Boka tid med jurist

2021-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag skall stämma Telenor Enl bifogat brev
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du behöver hjälp med ditt ärende eller vidare rådgivning kan du boka en tid med någon av våra jurister, här. Vänligen,

Samägande av fastighet?

2021-09-29 i Fastighet
FRÅGA |Vi samäger en fastighet med min frus släkt. En annan delägare har börjat trakassera min fru via sms. Om vi vill sälja våra delar pga detta beteende, kan de andra delägarna hindra det? Alltså, påverkar denna omständighet våra möjligheter att sälja utan de övrigas samtycke?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Samägande fastighetBestämmelser om samäganderätt finns i lag om samäganderätt. Här stadgas att lagen tillämpas på situationer där flera tillsammans äger en fastighet.I 2 § Lag om samäganderätt framgår att vid förfogande över det samfällda godset i dess helhet krävs alla ägares samtycke om det inte är en åtgärd som inte tål försening och alla ägare inte kan närvara. Detta innebär att man inte kan vidta åtgärder som påverkar hela fastigheten. En samägare kan alltså inte sälja, hyra ut eller pantförsätta hela fastigheten utan samtycke från de andra samägarna. En samägare kan däremot sälja sin andel utan att behöva inhämta de andra samägarnas samtycke. Detta framgår av 2 § som enbart hindrar överlåtelser av hela fastigheten.Utöver detta har en samägare enligt 6 § rätt att ansöka om att rätten ska sälja hela fastigheten på offentlig auktion. Försäljningen ombesörjs av rätten.Slutsats och rekommendationEn samägd fastighet kan ofta resultera i oenigheter, därför har man skapat en lag som hindrar att en samägare kan sälja hela fastigheten men ändå har möjlighet att sälja sin andel. Om en samägare säljer sin andel kan de andra samägarna inte hindra försäljning. Utöver detta kan en samägare ansöka hos domstolen för att få igenom en försäljning, fastigheten säljs då på offentlig auktion där rätten bestämmer ett lägsta pris.Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Hur går man tillväga för att söka ensam vårdnad ?

2021-09-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min dotters pappa bor i helt olika kommuner ca. 40 mil emellan. Hennes pappa har där en ny familj. De träffas ca 2-3 veckor/år. Nu vill jag ansöka om egen vårdnad. Hur går jag tillväga? Det är väldigt krångligt med att hennes pappa ska skriva på om t.ex en skolutflykt och andra vardagliga saker, bl.a. Jag vill ha egen vårdnad då hans intresse för vår dotter är väldigt dåligt.Mvh Ann Åberg
Minela Kurjakovic |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Processen för att ansöka om ensam vårdnad kan se lite olika ut, och mycket beror på relationen som föräldrarna har med varandra. Det viktigaste i processen är dock att barnets bästa hela tiden står i fokus och är avgörande i besluten, 6:2a FB. Avtal mellan föräldrarna på egen handOm ni som föräldrar är överens om att vårdnaden ska anförtros endast till dig kan ni upprätta ett skriftligt avtal om att du ska vara ensam vårdnadshavare. Avtalet måste godkännas av socialnämnden, 6:6 FB, Familjerätten i er hemkommun kan hjälpa er att upprätta ett sådant avtal. Avtal mellan föräldrarna med hjälp av kommunen Om ni inte kan komma överens på egen hand kan ni vända er till familjerätten i kommunen. De kan erbjuda hjälp för er att lösa konflikten och nå en samförståndslösning på problemet. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal om båda föräldrarna samtycker till det och är villiga att delta. Samarbetssamtal är kostnadsfria och kan vara ett bra sätt att komma överens på. Prövning i domstolOm ni inte kan komma överens på egen hand eller med hjälp av familjerätten kan du ansöka om stämning i tingsrätten. Tingsrätten startar då ett mål och inledningsvis kan föräldrarna kallas till möten som kallas muntliga förberedelse där man får presentera sin bild av situationen och tingsrätten kommer att se om det finns möjlighet att nå en samförståndslösning. Om föräldrarna inte kan komma överens och nå en samförståndslösning kan tingsrätten slutligen komma att hålla huvudförhandling i målet och döma i vårdnadsfrågan. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du läsa mer om de olika alternativen hur man kan gå till väga kan du läsa mer på Sveriges domstolars hemsida som du hittar här.Med vänlig hälsning,

Får grannen klippa mina träd?

2021-09-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Min granne störs av att vissa grenar från mina träd o buskar hänger in över han tomt. (Del av hans tomt som han inte använder) Nu har grannen klippt ned dessa grenar och lagt skräpet på min garageuppfart. Jag accepterar att han har klippt dessa men kan tycka att han får väll även ta hand om skräpet...vad gäller ?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du ställde din fråga till oss på Lawline!Utgångspunkten är att din granne får klippa grenarna på ditt träd om de tränger in på grannens mark. Din granne måste dock bereda dig möjlighet att själv utföra åtgärden om det skulle medföra skada av betydelse för dig. Detta är alltså en tolkningsfråga och med den begränsade informationen kan jag inte säga om denna åtgärd skulle medföra betydande skada för dig. Utgångspunkten är dock att din granne får klippa grenar som hänger över på hans/hennes mark. Din granne får dock inte röra stammen och skulle trädet ta stor skada kan din granne bli ersättningsskyldig. Vad gäller skräpet är mitt råd att du pratar med din granne och att ni så gott som möjligt försöker enas. God grannsämja tillgodoses bäst om åtgärder av förevarande slag genomförs efter samråd mellan berörda parter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kameraövervakning - arbetsplatsen

2021-09-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag jobbar på ett statligt arbete, med människor där det finns mycket sekretess. Företaget är även privat. Vår arbetsgivare har satt upp kameror där hon kan övervaka oss. Finns dessutom inga skyltar om att det skulle vara övervakning på arbetsplatsen. Vi har inte heller skrivit på några papper om att vi skulle va övervakade. Vi har fått indirekta kommentarer om att vår chef övervakar oss. Är det lagligt?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!För att ha kameraövervakning på en arbetsplats, dit allmänheten inte har tillträde utan endast anställda, krävs det inget tillstånd men man måste ändå förhålla sig till vissa regler. Övervakningen ska i dessa fall ha ett "berättigat syfte", det innebär att kameraövervakningen är till för att förhindra olyckor eller förhindra brott. Din arbetsgivare ska kunna bevisa att behovet att övervaka väger tyngre än personers intresse av att inte bli övervakade. Ett exempel är om din arbetsgivare sätter upp kameror för att undersöka om det förekommer stöld av personalen i köket, då är det proportionerligt att sätta upp kameror i köket, men inte på andra delar av arbetsplatsen.Din arbetsgivare måste kunna visa starka skäl för att kunna övervaka sin personal. Det spelar även stor roll på hur din arbetsgivare övervakar sin personal, om man spelar in det som kameran övervakar eller om den bara sänder i realtid, alltså att ingenting sparas. Om kameran spelar in anser man ofta att det är mer integritetskränkande och det krävs nästan alltid att det föregår brott på arbetsplatsen och man genom inspelningen vill undersöka en specifik person. Din arbetsgivare har en skyldighet att underrätta personalen om att det finns kameror på arbetsplatsen, det ska vara tydligt med exempelvis skyltar eller liknande och din arbetsgivare ska kunna uppge varför de har övervakning om en enskild begär det.SammanfattningChefen får i regel inte använda kamerabevakning för att se om anställda gör sitt jobb eller inte. För att bevaka personal måste arbetsgivaren ha ett tungt vägande skäl, exempelvis misstanke om att anställda begår brott på arbetstid. Det kan också vara tillåtet i farliga arbetsmiljöer där det finns risk för olyckor.Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnadshavare - barnvakt?

2021-09-29 i Barnrätt
FRÅGA |En mamma med två barn där hon är ensam vårdnadshavare gifter sig med en ny man och får ett barn. Är det ok för henne att lämna alka barnen med mannen när hon är utomlands och jobbar?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din råga!De bestämmelser som gäller för föräldrar och vårdnadshavare återfinns i Föräldrarbalken (FB). I FB 6 kap. återfinns regler om vårdnad, boende och umgänge. Enligt 11:6 FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Beslut om barnets mat, kläder, sovtider eller fritidsaktiviteter är exempel på beslut som vårdnadshavaren själv kan ta. Barnvakt är ett sådant beslut. En vårdnadshavare har ingen skyldighet att kontakta t.ex. den andra vårdnadshavaren när den tänker ha barnvakt (t.ex. förutsatt att vårdnaden är delad). T.ex. om man har gemensam vårdnad så finns inte heller något företräde för den andra vårdnadshavaren att få ha barnen hos sig istället för att barnen ska vara hos barnvakt när det är den andra vårdnadshavarens dagar med barnen. Då du nämnde att du har ensam vårdnad om barnen så är svaret på din fråga ja, du i egenskap av vårdnadshavare får anlita barnvakt. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Fel i objektsbeskrivningen

2021-09-24 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vi köpte en fastighet (hus) för 6 månader sedan. Till köpeavtalet finns en objektsbeskrivning som även den är undertecknad av säljarna. I denna objektsbeskrivning är uppvärmningen angiven till 7688 kr (exkl moms). När jag kollade med gasleverantören hade huset förra året en förbrukning motsvarande ca 20 000 kr (exkl moms). Vad gäller i detta läge? Kan vi begära ersättning från säljarna?
Minela Kurjakovic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!En köpare ska kunna lita på avtalet vid köp av fastigheten och har ni avtalat att objektbeskrivningen stämmer är den del av avtalet. Om fastigheten inte stämmer in med objektbeskrivningen har ni därmed rätt att få prisavdrag och om det är ett väsentligt fel har ni rätt att häva avtalet enligt 4 kap. 19 § JB. Det är allstå en rätt för köparen och ni har i första hand rätt att få prisavdrag.För att beräkna vad prisavdraget ska bli utgår man från marginalen mellan vad fastigheten är värt i avtalsenligt skick jämfört med det felaktiga skicket.Det innebär att ni har rätt få prisavdrag om säljaren gett mäklaren fel uppgifter.Med vänlig hälsning,

Samboavtal och avtalets verkan

2021-09-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo planerar köpa ett gemensamt hus. Vi har hyrt en lägenhet hittills. Vad ska jag tänka på för att slippa problem vid eventuell bodelning pga separation? Är det viktigt att jag står på inköpskontraktet? Vi kommer att ha ett gemensamt bolån från banken. Hur går man tillväga om han vid separation vägrar att flytta ut?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du ställde din fråga till oss!SamboavtalOm man som sambos, under samboförhållandet, inför eller köper bostad eller bohag som saborna gemensamt ska bo i eller använda, kan det vara bra att upprätta ett samboavtal. Med ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens regler om likadelning och själva komma överens om hur bostaden och bohaget ska fördelas vid en separation. Syftet med samboavtal är alltså att avtala bort sambolagens regler om likadelning för att istället komma överens om hur bostad och bohag ska fördelas.Samboavtalets verkanDet framgår av 9 § Sambolagen att sambor eller blivande sambor får avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen vid en separation. Det innebär att ni kan avtala om att bostaden ska vara din. Genom ett avtal kan ni bl.a. komma överrens om vilka specifika tillgångar som tillfaller vardera part. Om samborna är överens om att bostaden ska tillfalla den ena av dem kan den parten köpa ut den andra. Det innebär att den part som inte får bostaden på sin lott ska kompenseras i pengar. Vanligtvis övertas då bolånen av den som får bostaden på sin lott vilket minskar det belopp som den andra parten ska kompenseras med.Har du någon fler frågor är du välkommen att skicka in de till Lawline igen!Med vänlig hälsning,