefattar både fysiskt och psykiskt lidande. Det ska vara fråga om en övergående smärta eller lidande. Lyte och men avser skador av en mer bestående art. Exempel på en sådan skada kan vara ärr (vilken kvarstår efter en behandling). Sammanfattningsvis Du har rätt att kräva ersättning för dina skador om du kan bevisa att kunden orsakat dem genom att inte uppfylla skyldigheten att underhålla fastigheten ( i detta fall genom att inte sanda sin hala källartrappa). Fastighetsägaren kan inte anses vara vårdslös om du exempelvis halkat tidigt på morgonen. Man kan generellt inte förvänta sig att ägaren ska ha hunnit sanda marken vid den tiden.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,