Kan man få patent på recept gällande bakverk?

2021-10-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det går att få patent på recept gällande bakverk, alltså sådana man hittar på själv.Har försökt att googla lite, men just detta verkar vara undantaget som bekräftar regeln..Är det möjligt, eller är det bara för mig att släppa den tanken?Tack på förhand!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi olika immaterialrättsliga skydd för olika saker. I detta fall kan t.ex. upphovsrätt aktualiseras.UpphovsrättFör att du ska få upphovsrättsligt skydd för ditt receptet krävs att receptet har så kallat verkshöjd. Det måste alltså särskilja sig på något sätt från andra recept, kanske genom att det innehåller litterära formuleringar etc (1 § upphovsrättslagen). Skulle receptet ha verkshöjd krävs ingen registrering för att få upphovsrätt - det inträder automatiskt i samband med skapandet av verket.Ett recept innehåller dock ofta en ren uppräkning av ingredienser och instruktioner för hur man ska gå tillväga. Recept saknar i många fall annan funktion än att utgöra en instruktion för bakningen/matlagningen. Det är därmed väldigt tveksamt att ett recept får upphovsrättsligt skydd just för att det saknas sådan verkshöjd som krävs. Det är ju såklart teoretiskt möjligt att ett recept skulle vara så pass originellt och särpräglat att det skulle uppnå verkshöjd och därför bli upphovsrättsligt skyddat. Om det dock bara är ett recept med uppräknande av ingredienser och instruktioner skulle jag dock säga att sådan verkshöjd sannolikt kommer saknas. Upphovsrätt skulle därmed inte aktualiseras för receptet.PatentPatent kan du söka för en uppfinning. Det ska i princip röra sig om en teknisk lösning på ett tekniskt problem. Enbart en presentation av information är aldrig en uppfinning (1 § 4 punkten patentalgen). Även för uppfinningar finns ett krav på att uppfinningen har så kallad uppfinningshöjd. Den ska alltså skilja sig väsentligt från de uppfinningar som är kända sedan tidigare (2 § patentlagen). Ett recept utgör alltså inte en uppfinning och har inte heller uppfinningshöjd. Därför kan du inte heller söka patent för det.SammantagetDet är alltså ganska osannolikt att du skulle få upphovsrättsligt skydd för ditt recept om det inte särskiljer sig från andra recept, t.ex. genom att innehålla litterära formuleringar. Inte heller patent kan du söka för receptet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Var går gränsen för hets mot folkgrupp?

2021-10-05 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar var gränsen för hets mot folkgrupp går. Är det exempelvis hets mot folkgrupp om man offentligt uttalar att invandringen är en belastning eller andra negativa uttalanden om invandring, eller måste man peka ut en viss folkgrupp som en belastning och/eller uttala sig negativt och främlingsfientligt om folkgruppen?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Hets mot folkgruppBrottet hets mot folkgrupp regleras närmare bestämt i 16 kap 8 § BrB. Där står det så här:"den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."Folkgrupp eller annan sådan grupp av personerFör att ett uttalande ska vara straffbart som hets mot folkgrupp krävs alltså att någon har hotat eller uttryckt missaktning för en viss folkgrupp eller annan grupp. Med "annan sådan grupp av personer" avses en grupp av människor som består av olika nationellt ursprung t.ex. Invandrare i allmänhet omfattas alltså av paragrafen.MissaktningUttrycket "missaktning" omfattar dock inte alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur. För att uttalandet ska vara straffbart krävs att det står klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig diskussion rörande den aktuella gruppen.SammantagetDet är svårt att avgöra exakt vad gränsen går och din fråga är väldigt öppen. Jag kan därmed egentligen inte göra någon närmare bedömning av om de situationerna du beskriver i din fråga skulle utgöra hets mot folkgrupp eller inte. Det som kan sägas är dock att om uttalandena inte kan tänkas vara godtagbara inom en gräns för en saklig diskussion - så kan uttalandena utgöra ett brott. Att prata om att invandring utgör en belastning skulle nog inte uppfylla kravet på att uttrycka missaktning. Att uttala sig negativt om invandring kan såklart både utgöra brott och inte utgöra brott. Det beror helt enkelt på vad det negativa uttalandet innehåller.Hoppas du känner att du har fått lite vägledning i din fråga! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?

2021-10-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag har haft diskussioner om hur svensk domstol bedömer den tilltalades skuld. Jag hävdar att domstolen bedömer den tilltalade såsom skyldig eller icke skyldig, inte skyldig eller oskyldig då jag anser att icke skyldig inte är det samma som oskyldig. Jämför amerikansk rättsprocess där domstolen dömer antingen guilty eller not guilty, inte guilty eller innocent.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om domstolen bedömer den tilltalade som icke skyldig eller oskyldig när domstolen kommer fram till att personen inte gjort sig skyldig till brott. Till att börja med så är det ofta skillnad på den juridiska betydelsen av vissa termer och användningen av dessa termer i allmänspråklig mening. Det är också skillnad på vilka termer andra länder använder i sina rättsordningar.OskyldighetspresumtionenI Sverige är en grundläggande straffrättslig/processuellrättslig princip den så kallade oskyldighetspresumtionen. Denna princip är till exempel reglerad i artikel 6.2 Europakonventionen. Denna princip innebär att den som är anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills dess att hans skuld har blivit lagligen fastställd. Man är alltså bara skyldig om domstolen har dömt att den tilltalade är skyldig. Fram tills dess är man alltså oskyldig.SammantagetSom svar på din fråga gäller alltså att om domstolen inte dömer den tilltalade för brott är man fortsatt oskyldig. Man blir alltså inte icke skyldig.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste vi betala skadestånd för en skada vår hund orsakat om skadelidande medverkat till skadan?

2021-09-07 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, tänkte kolla om ni kan hjälpa med en fråga angående en hund? Det är så att vi har en hund som vi tog med på camping på midsommar. Vi åkte 2 st husvagnar, den ena med min syster och hennes sambo och i den andra var det jag och min sambo. Sen kom min andra syster med man men även hennes svärmor som vi inte hade bjudit men förvarnat om att man inte går fram till våran hund om man inte känner honom. Kvällen gick och resterande personer som inte känner honom inte gick fram förutom hon, som på kvällen gick rakt emot honom vid hans matskålar och han försvarade sin mat på vår campingtomt. Han var kopplad och stod längs vår husvagn. Jag, som ägare, hade redan från start sagt att man inte ska gå fram till hunden. Nu(10 veckor senare) väljer hon att anmäla oss och kräva skadestånd även fast hon blivit varnad! Hon sa också till fler personer i sällskapet att hon inte skulle göra någon anmälan och att hon accepterade att olyckor tyvärr händer. Hon erkände också att det var inte hundens fel, utan hennes fel då hon gick fram trots förvarning. Frågan nu är om vi ska gå vidare till rätten med detta eller bara betala och se glada ut?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK) samt skadeståndslagen (SkL).Skadeståndslagens utgångspunktSom huvudregel gäller att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet orsakar en skada ska ersätta denna (2:1 SkL).En förutsättning för att hålla någon skadeståndsskyldig är alltså att den personen har handlat på något sätt som gör att skadan uppstått; antingen med avsikt eller genom vårdslöshet.Hundägares ansvarNär det kommer till ansvar över hundar gäller dock ett så kallat rent strikt ansvar. Det innebär att om din hund orsakar en skada är du som hundägare skyldig att ersätta denna, oavsett om du varit vållande till skadan eller inte (19 § LHK).Det är alltså ett strängare ansvar än vad som följer av skadeståndslagens regler och denna ansvarsform gäller före skadeståndslagens regler. Det är det strikta ansvaret du omfattas av. Det innebär alltså att du som utgångspunkt i egenskap av hundägare är skyldig att ersätta de skador din hund orsakat.Nedsättning av skadeståndLagen om tillsyn över hundar och katter innehåller inga bestämmelser om nedsättning av skadestånd på grund av att skadelidande varit medvållande. Det gör dock skadeståndslagen och vi ska därmed falla tillbaka i den lagen för nästa steg i bedömningen.Din systers svärmor har varit medveten om att hunden kan orsaka skada om hon går fram till den. Hon har dock trots din varning och tillsägelse att inte göra det gjort det. Hon har alltså tagit en medveten risk för att skada skulle uppstå.Om hon har drabbats av en personskada blir det dock svårt att få skadeståndet jämkat. Nedsättning av skadestånd vid personskador sker endast om skadelidande varit uppsåtlig eller grovt vårdslös i förhållande till den skada som uppstått (6 kap 1 § SkL). Att hon har gått fram och klappat hunden trots att du varnat henne kommer sannolikt inte bedömas som grovt vårdslöst, snarare vårdslöst. Vid personskador sker ingen nedsättning om skadelidande endast medverkat på ett vårdslöst sätt.Vid sakskador kan dock nedsättning av skadestånd bli aktuellt redan om skadelidande varit vårdslös. Om hon endast har drabbats av sakskador och inte någon personskada kan alltså nedsättning av skadeståndet bli aktuellt (6 kap 1 § andra stycket SkL).SammantagetTyvärr kommer alltså skadestånd troligtvis utgå i sin helhet på grund av det strikta ansvaret. Har hon drabbats av en personskada kommer nog inte jämkning av skadeståndet att ske. Jag skulle dock råda dig att kika i din hemförsäkring. Där finns ofta en ansvarsförsäkring som tar över din skadeståndsskyldighet och betalar försäkringsersättning till skadelidande istället.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man få skattetillägg och dömas för grovt bokföringsbrott eller utgör det dubbelbestraffning?

2021-10-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan man får skattetillägg och även döms för grovt bokföringsbrott för samma tidsperiod då det gäller samma händelse eller är detta dubbelbestraffning?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det har inte varit ovanligt att personer som dömds för t.ex. bokföringsbrott också har påförts en administrativ sanktion såsom skattetillägg. Det har länge varit omdiskuterat om denna ordning med dubbla sanktioner är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning som finns i art 4 av det sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen. I Sverige är Europakonventionen svensk lag och därför måste man ta hänsyn till den vid utdömandet av straff och sanktioner etc (2 kap 19 § regeringsformen). Förbud mot dubbelbestraffningDet var i ett avgörande från 2013 som Högsta domstolen slog fast att rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning omfattar det svenska systemet (NJA 2013 s. 502). Innan var det alltså möjligt att en person fick både skattetillägg och brottspåföljd. Blir man alltså dömd för t.ex. skattebrott i allmän domstol och därefter påförts skattetillägg i en annan process (t.ex. i förvaltningsrätten) kan det röra sig om en sådan dubbelbestraffning. Det kräver dock att omständigheterna som ligger till grund för båda processerna är väsentligen detsamma. Det måste alltså röra sig om samma brott där två påföljder påförs.Krav på samma brott för att det ska röra sig om dubbelbestraffningVad är ett och samma brott?Europadomstolen har i rättsfallet ECHR 14939/03 Zolotukhin v. Ryssland uttalat att det är fråga om ett och samma brott om de fakta som berör samma person är oupplösligt förbundna med varandra i tid och rum eller är identiska eller i allt väsentligen detsamma. Luddig formulering - jag ska försöka förtydliga detta.När det kommer till bokföringsbrott har Högsta domstolen uttalat att utrymmet för att komma fram till att bokföringsbrott och skattetillägg ska anses grunda sig på samma brott är mycket litet. Det kan dock inte uteslutas att det kan bli möjligt att domstolen skulle kunna komma fram till att bokföringsbrott och det som grundar skattetillägg är samma brott - vilket då skulle kunna aktualisera dubbelbestraffningsförbudet (se NJA 2014 s 377).Europadomstolen har ansett att det krävs mer än en felaktig bokföring för att döma någon för skattebrott. Trots att bokföringen är felaktig kan nämligen en korrekt deklaration lämnas in. I detta fallet ansågs därför bokföringsbrottet och skattetillägget grundas på två olika brott. Därför fanns inte heller något hinder att påföra både brottspåföljd och skattetillägg (se ECHR 7356/10 Lucky Dev v. Sverige).Frågan har också varit uppe för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Även i det fallet kom HFD fram till att bokföringsbrottet inte utgjorde ett hinder mot att ta ut skattetillägg. Inte heller i det målet ansåg man alltså att de olika påföljderna grundande sig på samma brott (se HFD 2014 not. 51).SammantagetSammanfattningsvis kan vi alltså se att domstolarna i många fall kommit fram till att det inte har rört sig om dubbelbestraffning när någon dömts för bokföringsbrott och också påförts skattetillägg. Det avgörande för om dubbelbestraffningsförbudet ska aktualiseras är alltså bedömningen för om det rör sig om samma brott.Du skriver i din fråga att de båda påföljderna har aktualiserats för samma händelse under samma tidsperiod. Det skulle därmed mycket möjligt kunna tänkas att det rör sig om samma brott. Om vi tittar tillbaka på fallet från Europadomstolen så sa man ju dock där att även fast bokföringen är fel pga bokföringsbrottet kan det ändå vara möjligt att lämna in en korrekt deklaration. Därmed verkar utrymmet vara ganska litet att komma fram till att det även i ditt fall rör sig om samma brott. Eftersom jag dock inte vet exakta omständigheterna i ditt fall kan jag inte göra någon närmare bedömning än så.Det du kan ta med dig är dock som sagt att det visserligen är möjligt att det utgör samma brott i ditt fall. Men mot bakgrund av rättsfallen jag presenterat så har domstolarna i många fall kommit fram till att det inte rör sig om samma brott. Det talar alltså istället för att det i ditt fall faktiskt inte rör sig om en dubbelbestraffning.Hoppas du känner att du fått lite vägledning i din fråga! Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hänsyn till tillbyggnad eller nybyggnad vid beräkning av latent skatt

2021-10-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Vid beräkning av laten skatt vid arvsskifte tar man hänsyn till förbättringskostnader de 5 senaste åren. Hur tar man hänsyn till tillbyggnad eller tillkommande nya byggnader på fastigheten?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kolla i inkomstskattelagen (IL). Vid arvsskiftet ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet på fastigheten. Från marknadsvärdet ska man då dra av en latent skatteskuld, beräknad försäljningskostnad och eventuell upphovsskatt.Den latenta skatteskulden är en uppskattning av den vinstskatt som skulle betalas om man sålde fastigheten.Den latenta skatteskuldenDen latenta skatteskulden är 22% av kapitalvinsten och räknas ut på följande sätt enligt 44:13-14 § IL:Marknadsvärdet- (minus) försäljningskostnader (ex mäklararvode)- (minus) inköpspris- (minus) förbättringskostnader de senaste 5 åren= KapitalvinstLatent skatteskuld = 22 % av kapitalvinsten Tillbyggnad eller tillkommande nya byggnader:Tillbyggnad och nybyggnad utgör en förbättringsutgift (45 kap 11 § IL). Det finns ingen tidsbegränsning på nybyggnationer och kostnaden för dessa ska därför också minska marknadsvärdet på samma sätt som förbättringskostnaderna. Tillbyggnad och tillkommande byggnader på fastigheten påverkar därmed kapitalvinsten som blir lägre och därmed blir den latenta skatteskulden också lägre. För att dessa kostnader ska få dras av och därmed påverka kapitalvinsten krävs dock att utgifterna under året sammanlagt uppgått till minst 5 000 kr, vilket ju verkar rimligt i ditt fall (45 kap 11 § IL).Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är annars välkommen att återkomma med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

När försvinner en skuld hos inkasso?

2021-09-07 i Preskription
FRÅGA |Hej jag undrar hur länge kan en skuld vara i inkasso kan skulden försvinna om 10 år?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner vi i preskriptionslagen (PreskL).En fordran preskriberas efter 10 årPrecis som du nämner i frågan preskriberas en skuld efter 10 år (2 § PreskL). Det innebär att man inte längre kan driva in en skuld efter det att preskriptionstiden gått ut.Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att inkassobolaget skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse till dig (5 § PreskL). Om du alltså får ett krav på att du ska betala fordran eller en påminnelse om att betala fordran börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen då kravet eller påminnelsen skickas till dig (6 § PreskL). Det finns också fordringar med en preskriptionstid på 3 år. Detta gäller endast fordringar mot en konsument som avser en vara eller tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för enskilt bruk.SammantagetEn skuld preskriberas alltså normalt efter 10 år. Sker dock ett avbrott genom ett krav om betalning eller en påminnelse börjar en ny 10-års period löpa innan preskriptionstiden löper ut. Detta kan alltså ske flera gånger vilket gör att en fordran i princip aldrig preskriberas om inkassobolaget löpande skickar betalningskrav eller påminnelser.Det som avgör om en skuld försvinner efter 10 år är alltså om inkassobolaget har skickat ett krav om betalning/påminnelse innan preskriptionstiden löpt ut eller inte.Skulden kan alltså försvinna efter 10 år, men har du fått krav om betalning eller påminnelse innan preskriptionstiden löpt ut så förlängs tiden med 10 år till.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är "vänta bara" ett hot?

2021-09-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är vänta bara. Ett hot?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Vad är olaga hot?Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap 5 § BrB).Det måste alltså röra sig om hot om en brottslig gärning i sig, t.ex. hot om misshandel. Att hota om någonting som inte i sig utgör en brottslig gärning faller inte inom ramen för brottet olaga hot. Det är t.ex. inte olagligt att hota om att avslöja en otrohetsaffär. Bedömningen avseende om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar bland annat på hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt.Det spelar ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att gärningspersonen ska ha uppsåt till hotet (1 kap 2 § första stycket BrB). Gärningspersonen ska alltså vilja hota en annan person för att framkalla rädsla.Är "vänta bara" ett hot?Det är oklart vad som avses med meningen "vänta bara" i din fråga. Meningen i sig utgör ju inget hot om brottslig gärning och utgör därmed inte heller brottet olaga hot. Visserligen skulle en person som använder sig av meningen på ett visst sätt ge viss antydan till hot om brott. Vilket brott det i så fall skulle vara är ju dock också oklart om det inte framgår. Det kan också framhållas här att beviskrav för brott är väldigt högt ställt. Därmed skulle meningen "vänta bara" knappast räcka för att klassificeras som olaga hot.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,