Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bil till en privatperson. Det är alltså en transaktion mellan två privatpersoner.Dagen efter köpet går bilen sönder. Nu åberopar köparen: att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta.Totalbelopp: 37000 kr (inkl vinterdäck)Mätarställning: 213124Reparation ca 18 000 krÅrsmodell: 2007Det är en gasbil och två delar har redan reparerats, nu har en tredje del gått sönder. På kvittot står det att bilen säljs i befintligt skick.Kan köparen åberopa att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Din fråga rör en försäljning av en bil mellan två privatpersoner och därför blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Vidare av din fråga förstår jag att köparen nu vänt sig till dig och vill hålla dig ansvarig för det fel som uppstått med bilen dagen efter försäljningen. Du nämner också i din fråga att bilen har sålts i s.k. befintligt skick. Jag kommer gå igenom de regler utifrån KöpL som blir tillämpliga i ett fall som detta. Jag vill börja med att uppmärksamma dig om att Köplagen har en s.k. dispositiv lag som innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort, se 3 § KöpL. I din fråga har jag inte fått någon information om något avtal, men om ett sådant finns er emellan kan detta gälla framför KöpL. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från en eller flera av dessa kriterier eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig – se 17 § 1 och 3 st. KöpL. När det kommer till s.k. befintligt skick så behandlas detta i 19 § KöpL. En vara som sålts i befintligt skick kan trots allt ändå vara felaktig. Enligt 19 § KöpL så anges det att en vara som sålts i befintligt skick eller med ett liknande förbehåll ska anses som felaktig, om1.Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas inverkat på köpet,2.Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.Detta innebär således att säljaren kan bli ansvarig för fel trots att en vara har sålts i befintligt skick. Det finns dock vissa saker som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel. Köparen får inte åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljaren uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder – detta enligt 20 § 1 och 2 st. KöpL. När det kommer till den avgörande tidpunkten för bedömningen av om fel föreligger får vi se till 21 § KöpL. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Utifrån det som nu har redovisats utifrån vad som sägs i KöpL så går det konstatera att köparen har möjlighet till att åberopa väsentligt sämre skick än köparen kunnat ana. Det finns dock vissa omständigheter som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel, det rör sig t.ex. om köparen antas ha känt till vid köpet, eller om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning om att undersöka den. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det skulle vara något annat, eller mer om denna situation, så är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Köpares rättigheter vid fel i vara - bil

2020-05-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en Volvo V50-2005 för 23500 den 18/5. När jag idag körde och tvätta bilen började motorlampan att lysa. Jag har endast kört ca 10 km med bilen. Jag vill häva köpet hur göra jag?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån din fråga framkommer det inte om köpet är privatpersoner emellan eller om det är mellan dig som privatperson (konsument) och en näringsidkare. Jag kommer därför att i mitt svar i en del utgå från att det är ett köp mellan två privatpersoner, och i en annan del utgå från att det är ett köp mellan dig som privatperson och en näringsidkare. I mitt svar finner du två rubriker och kan enkelt navigera efter vem som säljaren är. I svaret finns också samtliga lagar tillgängliga för dig genom att enbart klicka på paragrafen - på så sätt tas du direkt till lagtexten på lagen.nu. Om bilköpet skett två privatpersoner emellanUnder denna rubrik kommer jag att besvara din fråga utifrån att köpet har skett mellan två privatpersoner och därför tillämpas Köplagen (KöpL) i denna del. Skulle det vara så att du i egenskap av konsument har köpt bilen av en näringsidkare så kan du gå vidare och se till nästa rubrik. Jag vill direkt uppmärksamma dig om att KöpL är dispositiv enligt 3 §, och det innebär att dess bestämmelser som regel inte gäller om något annat står i avtalet er emellan. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, se 17 § 1 st. KöpL. Om varan skulle avvika från någon av dessa, eller flera, är varan felaktig, se 17 § 3 st. KöpL. I din fråga har du nämnt att motorlampan har börjat lysa efter bara drygt en mils körning, och det finns därför anledning att misstänka att felaktighet i varan föreligger - med hänvisning till dess kvalitet. Enligt 30 § KöpL får en köpare kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Det krävs dock att du som köpare reklamerar varan inom skälig tid för att åberopa felet, se 32 § KöpL. Ditt bilköp genomfördes endast för några dagar sedan och om du närmsta dagarna reklamerar varan till säljaren kommer det vara inom skälig tid. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren får dock enligt 34 § KöpL istället för att avhjälpa felet företa omleverans, se 36 § KöpL. Detta kräver dock att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, se 36 § KöpL. Din frågar riktar sig direkt emot din rätt till att häva köpet. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet, se 37 § KöpL. Enligt 39 § KöpL får köparen häva köpet p.g.a. fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller om säljare borde ha insett detta. Däremot får inte du som köpare inte häva köpet p.g.a. felet, om du inom skälig tid efter att ha märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans, meddelar säljaren att han häver köpet, se 39 § 2 st. KöpL. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i grov vårdslöshet eller i strid mot tro och heder. Utifrån den information som du återgett i din fråga så ser jag det som att du har goda chanser att hålla säljaren ansvarig för det fel som uppstått med den bil du har köpt. Jag rekommenderar dig att kontakta säljaren för att reklamera bilen, och när du gör det förklarar vad det är för fel. Säljaren har dock i första hand rätt att avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet – annars kan du troligen få köpet hävt. Om bilköpet skett mellan privatperson och näringsidkareI det fall att säljaren av bilen har varit en näringsidkare och du konsument så kommer istället Konsumentköplagen (KköpL) att tillämpas. Enligt 1 § KköpL så gäller den vid köp av lösa saker som en näringsidkare sålt till en konsument. En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, se 16 § 1 st. KköpL. Om varan skulle avvika ifrån någon, eller flera, av dessa är varan felaktig, se 16 § 3 st. KköpL. I din fråga har du nämnt att motorlampan har början lysa efter bara drygt en mils körning, och det finns därför anledning att misstänka felaktighet i varan med hänvisning till dess kvalitet. Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet skulle visa sig först senare, se 20 § KköpL. Om bilen nu skulle vara att bedöma som behäftad med någon form av felaktighet (förmodligen bristande kvalitet) så får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, se 23, 24 och 26-29 §§ KköpL. Din fråga riktar sig direkt emot vilka möjligheter du har till att häva köpet, och det som krävs för att häva köpet är att felet måste ha varit av väsentlig betydelse för dig, se 29 § KköpL. Du som köpare måste dock inom skälig tid lämna meddelande till säljaren om felet efter du märkt detta, eller borde märkt detta. Detta är vad man kallar för reklamation. I och med att det endast är ett fåtal dagar sedan du märkte felet så kommer det om du inom närmsta dagar meddelar säljaren om felet att falla inom skälig tid. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid, detta enligt 23 § 1 st. KköpL. Utifrån din fråga som är min bedömning att du har goda chanser att hålla firman ansvarig för felet med den bil du har köpt. Därför rekommenderar jag dig att kontakta firman och göra en reklamation. När du gör det är det viktigt att du förklarar vad det är för fel. Därefter har du som köpare rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL:s regler. Men som tidigare nämnt så krävs det att felet har varit av väsentlig betydelse för dig som konsument. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till OB-ersättning?

2020-05-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag undrar en grej som jag behöver svar på det är så att jag jobbar med att köra paket hem till kunder och mina arbetstider är 16:30-23;00 är det möjligt att ens jobba dom tiderna utan ob är min fråga? Jag jobbar samt helger både lördagar och söndagar vilket är röda dagar utan ob?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till att ha rätt till OB-ersättning så ska det finnas reglerat i ditt kollektivavtal - jag rekommenderar dig därför att om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal att se över om det finns något reglerad om rätt till OB-ersättning. Om det inte finns reglerat i ditt kollektivavtal, eller du själv inte avtalat om rätten till OB-ersättning, har du tyvärr inte rätt till extra ersättning vid arbete på s.k. obekväma arbetstider (OB-ersättning). Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline om det skulle vara något annat som du undrar över. Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid

2020-05-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en uppsägningstid på tre månader om jag säger upp mig men det finns inte någon information om hur lång uppsägningstid jag får om jag blir uppsagd. Jag är 58 år gammal
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad, se 11 § lag om anställningsskydd (LAS). Du som arbetstagare har alltid rätt till uppsägningstid i enlighet med 11 § 2 st. LAS. Uppsägningstiden är beroende av hur länge du har varit anställd. Om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år gäller två månaders uppsägningstid. Om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år är uppsägningstiden tre månader. Om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år, men kortare än åtta år är uppsägningstiden fyra månader. Om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år, men kortare än tio år är uppsägningstiden fem månader. Om den sammanlagda anställningstiden är minst tio är uppsägningstiden sex månader. Dessa uppsägningstider jag nu har hänvisat till finner du i 11 § 2 st. LAS. Jag vill dock uppmärksamma dig om att paragrafen är semidispositiv, vilket innebär att denna kan åsidosättas med kollektivavtal. Om du har ett kollektivavtal råder jag dig därför att se över vad som sägs där i om uppsägningstid. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skicka in fler frågor om det är något du undrar över till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Utpressning och utpressningsförsök

2020-05-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vad räknas som utpressning/utpressningsförsök? Vart vänder jag mig för att ta reda på om jag har ett hållbart fall av detta? Vilken instans gör jag i så fall anmälan till?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Din fråga handlar om vad som utgör utpressning och utpressningsförsök. Vidare så undrar du också om hur du ska utreda om det är ett hållbart fall av dessa brott samt vart en anmälan av dessa brott görs. Utpressning Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brotten är ringa, döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta som nu är skrivit i kursivstil är enligt 9 kap. 4 § BrB.Jag vill också uppmärksamma dig om att utpressning är en av de brottstyper som måste begås med uppsåt, se 1 kap. 2 § BrB. Rekvisiten är: olaga tvång samt "handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade". Olaga tvång definieras som hot om eller faktiskt utsätta någon för brott, hota om att åtala någon eller t.ex. lämna menligt meddelande. Rekvisitet som jag satt inom citattecken, det andra och tredje rekvisitet, är att till följd av menliga meddelandet förmå dig att göra en förmögenhetsöverföring som innebär skada för dig och vinning för gärningsmannen.Vad är försök till utpressning? Ett fullbordat brott är när samtliga rekvisit är uppfyllda. Men, utpressning är även straffbelagt vid försöksstadiet. För att ge ett mer konkret svar på vad försök till utpressning kan vara så är det t.ex. om inte en förmögenhetsöverföring har gjorts till gärningsmannen eller att något annat rekvisit inte är uppfyllt. Se 9 kap. 11 § BrB och 23 kap. 1 § BrB. Exempel på vad som utgör utpressning Din fråga om hur du utreder om ditt fall är hållbart är svår att besvara, men jag kommer i mitt svar att ge dig några exempel på vad som har utgjort utpressning för att försöka bringa klarhet för dig. I RH 2004:70 dömdes en man till försök till utpressning för att ha burit en jacka med MC Bandidos på ryggen, detta eftersom symbolen ansågs i sig vara hot om brottslig gärning. Till sist vill jag också nämna nånting om brottsutredningen. När ett brott har kommit till Polisens kännedom så inleds en förundersökning. Målet är att utreda vem som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Vart vänder jag mig för att göra en anmälan? Om du misstänker att du blivit eller blir utsatt för utpressning vänder du dig till polisen för att göra en anmälan, detta kan du göra både direkt på en polisstation, på polisens hemsida eller på 114 14. Till sist vill jag också tillägga att du bör säkra bevis för den eventuella utpressning som du blivit utsatt för. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och fått klarhet i vad som gäller. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline om det skulle vara något du vill ha ytterligare förtydligat eller om andra juridiska frågeställningar. Med vänliga hälsningar,

Uppsägning och korttidspermittering

2020-05-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blev hemskickad då det inte fanns så mycket att göra på företaget som jag arbetar på. Arbetade 50%. Arbetsgivaren började prata om korttidspermittering och att hon skulle höra av sig. När jag efter ett tag frågade hur det gick så sade hon att jag inte var anställd längre då jag sökt A-kassa på 50%. Har fortfarande tillsvidareanställning och uppsägningstid på en månad. Finns tillgänglig för arbete och inte fått uppsägning. Visst måste jag ha rätt till lön?!
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!I följande svar kommer jag att behandla din fråga utifrån dels vad som gäller för uppsägning, och därefter kommer jag också gå igenom vad som gäller vid korttidspermittering. Grunder för uppsägning Reglerna kring uppsägning regleras i lag om anställningsskydd (LAS). För att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare så ska det föreligga s.k. saklig grund enligt 7 § LAS. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att den anställde bereds annat arbete hos arbetsgivaren, se 7 § 2 st. LAS. Utifrån din fråga har jag förstått att det på ditt arbete råder arbetsbrist, och det är saklig grund för uppsägning. Du har från din arbetsgivare vid ett senare tillfälle fått reda på att du inte längre är anställd. Utifrån din fråga så tolkar jag det som det är då som du först blir underrättad om att du blivit uppsagd. Enligt 8 § LAS så krävs det att en uppsägning från arbetsgivarens sida är skriftlig. Utifrån min tolkning har detta inte skett och på så vis är inte uppsägning gjord på rätt sätt. Vidare så är också arbetsgivaren skyldig på arbetstagarens begäran att uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen, denna uppgift/uppgifter ska vara skriftlig ifall att du begär det, se 9 § LAS. Till sist vill jag också uppmärksamma dig att uppsägningsbeskedet ska lämnas till dig som arbetstagare personligen enligt 10 § LAS. Om det dock inte är skäligt att kräva detta får beskedet istället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. En uppsägning anses ske när du, arbetstagaren, får del av uppsägningen, se 10 § 2 st. LAS. Utifrån din fråga tolkar jag det som att ingen av dessa kriterier för uppsägning är gjorda och du bör därför fortfarande vara anställd.Rätt till lön under uppsägningstiden För att fortsätta på spåret om uppsägning så vill jag också passa på att uppmärksamma dig om din rätt till lön under uppsägningstiden. Enligt 12 § LAS så har du som arbetstagare rätt till att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om du inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Korttidspermittering I din fråga har du också nämnd att din arbetsgivare har nämnt nånting om korttidspermittering. Jag vill därför uppmärksamma dig om vad som gäller vid korttidspermittering. Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarielön under permittering samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Till sist vill jag också passa på att tipsa dig om att ifall att du är ansluten till ett fackförbund så brukar dessa inte sällan erbjuda juridisk hjälp till sina medlemmar.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline om det skulle vara något annat eller ytterligare du har frågor om. Med vänliga hälsningar,

Fuktskador i husvagn - köparens rättigheter

2020-05-20 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en husvagn årsmodell 91 för lite mindre än ett år sedan av en privatperson. Han sa att det var en gammal vagn men att den var i toppskick. Nu efter vinterförvaringen har jag upptäckt en stor fuktskada bakom en av panelerna i badrummet. Kostnaden för att reparera är väldigt hög. Kan jag kräva ersättning från säljaren för att reparera eller kräva att han köper tillbaka den?Eller vilka möjligheter har jag? Hoppas på svar
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har köpt en husvagn som den person du köpt den av har sagt att husvagnen utlovat att den var i toppskick. Men du har nu upptäckt att det föreligger en större fuktskada bakom en av panelerna. Du undrar nu vad du har för möjligheter att hålla säljaren ansvarig för den skada som du har upptäckt.Till att börja med att konstatera så är det köpeavtalet som är gällande mellan dig och säljaren. Om ett sådant avtal inte skulle finnas så fungerar Köplagen som utfyllnad för ett köp mellan två privatpersoner. Jag tolkar din fråga som att det är ett köp mellan dig och en annan privatperson. RättslägetOm det är så att säljaren har sålt husvagnen med förbehåll om befintligt skick så hanteras fel på den av en egen paragraf i köplagen. Det är dock inte så att säljaren är helt friskriven från ansvar om den sålts i befintligt skick, utan det kan ändå föreligga fel. Exempel på fel kan vara om husvagnen skulle skilja sig från vad som beskrivits innan köpet och som kan ha ansetts påverka köparens (din) vilja om att köpa husvagnen, se 19 § KL. Om husvagnen dock inte sålts med ett förbehåll om befintligt skick så hanteras den fråga om det är fel på varan istället av 17 § KL. Jag vill här passa på att uppmärksamma om att vad gäller fuktskador så kommer det med stor sannolikhet anses föreligga fel och frågan blir därför om säljaren i detta fall ska bära ansvar för den fel. Bär säljaren ansvar för felet som föreligger? När det föreligger ett fel i varan så finns det påföljder som avhjälpande av felet eller att man häver köpet. I din fråga förekommer det inte någon information om du som köparen har undersökt husvagnen innan köpet – men om det är så får det som effekt att du som köparen inte kan åberopa fel som du antas ha känt till vid köpet. Om du som köparen har undersökt husvagnen eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljaren uppmaning att undersöka husvagnen får du inte som fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, dock gäller annat om säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Jag ska här passa på att uppmärksamma dig om att du kan åberopa dolda fel. När det kommer till dolda fel bedömer man noggrannheten i köparens undersökning av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt, se 20 § KL. Det blir av relevans här att ta upp ett rättsfall från 1996 där A genom bytesavtal med B förvärvat en husbil som sedan visade sig ha betydande fuktskador. Omständigheterna i fallet ansågs inte vara sådana att A vid den undersökning som gjorts borde ha uppmärksammat dessa skador. Av den anledning så var A inte oförhindrat att åberopa felet gentemot B som grund för hävning av bytesavtalet. Inte heller i detta fallet kände säljaren till om fuktskadorna, och med tanke på den undersökning som gjordes inte kunde ha hittat eventuella mögelskador vid tillfället, ansågs ett fel föreligga. (Se NJA 1996 s. 598). Utifrån din fråga och de omständigheter som du nämnt och som jag har haft möjlighet att bedöma så skulle jag vilja säga att det talar för att säljaren kan hållas ansvarig. Och av den anledningen så har säljaren valet om denne ska avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet, eller om köpet går åter, se 36 § KL. Jag vill passa på att uppmärksamma dig här om att säljaren har rätt att avhjälpa felet, och du kan inte i första hand trycka på om hävning (detta förutsätter som sagt att felet kan avhjälpas utan väsentlig olägenhet). För att avsluta mitt svar så vill jag även tillägga att om det skulle vara så att undersökningen hade visat fuktskadorna så kan en hävning vara möjlig om felet är av väsentlig art, se 39 § KL. Min bedömning är att du har goda chanser att hålla säljaren ansvarig för fuktskadorna som uppstått. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och om korttidspermittering

2020-05-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om det går sämre för företaget och man måste korta ned på bemanningen, får man avskeda sina anställda med kort varsel då?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med att det går sämre för företaget tolkar jag det som att det du undrar över är huruvida man har rätt till att säga upp personal med hänvisning till arbetsbrist. I följande svar kommer jag därför att gå igenom vad som gäller för uppsägning p.g.a. arbetsbrist samt korttidspermittering. Jag vill även här passa på att jag skriver uppsägning, och inte avsked. Avsked får endast ske om arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren – och därför är inte avsked möjligt p.g.a. arbetsbrist, se 18 § lag om anställningsskydd (LAS)Till att börja med att konstatera är att en uppsägning alltid måste vara sakligt grundad, se 7 § LAS. Jag vill här också uppmärksamma om att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, 7 § 2 st. LAS. I enlighet med din fråga så har jag som tidigare konstaterat tolkat det som att det föreligger arbetsbrist och därför är anledningen till att företaget vill säga upp personal, och det är ett av skälen till uppsägning. Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen till uppsägning vid arbetsbrist.När det gäller uppsägningstidså behandlas det i 11 § LAS (länk). Observera dock att reglerna är semidispositiva, vilket innebär att dessa kan åsidosättas genom kollektivavtal. Uppsägningstiden blir längre ju längre arbetstagaren har varit anställd. Jag har gjort en direktlänk till dig, så genom att klicka på länken ovanför får du information om uppsägningstiden. Om uppsägning p.g.a. arbetsbrist sker så ska arbetsgivaren också följa turordningsreglerna, se 22 § LAS. Turordningsreglerna innebär att den med kortast sammanlagda anställning hos arbetsgivaren är den som sägs upp först vid arbetsbrist. Det ska även här uppmärksammas att denna paragraf är semidispositiv och kan åsidosättas genom kollektivavtal. Den som har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist har under vissa förutsättningar rätt till företrädesrätt till återanställning under uppsägningstiden och nio månader framåt, 25 § LAS. Till sist vill jag också passa på att uppmärksamma dig om korttidspermittering. Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Detta innebär i praktiken att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. De anställda får på så vis behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Vad som krävs för korttidspermittering är att arbetsgivare och arbetstagare är överens. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skriva in en ny fråga om det är något du undrar över. Med vänliga hälsningar,