Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?

2020-08-28 i Formkrav
FRÅGA |10 kap. 4 § ärvdabalkenFinns det något hinder att anställd personal, tex en chef, bevittnar namnteckning på framtidsfullmakt för min man som bor på äldreboende. Besöksförbud gör det inte möjligt att lösa på annat sätt just nu. Med vänlig hälsning, Åsa Bölin
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vem får bevittna en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt ska bevittnas av två vittnen samtidigt, Vittnena ska antingen bevittna när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten eller bevittna när fullmaktsgivaren intygar att fullmaktshandlingen blivit undertecknad. Detta framgår av 4 § andra stycket lagen om framtidsfullmakter.Fullmaktshavaren får inte själv vara vittne, vilket framgår av 4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter. Vidare måste man även förhålla sig till allmänna regler om bevittnandet av rättshandlingar av liknande slag. Alltså får inte heller fullmaktsgivarens maka, alltså du, bevittna fullmakten. Inte heller den som står i upp- eller nedstigande släktskap, eller svågerlag, eller din mans syskon, får agera vittne, enligt 10 kap. 4 § ärvdabalken. Det finns dock ingenting som förhindrar att anställd personal på ett äldreboende bevittnar en fullmakt, så länge denna person inte har ett sådant förhållande till din man att personen blir avkvalificerad enligt reglerna i 10 kap. 4 § ärvdabalken.

Vilken typ av fullmakt bör någon som har alzheimers skriva?

2020-08-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan.Jag undrar vad för fullmakt man behöver som barn till en förälder med alzheimers. Tänker den dagen då gen blir oförmögen och ta beslut. Mvh
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att din förälder fortfarande har den mentala förmågan att fatta egna och självständiga beslut. En framtidsfullmakt underlättar för dig om du vill hjälpa sin förälder Om du som barn till någon som har alzheimers vill försäkra dig om att du ska kunna hjälpa din förälder med vissa beslut och specifika ärenden är en vanlig lösning att skriva en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt är en fullmakt som börjar att gälla när en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de ärenden som fullmakten avser. Om din förälder har gett dig rätten att företräda denne genom en framtidsfullmakt innebär detta att du som fullmaktstagare kommer ha rätten att företräda din förälder istället för en god man. Vad kan du som fullmaktstagare göra? Som fullmaktstagare har du rätt att sköta din förälders ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket framgår av 2 § lagen om framtidsfullmakter. Detta innebär exempelvis att du ska se till att din förälder ska ha ett lämpligt boende, att du hjälper din förälder vid kontakt med sjukvården och att du hjälper din förälder att betala sina räkningar. Du har dock inte rätt att fatta några beslut som rör sjuk- eller tandvård. När börjar en framtidsfullmakt att gälla? Fullmaktshavaren, alltså du, beslutar när din förälder har uppnått ett sådant tillstånd att denne inte längre kan ha hand om de ärenden som fullmakten avser. För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig måste din förälder ha möjligheten att ha hand om dessa ärenden vid tillfället för upprättandet av fullmakten, vilket framgår av 3 § lagen om framtidsfullmakter. Dessutom ska framtidsfullmakten vara skriftlig. Din förälder ska underteckna framtidsfullmakten eller intyga att fullmakten är undertecknad i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och även underteckna fullmakten själva. Denna information återfinns i 4 § lagen om framtidsfullmakter. Du som fullmaktstagare får inte agera vittne. Av framtidsfullmakten ska det vidare framgå att: Handlingen är en framtidsfullmakt.Vem eller vilka dom är fullmaktshavare.Vilka angelägenheter fullmakten omfattar.Vilka övriga villkor som gäller. Detta innebär exempelvis att om du som fullmaktshavare ska ha rätten att hantera en eventuell bostadsförsäljning, eller avsluta ett bankkonto, så måste detta framgå av fullmakten. Om du ska hantera alla typer av ekonomiska angelägenheter bör detta framgå av fullmakten. För vidare vägledning i hur en framtidsfullmakt är utformad eller om du vill ha en ram att förhålla dig till rekommenderar jag vår avtalsrobot. Vänliga hälsningar,

Hur beskattas en gåva av en fastighet?

2020-08-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej fått ett fritidshus i gåva av min mamma tidigare vill nu ge det till min son i gåva blir det någon skatt för mig då och kan sonen ge mig pengar som gåva då.mvh Janne
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kommer inte att betala någon skatt Den som säljer en fastighet ska inkomstbeskattas för den vinst som gjorts på fastighetsförsäljningen, vilket framgår av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen. När en fastighet byter ägare genom en gåva gäller dock andra regler. Här sätts istället den så kallade kontinuitetsprincipen, vilket innebär att den som tar emot gåvan träder in i gåvogivarens skattemässiga position. Denna princip återfinns i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. När någon träder i den tidigare ägarens skattemässiga position innebär detta att skatteskulden skjuts på framtiden, alltså till nästa försäljning. För att förstå hur detta fungerar i realiteten kommer här ett räkneexempel: Om din mamma köpte fastigheten för 500 000 kr, och sedan ger denna i gåva till dig, och du sedan ger fastigheten i gåva till din son, som vid ett senare tillfälle säljer den för 1 500 000 kr, beräknas vinsten bli 1 000 000 kr. Denna summa kommer du kunna kvotera till 22/30, enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen, vilket alltså innebär att endast 22/30 av vinsten, 733 333 kr kommer att tas upp till beskattning. Denna summa ska beskattas med 30 %, enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen, och skattesatsen kommer alltså att bli 220 000 kr. Formkrav vid gåva av fastighet För att gåvan ska vara giltig krävs att samma formkrav som förutsätts vid en överlåtelse av en fastighet enligt 4 kap. 1 § jordabalken. Gåvobrevet ska vara underskrivet av såväl dig som din son, det ska framgå att det är en gåva, och fastigheten ska även pekas ut i gåvobrevet. Det är även viktigt att din son söker lagfart inom tre månader efter att gåvobrevet har upprättats, vilket anges i 20 kap. 1-2 § jordabalken. För vidare vägledning i hur ett gåvobrev kan utformas rekommenderar jag våra avtalsmallar, som du hittar här. Vänliga Hälsningar,

När blir en bostad samboegendom?

2020-08-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar om det finns en tidsgräns för att ett bostadsköp ska betraktas som "köpt för gemensamt bruk"? Exempel, jag har ett förhållande som pågått under ett antal år men då vi båda studerar så har vi bott kvar hos våra respektive föräldrar. Jag blir klar med mina studier innan min flickvän och väljer därför att köpa en bostadsrätt så att jag kan flytta hemifrån. Min flickvän är i min lägenhet ofta och sover där ett par gånger per vecka, men betalar ingen hyra eller liknande till mig. 1,5-2 månader efter köpet kommer vi på att det rent praktiskt är bättre om hon flyttar in hos mig och börjar bidra till kostnaderna.I detta scenario köpte jag inte lägenheten för gemensamt bruk, men min flickvän flyttade in 1,5-2 månader efter köpet. Kan köpet då betraktas som "för gemensamt bruk" pga den korta tiden innan min flickvän flyttade in, eller är egendomen min? Vem har bevisbördan vid en eventuell tvist?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att bostadsköpet gjordes innan en sammanflyttning var påtänkt. Är din bostad förvärvad för gemensam användning? Utgångspunkten är att en bostad som är förvärvad före samlevnaden inte anses vara förvärvad för gemensam användning. Ett undantag från detta är om bostaden har förvärvats i nära anslutning till sammanflyttningen. Det finns dock ingen tidsram att förhålla sig till vid en sådan situation, utan det som är avgörande är istället avsikten vid förvärvet. Den avgörande frågan blir alltså om det har funnits en avsikt att bostaden ska användas som sambornas gemensamma bostad i ett nära förestående samboförhållande. Eftersom du förvärvade bostaden innan samlevnaden, och inte heller hade planerat att flytta ihop med din sambo, tyder mycket på att din bostad inte kommer att utgöra samboegendom. Detta förutsätter dock dessutom att det inte fanns någon dold eller underförstådd intention från dig och din sambo att bostaden skulle användas gemensamt. Vem har bevisbördan i en tvist? Vid en tvist har den sambo som påstår att egendom förvärvats för gemensamt bruk bevisbördan. Vidare finns en presumtion om att egendom som förvärvats före samlevnaden inte utgör samboegendom. Vänliga Hälsningar,

Vem behöver uppfylla försörjningskravet?

2020-08-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang min väninna och hennes familj och vilka villkor som gäller för att de ska få flytta till Sverige och arbeta här. Min väninna är svensk, svensk medborgare, född och uppvuxen i Sverige men har bott i New York de senaste 25 åren. Hon är gift med en amerikan som även är amerikansk medborgare. Min väninna säger att för att få flytta hit måste mannen ha fast jobb och bostad här redan innan de alla flyttar hit. Är detta verkligen sant? Vad krävs för att han kan få arbetstillstånd ?Tack för svar! Med vänlig hälsning Anna Tersmeden
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som är gift med en svensk medborgare har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning, vilket framgår av 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. För att ansökan om uppehållstillstånd ska godkännas måste anknytningspersonen, alltså din väninna, uppfylla ett försörjningskrav. Försörjningskravet innebär att hon måste kunna försörja sig själv samt hennes familjemedlemmar, Detta innebär att din väninna måste ha en inkomst som efter skatt täcker den faktiska boendekostnaden samt ett visst normalbelopp. För 2020 är normalbeloppet 8 264 kr. Denna inkomst kan bestå av lön, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, eller inkomstgrundad ålderspension. Försörjningskravet kan dessutom uppfyllas om din väninna har en tillräckligt stor förmögenhet som hon själv, hennes man, och eventuellt även hennes barn, om de också ansöker om uppehållstillstånd, kan leva på i två år. Utöver detta måste din väninna ha en bostad av tillräcklig storlek och standard. För två vuxna utan barn är bostaden tillräckligt stor om det finns ett kök eller en kokvrå. Om barn ska bo i bostaden måste bostaden ha fler rum, det är dock tillåtet att barn delar rum med varandra. Eftersom din väninna inte är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket dessutom att hon manifesterar en konkret avsikt att flytta tillbaka till Sverige. Ett exempel på detta är att införskaffa en bostad som är inrättad för åretruntbruk. Vidare kan det vara bra att veta att även utländska, ogifta barn under 18 år har rätt att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning, vilket framgår av 5 kap. 3 § andra punkten utlänningslagen. Alltså kommer din väninnas barn inte ha rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning om de är över 18 år gamla. Om din väninnas barn har svenskt medborgarskap behöver de dock inte ansöka om svenskt uppehållstillstånd, och omfattas alltså inte heller av försörjningskravet. Mer om vad som gäller för någon som vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, och hur en sådan ansökan, som ska göras innan inresa till Sverige, görs, hittar du på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2020-08-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Min kille har fått avslag från migrationverket och lämnat en överklagan just nu väntar han på beslut från domstolen. han arbetar fortfarande och betalar skatt, har tagit lån och håller på att betala av dem. Kan han ansöka om uppehållstillsånd att bo sambo med någon i Sverige? Det är väldigt svårt att han ansöker från sitt hemland då kommer han förlora sitt jobb här och sitt boende. Hoppas att det finns någon lösning till det.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En person som planerar att bli sambo med en person till Sverige har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytningsinvandring. Detta framgår av 5 kap. 3 § utlänningslagen. Du som sambo kommer att betraktas som anknytningsperson, då det är dig din sambo hävdar att han har anknytning till i Sverige. Som anknytningsperson måste du uppfylla ett försörjningskrav som innebär att du måste ha en inkomst som efter skatt täcker den faktiska boendekostnaden och utöver detta uppgår till minst 8 264 kronor. Utöver detta behöver du ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din sambo. För att den ska vara tillräckligt stor och av tillräcklig standard krävs att bostaden har minst ett rum och antingen ett kök eller en kokvrå. En ansökan ska skickas in från utlandet Utgångspunkten är att en ansökan ska skickas från utlandet. Uppehållstillståndet ska även vara klart innan personen reser in i Sverige. Från detta finns dock ett par undantag. Ett av dessa är om en person har ett arbetstillstånd. Ett annat är om en person har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av asyl, synnerligen ömmande omständigheter, eller verkställighetshinder. Mer om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att ett undantag ska vara möjligt går att läsa på Migrationsverket. Vänliga hälsningar,

Arv vid samägande av fritidshus

2020-08-02 i Arvsordning
FRÅGA |Två syskon äger ett fritidshus tillsammans. Det ena syskonet är gift och har 4 barn, det andra syskonet är ogift. Vad händer om det ogifta syskonet avlider, och deras föräldrar är i livet. Ärver föräldrarna enligt arvsordningen de 50% som det avlida syskonet ägde. Eller ärver det andra syskonet i egenskap av delägare?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det ogifta syskonet inte har några bröstarvingar, alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc. kommer dennes kvarlåtenskap att gå till dennes föräldrar, vilket framgår av 2 kap. 2 § ärvdabalken. Detta gäller all kvarlåtenskap som inte har testamenterats bort, även fritidshuset, oavsett om det finns objekt som denne inte är ensam ägare till. Fritidshuset ägs endast till 50 % av den avlidne. Detta innebär att arvtagarna, alltså den avlidnes föräldrar, endast kommer att ärva 50 % av äganderätten till fritidshuset. Föräldrarna ärver med lika rätt till egendomen, vilket betyder att de kommer att äga vardera 25 % av fritidshuset. Vänliga Hälsningar,

Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?

2020-08-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.Jag reser mycket och vet inte riktigt när jag ska tillbaka till Sverige. Jag funderar därför att avregistrera mig från Sverige då jag varken jobbar eller befinner mig i Sverige under längre tid.Jag har planer på att öppna eget företag som Livscoach som jag kommer att sköta online via min egna hemsida. Min fråga är då, om jag avregistrear mig från sverige kan jag fortfarande öppna eget företag?Samt, eftersom jag reser runt, 3 månader hit 3 månader dit osv osv.. (Digital Nomad) om jag avregistrerar mig från sverige men reser runt och jobbar online med mitt företag, behöver jag betala skatt i Sverige då? Eller hur bör jag då göra om jag inte är registrerad där?Hoppas ni kam hjälpa mig med detta!Ha en fin dag!
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Kan någon som inte är folkbokförd i Sverige? Som utgångspunkt har alla personer rätt att starta företag i Sverige, oavsett om någon är bosatt här eller inte. Olika regler gäller dock beroende på vilken bolagsform som du väljer. Om du väljer att starta en enskild firma och inte är bosatt i Sverige, alltså inte folkbokförd här, så behöver du skaffa ett samordningsnummer från Skatteverket. Dessutom måste du skicka in en kopia av en giltig ID-handling i din ansökan till Bolagsverket. Om du är bosatt utanför EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer du även att behöva anlita en föreståndare. En föreståndare får inte vara under 18 år, Föreståndaren får inte heller vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Avslutningsvis måste föreståndaren vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du istället väljer att starta ett aktiebolag gäller inga specialregler, oavsett om du är bosatt i Sverige eller någon annanstans. Var kommer du att betala skatt? När jag besvarar denna delfråga kommer jag att besvara i vilket land du som privatperson kommer att beskattas, och inte i vilket land ditt företag kommer att beskattas. Även om du visserligen varken bor eller vistas i Sverige kan du fortfarande komma att beskattas i Sverige, om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att klargöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som pekar på att du faktiskt har väsentlig anknytning till Sverige. Sådana omständigheter kan vara att du har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige, att du inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, att du har din familj här, alltså make/maka och/eller minderåriga barn och om du bedriver näringsverksamhet här. Det är viktigt att vara medveten om att det är en sammanvägning av dessa omständigheter som avgör ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Avslutningsvis bör du även vara medveten om att det finns en presumtion om att den som flyttat ut från Sverige har väsentlig anknytning hit under fem år från den dag denna person lämnat Sverige. Det är din uppgift att visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige, och detta ska göras under vart och ett av dessa fem år.Vänliga Hälsningar,