Kan jag få ersättning för mina ärr?

2020-12-22 i Alla Frågor
FRÅGA |hej jag har opererat 3 gånger efter som jag en sjukdom och jag vill kolla kommer jag får ersättning för dom ärrens jag fick ?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att tolka din fråga som att du vill ha ersättning för ett vanprydande ärr, det vill säga en utseendemässig skada. För att du ska kunna få ersättning för ett vanprydande ärr måste ärret vara bestående, och får alltså inte förändras över tiden. Många olika försäkringsbolag ger ersättning för vanprydande ärr, och därmed måste en se till vilka krav som uppställs i just den försäkringen du har tecknat. Möjligheten att få ersättning varierar även beroende på hur ens ärr uppkommit. Jag skulle rekommendera att du kontaktar ditt försäkringsbolag och läser igenom dina försäkringsvillkor för att få reda på om försäkringsbolaget lämnar ersättning för vanprydnader och hur dina ärr kan komma att bedömas. Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell (de flesta försäkringsbolagen använder sin egna tabell) som tar hänsyn till ett antal faktorer, såsom storlek och placering m.m.Det bör dock sägas att en skada ska anmälas så fort som möjligt. Eftersom ärr är en form av personskada, och ersättning för denna typ av skada vanligtvis omfattas av den tioåriga preskriptionstiden i Preskriptionslagens 2 § så kan rätten till ersättning vara preskriberad om det har gått mer än tio år sedan skadan uppkom. Har det gått mer än 10 år är det dessvärre för sent att anmäla skadan och få ersättning.All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,

Vad händer om jag inte dyker upp till rättegången?

2020-11-19 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej,Jag ska överklaga en dom i hovrätten, vad händer om jag inte infinner mig där?Får jag sitta häktat om polisen tar mig?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som händer om du inte infinner dig vid rätten, om din dom skulle tas upp till ny rättegång. Jag har inte tillräckligt med information för att veta om din dom gäller ett indispositivt mål, tex brottmål, eller dispositivt tvistemål. Jag kommer nedan beskriva vad som gäller för brottmål och sedan i slutet kort förklara vad som gäller i tvistemål. Laga förfall - när du har giltig anledning att inte närvara i rätten Jag har inte tillräckligt med information för att veta om du är tilltalad eller målsägande, men det är viktigt att betona att det är olika lagrum som rör dessa olika parter. För samtliga parter gäller dock 32 kap 6-8 §§ i rättegångsbalken. I 32:8 förklaras att laga förfall är då någon genom avbrott i allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet, som han ej bort förutse eller rätten eljest finner utgöra giltig ursäkt, hindrats att fullgöra vad honom ålegat. Detta innebär alltså enligt 32:6 RB att om du inte infinner dig i rätten och på sätt underlåtit rättens beslut att infinna sig vid rätten eller på annat sätt fullgöra något i rättegången och du har laga förfall så ska detta inte leda till någon påföljd för dig eller på annat sätt lägga dig till last i rättegången. Är du till exempel sjuk kan rätten anse att laga förfall sannolikt föreligger enligt lagen och därmed skjuta upp rättegången. Om målsäganden eller den tilltalade ej är närvarandeEnligt 46:14 RB ska ett målsägande som inte inställer sig personligen till rättegångstillfälle, alltså om du är målsägande och du inte dyker upp, så ska rätten ta ställning till om ett förelagt vite ska dömas ut. Dessutom får rätten besluta om målsäganden ska hämtas till domstolen, antingen direkt eller till en senare dag. Ett skäl för hämtning är att det kan antas att målsäganden inte kommer att dyka upp trots en ny kallelse.Enligt 46:15 RB ska rätten i första hand pröva om målet kan avgöras i utevaro av den tilltalade enligt 15a §. 15a § fastslår olika förutsättningar för att avgöra målet i utevaro, bland annat nämns att saken ska kunna utredas tillfredsställande samt att det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening. Skulle saken inte kunna utredas tillfredsställande ska rätten enligt 15 § 2 meningen ta ställning om ett förelagt vite ska dömas ut. Rätten ska också ta ställning till om den tilltalade ska hämtas till domstolen, på samma sätt som för målsäganden, eller häktas, om det finns förutsättningar för häktning enligt 24 kap RB.Häktning?Det är alltså möjligt att som tilltalad bli häktad om en inte dyker upp i rätten, men då måste förutsättningar för häktning vara uppfyllda enligt 24 kap RB. I 46 kap. 15 § 2 st anges bland annat att skäl för häktning är att det på grund av att tidigare hämtningsförsök i målet har misslyckats eller av annat skäl är sannolikt att den tilltalade inte kan hämtas.Vad gäller vid tvistemål?Parters utevaro regleras i 44 kapitlet i RB. Enligt 44:4 RB ska 1-3 §§ tillämpas om en part uteblir eller underlåter att infinna sig personligen vid en huvudförhandling. När det gäller dispositiva tvistemål, mål där förlikning om saken är tillåten, gäller att tredskodom kan utdömas om någon av parterna eller deras ombud inte infinner sig till förberedelsesammanträdet. Det krävs dock att den andra parten yrkar tredskodom för att detta ska ske enligt 44:2 RB, och det krävs även att den part som inte dyker upp vid sammanträdet tidigare har fått en kallelse till sammanträdet och att det av kallelsen framgår att tredskodom kan utdömas om personen inte dyker upp. Skulle den andra parten inte yrka tredskodom eller om det inte framgår av kallelsen att tredskodom kan utdömas så avskrivs målet istället enligt 44:1 RB. Även om kärande inte dyker upp kan vid dispositiva tvistemål tredskodom ändå utdömas enligt 44:3 2 st RB. Häktning är inte aktuellt vid dessa typer av mål. Däremot kan vite komma på tal enligt 44:3 3 st om svaranden uteblir och vite förlagts. Då kan även rätten besluta att svaranden skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller en senare dag. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Vad är en arvinge?

2020-11-13 i Arvsordning
FRÅGA |Hjälp mig att tyda betydelse av arvingar enligt lag som står i testamente som i nr 2 i följden.
Suana Tafic |Hej och tack för din fråga!Jag är inte riktigt säker på vad du exakt menar, men jag tolkar din fråga som att du undrar om definitionen av arvingar i den andra arvsklassen.ArvsklasserI svensk rätt delar vi upp den avlidnes släktingar i tre grupper, dessa kallas arvsklasser.I den första arvsklassen, som fastslås i 2 kap. 1 § ärvdabalken, finns den avlidnes barn, så kallade bröstarvingar, eller om barnet är avlidet innan förälderns bortgång barnbarn som då träder in i sin avlidna förälders ställe. Den sistnämnda rätten kallas för istadarätt. Den första arvsklassen är den enda arvsklassen som inte kan göras helt arvlös då bröstarvingar alltid har rätt till laglott trots eventuellt testamente.Den andra arvsklassen, vilket jag antar är det du undrar över, är den avlidnes föräldrar. Detta fastslås i 2 kap. 2 § ärvdabalken. Skulle ena föräldern gått bort så träder eventuella syskon eller syskonbarn i livet in och tar den föräldern som fortfarande lever hela arvet. Halvsyskon ärver endast om den gemensamma föräldern lever. Finns det inga föräldrar, helsyskon eller syskonbarn som lever tar dock halvsyskon eller deras eventuella barn hela arvet. I sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar enligt 3 §. Skulle dessa inte vara i livet ärver dennes barn, det vill säga, den avlidnes morbror, moster, faster osv. Kusiner ärver inte någonting, och inte andra eventuella släktingar heller.Om någon i den andra arvsklassen ska ärva måste möjligheten för arv helt uttömmas i den första arvsklassen innan den andra arvsklassen kan komma på tal. Har till exempel den avlidne barn kvar i livet (bröstarvingar) så kommer inga andra arvingars rätt till arv aktualiseras. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?

2020-11-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag som vanlig lekman tillställa ett besvärsärende till Advokatsamfundet dåKonkursförvaltaren agerat oaktsamt?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En konkursförvaltare kan utkrävas skadestånd om denne har orsakat en skada som är åsamkad med uppsåt eller av oaktsamhet enligt 17 kap. 1 § Konkurslagen. En sådan skadeståndstalan förs i så fall genom klander av förvaltarens slutredovisning enligt 17 kap. 2 § Konkurslagen.Är en missnöjd med en konkursförvaltare kan en vända sig till Kronofogden, som har konkurstillsyn i Sundbyberg/Umeå, Göteborg, Malmö/Jönköping. Du ska alltså i första hand vända dig till enheten för tillsyn i konkurser. Det går dock även bra att vända sig till advokatsamfundet och lämna in en anmälan där, precis som du själv föreslår.När en skickar in en disciplinanmälan, som du gör om du anser att en advokat har brutit mot god advokatsed, så är det viktigt att tänka på att för att anmärkningar mot en advokat ska kunna prövas i sak krävs normalt att du är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken. Du kan alltså vara "lekman" som du själv formulerar det, men du måste vara berörd av saken för att få saken prövad. Att göra en anmälan är kostnadsfritt.Utöver detta är det även ditt ansvar som anmälare att presentera det material som ska åberopas, i och med att disciplinnämnden inte har någon skyldighet att bedriva en egen utredning.Viktigt att betona igen är att disciplinnämnden endast beslutar i frågor som gäller god advokatsed. Har du ett ekonomiskt krav som du vill rikta mot advokaten kan du däremot vända dig till Konsumenttvistnämnden. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Hoppas att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen. Allt gott,

Vad kostar ansökan om fullföljd skilsmässa och hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?

2020-11-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kostar det något att lämna in en fullföljd av skilsmässan ? Efter att den ena parten blivit delgiven efter fullföljd hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter betänketiden på antingen minst 6 månader eller högst 12 månader måste en begära fullföljd om en fortfarande vill skiljas. När minst 6 månader gått kan du alltså, antingen tillsammans med din f.d make/maka eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan. Exakt datum när detta är möjligt står på tingsrättens beslut om betänketid.Vad kostar en fullföljd skilsmässa? Den enda obligatoriska kostnaden som följer av en skilsmässa är ansökningskostnaden till tingsrätten på 900 kronor (vilket ni redan betalat om ni nu ska ansöka om fullföljd). Givetvis kan andra kostnader uppstå under skilsmässan, tex bodelningsförrättare om ni ska bodela, men detta är som sagt något parterna då själva väljer och har ingenting med själva ansökan att göra. Kort och gott kostar alltså själva fullföljden ingenting!Hur lång tid tar det för en fullföljd skilsmässa att gå igenom? Att säga en exakt tid för när en fullföljd skilsmässa går igenom ("vinner laga kraft") är svårt att säga, då handläggningstiderna kan variera väldigt mycket dels beroende på vilken tingsrätt en tillhör, men också beroende på hur stor belastning den specifika tingsrätten har för tillfället. I vanliga fall brukar en dock kunna räkna med minst ett par veckor. Eventuellt skulle du kunna ringa tingsrätten i fråga och fråga vad deras handläggningstid är för tillfället för att få ett mer specifikt svar!Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,

Vad krävs för att få ett kontaktförbud/besöksförbud?

2020-11-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vad krävs för att en ansökan om besöksförbud ska beviljas? Förutom att all kontakt ska brytas, finns det också ett visst avstånd som båda parterna ska hålla ifrån varandra som 500 meter? Vad skulle hända om en av parterna bryter mot förbudet?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besöksförbud, numera enligt lag kallat för kontaktförbud, regleras i lagen om kontaktförbud. Förbudet avser att en person förbjuds att besöka eller på annat sätt kontakta eller följa efter en person. Både den som skyddas av förbudet och den som förbudet avses gälla mot måste förbinda sig att följa lagen om kontaktförbud. Vad krävs för att ett kontaktförbud ska beviljas? Förutsättningarna för kontaktförbud återfinns i 1 § 2 st lag om kontaktförbud, som fastslår att det ska finns en särskild risk för att en person kommer begå brott mot en viss person, men även förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda. Den som förbudet gäller mot får alltså inte på något sätt ta kontakt med den andra personen. Varje kontaktförbud utformas på olika sätt, beroende på det enskilda fallet och kan därför skilja sig från varandra. Till exempel finns bland annat kontaktförbud som innefattar elektronisk övervakning. Detta innebär att varje kontaktförbud dessutom innehåller egna begränsningar och undantag som just avser den specifika situationen.Vad händer om någon bryter mot kontaktförbudet? Om förbudet överträds är det att likställa med ett brott, eftersom kontaktförbud meddelas för en viss tid och ska gälla omedelbart. Den som bryter mot förbudet, döms enligt 24 § i lagen om kontaktförbud till böter eller fängelse i högst 1 år (om det inte är av ringa karaktär, exempelvis en slump att personerna kommit nära varandra och det ej funnits ett syfte att på något sätt kontakta den andra personen) Skulle däremot den person som skyddas av kontraktet själv bryta mot det förbud hen fått beviljat så kan förbudet istället avslutas i förtid. Viktigt att notera är att enligt 4 § ska förbudet meddelas för en viss tid, dock högst ett år. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Allt gott,

Vad innebär enskild egendom?

2020-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej skulle bara höra vilka mina rättigheter vid skilsmässa vid enskild egendo
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 kapitlet i äktenskapsbalken berörs makars egendom och där kan du även förhoppningsvis få svar på ytterligare frågor som rör egendomsförhållanden mellan två makar. Olika sorters egendom mellan makarMellan makar figurerar två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Dessa får stor betydelse vid bodelning vid skilsmässor. Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Men vad är då enskild egendom?Enskild egendomI 7 kap. 2 § ÄktB fastslås vad som utgör enskild egendom. Bland annat kan egendom bli enskild genom: Föreskrift i äktenskapsord som makarna upprättat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild, Villkor av en gåvogivare som inte är den andre makenVillkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.I en bodelning ingår endast giftorättsgods, vilket innebär att den andra maken inte har giftorätt i den enskilda egendomen. Skulle det vara så att all egendom som makarna har är enskild behöver en alltså inte göra någon bodelning vid äktenskapsskillnad. Du har alltså rätt att behålla allt som är din enskilda egendom vid en skilsmässa. Jag rekommenderar att du läser 7 kap - 10 kap i äktenskapsbalken för ytterligare klarhet. Skulle du ha fler frågor eller behöva förtydligande så är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Hur får jag reda på att jag är polisanmäld och hur lång tid tar det?

2020-11-09 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har på omvägar fått höra att jag har blivit polisanmäld, men har inte hört något från myndigheterna. Hur lång tid kan man behöva vänta på att få besked och kan/bör jag kontakta polisen själv i ärendet eller ska jag gå genom advokat?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du vill veta vad som händer i praktiken om någon polisanmäler, och främst vad du som eventuellt misstänkt kan förvänta dig av anmälningsprocessen. Du kan få reda på all information här, (Polisens hemsida förklarar allt steg för steg) och även i rättegångsbalken och i förundersökningskungörelsen (FK)Jag ska försöka sammanfatta det så bra jag kan så du kan få svar på din fråga och får en överblick över processen.Första steget - anmälan skickas inNär polisen får in en polisanmälan läser en förundersökningsledare eller stationsbefäl igenom anmälan och gör en bedömning huruvida det finns faktiska skäl att tro att ett brott har inträffat. Skulle så vara fallet bedömer Polisen eller en åklagare om det finns möjlighet att utreda brottet. Den som har anmält brottet kommer att kallas in på förhör och om det då framkommer att det inte kommer kunna bevisas att ett brott har skett så påbörjas inte en vidare förundersökningen, istället läggs polisanmälan ner. Detta är inte något du, som misstänkt, kommer få reda på. Hur lång tid tar det tills Polisen kontaktar mig?Tyvärr går det inte att ge ett klart svar på din fråga om hur lång tid det tar tills du blir kontaktad av polisen. Skulle Polisen komma fram att det finns anledning att påbörja en förundersökning av den som blivit utsatt för brottet så kommer du kallas in på förhör, genom brev, om du är "skäligen misstänkt för brott". Detta innebär att det finns viss bevisning som talar för att det är sannolikt att du begått brottet. Polisen kommer alltså inte ringa upp dig och det finns inte något sätt för dig att få reda på om du blivit polisanmäld heller (förutsatt att de inte kontaktar dig för förhör där du får reda på att du är misstänkt för ett visst brott.)Viktigt att komma ihåg är att om du blir kallad till förhör genom brev har du rätt att ha med en försvarare för att få hjälp vid förhöret. Så du kan absolut ta kontakt med en advokat om du väl skulle bli meddelad om att du är misstänkt för brott. Skulle förundersökningen läggas ner efter ditt förhör kommer du få information om detta enligt 14 § FK.SammanfattningDu kan alltså inte vända dig till någon myndighet för att få reda på att du har blivit polisanmäld, anledningen bakom detta är för att den person som anmälde brottet ska skyddas och fortsätta vara anonym. Förundersökningar kan ta rätt lång tid, och i och med att du i nuläget inte fått reda på något av Polisen kan det vara så att det inte inkommit en anmälan överhuvudtaget eller att förundersökningen helt enkelt lagts ned i ett tidigt skede.Förhoppningsvis löser det sig, eftersom du inte hört något än så ska du inte stressa upp dig för mycket kring detta. Hoppas att det löser sig och att du känner att du fick svar på din fråga. Annars får du mer än gärna höra av dig igen! Allt gott,