Är rasistiska uttalanden brottsliga?

2021-08-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och en vän var på stan förra veckan och en man på ett kafé uttryckte sig rasistiskt mot min vän eftersom hon bar slöja. Är det olagligt att uttrycka sig rasistiskt på det sättet?? Kan det vara hets mot folkgrupp?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I situationen du beskriver har en person uttryckt sig på ett rasistiskt sätt. Det finns i brottsbalken (1962:700) (BrB) inte någon specifik bestämmelse som reglerar sådana situationer. Brottet hets mot folkgrupp som regleras i 16 kap. 8 § BrB tar sikte på situationer där någon sprider rasistiska uttalanden till allmänheten. Bestämmelsen syftar till att skydda en folkgrupp snarare än en enskild individ. Det brott som skulle kunna aktualiseras i denna situation är förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Personen på kaféet har uttryckt sig på ett nedsättande sätt i syfte att kränka din vän, vilket innebär att han kan ha gjort sig skyldig till förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är det högsta straffet man kan få för narkotikabrott?

2021-08-06 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är det högsta straffet man kan få för narkotikabrott?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffen för narkotikabrott varierar beroende på om det rör sig om narkotikabrott av normalgraden eller om brottet är att anse som ringa, grovt eller synnerligen grovt. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1968:64) och i 1 § anges att det högsta straffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i tre år. När det gäller ringa narkotikabrott anges i 2 § att det högsta straffet som kan utdömas är fängelse i sex månader. Beträffande grova och synnerligen grova narkotikabrott, anges i 3 § att de högsta straffen som kan utdömas är fängelse i sju respektive tio år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?

2021-08-04 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej, mina föräldrar är skilda sedan lång tid tillbaka och min far är gift med någon annan. Om min far går bort, vad händer då med mitt arv? Kommer hans fru att få det eller hur fungerar det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make avlider har den efterlevande maken rätt att ärva denne enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Makarnas gemensamma barn ärver först när den efterlevande maken avlider. Beträffande särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma, ser rättsläget dock annorlunda ut. Särkullbarn har enligt 3 kap 1§ ÄB rätt att få ut sitt arv direkt. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från att få ut sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken, vilket anges i 3 kap 9 § ÄB. Särkullbarnet kommer då att få ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur länge har man ångerrätt vid distansköp och när börjar ångerfristen löpa?

2021-08-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag beställde en klänning från en internetsida och företaget säger att jag inte har rätt att lämna tillbaka den eftersom det har gått för lång tid! Paketet skickades för länge sen (2 månader sen) men det är först nu jag har fått den (har haft den hemma i typ 5 dagar). Vad gäller?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är distansavtalslagen (2005:59) tillämplig. Detta eftersom det rör sig om ett distansköp mellan en privatperson och en näringsidkare (1 kap 1 § distansavtalslagen). I 2 kap 10 § distansavtalslagen regleras konsumenters ångerrätt vid distansköp. Där anges att en konsument har ångerrätt i 14 dagar, förutsatt att denne lämnar meddelande om att denne vill frånträda avtalet inom denna tid. Ångerfristen börjar löpa från och med den dag då konsumenten får varan i sin besittning, vilket framgår av 2 kap 12 § distansavtalslagen. I ditt fall fick du varan för fem dagar sedan vilket innebär att ångerfristen inte har löpt ut. Du har alltså fortfarande rätt att frånträda avtalet och lämna tillbaka klänningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att "provsmaka" lösgodis?

2021-08-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Lawline! Jag provsmakade en godisbit vid lösgodiset på ICA häromdagen och fick en utskällning från personalen som påstod att det var snatteri. Är det verkligen så? Jag har provsmakat lösgodis hela mitt liv utan en tillsägelse.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr.Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?

2021-08-06 i Arvsordning
FRÅGA |Jag undrar ifall halvsyskon har samma rätt till att ärva som helsyskon? Nu tänker liksom på fall dät det inte finns några andra arvingar än syskon i bilden!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt den lagstadgade arvsordningen som återfinns i 2 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB), är bröstarvingar de närmaste arvingarna. Detta innebär att barn eller barnbarn ärver i första hand. Om det inte finns några bröstarvingar, går arvet enligt 2 kap. 2 § ÄB till den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna är avliden ska arvlåtarens syskon dela på den avlidne förälderns lott, vilket följer av 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. Halvsyskon har tillsammans med helsyskon rätt till del i den andel som skulle ha tillfallit deras förälder, vilket följer av 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har en misstänkt rätt att inte yttra sig under förundersökningen?

2021-08-04 i Förundersökning
FRÅGA |Jag läste att många misstänkta brottslingar väljer att svara "ingen kommentar" när frågor ställs till dom i förhör och liknande. Det gör tydligen detta för att kunna fabricera ihop en lögn till rättegången. Är det verkligen okej att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en misstänkt inte ska behöva yttra sig över misstanken gentemot denne själv eller behöva medverka i utredningen av dennes skuld. Rätten till tystnad kan härledas ur artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR). Detta eftersom det anses vara en del av oskyldighetsprincipen att ha rätt till att vara tyst under förundersökningen. Oskyldighetsprincipen framgår av art. 6.2 EKMR och innebär att den misstänkte ska presumeras vara oskyldig, till dess att motsatsen har bevisats och att denne således inte ska behöva bevisa sin oskuld. Det är alltså tillåtet för en misstänkt att vara tyst under förundersökningen och därefter välja att yttra sig vid rättegången.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får halvsyskon ingå äktenskap med varandra?

2021-08-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Tja! Får halvsyskon gifta sig med varandra?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 2 kap ÄktB anges tre olika omständigheter som utgör äktenskapshinder. Det första äktenskapshindret stadgas i 2 kap 1 § ÄktB där det anges att personer under 18 år inte får ingå äktenskap. Det andra äktenskapshindret regleras i 2 kap 3 § ÄktB och anger att ett par som är nära besläktade med varandra inte får ingå äktenskap. Med nära besläktade avses släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Det tredje äktenskapshindret stadgas i 2 kap 4 § ÄktB och anger att ett par inte får ingå äktenskap om någon eller båda av parterna har ett pågående äktenskap. Beträffande halvsyskon anges i 2 kap 3 § 2 st. att halvsyskon inte får ingå äktenskap med varandra utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta innebär att det är möjligt för halvsyskon att ingå äktenskap med varandra, såvida det beviljas av länsstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,