Hur länge finns man i belastningsregistret om påföljden är böter?

2021-04-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är en student som nu söker jobb hos ett privat företag inför sommaren och jag har en 4 år gammal prick i belastningsregistret för ringa narkotikabrott (i domen specificeras att jag ej var medveten o mitt intag, men att de dömer mig pga oaktsamhet). Fick endast böter och anmärkning. Nu under telefonintervju nämnde de att de kommer begära utdrag ur belastningsregistret och jag undrar de kommer se den pricken? Vad jag förstår är det olika typer av utdrag och vissa ser inte brott med endast böter som påföljd. Kommer de alltså se eller inte? Vill veta så att jag kanske kan förekomma dem och förklara isåfall. Tacksam för svar!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret (man får en prick).När gallras uppgifter från belastningsregistret?Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § 9 punkt så gallras uppgifter om böter fem år efter att domen meddelats. Det är alltså tiden som förflyter från det att domen meddelas som har avgörande betydelse för när någonting gallras från belastningsregistret.Om du vill läsa mer om när uppgifter gallras kan du följa den här länken som sammanfattar lagen om belastningsregister väldigt bra.Hur kan man få tag i utdrag från belastningsregistret?Genom att följa den här länken kan du begära ett utdrag ur registret.Förekommer du fortfarande i belastningsregistret?Eftersom du säger att det gått fyra år sedan domen meddelades så finns den kvar i ditt belastningsregister. Om en person använder sig av polisens tjänst för att hämta uppgifter från belastningsregistret så kommer alla sorters domar förekomma i registret, även de med böter som påföljd. Det är normalt sett det registret en arbetsgivare vill ha utdrag från. Vilka privata aktörer som inhämtar uppgifter från belastningsregistret och hur deras interna processer ser ut saknar jag dessvärre insyn i. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Jag råkade överföra pengar till fel konto, hur får jag pengarna tillbaka?

2021-04-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag gjorde av misstag en penningöverföring till fel konto och nu vägrar mottagaren betala tillbaka pengarna (7500:-)Vad blir påföljden vid en stämning.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att anta att du har råkat överföra pengarna till en annan privatpersons konto, och att personen bekräftat att vederbörande fått en felaktig betalning.Den rättsprincip som sätts i spel i det fall du beskrivit kallas condictio indebiti. Huvudregeln när det beskrivna händelseförloppet utspelat sig är att pengarna ska gå åter. Undantaget till huvudregeln har utarbetats i praxis och får den följden att mottagaren kan få behålla pengarna. Mottagare ska i första hand vara i god tro om att pengarna är deras, detta innebär att de inte vetat om att beloppet av misstag överförts till dem, och de ska ha inrättat sig därefter genom att spendera dem eller på annat sätt sluta avtal som binder upp pengarna. Dessutom ska avsändaren (i detta fall du själv) ha förhållit sig passiv till överföringen. Detta skulle du enkelt kunna undvika om du kontaktar personen i fråga. Av din frågeställning framgår att personen vägrar betala tillbaka, detta antyder att du haft kontakt med personen och att denne erkänt att det finns pengar på vederbörandes konto som av misstag förts över. Om så är fallet så personen inte i god tro om pengarna på kontot, dessutom kan även det faktum att det är en stor summa pengar tala för att personen inte kan vara i god tro. Detta sistnämnda får emellertid bero på vem mottagaren är (privatperson/bank/medelstort företag) och hur kontot i övrigt ser ut, men om det är så som jag antagit att personen bekräftat att hen är medveten om förmögenhetsöverföringen så utesluter det god tro.Sammanfattningsvis innebär principen om condictio indebiti som utgångspunkt att pengarna ska återbetalas. Undantaget aktualiseras om personen är i god tro om överföringen, men eftersom du antagligen fått en uttrycklig vägran vid förfrågan om återbetalning så är god tro svårt att vidhålla för din motpart. Denna kommunikation, oavsett om den skett via mail, sms eller på andra sätt, gör du rätt i att dokumentera genom att ta skärmbilder eller dylikt. Detta eftersom de utgör bevis avseende personens onda tro och kan med fördel användas vid tvist. Eftersom situationen är tidskänslig så är mitt främsta råd att du snarast hör av dig till personen igen och meddelar att du avser att lämna in en stämningsansökan vid tingsrätt och yrka på fullgörelse för det fall personen inte återbetalar beloppet. Om mitt antagande är fel och du inte har haft någon kontakt med personen är mitt första råd att omedelbart söka kontakt med vederbörande och meddela dina avsikter. Förutsatt att motparten tappar målet så får du dels ditt yrkade belopp (de 7500 kronorna + ränta) dels dina rättegångskostnader (avgift för stämningsansökan) betalda av motparten. Rättegångskostnader kan även omfatta juridiskt ombuds arvode, om sådant anlitas - dock endast för en timme rättslig rådgivning eftersom det är ett så kallat förenklat tvistemål (det omtvistade har ett värde som inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, jämför 1 kap 3d § Rättegångsbalken med 18 kap 8a § 2 stycket samma lag. För att utfärda stämningsansökan kan du fylla i den här blanketten som även kan lämnas in digitalt. Eftersom bedömningen är beroende av omständigheterna i de enskilda fallen och informationen i frågan är knapphändig så kan jag inte med säkerhet säga hur det ligger till i just ditt fall, men den bedömning jag gjort utefter de angivna antagandena talar till den hypotetiska avsändarens fördel. Ju mer korrekta mina antaganden är desto mer talar det alltså till din fördel. Oavsett om du väljer att ta dig an tvisten själv eller med vår hjälp så är mitt främsta råd (och det tål att upprepas) att du snarast kommunicerar till mottagaren att du står på rigid laglig grund och att personen kan komma att behöva återbetala hela beloppet inklusive ränta och rättegångskostnader om vederbörande inte snarast återbetalar det felaktigt överförda beloppet. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss om du är intresserad av att anlita vår hjälp i ditt ärende. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har följdfrågor eller om jag varit otydlig. Vänligen,

Får man ångra ett avtal efter att det fullbordats?

2021-03-21 i Avtal
FRÅGA |Hej. I okt -20 köpte vi en vuxen, renrasig hund av min sambos mamma. Hon hade frågat ett 10tal ggr och efter funderingar valde vi att genomföra köpet. Hon ville ha 10k vilket swishades till henne när vi hämtade hunden, dock skrevs inget köpekontrakt. Hon skickade in ägarbytet till jbv men inte till skk (att det inte ändrats till skk upptäckte vi idag) Nu efter 5 månader vill hon köpa tillbaka hunden pga att hon ångrar sig och saknar den, men vi är inte intresserade av att sälja. Vi har konversationer på sms på att vi endast skulle köpa om hon var helt säker på att hon ville sälja vilket hon skrev att hon var. Hon säger att hon kommer göra allt för att få tillbaka hunden. Har hon juridisk rätt att få/köpa tillbaka hunden iom hon fortfarande står som ägare på skk och att heller inget köpekontrakt skrevs vid köpet/hämtningen? Vi och barnen är helt knäckta över situationen.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är avtalsrättslig och regleras i 1 § Avtalslagen. Enligt bestämmelsen är anbud och accept bindande för den som avger anbudet/accepten. I detta fall är anbudet den ifrågavarande hunden i utbyte mot 10 000 kronor, vilket enligt dina uppgifter har fullbordats varför det finns ett bindande och fullbordat avtal enligt anbud/accept-modellen. Grundprincipen i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) och det är därför svårt att föreställa sig, enligt de förutsättningar du angivit, att säljaren av hunden kan kräva att köpet ska återgå. Det finns däremot utrymme för att ändra avtalet med stöd av 36 § Avtalslagen, men det förutsätter att det finns en oskälighet som behöver justeras, ett exempel kan vara att hunden i själva verket är värd 40 000 kronor och att er motpart inte vetat om detta - men även här så ska det mycket till innan man kan jämka avtalet (och det hade i ert fall troligen resulterat i att ni skulle behövt komplettera er prestation genom att betala lite mer till säljaren för att balansera era respektive intressen). Men eftersom du uttryckligen skriver att säljaren ångrar sig pga att hen saknar hunden så finns det ingen oskälighetsproblematik här, och huvudregeln om att avtal ska hållas står sig. Att ni inte är registrerade ägare hos SKK saknar i sammanhanget betydelse eftersom en registrering på SKK inte konstituerar ett ägarbevis. Däremot kan registrering hos jordbruksverket ha betydelse i den mening att det ska framgå vem som har tillsyn över hunden, men detta är inte ett problem i ert fall, vilket framgår av de uppgifter du redogjort för. Att det saknas skriftligt köpekontrakt är i normalfallet inte optimalt, men inte heller detta påverkar giltigheten i er affär. Även muntliga avtal är bindande även om de är svårare att bevisa när man väl behöver göra sin rätt gällande. Om det skulle bli tvist vid allmän domstol om detta så kan köpet framgå av vittnesutsagor, sms- och swishhistorik, utdrag ur konton etc. Man får helt enkelt, vid tvister, använda de bevismedel man har tillgång till när det saknas ett skriftligt köpekontrakt. Sammanfattningsvis så verkar det (utifrån de omständigheter du givit mig) inte finnas någon grund för säljaren att kräva en återgång av avtalet - och hunden är sedan oktober förra året ingen annans än er. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydligt.

Är Försäkringskassan skyldiga att följa Förvaltningslagen?

2021-02-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Är Försäkringskassan skyldiga att följa Förvaltningslagen?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försäkringskassan är en statlig förvaltningsmyndighet vilket innebär att de omfattas av förvaltningslagen (2017:900) enligt lagens 1 §. Eftersom förvaltningslagen är tillämplig vid försäkringskassans handläggning av ärenden så är de, som du sagt, skyldiga att följa de bestämmelser som finns däri. Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har följdfrågor eller om jag varit otydlig. Vänliga hälsningar

Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?

2021-04-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man blir dömd till 3 månaders fängelse men det blir omvandlat till samhällstjänst istället. Kommer det visas 10 år i belastningsregistret eller bara 5?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret.När gallras uppgifter från belastningsregistret?Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § så gallras uppgifter ("prickar") som uppkommit när dom meddelats för brott med vilkorlig dom som påföljd 10 år efter domen. Om personen var under 18 år när den begick brottet så gallras uppgiften 5 år efter domen.Så om personen var 18 år när brottet begicks så finns uppgiften i belastningsregistret i 10 år. om personen istället var under 18 år så gallras den istället efter 5 år. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

handläggs digitala ansökningar om bistånd annorlunda än fysiska?

2021-03-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Om man ansöker ekonomiskt bistånd digitalt, faller det under andra juridiska befogenheter än en traditionell ansökan per blankett?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det görs ingen skillnad på handläggningen av ärenden baserat på om de kommit in digitalt eller per post. Handläggningen styrs av samma förvaltningsrättsliga principer (serviceskyldighet, kommunikation, legalitet, objektivitet m.m.) oavsett i vilken form blanketten lämnas in, så du kan vara lugn om du väljer att lämna in ansökan digitalt. Idag skulle man kunna argumentera för att handläggningen går snabbare (om än marginellt) när man väljer att skicka in ansökan digitalt eftersom man slipper vänta på att brevet ska komma fram till myndigheten, men när behörig myndighet väl sätter igång med handläggningen av ärendet så spelar det ingen roll om du mailat in ansökan eller postat den. Jag hoppas att jag besvarat din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydligt. Vänligen,

Får man anordna nakenbad på sin mark?

2021-03-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Om man äger mark ute på landet som ligger vid en sjö, har man då rätt att tillåta nakenbad på denna strand? Jag förutsätter då att det bara är de som är på, eller alldeles invid, denna strand som kan se nakenheten. Likaså förutsätter jag att det är uppskyltat så att ingen kan missa att det är ett nakenbad.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige är nakenbad inte förbjudna. Man kan föreställa sig att någon invänder mot det genom att hävda att nakenbadare, eller, "naturister" uppvisar ett förargelseväckande beteende, men det är tveksamt i det exemplet du målat upp. Nedan kommer mina resonemang att ta sin utgångspunkt i ett straffrättsligt perspektiv, men ha i åtanke att det allemansrättsligt finns det inga hinder mot att anordna nakenbad på det sätt du beskrivit. Om du vill läsa mer om allemansrätten så kan jag varmt rekommendera denna skrivelse författad av Bertil Bengtsson, professor i civilrätt och tidigare justitieråd. Om man resonerar kring bestämmelsen i 16 kap 16 § Brottsbalken om förargelseväckande beteende så är en förutsättning för straffansvar att beteendet (i detta fall bada naken) sker offentligt, dvs på exempelvis en allmän strand eller på en strand som ligger i nära anslutning till en annan välbesökt badstrand. Vad som är av vikt här är att detta beteende ska vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten - så om vi går tillbaka till ditt exempel där du målar upp en bild av en privatägd strand där människor samlas för att nakenbada i fred så verkar det inte föreligga några hinder för markägaren i fråga om att göra detta. Det förefaller mycket svårt utifrån de (förvisso tämligen förenklade) förutsättningar jag laborerat med att det skulle finnas grund i att hävda att detta handlande skulle konstituera förargelseväckande beteende - dels eftersom det inte uppfyller kraven på offentlighet, dels för att det inte är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Dessutom krävs troligen ett mycket utmanande beteende för att det ska bli fråga om straffansvar enligt bestämmelsen ovan (se sid. 66 i dokumentet jag länkat till ovan). Naturligtvis så finns det saker som inverkar på bedömningen ovan. Spelas mycket hög musik så att grannar störs? Är stranden precis invid en högtrafikerad allmän badstrand? Spontant talat så verkar det inte finnas några problem med ditt scenario, men det viktigaste är att beakta de relevanta omständigheterna och fundera kring hur en person som inte vill se nakenbadare skulle resonera - att sätta upp en skylt som upplyser förbipasserande om att nakenbad förekommer på stranden är således ett bra sätt kommunicera med omgivningen och sänker sannolikheten för onödiga grannfejder. Din fråga besvaras alltså jakande, det är tillåtet att anordna nakenbad på sin mark, men detta bör göras med hänsyn till omgivningen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydlig!Vänligen,

Hur överklagar man beslut från försäkringskassan?

2021-02-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Vilken typ av jurist/advokat behöver man kontakta om man vill överklaga beslut ifrån Försäkringskassan angående sjukpenning? Var kan man hitta kontaktuppgifter till dessa jurister ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Försäkringskassan är en statlig myndighet vilket innebär att förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig, förkortat FL. Du behöver inte (det är alltså frivilligt) en jurist eller advokat när du vill överklaga beslut från myndigheter, och det blir inga rättegångskostnader för dig att betala. Eftersom beslutet verkar angå dig och går dig emot (är till din nackdel) så är du den som får överklaga beslutet, se 42 § FL. Överklagandet ska enligt 43 § FL vara skriftligt och lämnas in till den myndighet som meddelade beslutet, i ditt fall ska du lämna in beslutet till försäkringskassan - men det är överinstans (förvaltningsrätten) som ska pröva överklagandet. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du vill överklaga och hur du vill att det ska ändras. Tänk på att du har 3 veckor på dig att överklaga beslutet enligt 44 § FL. Om mer än tre veckor gått sedan beslutet meddelades behöver du börja om hela processen för att få saken prövad på nytt. Det borde stå mer information om hur man överklagar på beslutet du fått från försäkringskassan. Eftersom myndigheter har serviceskyldighet enligt 6 § FL så kan du kontakta försäkringskassan om du är osäker på hur du ska göra så kommer de hjälpa dig på vägen. Om du ändå känner att du vill få hjälp av ett kvalificerat ombud kan du boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydlig!Vänliga hälsningar