Har min man rätt till mitt sparkonto vid bodelning?

2021-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ska skiljas från min man, har han rätt till hälften av mina sparade pengar på ett privat konto.Har sparat hela mitt liv medans han har använt sina pengar på sig själv.Känns så orättvist att mina pengar ska gå till honom och inte till mig.Har alltid fått betala för allt, lån, räkningar, skolgång, barnen kläder, mobiler osv.Medan han har använt sina pengar till tatueringar, kläder, festande osv.La även en väldigt stor del på huset vi köpte innan vi gifte oss antar att de pengarna också är borta för alltid.Tacksam för svar.
Johannes Ljusteräng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser rörande äktenskap och äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att makars giftorättsgods ska delas lika (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som räknas som giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som är föreskriven att den ska vara enskild, vanligast genom äktenskapsförord eller att det är egendom som man har ärvt med villkoret att egendomen ska vara mottagarens egna (7 kap. 2 § ÄktB). Således krävs det ett särskilt förfarande för att egendom ska anses vara enskild och därmed inte ingå i bodelningen. Om så inte har skett i ditt fall, dvs att inget äktenskapsförord har upprättats, ska pengarna på kontot ingå i bodelningen. Detta eftersom man utgår från egendomsförhållandena på den s.k. brytdagen – den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vad som också bör noteras är att giftorättsgods tar ingen hänsyn till äganderätten utan man kan se det som att egendomen tillhör äktenskapet, oavsett vem som har tillfört egendomen. Däremot kan jag inte utläsa från din fråga huruvida ni har ansökt om skilsmässa än. Om ni inte har gjort det, kanske du i så fall kan få din man att skriva på ett s.k. föravtal nu inför stundande skilsmässa? I detta föravtal kan ni då avtala om att t.ex. pengarna på ditt privata sparkonto ska vara din enskilda egendom eller att du ska få ta över huset (9 kap. 13 § ÄktB). Det är dock viktigt att understryka att det är ett avtal, d.v.s. att du och din man måste vara överens för att det ska vara giltigt. Gällande huset (er gemensamma bostad) så ska det också som huvudregel ingå i bodelningen (7 kap. 4 § ÄktB), om det inte är enskild egendom vilket jag redogjort för ovan. Således ska värdet av huset delas lika mellan er. Däremot vem som i slutändan får ta över äganderätten av huset är bodelningen är gjort, finns det goda chanser att huset kan bli ditt. Enligt äktenskapsbalkens regler utgår man från en behovsprincip, d.v.s. den make som har stört behov av bostaden, är också den som ska få äganderätten av huset (11 kap. 8 § ÄktB). Nu vet jag tyvärr inte fler omständigheter i ditt fall, men mitt råd är att kontakta en jurist för att dels få hjälp att upprätta ett föravtal (om du tror att din make skulle gå med på det), dels hjälpa dig att argumentera för att du ska vara den som får behålla huset. Önskar dig all lycka till!

Nyttjanderättsersättning

2021-05-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har fått fly mitt hus pga våld i nära relation som pågått i flera år . Har tidigare alltid tagit tillbaka allt men kommer nog genomföra denna gång. Vi äger huset 50/50 och han förhalar försäljning och bor kvar. Har jag rätt att kräva hyra av honom för att han bor kvar? Betalar halva amorteringen just nu . Elavtalen sa jag upp och sophämtningen. Känns inte rimligt att jag skall ha högre kostnader när jag fått fly vårt hus.Tack på förhand .
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst - jättetråkigt att du befinner dig i en sådan knepig situation.Jag skulle först och främst rekommendera dig att polisanmäla din tidigare partner. Våld i nära relation kan utgöra bland annat misshandel enligt brottsbalken (BrB) 3 kap 5 §. Om våldet och trakasserierna varit upprepade kan det också utgör grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a § andra stycket.Som jag förstår din fråga, undrar du dock om du på något sätt kan kräva något av din tidigare partner. Jag kommer dels gå igenom regler om tvångsförsäljning av fastigheter, dels huruvida du kan kräva hyra av honom.TvångsförsäljningNär flera personer tillsammans äger en fastighet, är samäganderättslagen tillämplig (se samäganderättslagen (SamägL 1 §). Samäganderättslagen utgör ett instrument för att lösa ägarkonflikter, det vill säga när två delägare exempelvis inte kan enas om att sälja fastigheten.Om din tidigare partner inte vill sälja fastigheten, kan du ansöka hos domstol om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (SamägL 6 §). Beslutar domstolen att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, ansvarar en god man för auktionen, för att köpeskillingen fördelas mellan er och för att köpebrev upprättas (SamägL 8 §). Du ansöker om tvångsförsäljning hos den tingsrätten i den ort där fastigheten finns (SamägL 18 §). För att tvångsförsäljning ska vara möjlig, förutsätts dock att du och din tidigare partner inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte ska ske (SamägL 6 §). Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka hos domstol om att få fastigheten såld, även om din tidigare partner inte vill sälja, så länge som ni inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte får ske.NyttjanderättsersättningNyttjanderättsersättning kan aktualiseras när sambor separerar och den ena bor kvar i bostaden (se bland annat rättsfallet NJA 2006 s 206). Den som bor kvar ska som utgångspunkt då betala ersättning för nyttjande av bostaden till den som flyttat ut. Det blir en slags "hyra" som betalas från den som bor kvar till den som har flyttat ut. Detta gäller dock endast från tiden från separationen fram till att bodelningen är klar. Du har då rätt att få betalt för olika kostnader som du har haft kopplade till bostaden. Denna beräkning kan vara rätt knepig att göra. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med såväl bodelning av er samboegendom, som eventuell rätt till nyttjanderättsersättning.SammanfattningDu kan med andra ord kräva att fastigheten säljs, såväl som kräva nyttjanderättsersättning. Efter en bodelning kommer dessutom fastigheten att tillfalla någon av er, alternativt att den säljs. Därför kan det vara bra att få till en bodelning så fort som möjligt. Jag rekommenderar dig också att polisanmäla din tidigare sambo.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får brunn och avloppsledning bytas ut vid köp av byggnad på ofri grund?

2021-04-23 i Fastighet
FRÅGA |Jag har fått ett erbjudande om att köpa ett hus på ofri grund. Får jag göra ett byte av trekammarbrunn och ny avloppsledning utan markägarens tillåtelse?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedan gå igenom de regler som gäller för byggnad på ofri grund, för att därefter svara på din fråga.Fast egendom (fastighet) består av marken, samt de byggnader och den fasta inredning som fastighetsägaren tillfört fastigheten (se 1-2 kap. jordabalken (JB)). Byggnad på ofri grund är motsatsvis lös egendom och anses därför inte tillhöra fastigheten. Vid köp av en byggnad på ofri grund blir istället köplagen eller konsumentköplagen tillämplig. Innebörden av detta, är att vid köp av byggnad på ofri grund, ingår i princip endast själva byggnaden och inte brunnar, avloppsledningar med mera. Fastighetsägaren (markägaren) äger alltså marken och allt annat som finns på fastigheten, så som andra byggnader och avloppsledningar. Den som köper en byggnad på ofri grund får alltså äganderätt endast till själva byggnaden. Vid köp medföljer dock enligt allmänna avtalsrättsliga principer, sådana rättigheter som har en koppling till avtalsobjektet (så kallade osjälvständiga rättigheter), vilket innebär att en rätt att nyttja brunnar och avloppsledningar bör medfölja köp av byggnad på ofri grund.I ditt fall innebär det att vid ett eventuellt köp av byggnaden, ingår en rätt för dig att nyttja brunnen samt avloppsledningen. Det innebär dock inte att du har rätt att byta ut dessa utan fastighetsägarens (markägarens) samtycke, eftersom de ägs av fastighetsägaren. Om detta skulle medföra en förbättring av fastigheten, ser jag dock ingen anledning för fastighetsägaren att motsätta sig att du byter ut brunnen och avloppsledningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är ett företag skyldigt att ersätta skada på fastighet i samband med tjänst?

2021-04-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Byggbolaget skadade mitt nylagda terassgolv när de skulle sätta upp en markis. Kan jag kräva att de byter ut de skadade brädorna?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en näringsidkare åt en konsument utför arbete på en fastighet, är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig (se 1 § KtjL). I ditt fall är alltså KtjL tillämplig, eftersom du är konsument och företaget är en näringsidkare som arbetade på din fastighet.Om konsumentens egendom skadas under näringsidkarens kontroll, är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom (32 § KtjL). Eftersom brädorna i ditt fall skadades i samband med att företaget satte upp en markis, innebär det alltså att skadan skedde under företagets kontroll. Med andra ord är byggbolaget ersättningsskyldiga för den skada som du har åsamkats på ditt terassgolv. Detta förutsätter dock att bolaget inte visar att de inte varit försumliga. Min slutsats är dock att det är svårt för bolaget att visa, då det oftast är försumligt att skada annans egendom. Min slutsats är därför att du har rätt till ersättning för skadan på ditt terassgolv. Därför rekommenderar jag dig att kontakta företag och kräva reparation av golvet eller ersättning för kostnad av reparation.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ohyra och oljud i hyresrätt

2021-05-14 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, det är så att jag bor i en hyresrätt och jag har anmält fel bland annat att jag har sett råttor i toan och hör ljud på nätterna för tre månader sen och varje gång jag anmäler det till de så säger de att de ska skicka någon och ingen har kommit. Min fråga är nu vad kan jag göra vem kan jag vända mig till? Jag vill också anmäla detta vidare. Är det kommunen ? Försäkringsbolag ? Vilken är hyresvärdens tillsynsmyndighet.
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om hyresrätter finns i jordabalkens (JB) tolfte kapitel.Ohyra och oljud i lägenheten utgör så kallat hinder eller men i nyttjanderätten till lägenheten (JB 12 kap 16-17 §§). Du kan då bland annat ha rätt att kräva att hyresvärden åtgärdar problemen, rätt till hyresnedsättning, rätt att säga upp avtalet och rätt till skadestånd (JB 12 kap 11 §). Eftersom din hyresvärd inte gör något åt problemen, kan du ansöka hos hyresnämnden om så kallat åtgärdsföreläggande. Detta innebär att hyresnämnden fattar beslut om att hyresvärden måste åtgärda problemen.Du kan läsa mer om åtgärdsföreläggande här, där det även framgår hur du gör en ansökan.Du kan också höra av dig till ditt försäkringsbolag, eftersom du kan ha rätt till ersättning från dem. De kan ofta också vara behjälpliga med skadedjursbekämpning, exempelvis av råttor.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kapitalvinstbeskattning av samlarobjekt och antikviteter

2021-04-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag har en släkting som avled i januari i år, 2021. Har blev sjuk i början av 2020 och kunde inte längre bo kvar i sin lägenhet. Han flyttade till kommunalt boende med mycket mindre lägenhetsyta. Han var tvungen att sälja sitt bohag som till en viss del var samlarobjekt och antikviteter som var hans stora intresse. Via auktionsfirma gjordes försäljningen och för hans lösöre fick han 550.000:-. Ska denna summa tas upp i hans deklaration? I så fall hur beräknas vinsten eftersom lösöret köpts in och bytts in under 70 års tid?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om och när inkomsten från antikviteter om 550 000 kr ska inkomstbeskattas samt hur beskattningsunderlaget i så fall ska beräknas.Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Bestämmelser om kapitalvinstbeskattning vid avyttring av lösöre, finns i 44 kap och 52 kap IL. Till att börja med, inträder förvärvaren av en tillgång som förvärvats genom arv eller testamente i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Med andra ord, om det är du som erhållit summan om 550 000 kr, är du också skattskyldig för den eventuella kapitalvinst som försäljningen föranlett.En första fråga som du måste ställa dig, är om de sålda föremålen utgör personliga tillgångar eller investeringsobjekt, eftersom beskattningen dem emellan skiljer sig åt (se 52 kap 2-3 §§ IL). Därvid är det den faktiska användningen som är avgörande (se proposition 1989/90:110 s 474-475). Gränsdragningen vad gäller just samlarobjekt är dock svår att göra. Om det exempelvis rör sig om prydnadsföremål som prytt hemmet, såsom tavlor, så bör de betraktas som personliga tillgångar. Om det snarare är så att föremålen inhandlats såsom samlarobjekt, som inte använts för personligt bruk, bör de istället anses utgöra investeringsobjekt. Eftersom du beskriver föremålen såsom antikviteter och samlarobjekt, antar jag dock att de utgör investeringsobjekt. Därmed blir 44 kap IL tillämpligt vad gäller beräkning av beskattningsunderlaget. Kapitalvinster ska beräknas enskilt för varje avyttring. Om beräkningen resulterar i ett underskott, erhålls istället en skattereduktion (se nedan). En kapitalvinst beskattas det år tillgången avyttrades (44 kap. 26 §). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan 1) ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och 2) omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter) (44 kap 13-14 §§ IL). Om anskaffningen skett genom byte, ska anskaffningen anses ha skett mot ersättning motsvarande marknadsvärdet på tillgången (61 kap 2 § IL).Beräkningen av kapitalvinsten enligt ovan ser därmed ut som följer: (ersättning för försäljning - utgifter för försäljningen (exempelvis avgift som auktionsfirman tar ut))-omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter (dvs vad som betalades för föremålen, alternativt marknadsvärdet för tillgången vid byte) + eventuella förbättringsutgifter)= kapitalvinst eller underskottOm summeringen av intäkterna och kostnaderna resulterar i ett överskott, utgår 30 % statlig inkomstskatt på överskottet (65 kap 7 § IL). Om beräkningen leder till ett underskott erhålls en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 och 21 % av återstående underskott (67 kap 10 § IL). Reduktionen sker mot statlig och kommunal inkomstskatt.Beräkningen kan, precis som du skriver, försvåras av att förvärv skett genom byte och att anskaffningsutgiften enligt marknadsvärdet därför kan vara svårt att beräkna. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med Skatteverket, så kan du få hjälp med beräkningen av vinsten/underskottet. Jag kan nämligen inte göra en fullständig beräkning utifrån de uppgifter jag har fått från dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

2021-04-23 i Preskription
FRÅGA |Hej! Min sambo har en skuld som just nu ligger på ca 115t, kapitalskulden är på ca 30t resten är alltså ränta. Den är 15år gammal. Han har aldrig kunnat betala den och just nu har de skickat halva skulden till kf som är på löneutmätning (1600mån) Borde inte denna skuld blivit preskriberas? Vi har verkligen försökt komma överens med de om en rimlig betalning, 1500/mån i tre år för att den sedan ska strykas så att han någon gång i sitt liv blir skuldfri man de vill knappt svara på våra förslag. Vad kan man göra?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du när en fordran preskriberas, om din sambos fordran preskriberats samt vad din sambo kan göra i denna situation.Preskription av fordringarRegler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskrL).En fordrings preskriptionstid börjar i de flesta fall löpa från dagen för avtalets ingående eller från den tidpunkt då fordringen uppstod. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter tio år, PreskrL 2 § st 1. Innebörden av preskription, är att fordringen inte längre kan göras gällande, PreskrL 8 §. Utgångspunkten är alltså att en fordran preskriberas efter tio år, varefter den längre inte kan göras gällande.Dock kan preskriptionstiden på flera sätt stoppas och "startas om", så kallat preskriptionsavbrott. En preskription kan avbrytas genom betalning, delbetalning, skriftliga krav, väckande av talan vid domstol, åberopande av fordringen i konkurs med mera, se PreskrL 5 §. Från tiden för preskriptionsavbrottet löper en ny preskriptionstid om tio år, PreskrL 6 §.Om fordringsägaren i din sambos fall har skickat skriftliga krav om betalning, startas alltså preskriptionstiden om från det att betalningspåminnelsen skickades. Om detta har skett inom tio år från det att fordringen uppstod, är alltså inte fordringen preskriberad.Vad kan din sambo göra?Din sambo kan återigen försöka komma överens med fordringsägaren, alternativt vänta tills skulden är betald genom löneutmätningen.Ett annat alternativ är att din sambo ansöker om skuldsanering. Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering kan beviljas för en fysisk person om denne inte kan betala sina skulder och det antas vara så under en överskådlig tid, skuldsaneringslagen 5-10 §§. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. Om en ansökan beviljas, gör Kronofogden en betalningsplan för din sambo. När han har betalt enligt avbetalningsplanen, är han klar med skuldsaneringen och förhoppningsvis skuldfri. Du och din sambo kan läsa mer om skuldsanering och också ansöka om skuldsanering här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ogiltighet av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vår mamma har nyligen sålt sin lägenhet trots att hon är psykisk sjuk. Hon har hållit sina anhöriga ovetandes om försäljningen. Vi försökte under hösten/vintern få henne att ta en god man eller förvaltare eftersom hon var/är inne i en maniskt period och har spenderat otroliga summor, tyvärr instämde inte hennes nya läkare så det gick inte igenom. Avtalet för försäljningen skrevs i mars och tillträde räknas vara i juli. Handpenningen är fortfarande på mäklarens klientmedelskonto, då bostadsrättsföreningen ej ännu godkänt. Vår mamma har åkt in på sjukhus nu på grund av alla omständigheter och hennes förra läkare har slutat och hon har fått en ny läkare som idag intygade hennes diagnos och att hon är i behov av förvaltare vilket nu ska ansökas om. Vår fråga är hur lag 1924:323, om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, kan hjälpa mamma att få försäljningen ogiltigförklarad, samt om den lagen åberopas - slipper hon ersätta köparen? Vore otroligt tacksam för svar snarast! Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår dig, undrar du om försäljningen av lägenheten kan förklaras ogiltig, samt om hon i så fall skulle bli skyldig att ersätta köparen.Den första frågan som blir aktuell är om lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning är tillämplig, det vill säga om avtalet i fråga ingåtts under påverkan av en psykisk störning. Begreppet psykisk störning omfattar enligt lagen både varaktiga psykiska störningar, exempelvis vissa sjukdomar, men också tillfälliga förvirringstillstånd på grund av berusning eller skrämsel. Som du beskriver din mammas tillstånd, bör det falla under begreppet psykisk störning. Nästa fråga som aktualiseras, är om avtalet ingicks på grund av störningen. Det krävs ett visst orsakssammanhang mellan sjukdomen och avtalet, det vill säga att sjukdomen som sådan ledde till att avtalet ingicks. Som du beskriver din mammas situation, tycks detta också vara fallet. Därmed är lagen också tillämplig.När ett avtal har ingåtts under påverkan av psykisk störning, är avtalet per automatik ogiltigt. Ett eventuellt problem här, är att den som åberopar ogiltigheten också måste bevisa att avtalet ingicks på grund av den psykiska störningen. Detta bör dock kunna styrkas med hjälp av ett läkarintyg eller liknande. Ogiltigheten innebär att eventuell betalning eller annan ersättning, så som mäklararvode och handpenning, ska återbäras till din mamma, respektive köparen av lägenheten. Det innebär också att lägenheten fortfarande är hennes.Det kan dock vara så att din mamma blir skyldig att i viss utsträckning ersätta köparen och mäklaren. Enligt lagens andra stycke har nämligen den som var i god tro om den psykiska störningen (det vill säga att den inte visste om att avtalet ingicks under påverkan av en psykisk störning) rätt till skälig ersättning för den förlust som föranletts av avtalet. Exempelvis har mäklaren lagt ned arbete på försäljning av lägenheten, vilket den i så fall kan ha rätt till ersättning för. Likaså kan köparen ha hunnit sälja sitt nuvarande boende, vilket kan ha orsakat viss ekonomisk skada för denne. Som sagt måste dock köparen och mäklaren vara ovetandes om din mammas psykiska störning, för att din mamma ska bli ersättningsskyldig.Sammanfattningsvis är lagen alltså tillämplig på din mammas situation. Lägenhetsförsäljningen är därmed ogiltig och lägenheten är därför fortfarande hennes. Hon kan dock, som jag har beskrivit, bli skyldig att i viss utsträckning ersätta mäklaren och köparen för den förlust som föranletts av avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig!Med vänlig hälsning,