Vad är förutsättningarna för brottet förolämpning?

2021-07-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla en person som har haft sex med min fru för Förolämpning ?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att förutsättningarna för brottet förolämpning inte är uppfyllda i situationen som beskrivs. Därmed kommer du inte få någon framgång med din polisanmälan. Nedanför kommer jag kortfattat förklara vad som krävs för att någon ska dömas för brottet förolämpning ifall du är intresserad av det. Enligt 5 kap. 3 § brottsbalken är det straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Den som göra detta kan dömas för förolämpning. Bestämmelsen avser yttranden eller beteenden som typiskt sett kan anses kränka en persons självkänsla. Det avgörande är alltså inte den angripnas subjektiva upplevelse av uttalandet eller beteendet. Alla nedsättande yttranden omfattas dock inte av bestämmelsen, utan det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Med "personligt plan" avses exempelvis uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet (se prop. 2016/17:222). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?

2021-07-05 i Sjuk
FRÅGA |HejLäste från en av era klienter som frågade om man kan säga upp sig fast man är sjukskriven Min fråga är densamma. Är långtidssjukskriven från mitt nuvarande jobb.Detta är andra gången inom 4 år som jag blir sjukskriven av samma anledning.Har bestämt mig för att jag vill säga upp mig.Mitt jobb får inte göra mig sjuk.Är fortfarande sjukskriven Kan jag säga upp mig fast jag är sjukskriven?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd och kollektivavtalLagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om arbetstagares rätt till uppsägning. Lagen är till de flesta delar semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal förutsatt att kollektivavtalet har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § tredje och fjärde stycket LAS). I din fråga framgår det inte om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller inte, och därför kommer jag utgå ifrån LAS uppsägningsregler när jag besvarar frågan. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal kan eventuellt andra villkor avseende uppsägning ersätta vissa regler som finns i LAS.Uppsägning under sjukskriving Som arbetstagare kan du säga upp dig även när du är sjukskriven. Då räknas uppsägningstiden som vanligt, d.v.s. från den dagen då du meddelar arbetsgivaren att du vill säga upp dig. Det är viktigt att göra detta skriftligt för att undvika missförstånd exempelvis avseende datumet för uppsägningen. Sjukpenning och uppsägning Eftersom du är sjukskriven antar jag att du får ut sjukpenning av Försäkringskassan då sjuklön endast betalas ut av arbetsgivaren i 14 dagar (7 § lag om sjuklön). Rätten till sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Sjukpenning är arbetsbaserad och förutsätter att den försäkrade arbetar (27 kap. 2 §). Men rätten till sjukpenning kvarstår även om man säger upp sig förutsatt att det finns ett så kallat SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). Detta skydd gäller under den tid då en arbetstagare har rätt till sjukpenning (26 kap. 17 § SFB). Om du har rätt till sjukpenning på grund av att du inte kan arbeta till följd av sjukdom har du alltså fortfarande berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig. Detta SGI-skydd gäller i högst tre månader efter du har sagt upp dig (26 kap. 18 §). Jag rekommenderar att du hör av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning. Som arbetssökande eller arbetslös har du också rätt till sjukpenning i vissa fall, du kan läsa mer om hur du gör ansökan om sjukpenning när du är arbetssökande om du klickar här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/arbetssokande/sjukpenningDet är mycket viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen samma dag du blir arbetslös (när uppsägningstiden är slut) så att du inte förlorar din SGI- skyddade sjukpenning, du kan läsa mer om hur du skriver in dig hos arbetsförmedlingen om du klickar här:https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos--- vad-hander-nu/nar-du-blir-arbetslosUppsägningstid Som huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare (kallas också ibland för fast anställning) (4 § LAS) och jag utgår ifrån att det i ditt fall rör sig om en tillsvidareanställning. Vid tillsvidareanställning gäller för arbetstagaren minst en månads uppsägningstid (11 § LAS). Detta är en regel som kan avtalas bort genom kollektivavtal, dock är regeln tvingande på en arbetsplats som saknar kollektivavtal vilket innebär att arbetaren har rätt till minst en månads uppsägningstid i dessa fall (2 § andra stycket LAS).SammanfattningSammanfattningsvis kan du säga upp dig när du är sjukskriven och då löper en uppsägningstid som vanligt. Du är berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig förutsatt att du inte kan arbeta på grund av sjukdom, men samma dag du blir arbetslös är det viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen för att behålla rätten till SGI-skyddad sjukpenning. Det kan vara bra att höra av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på elin.andren@lawline.se. Om du behöver ytterligare hjälp i den fortsatta processen kan du också vända dig till Lawlines ordinarie byråverksamhet. Om detta är något du är intresserad av kan du skicka iväg ett mail till mig så kan jag slussa dig vidare till våra skickliga jurister på Lawline.Med vänliga hälsningar

Hur ansöker man om ett betalningsföreläggande?

2021-07-03 i Fordringar
FRÅGA |Hjälp mig ..... Jag får inte mina pengar som mitt ex skulle ge mig vid sidan om husköpet. Han köpte huset av mig för 1800000 och sen skulle jag få 50000 kontant för han ville inte låna mer. Vad gör jag? Han vägrar betala mig
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon är skyldig dig pengar och du inte får betalt inom rätt tid kan du vända dig till kronofogden (KFM) och begära ett betalningsföreläggande. (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]). Hur gör man en ansökan om betalningsföreläggande?Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens (de pengar ditt ex är skyldig dig) belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats. Om ni inte har avtalat om sista datum för betalning kan du när du fyller ut din ansökan utgå från exempelvis tidpunkten för överlåtelsen av egendomen eller en annan senare tidpunkt då du anser att betalning senast skulle ha skett.Vad som händer efter ansökanKFM kommer att delge svaranden (ditt ex/gäldenären) din ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det om du får ett utslag. Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om du vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Motiveringsskyldigheten vid sekretessbelagda uppgifter

2021-07-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag undrar om motiveringsskydligheten i 32 § förvaltningslagen är tillämplig när en myndighet avslår en begäran om utlämnande av allmän handling på grund av sekretess?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltningslagen tillämpas vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (både statliga och kommunala) och vid handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § förvaltningslagen). Däremot omfattas inte beslutsfattande vid politiska församlingar, såsom riksdagen.Motiveringsskyldigheten i 32 § förvaltningslagen är tillämpbar när en myndighet tar ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Paragrafen borde alltså tillämpas på en sådan situation som beskrivs i frågan. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och om vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Att bara hänvisa till sekretess som motivering borde i det flesta fall alltså inte uppfylla kravet. Dock finns det vissa undantag från denna motiveringsskyldighet. Bland annat behövs ingen motivering ges om detta skulle vara uppenbart obehövlig, d.v.s. det ska framstå som självklart att en motivering inte behövs för beslutet i fråga ( se första stycket). I paragrafens andra stycke återfinns ytterligare fyra stycken undantag då ingen motivering krävs. Punkt 3 är mest relevant för situationen som beskrivs i frågan. Punkten anger att en motivering får utelämnas helt eller delvis om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande.Anledningen till att en handling är sekretessbelagd kan både hänföra sig till rikets säkerhet eller enskildas personliga och/eller ekonomiska förhållanden. Men bara för att en handling är sekretessbelagd betyder det inte automatiskt att en motivering kan utelämnas, utan det måste vara fråga om uppgifter som på ett betydligt sätt kan skada enskilda eller rikets säkerhet (prop. 2016/17:180 s. 322) och som därmed inte kan lämnas ut. En myndighet kommer i dessa fall behöva göra en avvägning mellan vikten av att det känsliga uppgifterna inte röjs och skyldigheten att motivera beslut på ett adekvat sätt. Sammanfattningsvis tillämpas 32 § i förvaltningslagen när en myndighet tar ett beslut avseende utlämning av allmänna handlingar, dock återges det undantag i paragrafen som i vissa fall kommer föranleda att en motivering helt eller delvis kan utelämnas. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan en riksdagsledamot avsättas?

2021-07-05 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Enligt 4 kap. 11 § regeringsformen kan endast en domstol avsätta en riksdagsledamot. I 20 kap. 4 § brottsbalken finns bestämmelser om avskiljande av folkvalda på grund av brott, men jag är osäker på om den bestämmelsen är tillämplig på riksdagsledamöter.Fråga: Vem är behörig att hos domstol väcka talan om att avsätta en riksdagsledamot?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!20 kap. 4 § brottsbalken kan tillämpas på riksdagsledamöter. Paragrafen ska läsas tillsammans med 4 kap. 11 § tredje stycket regeringsformen. Kravet för att en riksdagsledamot ska kunna skiljas från sitt uppdrag är att hen begår ett brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och hen genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget. Det krävs inte att brottet begicks i tjänsten som riksdagsledamot, däremot krävs det att gärningen begicks under någon typ av myndighetsutövning. Denna fråga prövas av en domstol ex officio (på eget initiativ), vilket innebär att ingen egentligen behöver väcka talan avseende frågan. Det är alltså domstolen som på eget initiativ avgör om en riksdagsledamot är uppenbart olämplig för uppdraget och en åklagare behöver inte väcka talan i dessa särskilda situationer. Ett exempel är rättsfallet RH 1997:48. Där hade åklagare åtalat en riksdagsledamot för brottet bedrägeri, och då tog regeringsrätten (som idag kallas hovrätten) upp frågan på eget initiativ och avskilde riksdagsledamoten från uppdraget.Att skilja en riksdagsledamot från uppdraget bör skiljas från möjligheten att åtala riksdagsledamöter för brott. Ett aktuellt exempel är riksdagsledamoten Ebba Busch Thor som nyligen blev åtalad för och erkände brottet grovt förtal. Det finns särskilda regler i 4 kap 12 § regeringsformen som ger riksdagsledamöter en viss immunitet när de utför sitt uppdrag som riksdagsledamöter vilket bör beaktas innan åtal väcks.

Vad gör jag om jag har blivit utsatt för bedrägeri?

2021-07-03 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har blivit scammad av ett företag som ligger i England.Dem har lurat av mig alla mina besparingar.Finna det möjlighet att få tillbaka pengarna?Mår väldigt dåligt pga detta.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningOm någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Då kan gärningsmannen förhoppningsvis hållas ansvarig. Dessutom är en fällande dom en förutsättning för att du ska få skadestånd från gärningsmannen. Det är dessutom viktigt att göra en polisanmälan för att du ska ha rätt till ersättning av din hemförsäkring. Det kan vara bra att kontakta din bank och spärra eventuella bankkonton som gärningsmännen fortfarande kan komma åt. Tänk på att spara eventuella konversationer exempelvis via mail som senare kan användas som bevis. Om du mår dåligt eller vill prata med någon finns det också stöd att få från olika brottsofferorganisationer. När du upprättar din polisanmälan kan polisen hjälpa dig med att få kontakt med en sådan organisation. Du kan också hitta kontaktuppgifter på brottsofferguidens hemsida, klicka här https://www.brottsofferguiden.se/stod-och-hjalp/. Socialtjänsten i din kommun kan du också kontakta för hjälp om du har blivit utsatt för ett brott. Hur gör man en polisanmälan?Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. När du gör detta kan du uppge att du vill begära skadestånd, du behöver inte ge ett exakt belopp där och då. Polisen har dessutom en e-tjänst för kontokortbedrägeri klicka här: https://etjanster.polisen.se/eanmalan/kontokortsbedrageri. Vad händer efter man har gjort en polisanmälan?Efter du har gjort en anmälan kommer en förundersökning att inledas, förutsatt att brottet går att utreda d.v.s. att det är möjligt att ta reda på vad som har hänt och hitta en skyldig gärningsman. En förundersökning kommer antingen leda till att åtal väcks av allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ner och inget åtal väcks. Detta beror på om det finns bevisning som är tillräckligt för att målet ska kunna tas upp i en rättegång. Om förundersökningen läggs ned innebär det inte att du inte har utsatts för ett brott, utan det handlar om att förundersökningsledaren ansett att det saknas tillräcklig bevisning. Kan jag få tillbaka pengarna?Om åtal väcks kommer det att inledas en rättegång. Då finns det tre olika sätt att bli ersatt det pengar du har förlorat på grund av bedrägeriet. För det första kan du få ersättning genom skadestånd, detta förutsätter att du har begärts skadestånd och att åtalet bifalls av domstolen, d.v.s. att gärningsmannen i fråga döms till att betala ut skadestånd. Åklagaren kan hjälpa dig att driva skadeståndsfrågan. Då kan du få ersättning för de pengar du har förlorat och även andra skador som uppkommit på grund av brottet. Kronofogden kan hjälpa dig att driva in skadeståndet i sådana fall.För det andra kan du i vissa fall få ersättning ur din hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag, anmäl skadan och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Tyvärr kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning i fall som rör bedrägeri.För det tredje kan du få brottsskadeersättning om pengarna från skadeståndet och försäkringen inte räcker till för att täcka skadan som uppstått (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. Ansökan gör du hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/Om förundersökningen läggs ned eller om åtalet ogillas i rättegången har du fortfarande möjlighet att få ersättning, dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Om du har en hemförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Du kan också i sällsynta fall få rätt till brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för bedrägeri och försäkringen inte täcker skadan (se stycket ovan). Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

2021-07-02 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej min fråga lyder en person har en skuld till mig på en ganska så stor summa vi har inget kontrakt endast muntligt avtal men jag har flera vittnen till detta muntliga avtal så det jag undrar är kan ja driva in pengarna på ett lagligt sätt via kronofogden?. eller hur ska jag gå till väga? vill inte att mina pengar brinner inne och personen har betalat innan men summorna minskade som han betalade och sen slutade han göra det helt och skyller på att han inte har några pengar alls men månad efter månad går och ja vill ha mina pengar
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du som borgenär (part som lånat ut pengar) inte får betalt inom rätt tid kan du vända dig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Du kan också vända dig till tingsrätten och få ett exekutionstitel som kronofogden sedan kan verkställa. Du kan inte "ta lagen i egna händer", utan du måste alltså använda dig av något av dessa forum som existerar. Ansökan om betalningsföreläggande Eftersom fordran (pengarna du har lånat till personen) i ditt fall är ostridig (det råder ingen tvist om fordrans existens eller belopp) och gäldenären (personen som lånat pengar av dig) saknar betalningsförmåga är det mest lämpligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM). (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]). Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats.Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter. Vad händer efter du har ansökt?KFM kommer att delge svaranden (gäldenären) din ansökan med ett föreläggande om att hen ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det. Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten om du vill det (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor om det handlar om ett större betalningskrav. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Eftersom du har endast ett muntligt avtal kan detta bli problematiskt ur ett bevishänseende, dock kan muntliga avtal såklart också bevisas, exempelvis genom vittnen. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price. Med vänliga hälsningar,

Möjligheten till prisavdrag vid fel i fastighet

2021-07-01 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej.Vi har köpt ett hus och efter att vi har bott i ca 1 mån så framkommer det att grannen ska bygga på 1 våning på deras hus.Detta kommer innebära att vi kommer att få mera insyn till vår alltan samt pool område samt att även soltimmar eventuellt kommer att försvinna.Vi anser att säljaren har undanhållit oss information och undrar om vad vi har för möjligheter att omförhandla priset.
Elin Andrén |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jordabalkens (JB) fjärde kapitel är tillämplig på er situation. För att besvara er fråga kommer jag först att kortfattat beskriva vad som kan utgöra ett dolt fel. Därför kommer jag gå igenom vilka påföljder som kan bli relevanta om det föreligger ett dolt fel i en fastighet och därmed möjligheten till prisavdrag/omförhandla priset. Längst ner i svaret kommer ni hitta förslag för hur ni kan gå tillväga om säljaren vägrar att göra rätt för sig. Jag utgår ifrån att de inte finns någon friskrivningsklausul i köpehandlingen som undantar säljaren från ansvar.Vad kan utgöra ett dolt fel?Som huvudregel har köparen en mycket långtgående undersökningsplikt vid köp av fastighet. Detta innebär att köparen inte kan åberopa det som hen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Fel som köparen inte borde ha upptäckt eller kunnat förutsätta kallas för dolda fel. Men om en säljare ger preciserade utfästelser/garantier avseende någonting i förhållande till fastigheten bortfaller i princip köparens undersökningskyldighet angående just den delen. Det finns dock undantag, exempelvis om det måste anses uppenbart för köparen att utfästelsen var felaktig kan hen såklart inte åberopa felet eftersom det aldrig var dolt. Men som huvudregel bortfaller som sagt köparen undersökningsplikt vid garantier/utfästelser (4 kap. 19 § JB).Det kan både vara muntliga eller skriftliga uppgifter som säljaren har framfört till köparen angående fastighetens skick. Så länge uppgifterna är någorlunda preciserade borde de anses vara utfästelser och därmed en del av avtalet. (4 kap. 19 § JB).Påföljder vid dolt fel i fastighetOm det föreligger ett fel i fastigheten har köparen rätt till prisavdrag d.v.s. avdrag på köpeskillingen. Ni kan också ha rätt till ersättning för skadan om felet beror på försummelse (försummelse innebär att man är slarvig/oaktsam) på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst (en utfästelse är ett löfte/garanti) angående fastigheten. För att häva köpet krävs det att felet är väsentligt, dessutom förlorar ni rätten att häva köpet ett år efter tillträdet av fastigheten, såvida inte säljaren har agerat i strid mot tro och heder (se 4 kap. 12 § andra stycket) eller har agerat grovt vårdslös (vårdslös innebär att man är slarvig/oaktsam).För att en säljare ska anses ha agerat mot tro och heder ställs det ganska höga krav, det kan vara att man exempelvis avsiktligt lurar köparen. (4 kap. 19 § JB) (4 kap. 12 § JB). Tänk på att ni måste meddela säljaren om det dolda felet inom skälig tid efter att ni upptäckte felet, annars kan ni förlora eran rätt att kräva skadestånd, prisavdrag och hävning (4 kap.19 a § JB).Hur ni kan gå tillvägaOm fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller det som säljaren har utfäst kan det anses vara ett dolt fel. Om det föreligger ett dolt fel i fastigheten har ni möjlighet att få rätt till prisavdrag, ersättning och ni kan eventuellt häva köpet. Börja med att meddela säljaren, helst skriftligt (mail eller sms går bra) att ni anser att det föreligger ett dolt fel i fastigheten och att ni därmed kräver prisavdrag. Om säljaren vägrar att göra rätt för sig kan ni behöva ytterligare juridisk vägledning då dolda fel i fastighet är en komplicerad fråga och det är därför tyvärr svårt för mig att avgöra om det faktiskt föreligger ett dolt fel eller ej i situationen i fråga. Om ni inte kommer överens med säljaren rekommenderar jag därför att ni tar hjälp av en jurist. Om ni är intresserade kan ni vända er till Lawlines ordinarie byråverksamhet genom att boka en tid med en av våra skickliga jurister, klicka här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,