Vart ska man förvara ett testamente?

2021-08-10 i Testamente
FRÅGA |Kan man lämna in någon annans testamente för säkert förvar hos någon myndighet el. liknande ?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det ingen myndighet som erbjuder möjligheten att förvara testamenten. Däremot finns det många juristbyråer som erbjuder den möjligheten. Det är viktigt att man försvarar ett testamente på ett säker plats, helst ska man inte lägga testamentet exempelvis i en byrå hemma då det är lätt att dokumentet förstörs eller tappas bort. Jag skulle därför rekommendera att du tar kontakt med en byrå som erbjuder denna typ av tjänst. Om du inte har möjlighet att göra detta kan du förvara testamentet själv på en plats du tror är säker. Då kan det vara bra att kontakta en oberoende tredje part, d.v.s. en person som inte har något intresse av testamentet eller arvet i fråga, och berätta för hen vart testamentet förvaras. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en hyresvärd välja hyresgäst?

2021-08-10 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Tack för en mycket bra sida med bra svar.Kan jag som hyresvärd i ett flerfamiljshus själv välja hyresgäst till en ledig lägenhet?Jag har ett fall där vi hade lägenhetsvisning för 2 personer, båda vill ha lägenheten. Vi valde den som enligt oss är mest lämpad att bo där. Den andra personen blir mkt besviken och hävdar att de var först i kön och därmed har rätt till lägenheten och att vi som privat hyresvärd inte kan välja hyresgäst. Stämmer det?Tack i förhand.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 12 kap. jordabalken (JB) innehåller regler avseende hyra. Det finns inga regler avseende val har hyresgäst och hur en hyresvärd ska gå tillväga när det finns flera intresserade av att hyra samma bostad. Det är alltså upp till hyresvärden själv att välja en hyresgäst som hen anser är mest lämplig, så länge inte någon typ diskriminering sker vid detta val. Diskriminering kan exempelvis handla om att en hyresvärd inte vill hyra ut till en person baserat på personens kön, etnicitet eller sexuella läggning m.m. (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).Du skriver att personen hävdar att hen var "först i kön". Om det är så att det finns en bostadskö till lägenheten kan det vara problematiskt att hyra ut till någon annan än den som är först i kön, men som jag uppfattar din fråga finns det ingen bostadskö för lägenheterna ni hyr ut och därför borde detta inte vara ett problem i ert fall. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Får jag sälja en vara till någon annan om köparen inte hör av sig?

2021-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en båt. Personen jag sålde båten till har brutit ordinarie avtal samt våra muntliga avtal som kommit efter. Nu får jag ej tag på personen. Handpenning är betald. Får jag sälja båten till någon annan då jag behöver bli av med den?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL). Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal.Kan du sälja båten till någon annan?Det finns regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål/försenad med att fullgöra sina avtalsförpliktelser eller om köparen begår ett avtalsbrott. Dessutom följer det av allmänna avtalsrättsliga principer att det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser. En köpare ska medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte medverkar till köpet krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren, och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med båten snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL).Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med båten snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när båten ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor.Har du rätt till att behålla handpenningen?Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet kan säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen.Sammanfattning och rekommendationOm köparen inte har medverkat till köpet, exempelvis genom att inte betala inom avtalad tid eller inom skälig tid, eller att köparen inte hämtar varan inom skälig tid/avtalad tid så har köparen begått ett avtalsbrott och du kan i sådana fall sälja båten till någon annan. Jag kan tyvärr inte säga exakt vad som är en "skälig" tid eftersom det beror på omständigheterna kring köpet och vad som har kommunicerats mellan dig och köparen, men om ni inte har bestämt en tid för när köpet skulle fullgöras borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor. Om ni har avtalat en tid och köparen inte har hört av sig inom den tiden är köparen också i dröjsmål. Tänk på att om du säljer båten till någon annan måste du betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott. Jag skulle rekommendera att du skriftligt (exempelvis via mail eller sms) meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja båten till någon annan om hen inte fullgör sina avtasförpliktelser inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också i samma meddelande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till bil, husvagn och hund vid en separation?

2021-08-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vem har rätt till bil, husvagn och hund vid en separation? Jag och min sambo köpte bilen och husvagnen för gemensamt bruk. Dock va det jag som betalade handpenningen på bilen samt hela kostnaden på husvagnen.Jag står som ägare på både bil och husvagn. Hunden har vi alltid sagt att det är min hund. Jag köpte den, jag står som ensam ägare på den.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningSambolagen reglerar var som sker när ett samboförhållande upphör. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). När jag besvara din fråga utgår jag ifrån att något sådant avtal inte har upprättats.Vad ingår i en bodelning?Inom ett år efter ett samboförhållande har upphört kan en sambo begära en bodelning om hen vill det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning, d.v.s. med avsikten att egendomen ska användas gemensamt (3 § sambolagen) (5 § sambolagen). Vem som har betalat för bohaget eller bostaden spelar ingen roll utan avsikten är det som är viktigt. Bohaget består av möbler, hushållsmaskiner och annat så kallat "inre lösöre" som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § sambolagen). Ingår bil och husvagn i en bodeling?Som nämnt ovan kan endast samboegendom bli föremål för en bodelning. En husvagn och bil utgör inte samboegendom eftersom det varken kan räknas som bohag (inre lösöre) eller en bostad. Husvagnen och bilen kommer alltså inte ingå i bodelningen.Hund och bodelingEn hund kan inte anses vara samboegendom enligt sambolagen eftersom den inte utgör bohag. Flera personer kan dock samäga en hund tillsammans, men eftersom du skriver att du står som ensam ägare till hunden och att du köpte den borde du anses vara ensam ägare till hunden, förutsatt att principen om dold samäganderätt inte är tillämpbar (se nedan). Principen om dold samäganderättInom juridiken brukar man presumera (utgå ifrån) att den som är registrerad ägare till ett föremål är den faktiska ägaren till den egendomen. Principen om dold samäganderätt är ett undantag från denna presumtion som innebär att egendom kan anses ägas av någon annan än som köpte/förvärvade den egendomen eller som är registrerad ägare till egendomen. För att det ska vara fråga om dold samäganderätt måste egendomen för det första ha förvärvats med syftet att den ska användas för sambors/makars gemensamma bruk. För det andra ska "den dolda ägaren" ha bidragit ekonomiskt till förvärvet på ett sätt som har möjliggjort eller underlättat inköpet av egendomen. För det tredje måste både sambosarna/makarna ha tänkt/förutsatt att egendomen faktiskt skulle användas gemensamt. (se exempelvis rättsfallet NJA 2008 s. 826). Det krävs inte att paret har brukat egendomen gemensamt utan det är avsikten vid anskaffandet som är det viktiga. Om dessa tre krav är uppfyllda avseende egendom föreligger dold samäganderätt. Därför finns det en möjlighet att din f.d. sambo samäger husvagnen och bilen, även om hen inte är registrerad ägare till dessa eller bara betalat en liten del av egendomen. Om hen inte har bidragit ekonomiskt på något sätt kan hen dock inte bli samägare. SammanfattningSammanfattningsvis presumeras det att den som är registrerad ägare till en bil, husvagn eller hund ensam äger egendomen, dock kan dold samäganderätt föranleda att denna presumtion bryts. För att detta ska ske måste din f.d. sambo hävda att hen är samägare till egendomen d.v.s. husvagnen, husbilen och/eller hunden. I ditt fall kommer den egendom som eventuellt anses vara dolt samägd inte ingå i bodelningen eftersom det inte utgör samboegendom, dock kommer lagen om samäganderätt tillämpas på egendom som är samägd. Om du och din f.d. sambo har svårt att komma överens avseende vem som är ägare till vad kan det vara bra att anlita en jurist som kan hjälpa er lösa den frågan. Det som talar till din fördel är att du är registrerad ägare till bilen, husvagnen och hunden och dessutom har betalat för egendomen själv (förutom bilen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Lurad att investera i kryptovaluta

2021-08-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |hej jag tror jag blev lurad på att investera i ett företag som handlar med crypto valutor vad kan jag göra för att få min investering tillbaka
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningOm någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Då kan gärningsmannen förhoppningsvis hållas ansvarig. Dessutom är en fällande dom en förutsättning för att du ska få skadestånd från gärningsmannen. Det är dessutom viktigt att göra en polisanmälan för att du ska ha rätt till ersättning av din hemförsäkring. Det kan vara bra att kontakta din bank och spärra eventuella bankkonton som gärningsmännen fortfarande kan komma åt. Tänk på att spara eventuella konversationer exempelvis via mail som senare kan användas som bevis.Hur gör man en polisanmälan?Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. När du gör detta kan du uppge att du vill begära skadestånd, du behöver inte ge ett exakt belopp där och då. Polisen har dessutom en e-tjänst för kontokortbedrägeri klicka här: https://etjanster.polisen.se/eanmalan/kontokortsbedrageri.Vad händer efter en polisanmälan?Efter du har gjort en anmälan kommer en förundersökning att inledas, förutsatt att brottet går att utreda d.v.s. att det är möjligt att ta reda på vad som har hänt och hitta en skyldig gärningsman. En förundersökning kommer antingen leda till att åtal väcks av allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ner och inget åtal väcks. Detta beror på om det finns bevisning som är tillräckligt för att målet ska kunna tas upp i en rättegång. Om förundersökningen läggs ned innebär det inte att du inte har utsatts för ett brott, utan det handlar om att förundersökningsledaren ansett att det saknas tillräcklig bevisning.Kan du få pengarna tillbaka?Om åtal väcks kommer det att inledas en rättegång. Då finns det tre olika sätt att bli ersatt det pengar du har förlorat på grund av bedrägeriet. För det första kan du få ersättning genom skadestånd, detta förutsätter att du har begärts skadestånd och att åtalet bifalls av domstolen, d.v.s. att gärningsmannen i fråga döms till att betala ut skadestånd. Åklagaren kan hjälpa dig att driva skadeståndsfrågan. Då kan du få ersättning för de pengar du har förlorat och även andra skador som uppkommit på grund av brottet. Kronofogden kan hjälpa dig att driva in skadeståndet i sådana fall.För det andra kan du i vissa fall få ersättning ur din hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag, anmäl skadan och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Tyvärr kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning i fall som rör bedrägeri.För det tredje kan du få brottsskadeersättning om pengarna från skadeståndet och försäkringen inte räcker till för att täcka skadan som uppstått (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. Ansökan gör du hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/Om förundersökningen läggs ned eller om åtalet ogillas i rättegången har du fortfarande möjlighet att få ersättning, dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Om du har en hemförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Du kan också i sällsynta fall få rätt till brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för bedrägeri och försäkringen inte täcker skadan (se stycket ovan).Om du mår dåligt eller vill prata med någon om det som har hänt finns det också stöd att få från olika brottsofferorganisationer. När du upprättar din polisanmälan kan polisen hjälpa dig med att få kontakt med en sådan organisation. Du kan också hitta kontaktuppgifter på brottsofferguidens hemsida, klicka här: https://www.brottsofferguiden.se/stod-och-hjalp/. Socialtjänsten i din kommun kan du också kontakta för hjälp om du har blivit utsatt för ett brott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig. Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur gör jag om en kund vägrar betala en faktura?

2021-08-10 i Preskription
FRÅGA |Hej! Arbetar på en vvs firma och hittade en ofakturerad arbetsorder. Arbetet var utfört i december år 2018 och jag skickade fakturan i juni 2021. Kunder bestrider fakturan pga orimligt lång tid tills faktura kom. Är inte kunden även skyldig att se till att få faktura när de bokat en tjänst?? Förstå kunden men känns orimligt att inte behöva betala något för ett rätt stort arbete.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När preskriberas en fordran?Det stämmer att en kund är skyldig att betala för en tjänst även om hen inte har fått någon faktura. Kunder är nämligen skyldiga till att betala oavsett om de får en faktura eller ej. Om en kund inte får en faktura ska hen kontakta företaget så att hen har möjlighet att betala. Regler om preskription begränsar dock rätten till att få betalt. Det följer nämligen av preskriptionslagen att ett företag har rätt till att begära betalt av en konsument inom tre år efter att fordran uppkom när det handlar om avtal om köp av varor eller tjänster. Om det handlar om en fordran mellan två företag är preskriptionsstiden 10 år (3 § preskriptionslagen). Om det sker ett presktionsavbrott under denna tid förlängs dock preskriptionstiden med 3/10 från avbrottet. Att preskriptionen avbryts innebär alltså att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden avbryts genom att:-Gäldenären (kunden) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren-Gäldenären (kunden) får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,-Borgenären (den som har fodran och har rätt till att få betalt) väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § preskriptionslagen)I ditt fall utfördes arbetet i december 2018 och jag antar att fordran uppkom någon gång under denna tidsperiod. Då borde fordran preskriberas runt december 2021 (om det handlar om ett avtal mellan en konsument och ett företag) förutsatt att det inte har skett något preskriptionsavbrott. Eftersom fordran för tjänsten skickades juni 2021 har fordran alltså antagligen inte preskriberas ännu eftersom det har gått mindre än tre år från tidpunkten då fordran uppkom.Om kunden bestrider fakturanOm kunden bestrider fakturan kan firman anlita ett inkassoföretag som kan sköta indrivandet av skulden. Firman kan också själv vända sig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 lagen om betalningsföreläggande [BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Vad händer efter ansökan om betalingsföreläggande?KFM kommer att delge svaranden ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att firman kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa firman att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och man behöver alltså inte ansöka om det om man får ett utslag.Om svaranden bestrider ansökan kommer firman underrättas om det och då kan firman skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om man vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste firman alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att firman kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Om firman förlorar målet i tingsrätten kan firman behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan man bestämmer sig för att överlämna målet till tingsrättenJag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Finns det ett tak för försörjningsstöd vid skilsmässa?

2021-08-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har precis skrivit på skilsmässoansökan och den är inskickad och betald. Under betänketiden så skall den som tjänar mer hjälpa den andre. Finns det ett tak där? Tacksam för snabbt svar.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni inte officiellt är skilda ännu räknas ni i lagens mening som gifta. Försörjningsstödet för makar regleras framförallt i 6 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB). Bara för att ni har ansökt om skilsmässa så innebär det inte att försörjningskravet drastiskt skulle minska eller upphöra eftersom ni fortfarande anses gifta i lagens mening. Huvudregeln är att makar ska efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om ena maken anser att den andra maken inte uppfyller kravet på försörjningsstöd kan hen väcka talan i tingsrätten avseende detta. Det finns inget direkt "tak" för försörjningsstödet, dock ska det ske efter makarnas egna "förmåga" vilket begränsar omfattningen av vad varje make har rätt till att få ut av den andra maken. Gemensamma behov syftar på "vanliga" levnadskostnader såsom mat och bostad. Personliga behov handlar om kläder, hygien m.m. Om ena maken tjänar mer än den andra kommer hen därför få stå för en stor del av kostnaderna även under betänketiden. Eftersom jag saknar en del information om situationen i fråga är det tyvärr svårt för mig att diskutera vad som skulle utgöra ett skäligt försörjningsstöd i ert fall.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om det uppstår ett motorfel på en helt ny bil?

2021-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en helt ny bil som efter 3veckor och 50 mil visade sig ha ett allvarligt motorfel och nu står den på verkstad hos bilfirman. Kan bilfirman återköpa bilen om jag köper en ny bil hos dem men en annan modell och lägger pengar emellan?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningKonsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares (företag) ansvar gentemot konsumenter. Konsumentköplagen är som huvudregel tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL). Däremot går det bra att avtala om villkor som är mer förmånliga än vad som framgår av lagen, exempelvis i fråga om garanti och öppet köp. Begreppet "återköper" används inte i lagen, däremot har du som konsument rätt till ett antal andra påföljder om en vara är felaktig. Vilka påföljder kan en konusment göra gällande?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva/reklamera köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd (22 § KKöpL). BIlfirmans rätt till att avhjälpa felet Företaget har rätt till att i första hand avhjälpa felet eller genomföra en omleverans innan du kan häva/reklamera köpet. Detta förutsätter dock att avhjälpande/omleveransen kan ske inom rimlig/skälig tid och utan väsentlig kostnad och olägenhet för dig som konsument. Vad som utgör "skälig tid" beror lite från fall till fall, men vanligtvis ska avhjälpande eller omleveransen ske inom ett par veckor. Eftersom du vill att företaget ska "återköpa" bilen kan det vara enklast att du begär en omleverans istället för en reparation, men då har du tyvärr ingen rätt till att få en annan modell. Omleverans innebär att du att kommer få en ny, felfri bil av bilfirman. Om du vill köpa en annan modell till ett högre eller lägre pris kan du ta upp det med bilfirman och komma fram till en lösning avseende betalningen, dock finns det som nämnt ovan ingen direkt stöd i lagen som ger dig rätt till att få en annan modell vid omleverans. Tänk på att företaget antagligen har rätt till att avhjälpa felet d.v.s. reparera bilen istället för att vidta omleverans om det passar företaget bättre. (27 § KköpL).Möjligheten att häva köpetOm du häver köpet kommer båda parternas prestationer att återgå, d.v.s. du kommer få tillbaka pengarna du betalade för bilen och företaget kommer ta tillbaka bilen. För att kunna häva köpet måste det handla om ett väsentligt/allvarligt fel. Eftersom du skriver att det rör sig om ett allvarligt motorfel på en ny bil så antar jag att detta krav är uppfylld. Tänk på att du endast har rätt till att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte ha skett inom en skälig tid efter du reklamerade varan (se stycket ovan). (28 § och 29 § KKöpL).Skadestånd och täckningsköpOm köpet hävs och du har behövt göra ett täckningsköp (vilket innebär att du köper samma felfria vara av ett annat eller samma företag) till ett högre pris, kan du eventuellt kräva skadestånd av företaget. Skadeståndet ska motsvara ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen, om täckning köpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader, såsom att du behövt använda en lånebil eller annan typ av transport medan du inte hade tillgång till bilen. Du kan alltså kräva skadestånd i kombination med att du häver köpet (32 § och 33 § KKöpL).Glöm inte att du också kan kräva prisavdrag istället för att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig. Detta kan ses som ett alternativ om du inte vill häva köpet (28 § KKöpL). Anmälan till ARNOm företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,