Förutsättningar för andrahandsuthyrning av hyresrätt och inneboende

2020-03-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har fått avslag på min ansökan om att hyra ut min lägenhet i andrahand av min hyresvärd.Studerar för tillfället och hyran är lite väl hög och CSN är lite för lågt för att kombinera.Måste jag ha min hyresvärds godkännande för att hyra ut delar av min lägenhet (inneboende)?Mvh A
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Uthyrning av hyresrätt i andra handNär det gäller uthyrning av hyresrätt i andra hand krävs ett godkännande från hyresvärden för att det ska vara tillåtet. Som framgår av din fråga har du redan kontaktat hyresvärden och ansökt om att få hyra ut din hyresrätt i andra hand, men fått avslag. Nästa möjlighet är att ansöka till hyresnämnden om att få hyra ut din lägenhet i andra hand. En sådan ansökan kan du göra här. För att hyresnämnden ska ge dig tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs så kallade "beaktansvärda skäl". Det kan exempelvis vara tillfälliga studier/tillfälligt arbete på annan ort, sjukdom, längre utlandsvistelse, speciella familjeförhållanden osv. Det krävs även att den som är tänkt att hyra i andra hand är en skötsam person och att hyran inte överstiger skälig hyra enligt 12 kapitlet 55 § jordabalken.Inneboende i hyresrättAtt hyra ut en del av lägenheten är tillåtet om du själv bor kvar i lägenheten. Detta kallas att ha hyra ut en del av lägenheten till en inneboende. Att hyra ut en del av lägenheten medan även du bor kvar i lägenheten kräver inget tillstånd från hyresvärden. Du får ta ut hyra av den inneboende för den delen av lägenheten som den inneboende använder.Som slutgiltigt svar på din fråga; du behöver inte ha din hyresvärds godkännande om du avser att hyra ut en del av din lägenhet till en inneboende så länge du själv bor kvar i lägenheten.Med vänliga hälsningar,

Utgångspunkter och hjälp av få i vårdnadstvister

2020-03-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min man har tänkt att eventuellt skilja oss. Vi har en liten son som är sex månader. Min man har en bostad och en bra lön. Just nu bor vi i en liten stad, innan jag träffade honom bodde jag i en stor stad 50 min från den lilla staden vi bor nu. Jag hade en lägenhet sedan innan men var tyvärr tvungen att säga upp den. Men jag känner ifall att vi skiljer oss vill jag inte bo kvar här jag vill flytta med min son till min gamla stad. Jag känner liksom alla hans vänner och släktingar här, jag har själv ingen person jag känner bra här. Att stanna här för mig kommer bli jätte jobbigt och jag kommer att bli påmind om honom varje dag .Jag har min tjänst kvar i min gamla stad det enda jag behöver fixa är boende. Spelar hans kapital stor roll om han skulle begära att han vill ha kvar min son i sin hemstad? Det är en liten stad och jag känner att jag orkar eller klarar inte av att stanna kvar här efter detta jobbiga förhållandet. Kompromissa med honom går inte. Vad kan jag göra för att ha min son med mig ?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag utgår från att du och din man har gemensam vårdnad för er son, på grund av att ni var gifta när han föddes eller att ni efter er sons födsel gifte er (se 6 kapitlet 3 § föräldrabalken). Jag vet inte riktigt om jag ska tolka din fråga som att du vill fortsätta ha gemensam vårdnad tillsammans med fadern, eller om du vill ha ensam vårdnad. Därför kommer jag försöka ge en allmän överblick över vad lagen säger om vårdnad och umgängesrätt med barn, både när det gäller gemensam och ensam vårdnad.Gemensam vårdnad är utgångspunkten I alla typer av vårdnadstvister och andra överenskommelser som påverkar barns vårdnad, umgänge och boende är det barnets bästa som ska stå i centrum, se 6 kapitlet 2 a § FB. Av föräldrabalken framgår att föräldrar som varit gifta men skiljer sig ska fortsätta ha gemensam vårdnad för barnet. Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet. I vårdnadstvister i domstol (om det går så långt), är utgångspunkten alltid gemensam vårdnad eftersom det anses vara bäst för barnet.Hjälp att få i vårdnadstvisterFöräldrar kan komma överens om att en förälder ska ha ensam vårdnad, och då får den andra föräldern vanligtvis umgängesrätt (det vill säga rätt att umgås med barnet). Om föräldrarna däremot inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden av barnet kan utomstående hjälp behövas för att hitta en lösning. Sådan hjälp kan föräldrar få hos socialtjänsten eller familjerätten i den kommun de bor i. Det sker i form av samarbetssamtal, med hjälp av en tjänsteman vid kommunen, och syftar till att hitta en lösning för vårdnad och umgänge av barnet i fråga.Om föräldrar inte kan komma överens, varken själv eller med hjälp av kommunen, kan en förälder ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Som jag nämnde ovan så är tingsrättens utgångspunkt alltid att hitta en lösning där föräldrarna har gemensam vårdnad eftersom det som utgångspunkt anses vara det bästa för barnet. Om någon av föräldrarna är olämpliga kan dock den utgångspunkten förändras. Det kan till exempel vara om en av föräldrarna missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller är våldsam. Det kan leda till att tingsrätten anser att den andra föräldern ska ha ensam vårdnad. Andra ageranden som kan leda till att en förälder blir av med vårdnad för barnet är om denne medvetet hindrar barnet från att få träffa den andra föräldern eller talar illa om den andra föräldern inför barnet.Mitt tips till digEftersom det verkar som att din man inte vill kompromissa, så skulle jag tipsa dig om att försöka få till ett samtal med familjerätten i den kommun som ni bor i. Att få hjälp av en utomstående person kan ofta leda till överenskommelser.Det faktum att din man har en bra inkomst och en bostad behöver i sig inte leda till att han kommer få ensam vårdnad i en eventuell vårdnadstvist. Framför allt bostad kan vara en aspekt som spelar in eftersom en trygg bostad är viktig för barnets bästa, men om du hittar en bostad i din stad som du planerar att flytta till så kommer förmodligen inte din mans lön och bostad ge honom någon fördel i att få ensam vårdnad, om det skulle bli aktuellt.Jag hoppas du fick klarhet i din fråga!Med vänliga hälsningar,

Äta ute - strider det mot lojalitetsplikten?

2020-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Kan en arbetsgivare kräva att man exempelvis inte äter ute med hänvisning till t.ex. lojalitetsplikten och coronaviruset med den pågående smittspridningen. Med vänlig hälsning E
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!LojalitetspliktenLojalitetsplikten innebär att man som arbetstagare inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller försvåra arbetsgivarens verksamhet. Vart gränsen går för vilka åtgärder och ageranden som kan omfattas av lojalitetsplikten kan i vissa fall vara svårt att avgöra eftersom den inte finns nedskriven i lag, utan har växt fram i domstolspraxis. Arbetsdomstolen har i målet AD 2003 nr 84 beskrivit lojalitetsplikten som följande:"Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision."Att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren skulle kunna tolkas på ett sätt som innebär en oerhört långtgående lojalitetsplikt för arbetstagaren. Till exempel skulle man kunna tolka det som att en arbetstagare, som arbetar med fysiska arbetsuppgifter, på sin fritid inte får ägna sig åt sporter och aktiviteter som medför risk för att skada sig, på grund av att det skulle kunna påverka arbetsgivaren negativt för att arbetstagaren inte kommer kunna utföra sina arbetsuppgifter vid en eventuell skada. Så långtgående är givetvis inte lojalitetsplikten. Snarare behöver det förmodligen vara en åtgärd som är ägnad att skada arbetsgivaren, till exempel bedriva konkurrerande verksamhet eller öppet kritisera arbetsgivaren på exempelvis Facebook.Äta ute – strider det mot lojalitetsplikten?I den situation som Sverige och resten av världen befinner sig i just nu på grund av spridningen av covid-19 så bör man självklart tänka på vad man gör och inte gör för att hjälpa till att minska risken för smittspridning i samhället. Att äta ute torde dock inte strida mot lojalitetsplikten med tanke på att regeringen gått ut med en förordning, nämligen "förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar", som begränsar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till maximalt 500 deltagare. Några begränsningar för restauranger och andra matställen att fortsätta sin verksamhet finns inte i dagsläget (det kan givetvis ändras). Jag skulle säga att om man håller sig inom regeringen och andra myndigheters rekommendationer och förordningar, som i nuläget inte begränsar människor från att gå ut och äta, så kan förmodligen inte det anses vara något som är ägnat att skada arbetsgivaren och därmed kan det inte strida mot lojalitetsplikten.Med vänliga hälsningar,

Överklaga beslut av försäkringsbolag

2020-03-17 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag och min bror förlorade våran mor förra året.Hon hade varit hemmavarande under de senaste åren pga att hon varken kunde eller ville ha kontakt med livet utanför.De enda människorna hon träffade var hemtjänst och oss i familjen då och då.Allt har gått bra förutom att när vi gick igenom vad som var kvar såvisade det sig att alla guldsmycken var borta.Vi gjorde en polisanmälan och en anmälan till mammas försäkringsbolag If.If sa att det inte var ett försäkringsärende då det inte fanns en specifik händelse.Gjorde en överklagan som samma handläggare på If hanterade.Kan det verkligen vara rätt?Med vänlig hälsning GL
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Försäkringsbolagens klagomålshanteringDet finns regler om klagomålshantering som alla försäkringsbolag måste följa, men klagomålshanteringen kan se lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag det är. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att först och främst vända dig till handläggaren som har handlagt ditt ärende. I ditt fall verkar det dock som att samma handläggare har tagit hand om överprövningen av ditt ärende, vilket jag förstår inte känns helt rätt. På IF:s hemsida finns det en del information om hur du överklagar ett ärende hos dem, den informationen kan du hitta här. Nästa steg för din del verkar vara att vända dig till IF:s kundombudsman med din överklagan. Fungerar inte det, kan du i ett senare skede vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I sista hand kan du även få ärendet prövat i domstol.Hur du bör gå vidareFörst och främst är mitt tips att vända dig till IF:s kundombudsman för att överklaga beslutet i ditt försäkringsärende. Kundombudsmannen är en oberoende och fristående avdelning inom försäkringsbolagen, och därför är det mer lämpligt att denne avgör ditt överklagande än att samma handläggare som tagit beslutet ska göra det.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har avtal uppkommit? - Fråga om anbud och accept

2020-03-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag undrar,när jag och min ex fru va tillsammans så hade vi hennes pappas bil, han betalade bensinen osv och när vi kunde så skickade vi pengar varje månad mellan 500-1500kr tillbaka till honom , ibland kunde vi inte skicka.Men min fråga är :Kan han kräva tillbaka pengar rent lagmässigt, för han har aldrig sagt rakt ut att det är ett lån av något slag, och vi har varken skrivit något kontrakt på att pengar han har skickat har varit ett lån , varken skriftligt eller muntligt
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetI Sverige råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten kan sägas innefatta tre delar: (1) rätt att välja avtalspart, (2) rätt att välja avtalsinnehåll och (3) rätt att avstå från att ingå avtal. Det finns dock vissa begränsningar till avtalsfriheten i till exempel konsumentförhållanden, men några sådana begränsningar är inte aktuella i ditt fall. Avtalsfriheten innebär alltså att du (och din motpart) får välja om du vill ingå avtal, när du vill ingå avtal, med vem du vill ingå avtal och vad du vill avtalet ska innehålla.Finns det något avtal i ditt fall?Det är avtalet som grundar ett rättsförhållande mellan två parter, vilket ofta innebär både rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Frågan i ditt fall är om det kan anses finnas ett avtal som säger att du/ni är skyldiga att betala tillbaka de bensinpengar som din före detta frus pappa betalade. En grundläggande regel i svensk avtalsrätt är att ett avtal förutsätter ett anbud och en accept. Om det inte har funnits något konkret anbud där det framgick att din före detta frus pappa skulle betala bensin i utbyte mot att dessa pengar betalades tillbaka av dig vid ett senare tillfälle, och om du inte har accepterat något sådant anbud, har jag svårt att se att ett avtal ingåtts. Precis som du skriver har det aldrig nämnts någonting om att det skulle vara ett lån som skulle betalas tillbaka, och då finns det inte något anbud som hade kunnat accepteras.Eftersom det inte finns något avtal mellan dig, din före detta fru och hennes pappa som säger att du/din före detta fru ska betala tillbaka bensinpengarna så har det rent avtalsrättsligt inte uppkommit några skyldigheter för dig/din före detta fru, och därför kan han inte kräva tillbaka pengarna. Med vänliga hälsningar,

Angivelsebrott och allmän synpunkt

2020-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!jag önskar att få en detaljerad förklaring kring angivelsebrott samt påkallat ur allmän synpunkt.Vad jag förstår så ska det framgå i sista paragrafen i varje kapitel i BRB om det är ett angivelsebrott. Dock förstår jag inte riktigt dessa paragrafer. Finns det ett enklare sätt att förstå vad det innebär och vilka brott som omfattas av angivelse?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AngivelsebrottHuvudregeln är att brott lyder under allmänt åtal, vilket bland annat innebär en skyldighet för åklagaren att väcka åtal oberoende av målsägandes anmälan och inställning. Om ett brott är ett angivelsebrott däremot så krävs det att målsäganden har anmält brottet för att åtal ska kunna väckas mot den brottsmisstänkte. Det är som du skriver i din fråga; i slutet av varje kapitel i brottsbalken framgår det om något av brotten i det aktuella kapitlet är ett angivelsebrott. Om det inte framgår i slutet av ett kapitel att ett visst brott är ett angivelsebrott så kan man genom ett motsatsslut konstatera att brottet inte är ett angivelsebrott.Några exempel på angivelsebrott är följande: - Förtal och förolämpning (med vissa undantag) (se 5 kapitlet 5 § BrB)- Vållande till kroppsskada eller sjukdom (om brottet inte är grovt) (se 3 kapitlet 12 § BrB)- Vissa stölder och andra tillgreppsbrott i nära relationer (se 8 kapitlet 13 § BrB)Allmän synpunkt – vad innebär det?Vissa angivelsebrott kan väckas av åklagaren utan en anmälan från målsäganden om det är påkallat ur allmän synpunkt. När är det då påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren ändå väcker åtal för ett angivelsebrott? Kort sagt kan sägas att det ska finnas ett tydligt samhällsintresse att brottet i fråga beivras. Det kan vara brott som till exempel får stor utbredning i samhället(ett sådant brott kan vara ärekränkningsbrott, det vill säga brott som framgår i 5 kapitlet BrB, som begås på internet) eller brott som är väldigt grova. Det kan även vara påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal om en enskild person drabbas väldigt hårt av brottet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste en arbetstagare varsla facket om uppsägning av provanställning?

2020-03-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag har för avsikt att avbryta en provanställning i förtid med 1 månad och vi inte har kollektivavtal och m a o inte ngn lokal klubb - måste jag ändå varsla facket om detta?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Först och främst så är uppsägning i förtid av provanställning tillåtet enligt 6 § lagen om anställningsskydd. Vad gäller uppsägning så ska en sådan, från en arbetstagares sida, göras till arbetsgivaren. Det finns inget krav, varken i lagen om anställningsskydd eller lagen om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagare ska varsla sin fackorganisation om att denne vill säga upp sig från sitt arbete. Eftersom det inte finns något kollektivavtal i din situation så kan ingen sådan bestämmelse framgå där heller. Det innebär att det räcker att du som arbetstagare endast behöver meddela din arbetsgivare att du vill säga upp din provanställning i förtid.Med vänliga hälsningar,

Anmäla brister i vården och rätt till ersättning för skador i samband med vården?

2020-03-16 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min Lillebror ramlade och tog emot sig med handen på en match i August förra året och läkaren sa att det var en blödning och att det skulle gå över efter några dagar. Det har inte gjort det. Han har haft ont i handleden och vid tummen sen dess. Vi har tejpat och lindat och han har klagat till och från. I lördags så ramlade han igen och tog emot sig och igår eftermiddag så var ovansidan på handen jätte svullenDå åkte vi upp till akuten vid 21. Läkaren på jouren röntgade och efter ett tag så ville hon röntga igen. Sen skickade hon ner honom till akuten till ortopeden. Han hade fraktur i båtbenet, som han haft sen i augusti och läkaren tittade på röntgen bilderna från Augusti och säger att frakturen syntes redan då. Gips i 6 veckor nu och måste kanske opereras. Kan man anmäla detta? Och hur går vi tillväga i så fall?Tacksam för svar.Mvh C
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kontakta sjukvårdsinrättningen/läkaren ni träffade i augusti förra åretFörst och främst bör ni skriftligen kontakta läkaren eller den sjukvårdsinrättning som ni besökte i samband med din lillebrors handskada i augusti förra året för att göra de uppmärksamma på det som har hänt och gått fel. De är skyldiga att ta emot era synpunkter och även ge svar på dessa. Om det är så att ni vill ha stöd med att framföra era synpunkter så kan patientnämnden i ert landsting/region hjälpa er med detta. Här kan ni hitta vilken patientnämnd ni i sådana fall ska vända er till.Anmälan hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)Hos IVO kan man anmäla allvarliga händelser inom vården, och allvarliga händelser är sådana som till exempel orsakat bestående skador eller ett ökat vårdbehov. Ni kan gå in på IVO:s hemsida (som du hittar här) för att göra en sådan anmälan.Rätt till ersättning?Ni kan ha rätt till ersättning för den skada som din lillebror lidit på grund av bristerna i vården. Rätten till ersättning regleras i patientskadelagen. För att ni ska ha rätt till ersättning krävs det att skadan uppkommit i samband med sjukvården och att skadan uppkommit på grund av någon/några av punkterna som räknas upp i 6 § PSL; dessa kan du hitta här. Om förutsättningar enligt 6 § föreligger har din lillebror rätt till patientskadeersättning.För att kräva ersättning för skadan bör ni göra en anmälan hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF); det kan ni göra här.Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,