Kan man göra ett arvsavstående till förmån för ett av flera barnbarn?

2021-07-11 i Arvsavstående
FRÅGA |kan man göra arvsavstående till förmån för ett barnbarn utav 6stycken. därmed hoppa över ett led och gynna en av 6 st?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en bröstarvinge avstår från sitt arv kommer arvet istället fördelas som om bröstarvingen dött och bröstarvingens barn kommer då ärva istället för bröstarvingen själv (2 kap 1 § ärvdabalken). Om man gör ett arvsavstående kommer alla bröstarvingens barn ärva och inte bara ett av dem. Det innebär att inte bara ett av barnen kan få ut arvet genom att bröstarvingen avstår från sitt arv, utan alla barn kommer ärva lika mycket (2 kap 1 § andra stycket ärvdabalken). Eftersom din fråga rör arvsavstående till förmån för ett barnbarn tolkar jag din fråga som att alla barnbarn har samma förälder, dvs att det är föräldern som är bröstarvinge som ska göra arvsavståendet. Är så fallet kan man alltså inte bara avstå från den del av arvet som ska tillfalla ett barn.Den möjlighet jag ser för bröstarvingen att se till att bara ett av barnen får arvet är om bröstarvingen tar emot arvet och sedan ger bort en del av arvet till barnet genom gåva. Det ska dock noteras att gåvan kan angripas enligt reglerna om förskott på arv efter bröstarvingens död. Hoppas du har fått svar på din fråga. I annat fall kan du återkomma med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Är jag skyldig att arbeta mer än mina avtalade timmar?

2021-07-11 i Övrigt
FRÅGA |Hej.Jag arbetar som timanställd, min chef lägger schema för en tidsperiod på ungefär 1månad. Dessa pass har vi själva ingen påverkan på, och om vi blir tilldelade ett pass så är det upp till oss att arbeta. Vi har kontrakt på 4h/veckan, men får oftast runt minst 10.Hon kollar alltså inte med oss om vi kan jobba dessa pass utan lägger bara schemat så som hon vill.Om vi skulle ha tex skola, fritidsaktiviteter, vara sjuka eller liknande denna dag, så är det enligt henne, upp till oss att hitta någon annan som kan arbeta åt oss.(De flesta som arbetar går på gymnasiet)Hon tar ingen hänsyn till vår skolgång eller fritid.Måste vi tacka ja till alla dessa timmar trots att det överskrider vårt kontrakt, och att vi har tex skola under dessa timmar?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du har kontrakt på 4 h/veckan har du en skyldighet att stå till din arbetsgivares förfogande under de 4 h/veckan som du och din arbetsgivare har kommit överens om i ditt anställningsavtal. Det innebär också att arbetsgivaren i princip ensidigt kan bestämma när du ska fullgöra dessa 4 timmar. Detta kan dock begränsas av vad ni har kommit överens om i ditt anställningsavtal eller pga kollektivavtal.Du är inte skyldig att stå till din arbetsgivares förfogande utöver de avtalade 4 h/veckan. Du har alltså som stark utgångspunkt ingen skyldighet att arbeta mer än 4 h/veckan. Det kan dock i kollektivavtal finnas en viss möjlighet för arbetsgivaren att beordra övertid. I ditt fall rör det sig dock om en anställning av liten omfattning och det finns därmed en väldigt liten möjlighet för arbetsgivaren att beordra övertid utöver vad ni kommit överens om. SammantagetDu har alltså en skyldighet att arbeta de 4 h/veckan som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Arbetsgivaren kan dessutom i princip ensidigt bestämma när du ska arbeta dessa 4 timmar. Du har dock ingen skyldighet att arbeta utöver dessa 4 h eftersom arbetsgivaren inte ensidigt kan schemalägga dig på fler timmar än ni kommit överens om utan att du går med på det. Du måste alltså inte tacka ja till timmarna som överskrider kontraktet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fråga om skadestånd och adekvat kausalitet

2021-06-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, vi säger att jag är på en restaurang och servitören spiller varmt kaffe i mitt ansikte och blir borta från jobbet i tre dagar, men jag skulle även på intervju dagen efter där jag kunde fått ett jobb där jag tjänat 50.000kr mer om året. Räknas dessa 50.000kr som en inkomstförlust som skadevållande ska ersätta ? Eller är det bara de tre dagar jag varit borta från jobbet ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som utgångspunkt gäller att den som orsakar en sak- eller kroppsskada ska ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslagen). Det krävs alltså att det har uppstått en skada som den här servitören då har orsakat.Utöver det ställs dock fler krav som måste vara uppfyllda för att servitören ska bli skadeståndsskyldig. Dessa följer dock inte direkt av lagen. Det krävs alltså också att servitören har varit åtminstone oaktsam, vilket kan tänkas vara uppfyllt i ett sådant fall som du beskriver. Dock krävs också att det föreligger så kallad adekvat kausalitet.Adekvat kausalitet innebär förenklat att det inte räcker att servitören har orsakat skadan utan det ska också finnas ett rimligt orsakssamband mellan det oaktsamma handlandet från servitörens sida och den skada som har uppstått. Det krävs också att denna skada är tillräckligt typisk för handlandet i fråga. Man pratar ofta om att det ligger i farans riktning att en viss skada uppstår av handlandet i fråga.Ett skolexempel är följande för att beskriva adekvat kausalitet: En tomtägare spränger berggrund på sin tomt, och grannens husgrund blir skadat på grund av vibrationerna. Då finns adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om istället en joggare springer förbi, blir skrämd av explosionen, snubblar och bryter benet finns det visserligen kausalitet mellan handlingen och skadan, men den är inte adekvat ("i farans riktning").I det fall du beskriver skulle skadan av att du har varit borta i tre dagar från jobbet och därmed går minste om inkomst vara en sådan adekvat skada som servitören blir skyldig att utge skadestånd för. Att du på grund av servitörens handlande går miste om en intervju dagen efter som möjligen hade kunnat ge dig ett jobb där du tjänar 50 000 kr mer om året skulle visserligen innebära att det finns ett orsakssamband mellan handlandet och skadan. Dock skulle troligtvis inte skadan anses vara adekvat i förhållande till servitörens handlande. Det hade inte varit säkert att du hade fått arbetet pga intervjun och det blir därmed en mycket hypotetisk och spekulativ skada. Det skulle därmed inte finnas ett sådant adekvat orsakssamband att servitören skulle bli skadeståndsskyldig för den eventuella inkomstförlusten om 50 000 kr.Därmed skulle skadestånd endast utgå för de tre dagar du är borta från jobbet.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag ge en miljon kronor i gåva till min vän utan skattekonsekvenser?

2021-06-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.Som jag förstår är det vanligt att man ger små summor pengar till familjer och vänner kontinuerligt utan någon skatt att oroa sig åt, men när det kommer till stora summor pengar till familjer och vänner, vad stoppar mig från att överföra 1 miljoner kronor till min bästa vän bara för att jag känner att han behöver dom mer än mig?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det kommer uppstå några skattemässiga konsekvenser om du överför en miljon kronor i gåva till din vän. Precis som du säger kan man ge bort pengar i gåva utan att några skattekonsekvenser uppstår. Det spelar ingen roll hur stor penninggåvan är. Du kan mycket väl ge bort en miljon till din vän utan att varken du eller din vän drabbas av några skattekonsekvenser för det eftersom gåvor är skattefria (8 kap 2 § IL). Det är dock viktigt att gåvan inte är förenad med någon form av motprestation från din vän. Skulle det vara så att hen får gåvan under förutsättning att hen utför en prestation eller för att hen redan har utfört en prestation, kan gåvan istället anses utgöra en tjänsteinkomst som ska beskattas av din vän i inkomstslaget tjänst (10 kap 1 § IL). Du hade dock inte som gåvogivare drabbats av några skattekonsekvenser i det fallet. Skulle din vän då inte ta upp "gåvan" till beskattning skulle hen dessutom kunna drabbas av skattetillägg för det om 40% (49 kap 11 § skatteförfarandelagen).Du behöver inte upprätta något gåvobrev för att gåvan ska bli rättsligt bindande. Vill du förena gåvan med några särskilda villkor, t.ex. att gåvan ska utgöra din väns enskilda egendom, behöver du dock upprätta ett gåvobrev.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt på hyresintäkter från ett hus beläget utomlands?

2021-07-11 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej. Jag har svårt att förstå Skatteverkets information och formella språkformulering gällande hur uthyrning av privatbostad utomlands beskattas om man är permanent bosatt i Sverige. Jag bor utanför EU, äger ett hus här tillsammans med min sambo men vi ska flytta tillbaka till Sverige senare i år. Vi ska nu bestämma om vi ska behålla vårt hus och hyra ut det, eller sälja det innan vi flyttar till Sverige. Om vi behåller det, då kommer intäkterna från hyran knappt att täcka våra avbetalningar på lånet. Vi kommer alltså inte att tjäna något på det kortsiktigt. Måste vi ändå betala skatt på hyresintäkterna även om vi "går back" varje månad?Tack på förhand
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).Obegränsat eller begränsat skattskyldigHuruvida du behöver betala skatt eller inte för hyresintäkterna du erhåller från uthyrningen av huset som finns utomlands är det avgörande om du är så kallat obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du betalar skatt för samtliga inkomster, oavsett om de härrör från Sverige eller från utlandet (3 kap 8 § IL). Är du istället begränsat skattskyldig är du endast skyldig att betala skatt för vissa i lagen uppräknade inkomster (3 kap 18-21 § IL). Beroende på var man bor och när man flyttar under året så kan man vara både obegränsat och begränsat skattskyldig vid olika tidpunkter under samma år.Obegränsat skattskyldig är du om du antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller om du har väsentlig anknytning till Sverige och också har varit bosatt i Sverige tidigare (3 kap 3 § IL). I det fall ni alltså flyttar till Sverige är ni obegränsat skattskyldiga så fort ni flyttat, eftersom ni då är bosatta här.Den hyresintäkt ni får in genom uthyrningen av huset som är beläget utomlands är en sådan intäkt som ni är skyldiga att betala skatt för i Sverige, efter det att ni flyttat till Sverige (42 kap 1 § IL). Däremot har ni också rätt till schablonavdrag om 20% av intäkten (42 kap 31 § IL). Ni har också rätt till ett schablonavdrag om 40 000 kr per år (42 kap 30 § andra stycket IL).Exempel:Ni hyr ut huset för 10 000 kr i månaden. På ett år blir det alltså 12 x 10 000 = 120 000 kr. Ni får avdrag med 20% av 120 000 kr, dvs 24 000 kr. Ni får också avdrag med 40 000 kr. Totalt har ni då rätt till avdrag om 24 000 + 40 000 = 64 000 kr.Ni beskattas då bara för 120 000 - 64 00 = 56 000 kr med anledning av intäkterna ni erhåller i samband med uthyrningen av huset.SammantagetNi beskattas alltså för hyresintäkterna eftersom ni är bosatta i Sverige, men ni får också rätt till ett visst avdrag. Det ska också noteras att ni får avdrag för räntekostnaderna som ni har för lånet för huset (42 kap 1 § andra stycket IL). Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste jag ta emot och returnera en vara som jag inte beställt?

2021-06-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag har beställt en vara över internet som jag sedan makulerade med bekräftelse på att den var makulerad samma dag (fredag). Pengar återbetalades till mitt konto.Nu (torsdag) en dryg vecka senare får jag notifikation om att de skickat varan. den har registrerats med postnord och kommer levereras med hemleverans.Vad gäller? ska jag strunta att ta emot eller skall jag ta emot? är det säljarens ansvar att ta tillbaka varan? behålla?Jag är lite bekymrad att denna kostnad kommer läggas på mig.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ett bolag ska få fakturera dig krävs att ett bindande avtal har kommit till stånd. För att det ska föreligga ett juridiskt bindande avtal krävs att det finns två överensstämmande viljeförklaringar - dvs anbud och accept. I detta fall har du makulerat beställningen och du har också fått ett godkännande med anledning av det. Det finns därmed inget avtal om att du ska köpa en vara. Du har dessutom bevis för detta genom bekräftelsen du mottagit på att beställningen makulerats, vilket är bra.Bolaget kan alltså inte kräva att du ska betala för varken varan eller returen. Du har inte heller ett ansvar för att ta emot varan för att sedan returnera den. Om du dock tar emot varan och avser behålla den har bolaget rätt att fakturera dig för kostnaden för varan. Du bör alltså inte ta emot varan. Oftast returneras varorna när ingen hämtar ut/tar emot varorna. Jag skulle därutöver också råda dig att meddela företaget att beställningen har makulerats och att du därför inte kommer att ta emot något paket. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Begår jag mened om jag minns fel?

2021-06-03 i Övriga brott
FRÅGA |Jag ska vittna mot en granne som blivit avhyst. Jag var mycket trött när allt händer och är inte säker på om jag kommer ihåg tidpunkter rätt. Begår jag mened om jag inte minns rätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i brottsbalken (BrB).För att en person ska dömas för mened krävs att man uppsåtligen lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen (15 kap 1 § BrB jämte 1 kap 2 § BrB). Det krävs alltså att en person avsiktligen lämnar en oriktig uppgift. Att minnas fel och av den anledning lämna uppgifter som man tror är sanna gör att uppsåtskravet inte blir uppfyllt. Det viktiga är alltså att du berättar allt du kommer ihåg och inte lämnar uppgifter som du vet är oriktiga. Gör du det det kommer du alltså inte begå brottet mened eftersom du då inte avsiktligen lämnar felaktiga uppgifter. Om du dock lämnar uppgifter som du vet är osanna kan du göra dig skyldig till brottet mened.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till lönesamtal?

2021-06-03 i Övrigt
FRÅGA |Jobbar som lokalvårdare sen är 2018 och har aldrig haft ett lönesamtal, ska man inte ha det varje år?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lagstadgad rätt till lönesamtal. Oftast finns dock reglerat i kollektivavtal att lönesamtal ska hållas. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen behöver du alltså kolla i det för att se om det står någonting däri som ger dig rätt att påkalla lönesamtal med din arbetsgivare. Gör det inte det har du alltså ingen laglig rätt att påkalla lönesamtal.Jag hade dock rekommenderat att du pratar med din arbetsgivare och frågar om ni kan ha ett lönesamtal oavsett om det står något om lönesamtal i kollektivavtal eller inte. Hoppar du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,