Kan man kräva tillbaka gåvor?

2021-09-30 i Gåva
FRÅGA |Mina barns far, som jag inte längre är gift med, kräver att gåvor de fått skall lämnas tillbaka till honom då de inte längre bor hos honom. Det gäller en spelkonsol som de fick i julklapp samt en epa-traktor som gavs i 15-årspresent. Fordonet betalas och är registrerat på fadern, men brukas av barnet.Kan han kräva tillbaka detta från barnen och vad kan jag göra?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om gåvor återfinns i Gåvolagen. Enligt huvudregeln är gåvor bindande först när de har fullbordats. När en gåva har fullbordats är det inte längre möjligt att ta tillbaka gåvan ( 1 § Gåvolagen). När en gåva anses vara fullbordad beror på vad för typ av gåva det är. Rör det sig om lösöre, dvs. ex. pengar, kläder, en bil etc. räknas den som fullbordad när den har kommit i mottagarens besittning (2 § Gåvolagen). I ert fall rör det sig således om lösöre och eftersom barnen fysiskt har fått gåvorna och även redan hunnit använda dem ett tag, har gåvorna kommit i mottagarens besittning. Fadern till barnen har alltså ingen rätt att kräva tillbaka gåvorna.Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Påföljd vid olovlig körning

2021-09-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag har nyligen bott utomlands (Tanzania) där skaffade jag ett Tanzaniskt körkort för MC. Eftersom jag hela tiden har varit folkbokförd i Sverige har jag ingen rätt att köra motorcykel här i Sverige men om jag skulle göra det och bli stoppad vad skulle påföljderna vara? Skulle min B-behörighet påverkas?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är svårt att ge ett klart och korrekt svar på din fråga då det alltid görs en bedömning från fall till fall och det i slutändan alltid är upp till domstolen att besluta kring påföljd.Jag kan däremot förklara brottet i fråga och vad lagen säger om det. Reglerna om trafikbrott återfinns i lag om straff för vissa trafikbrott. Den som kör motorcykel utan ett giltigt körkort gör sig skyldig till brottet olovlig körning. Påföljden för brottet är böter. Har den skyldige däremot tidigare innehaft körkort som sedan har blivit återkallat eller om brottet har skett vanemässigt, dvs. att man vanemässigt kört motorcykeln utan körkort, eller om brottet annars är att anses som grovt så kan personen dömas till fängelse i högst sex månader ( 3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Kan ditt körkort bli återkallat? Det är Transportstyrelsen som beslutar om ett körkort ska återkallas eller inte. Detta gör transportstyrelsen om man bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att man inte är lämpad till att ha ett körkort. Olovlig körning skulle kunna leda till att man får sitt körkort, indraget men även detta är en bedömning som alltid görs från fall till och det är i slutändan alltid upp till transportstyrelsen att bestämma huruvida man är lämpad att fortsätta inneha sitt körkort eller inte. Jag kan, som tidigare nämnt, inte med säkerhet, säga vad som skulle ske i ditt fall men jag hoppas ändock gav dig vägledning i din fråga. Du får gärna höra av dig till oss igen om du har några ytterligare funderingar. Hälsningar,

Straffrabatt i andra EU-länder

2021-09-28 i Påföljder
FRÅGA |Ungdomsrabatt i Sverige en het fråga men hur är det med sådan rabatt i övriga EU?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Olika former av straffrabatt och särlagstiftning för unga förekommer även i andra länder inom EU. Bla. samtliga nordiska länder samt Tyskland. Däremot skiljer sig regleringen åt beroende på vilket land som avses. Eftersom att lagstiftningen inom EU skiljer sig åt så pass mycket är det svårt att ge ett tydligare och mer konkret svar än så. Har du några ytterligare funderingar eller om det är någon specifik stat du undrar över får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga. Hälsningar,

Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

2021-08-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej kan man bli av med sitt körkort när man åker dit för en stöld o redan har en varning på körkort
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om körkortsingripande återfinns i körkortslagen. Ett körkortsingripande blir aktuellt då någon har gjort sig skyldig antingen till upprepande mindre allvarliga trafikbrott eller till allvarliga trafikbrott ( 5 kap. 3 § körkortslagen). Ett körkort kan däremot även återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. Dvs. ett körkort kan återkallas även om personen i fråga gjort sig skyldig till andra brott som inte är trafikbrott. Regeln omfattar dock endast kvalificerad eller yrkesmässig brottslighet och särskilt grov brottslighet. Då det i slutändan alltid är upp till domstolen och då jag inte vet omständigheterna kring stölden är det svårt för mig att ge ett klart svar på hur utfallet skulle bli här, men med största sannolikhet skulle en stöld inte omfattas av detta stadgande. Hälsningar,

Vad händer om man inte ansöker om lagfart?

2021-09-30 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en bostad och betalt hela summan. Jag har inte fixat lagfart ännu. Vad kommer att hända?. Jag köpte bostaden för tre år sedan. Mvh
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om fastighetsköp och lagfart återfinns i 20 kap. jordabalken, som härefter kommer att benämnas som "JB". Den som har köpt en fastighet ska söka lagfart inom tre månader från köpet. Har man inte gjort detta inom tre månader kan lantmäteriet förelägga vite, dvs. du kan bli tvungen att betala en slags böter ( 20 kap. 3 § JB). I föreläggandet begär också lantmäteriet att man ska ansöka om lagfart. Vitet fungerar således som ett slags påtryckningsmedel. Anledningen till att det är så viktigt att ansöka om lagfart i rätt tid är att den som står som lagfaren ägare har rätt att göra inteckningar och få ut pantbrev. Jag skulle därför råda dig till att snarast ansöka om lagfart för att säkra din rätt till fastigheten. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Undrar om man blir straffskyldig ifall man ej avbryter eller rapporterar in nån som vill ta sitt liv?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I Sverige finns det inte någon skyldighet att agera och ingripa om någon befinner sig i nöd. Du blir således inte straffskyldig om du ej avbryter eller rapporterar in någon som vill ta sitt liv eller ex. ser att någon håller på att drunkna och inte ingriper. Det har länge gjort utredningar om att införa en s.k civilkuragelag i Sverige men ännu har ingen lagändring skett. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Finns det något man kan göra om man inte vill att 12:2 regeln ska kunna användas?

2021-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Finns det något man kan gör om man inte vill att 12:2 regeln ska kunna användas när en i ett gift par går bort och det finns särkullbarn på båda sidor och inga gemensamma barn? Kan det regleras med hjälp av äktenskapsförord och testamente och i så fall på vilket sätt?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!12 kap. 2 § Ärvdabalken är en så kallad jämkningsregel som innebär att makarna behåller sitt eget giftorättsgods. Stadgandet fungerar bland annat som ett skydd för den efterlevande maken som vill undvika att särkullbarn till den avlidne maken ska kunna ärva den efterlevande makens giftorättsgods. Det finns dessvärre inga hinder för att denna regel ska kunna åberopas och vidare heller ingenting man kan göra rent juridiskt, varken ett äktenskapsförord, testamente eller liknande, för att förhindra ett eventuellt åberopande. Jag hoppas detta besvarade din fråga om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Avsäga släktskap

2021-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,eftersom man inte kan avsäga säg släktskap med halvsyskon i sverige,om man gör detta utomlands och man har papper på detta,gäller dessa papper i sverige då?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som du nämner finns det inga möjligheter enligt svensk lag att avsäga sig ett släktskap. Även om du gör detta utomlands så kommer avsägandet inte att ha någon giltigt verkan i Sverige. Ex. arv och bodelning sker således som vanligt även om halvsyskonen i fråga inte har någon relation med varandra eller säger upp bekantskapen. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,