Är det olagligt att inneha alkohol när man är under 18 år?

2020-06-29 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att bära alkohol på sig när man är under 18?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att bära alkohol när man är under 18 år är inte olagligt i sig. Det är däremot olagligt att sälja, framskaffa eller ge bort alkohol till någon som är under 20 år enligt 3 kap. 7 & 9 § alkohollagen (2010:1622). Bryter någon mot denna regel kan den dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt enligt 11 kap. 7 § alkohollagen. Trots att det inte är olagligt för minderåriga att bära på alkohol har en polisman möjlighet, enligt 12 kap. 1§ alkohollagen, att beslagta alkohol som langats i strid mot de förbud som ställs upp. Utöver detta har polisen rätt att omhänderta berusade personer om de inte kan ta hand som sig själva eller innebär en risk och fara för sig själv eller andra enligt 1 kap. 1 § lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.. Sammanfattningsvis betyder det här att man inte begår ett brott enbart genom att bära alkohol på sig när man är under 18, men polisen har rätt att beslagta den alkoholen och omhänderta personen om kraven för omhändertagande är uppfyllda.Med vänliga hälsningar,

Granne stör sig på vår privata fest

2020-06-28 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Har privat fest i en lada 1 gång om året. Det spelas musik. Högt och lågt. Bor på privat mark. En person klagar att det låter och den personen bor 1 km ifrån mig. Närmaste granne annars är ca 6-700 meter och klagar aldrig. Kan spelas till 02-03 på natten. Det ligger skog och vatten vägen för dessa grannar. Vad gäller för mig?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till lawline!I denna situation finns det inte särskilt många regler som blir aktuella, varför det inte riktigt är säkert vart gränsen går mellan vad som är tillåtet och inte. Utgångspunkten är att den som nyttjar sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § jordabalken). Det betyder att alla ska visa hänsyn till sina grannar. Regeln är väldigt allmänt hållen och svårigheten med att tillämpa den ligger i att det är omdiskuterat vad "skälig hänsyn" betyder. I det här fallet bör det handla om en avvägning mellan ditt intresse att kunna hålla en fest 1 gång om året mot grannens intresse av att inte bli störda. Alldagliga störningar måste självklart tålas av dina grannar däremot är frågan nu om de som sker under natten måste störas. Att störningen bara sker 1 gång om året talar för att det är något som borde tålas av grannen. Andra faktorer som spelar roll är t.ex. ljudnivån och hur sent på natten som störningarna sker. Bedömningen som görs är inte subjektiv vilket betyder att det inte tas hänsyn till om dina mer närliggande grannar inte stör sig eller om grannen som klagar är känslig för ljud. Min bedömning är att festen bör vara tillåten. Det som skulle behöva en närmre titt är hur högljutt det blir under nattens gång. Eftersom denna information inte framgår av er fråga och att man inte brukar mäta ljudnivån under sin egen fest blir det tyvärr svårt att ge ett klart svar. Skulle ni båda ingå i en samfällighetsförening eller liknande rekommenderar jag starkt att ni diskuterar det här vid nästa möte. Alternativt bör du rådslå med kommunen för att undvika något missförstånd.Med vänliga hälsningar,

Störande grannar

2020-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Mina grannar över mig sjunger karaoke varje dag i flera timmar igår var det totalt tre timmar. Vid flertal egna mätningar ligger det konstanta ljudnivån i min lägenhet på ca 42db när dom är igång. Dom sjunger dock inte innan 9 eller efter 22. Min fråga är, måste jag tåla detta? Det börjar nämligen tära på mina nerver.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte av din fråga vilket boendeform du har, dvs om det gäller en hyreslägenhet eller en bostadsrätt. Bor du i en bostadsrätt kan du bortse från svaret jag skriver nedan och kontakta din bostadsrättsförening. Föreningen kan i sin tur utfärda en skriftlig varning till dina grannar. För hyresförhållanden är det 12 kap. Jordabalken (JB) som blir aktuell. Störningar i boendet regleras i 12 kap. 25 § JB. En hyresgäst får inte orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö och som rimligen inte bör tålas. Utgångspunkten för vilka störningar som inte rimligen bör tillåtas avgörs utifrån det som allmänt sett skulle betraktas som otillåtet. Det betyder att bedömningen kan variera från fall till fall. Ingen hänsyn tas dock till extra känsliga personer eller exempelvis till nattarbetare. Det du borde göra är att kontakta din hyresvärd och påtala störningarna från din granne. Hyresvärden kan då ge den störande grannen en tillsägelse och se till att störningarna upphör. Rättar sig inte grannarna efter en tillsägelse kan hyresvärden, om störningarna är tillräckligt allvarliga, säga upp deras hyresavtal enligt 12 kap. 42 §.Skulle din hyresvärd inte anse att störningarna är ett problem kan du själv driva ärendet i hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta i saken istället för hyresvärden. Det gäller dock bara om störningarna är allvarliga i den mening som avses juridiskt. Du kan då också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår. Du kan exempelvis föra loggbok och försöka få bevis på att dina grannar stör så pass mycket att de inte bör tålas. Behöver du hjälp med en bedömning kan hyresgästföreningen yttra sig om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång, om du är medlem hos dem.Med vänliga hälsningar,

Förälders möjlighet att ta barnets mobiltelefon

2020-05-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, mina föräldrar tar ofta min mobil för att se vilka hemsidor jag besöker, vem jag ringer, vem jag smsar och så. Jag köpte mobilen själv efter mitt förra sommarjobb. Av mina kompisar säger ingen att det är vanligt att föräldrar gör så. Men mina föräldrar säger att så länge jag bor under deras tak är det deras regler som gäller. Får de verkligen göra så?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med beror svaret på om du är omyndig eller inte. Skulle du vara över 18 år har dina föräldrar ingen rätt att ta din mobil från dig. Är du under 18 år är huvudregeln att du inte får råda över din egendom enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken. Däremot får du dock råda över det du köpt med pengar du tjänat genom ett jobb efter du fyllt 16 år enligt 9 kap. 3 § föräldrabalken. Det finns dock ett undantag till denna regel vilken låter föräldrar omhänderta egendomen om det krävs med hänsyn till barnets uppfostran eller välfärd.Sammanfattningsvis kan jag inte med exakthet besvara om dina föräldrar får ta din mobil från det inte framgår hur gammal du är eller om det kan anses vara behövligt med hänsyn till din uppfostran (m.a.o. varför de vill se vem du ringer/smsar). Det som står klart är att dina föräldrar kan ta mobilen om du är under 16 år. Med vänliga hälsningar,

Svarttaxi och kravet på yrkesmässig trafik

2020-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Hur lyder lagarna runt svarttaxi och vad räknas riktigt som svarttaxi. Givetvis förstår jag att en person som kör en hel lördagkväll och skjutsar folk mot betalning är en svarttaxi, men om jag hämtar mina kompisar som ber om skjuts så ska jag väll kunna ta en slant för bensin och tid utan att det blir en svarttaxi. En "bilpool" mellan 4 arbetskolegor där man byter av varandra med körningen till jobbet har jag väldigt svårt att se som svarttaxi men kan det räknas som det om någon paragrafryttare till polis stoppar en?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet som brukar kallas för svarttaxi heter olaga yrkesmässig trafik. Enligt 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:120) följer att den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst 1 år. Det är inte fråga om olaga yrkesmässig trafik i de situationerna du beskrivit eftersom föraren inte kör yrkesmässigt. Högsta domstolen har uttalat sig såhär i frågan: "För att det skall vara fråga om yrkesmässig trafik krävs att bilen ställs till allmänhetens förfogande i sådan omfattning att den kan anses vara systematiskt utnyttjad för förvärvsändamål. Det skall dock framhållas att redan den första körningen måste kunna utgöra yrkesmässig trafik, om det är utrett att det är fråga om en planerad yrkesmässig verksamhet som är avsedd att bedrivas även fortsättningsvis.", se NJA 2004 s. 385.När du kör dina vänner och tar betalt för bensinen så har du inte ställt bilen till allmänhetens förfogande eftersom den inte kommer anses vara systematiskt utnyttjad för förvärvsändamål, därmed uppnår du inte de kraven som ställs för att dina handlingar ska vara brottsliga. Likaså när du och dina arbetskollegor turas om med att köra varandra till jobbet.Med vänliga hälsningar,

Angående tidsbestämning och uppsägning av hyresavtal

2020-06-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Vi har nyss köpt en gård på landet. Till gården hör ett litet hus som är fullt modernt. Vi har 3 barn som så småningom kommer vilja nyttja det lilla huset, men ännu så länge så står det tomt. Vi funderar på att hyra ut det under tiden, men efter att ha hört skräckhistorier om att man inte kan bli av med hyresgäster som inte sköter sig eller ens betalar hyran så är vi tveksamma. Finns det möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal om att hyresgästen får bo en begränsad tid tills något av barnen vill ta över huset? Likaså finns det någon möjlighet att skriva ett avtal så man kan bli av med hyresgäster som ej sköter sig (ej betalar hyra, förstör egendom, onormalt störande beteende osv)? Eftersom huset ligger relativt nära vårt bostadshus och mitt i gården (där vi har djur) så är det väldigt viktigt för oss att det fungerar bra med eventuella hyresgäster då man kommer leva relativt nära varandra.Stort tack på förhand!
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Denna situation regleras i privatuthyrningslagen (2012:978) och 12 kap. jordabalken (1970:994), hyreslagen. Nedan kommer jag dela upp svaret i två delar, en angående tidsbegränsningen av avtalet och en angående uppsägning av avtalet.Kan avtalet skrivas så det upphör att gälla när något av era barn vill ta över huset?Hyresavtal gäller antingen för obestämd tid eller bestämd tid. Ett avtal som gäller för obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla medan ett hyresavtal för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Avtal för bestämd tid får också sägas upp innan hyrestiden löpt ut, den största skillnaden är just det att dessa avtal inte behövs sägas upp för att upphöra. Som hyresgäst är uppsägningstiden 1 månad, för dig som hyresvärd är uppsägningstiden 3 månader. Vad gäller förlängning av hyresavtal så finns ingen rätt till detta om ni inte skriver in det i avtalet, (3 § privatuthyrningslagen). Skulle ni välja att skriva avtalet så att det upphör att gälla när något av era barn vill ta över huset är min bedömning att avtalet ändå gäller för obestämd tid. Detta eftersom det inte går att förutse när hyrestiden ska upphöra, dvs det finns inget bestämt slutdatum. Det betyder att ni ändå kommer behöva säga upp avtalet 3 månader i förtid för att det ska upphöra att gälla. Alternativen är då att antingen skriva ett avtal på obestämd tid som ni sedan säger upp när det är dags för ett av barnen att ta över huset, eller skriva ett avtal på bestämd tid där ni förlänger avtalet periodvis så långt det behövs. Det enklaste alternativet i detta avseende är nog att skriva ett avtal på obestämd tid och säga upp det 3 månader i förväg.Finns det möjlighet att säga upp avtalet om hyresgästen inte sköter sig?De grunderna som finns för att hyresrätten ska anses vara förverkad anges i 12 kap. 42 § jordabalken. Den vanligaste anledningen till att säga upp kontraktet är att hyresgästen antingen inte har betalat hyran, eller att hyran har kommit in för sent. Andra grunder är upprepade störningar som går över gränsen för vad som är normalt. Som exempel kan högljudda bråk som återkommer regelbundet, våld eller missbruk nämnas. För att du ska kunna säga upp avtalet måste du kunna bevisa avtalsbrott, vilket innebär att du behöver dokumentera de störningar eller händelser som skett. Hyresgästen måste dock alltid få en varning innan uppsägning för att ha en chans att behålla kontraktet (se 12 kap. 25, 43 §§ jordabalken). Notera dock att detta är ett sätt för dig som hyresvärd att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Skulle det vara så att en hyresgästs beteende inte är tillräckligt allvarligt för att uppfylla en av grunderna i 12 kap. 42 § jordabalken så kan du endast säga upp hyresavtalet på normalt sätt, dvs med 3 månaders uppsägningstid.Med vänliga hälsningar,

Kan min makes företags konkurs påverka mig?

2020-05-27 i Konkurs
FRÅGA |Min makes företag kommer förmodligen att gå i konkurs. Hur påverkar skulderna han eventuellt får med sig mig? Kan jag bli drabbad och få skulder personligen i och med att vi är gifta?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Huvudregeln är att varje make svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du inte har någon skyldighet att stå för din makes lån eller skulder, och kommer aldrig tvingas betala dessa.Vad gäller själva konkursen beror det lite på vad det är för företag som sätts i konkurs. Huvudregeln är dock att endast den egendom som din man äger ingår i konkursen, se 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).Om företaget är ett ABÄr det ett er makes företag ett aktiebolag stadgas det i 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL) att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det innebär att ett aktiebolaget kan sättas i konkurs utan att aktieägarna påverkas personligen. Denna huvudregel har dock ett undantag i 25 kap. 19 § ABL som stadgar att om aktieägarna inte likviderar bolaget och fortsätter bolagets verksamhet kan ägarna bli privat betalningsansvariga. Detta påverkar alltså endast de som äger aktier i bolaget.Om företaget inte är ett ABSkulle din makes företag vara något annat än ett AB, där han har ett personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs faller han tillbaka på huvudregeln i 3 kap. 3 § konkurslagen, dvs att endast hans egendom ingår i konkursboet. Äger ni egendom gemensamt kan de bli föremål för försäljning enligt 8 kap. konkurslagen. Det kan därför vara bra att spara kvitton och liknande för att underlätta bevisningen.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av egendom som säljs utomlands

2020-05-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Vi kommer att sälja egendom utomlands (Montenegro) där vi även är skatteskyldiga. Skattan beräknas vara 3% på hela summan. Vi är obegränsat skatteskydliga i Sverige och undrar därför om vi kommer även vara skatteskyldiga här? Hur går det till? Tack på förhand!
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Obegränsat skattskyldiga beskattas för alla sina inkomster i Sverige enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att försäljningen ska beskattas i Montenegro enligt det landets skatteregler. För att undvika dubbelbeskattning, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Montenegro tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien.Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist enligt beskattningsavtalet. Vad gäller vinsten från försäljningen regleras det i artikel 13. Den stat som beskattar försäljningen beror på vilken typ av egendom det är som säljs. Det framgår inte riktigt av din fråga vad det är för egendom som säljs. Tanken med dubbelbeskattningsavtalet är dock att att undvika dubbelbeskattningen (artikel 22). Det som gäller för er försäljning är då antingen att vinsten från försäljningen ska tas upp i Sverige med avräkning av skatten som redan erlagts i Montenegro (vilket betyder att ni inte betalar skatt i Sverige) eller tvärtom, att ni betalar skatten i Sverige men får avräkna den delen i Montenegro. På så sätt kommer beskattning endast i ett av länderna.Med vänliga hälsningar,